Маманды ы: ғ Жалпы медицина Дисциплина: Биоэтика

Скачать презентацию Маманды ы: ғ Жалпы медицина Дисциплина: Биоэтика Скачать презентацию Маманды ы: ғ Жалпы медицина Дисциплина: Биоэтика

bioetika_ghansaya.ppt

 • Размер: 3.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Маманды ы: ғ Жалпы медицина Дисциплина: Биоэтика по слайдам

Маманды ы: ғ Жалпы медицина Дисциплина: Биоэтика Курс: 2 Та ырыбы қ : Маманды ы: ғ Жалпы медицина Дисциплина: Биоэтика Курс: 2 Та ырыбы қ : Адам ж не дерт. Адамны з денсаулы ы шін ә ң ө ғ ү жауапкершілігі. Денсаулы са тау ы ы — адамны м ы ыны қ қ құқ ғ ң іргетасы. Орындау т рі: ү презентация Орында ан: Бекм хамбетова Ж. ғ ұ Тобы: 20 2 А Тексерген: С лтан Ж. И ұМарат Оспанов атында ы Батыс аза стан ғ Қ қ Мемлекеттік Медицина Университеті

Жоспар : Адам денсаулы ы ғ Зиянды заттар- дерт к зі ө Адамны з денсаулыЖоспар : Адам денсаулы ы ғ Зиянды заттар- дерт к зі ө Адамны з денсаулы ы шін жауапкершілігі. ң ө ғ ү Денсаулы са тау ы ы — адамны ы ыны іргетасы. қ қ құқ ғ ң орытынды Қ 1 Кіріспе Негізгі б лім ө

 Денсаулық – адамны е асиетті де нды, айталанбас, ң ң қ Денсаулық – адамны е асиетті де нды, айталанбас, ң ң қ құ қ жо алса айта орнына иынды пен келетін, орны толмас ғ қ қ қ асыл азынасы. Біз осы жа а асырдан к тер мітіміз к п. қ ң ғ ү ү ө Сондай-а азіргі заманда адам а засына тиер залалы да қ қ ғ жетерлік. Тірі а за а тиер экологиялы ш факторды сері ғ ғ қ ү ң ә осы та да айтпаса да к зге шы ан с йелдей болып ң ө ққ ү к рініп т р аны. ө ұ ғ қ Елбасымыз Н. Назарбаевты “ аза стан – 2030” ң Қ қ ба дарламасында аза стан азаматтарымызды ерте і ғ Қ қ ң ң б гіннен басталатынын к рсетсе керек. ү ө Салауатты мір салтыны ма саты — мір с руді ө ң қ ө ү ң ма ынасы тере екендігін білдіруде. ғ ң Ішімдік, наша орлы – адамны жауы. Б л жолдан аула қ қ ң ұ қ ж ру керек. Басты байлы денсаулы екендігіне сіздерді ү қ қ ң к здері ізді жеткізгіміз келеді. Олай болса, бізді б гінгі ө ң ң ү т рбие са атымыз “Ба ытым да байлы ым да – денсаулы ” ә ғ қ та ырыбында теді. қ ө

  1997 жылды азан айында ел Президенті Н. . ң қ Ә Назарбаев 1997 жылды азан айында ел Президенті Н. . ң қ Ә Назарбаев “ Барлы аза станды тарды сіп, қ қ ң ө ркендеуі, ауіпсіздігі ж не л – ау атыны артуы” ө қ ә ә қ ң туралы аза стан хал ына жолдауын сынды. Қ қ қ ұ Ара адам есін жояды, яттан бездіреді, арамды а қ ұ ққ ж не ылмыс а итермелейді. Сонымен атар ішімдікке ә қ қ қ мар адмны рухани байлы ы азайып, құ ң ғ адамгершіліктен ж рдай болады. ұ Ішімдік барлы ішкі м шелерді улап, р т рлі қ ү ә ү созылмалы аурулар а шалды тырып, небір талантты да ғ қ дарынды жас жеткіншектеріміз ар ты кеселінен з қ ң ө биігіне жете алмай мірден кетіп жат аны кінішті-а. ө қ Міне, осындай кініштерді алдын- алу ма сатында ө ң қ Президентіміз Н. . Назарбаев 2030 жыл а арнал ан Ә ғ ғ елімізді келешегін ркендету ба дарламасында ң ө ғ назардан тыс алдыр ан жо. қ ғ қ

аза стан - 2030Қ қ “ Салауатты мір салтына ө ынталандыру р айсысымзды аза стан — 2030Қ қ “ Салауатты мір салтына ө ынталандыру р айсысымзды ә қ ң Дене т рбиесімен ә айналыс анымыз а, д рыс қ ғ ұ тама тануымыз а, есірткілерді, қ ғ темекі мен алкогольді т тынуды ұ ойып, тазалы пен санитария қ қ шараларын са тауымыз а қ ғ ба ыттал ан”. ғ ғ о амымыз сау болсын десек, Қ ғ б гінгі жас спірімдер сау да ү ө салаутты суіміз керек. ө “ Салауатты мір салты – б л ө ұ денсаулы ты ны айту ж не қ ғ ә дамытуды йлесіділігін амтамасыз ң ү қ ететін кешенді алдын – алу шаралары”. Б гінде ерлерді -75 ү ң % , йелдерді – ә ң 34 % , жас спірімдерді 40% шылым ө ң тартса, ересек адамдарды 65% ң немі ара ішеді екен. ү қ 2001 ж. № 175 — бет

Зиянды заттар. Арақ. Героин Көкнар Апиын Анаша Бірлестірілген есірткілер Зиянды заттар. Арақ. Героин Көкнар Апиын Анаша Бірлестірілген есірткілер

  1. Темекі тарт ан адамдақ ан ысымы жо арылайды. қ қ ғ 1. Темекі тарт ан адамдақ ан ысымы жо арылайды. қ қ ғ 2. анда ы май рамы артады. Қ ғ құ 3. кпе рагы. Ө 4. Ж рек ауруы. ү 5. Ас азан ауруы пайда болады. қ 6. Б лар адамды аздырады. ұ 7. ылмыс а апарып Қ қ со тырады. қ 8. о ам а зиян келтіреді. Қ ғ ғ 9. Б л заттар серінен лім ұ ә ө к п болады. ө Б л заттардан зиянымен ұ атар пайдасы да зор. қ 1. о ам а пайдасы к п. Қ ғ ғ ө 2. Осы заттарды сатылуы ң ар ылы елімізді экономикасы қ ң дамып отыр. 3. Ара ты тек мас болу шін қ ү пайдаланады. 4. Ж мыссызды жойылу а ұ қ ғ сер етеді. ә Орта қ асиеті қВенн диаграммасы ар ылы темекіні қ ң “ зияны” мен “пайдасы” Пайдасы. Зияны Ел экономика- сыны ң дамуына сері ә

 Темекіні ң адам а засына тигізетін ғ сері ә кпесі ауырады Ө Темекіні ң адам а засына тигізетін ғ сері ә кпесі ауырады Ө ан тамырларын Қ тырыстырады Жазылмайтын жара пайда болады. Адам мірі ө ыс арады қ қ Тыныс алу м шелеріне зиян ү

 Алкогольді а за а ң ғ ғ тигізетін сері ә Денені жылуы ң Алкогольді а за а ң ғ ғ тигізетін сері ә Денені жылуы ң т мендейді ө Ж йкеге сер етеді ү ә Ж ректі ү ң со ысы ғ лсірейді әТыныс алуы баяулайды А заны іс- имылы ғ ң қ згереді ө

  «Дертке  шалды анша, ққ  денсаулы ты «Дертке шалды анша, ққ денсаулы ты қ ң адірін ешкім де қ білмейді » Т. Футлер

1. Зиянды заттарды пайдалану, адам мірін 20 ө жыл а кемітеді. ғ 2. зірге маск1. Зиянды заттарды пайдалану, адам мірін 20 ө жыл а кемітеді. ғ 2. зірге маск немдікті салдарынан бол ан Ә ү ң ғ отбасыны б зылуыны 94 пайызын йелдерді ң ұ ң ә ң айыбынан, 6 пайызы ерлерді айыбынан. ң 3. Ара ты з аузыма ішсем, бас а а не залалым қ ө қ ғ бар. 4. Темекі сатып ал аннан г рі, таста ан пайда. ғ ө ғ 5. Есірткі сат ан – ылмыс, біра бас алар а зияны қ қ ғ жо. қ 6. Сабырлы заттар адам мірін т п – тамырымен ө ү ртып жіберуі ы тимал. құ қ

кінішке орай біз салауатты мірді арапайым шарттарын немі Ө ө ң қ ү са тайкінішке орай біз салауатты мірді арапайым шарттарын немі Ө ө ң қ ү са тай бермейміз. Біріміз семіздікке, тез артаю а, тамыр қ қ ғ склерозына, антты диабетке со тыруына жол берсек, екіншіміз қ қ демалу дегенді білмей ж йкемізді бден тоздырамыз да ішкі ү ә а заларымызды т рлі аурулар а рындырып жатамыз. Та ы ғ ү ғ ұ ғ біреулеріміз ара пен шылымны со ына т сіп, з мірімізді зіміз қ ң ң ү ө ө ө ор ыламыз. Осындай рекеттермен денсаулы ымызды бден қ қ ә ғ ә ртып ал ан со ана оны т зету шін д рігерлерге арану а құ ғ ң ғ ү ү ә қ ғ барамыз. Б гін к пшілігіміз оз алыссыз мір салтына йреніп ал анмыз ү ө қ ғ ө ү ғ сонша, арты имылдан аш а таймыз. А замызды барлы қ қ қ ғ ң қ ж йелері алыпты ызмет ету шін біз оларды немі имылмен ү қ қ ү ү қ демеп отыруымыз керек, я ни немі дене жатты уларын жаса ан ғ ү ғ ғ ж не оны , сіресе жас спірімдерге бала к нінен бастап ө ә ә ө ү баулы ан д рыс ғ ұ