Скачать презентацию Malipayong Pamilya MGA SEMINAR SA BIBLIA Gihubad ngadto Скачать презентацию Malipayong Pamilya MGA SEMINAR SA BIBLIA Gihubad ngadto

05747d5dbea5e1947ef83acb19eb913e.ppt

  • Количество слайдов: 67

Malipayong Pamilya MGA SEMINAR SA BIBLIA Gihubad ngadto sa Binisaya ni Bro. James Agum Malipayong Pamilya MGA SEMINAR SA BIBLIA Gihubad ngadto sa Binisaya ni Bro. James Agum

Seminar Pito ka mga Paagi aron Ako mas Malingaw sa Pagpakig. Sekso Malipayong Pamilya Seminar Pito ka mga Paagi aron Ako mas Malingaw sa Pagpakig. Sekso Malipayong Pamilya

Papanalangini ang imo’ng tuburan; Ug pagmalipayon diha sa asawa sa imo’ng pagkabatan-on. Ingon sa Papanalangini ang imo’ng tuburan; Ug pagmalipayon diha sa asawa sa imo’ng pagkabatan-on. Ingon sa usa ka lagsaw nga dumalaga ug sa usa ka gasela, Tugoti nga ang iya’ng mga dughan magatagbaw kanimo sa tana’ng panahon; Ug magpalugos ka sa kanunay sa iya’ng gugma. Anaa ba kana sa Biblia? Oo, ania kini!

Magpabilin nga Nahigugma 24 oras Kada Adlaw! Magpabilin nga Nahigugma 24 oras Kada Adlaw!

“Ayaw pasalopi sa adlawang inyo’ng kasuko. ” Efeso 4: 26 “Ayaw pasalopi sa adlawang inyo’ng kasuko. ” Efeso 4: 26

Ang seksuwal nga panagsuod dili lang kay pagtagbo sa duha ka lawas, kini usab Ang seksuwal nga panagsuod dili lang kay pagtagbo sa duha ka lawas, kini usab mao ang paghiusa sa duha ka huna. Aron mahimo’ng epektibo ang paghimo sa gugma kinahanglan nga mapadayonon ang ato’ng paghigugma.

Pagbaton ug Stratehiya sa Pagplano sa Pamilya. Pagbaton ug Stratehiya sa Pagplano sa Pamilya.

 • Ang aborsyon sala: Kini naglaglag ug kinabuhi. • Cristohanon nga pagplano sa • Ang aborsyon sala: Kini naglaglag ug kinabuhi. • Cristohanon nga pagplano sa pamilya, dili sala: Kini nagpugong sa pagmugna ug kinabuhi.

Sanglit ang nagkalahi’ng plano magkalahi usab ang epekto sa kada pamilya, ang matag pares, Sanglit ang nagkalahi’ng plano magkalahi usab ang epekto sa kada pamilya, ang matag pares, uban sa medikal nga tambag magpili ug plano nga mohaum alang kanila.

Pagtugyan sa Sinabutan kon Kanus-a Pagtugyan sa Sinabutan kon Kanus-a

Pag-usab sa seksuwal nga gana naggumikan sa: • Panagkalahi sa babayelalaki nga kinaiyanhon. • Pag-usab sa seksuwal nga gana naggumikan sa: • Panagkalahi sa babayelalaki nga kinaiyanhon. • Managlahi nga temperamento. • Lawasnon, utoknon , ug emosyonal nga dalad-on nga sobra ang kabug-at. • Problema sa panglawas • Daku ang gintang sa panuigon.

Paghigugmaay kamo ang usa sa gugma nga inigsoon; pagpalabwanay kamo sa pagtahud ang usa Paghigugmaay kamo ang usa sa gugma nga inigsoon; pagpalabwanay kamo sa pagtahud ang usa sa usa. Roma 12: 10

Kung ang matag-usa maningkamot sa paglipay sa usa, makakaplag kita ug malipayo’ng panagsabot. Kung ang matag-usa maningkamot sa paglipay sa usa, makakaplag kita ug malipayo’ng panagsabot.

Ayaw na kamo pagbuhat ug bisan unsa sa tuyo sa pagbahin, o sa kawang Ayaw na kamo pagbuhat ug bisan unsa sa tuyo sa pagbahin, o sa kawang pagpagarbo sa kaugalingon, hinonoa uban sa pagpaubos isipa ang uban ingon nga labi pang maayo kay sa inyo’ng kaugalingon. ” Filipos 2: 3, Si Cristo Ang Ato’ng Panig-ingnan

Andamon ang Ako’ng Kaugalingon ug ang Ako’ng Kapares. Andamon ang Ako’ng Kaugalingon ug ang Ako’ng Kapares.

“ Huyop sa ako’ng tanaman, aron ang mga igapahumot niana mogula… Natigum ko na “ Huyop sa ako’ng tanaman, aron ang mga igapahumot niana mogula… Natigum ko na ang ako’ng mirra uban ang ako’ng balsamo. ” Awit ni Salomon 4: 16; 5: 1

Pag-andam sa ako’ng kaugalingon Ampingan gayud ang pag-andam sa lamas sa romansa. Kalimpiyo sa Pag-andam sa ako’ng kaugalingon Ampingan gayud ang pag-andam sa lamas sa romansa. Kalimpiyo sa lawas, kahumot sa persona, ug madanihon nga sapot mao ang resposibilidad sa matag pares.

Mga Kalahian Lalaki Babaye Mora’g Gas Stove. Dali nga mosiga! Dali nga mapalong! Kinahanglan Mga Kalahian Lalaki Babaye Mora’g Gas Stove. Dali nga mosiga! Dali nga mapalong! Kinahanglan nga mopagana. Mag-amping, mabination Mora’g Electric Stove. Dugay nga mobaga! Dugay nga mabugnaw! Nagkinahanglan nga paganahan. Panahon, Pangandam. Busa, andamon ang ako’ng Kapares.

Tagbawon ang Ako’ng Kapikas Tagbawon ang Ako’ng Kapikas

Ingon sa usa ka lagsaw nga dumalaga ug sa usa ka gasela, Tugoti nga Ingon sa usa ka lagsaw nga dumalaga ug sa usa ka gasela, Tugoti nga ang iya’ng mga dughan magatagbaw kanimo sa tana’ng panahon; Ug magpalugos ka sa kanunay sa iya’ng gugma. Proverbio 5: 19

Kasagaran ang usa natagbaw apan ang usa wala. Ang usa naghulat pa samtang usa Kasagaran ang usa natagbaw apan ang usa wala. Ang usa naghulat pa samtang usa naghagok na! Ang seksual nga katagbawan nagdugang sa pagkamaunongon, busa himoa kini nga prayoridad.

Ang busog nga kalag ginaluod sa udlan; Apan alang sa gigutom nga kalag ang Ang busog nga kalag ginaluod sa udlan; Apan alang sa gigutom nga kalag ang tagsa ka mapait nga butang maoy tam-is. Proverbio 27: 7

Pakigsulti nga bukas sa ako’ng Pares. Pakigsulti nga bukas sa ako’ng Pares.

Sa susama’ng paagi nga ato’ng gisabutan ang uba’ng parte sa ato’ng relasyon, ato gayud Sa susama’ng paagi nga ato’ng gisabutan ang uba’ng parte sa ato’ng relasyon, ato gayud nga sabutan ang ato’ng mga seksual nga panginahanglan ug kasinatian sa usa’g-usa.

“Himoa nga sa kanunay magamadanihon ang inyo’ng sinultihan, tinimplahan ug asin. ” Colosas 4: “Himoa nga sa kanunay magamadanihon ang inyo’ng sinultihan, tinimplahan ug asin. ” Colosas 4: 6

Abi-abiha ang Presencia sa Ikatulo’ng Persona! Abi-abiha ang Presencia sa Ikatulo’ng Persona!

Ang Ikatulo’ng Persona “Tungod niana, dili na sila duruha kondili usa. Busa, ang sa Ang Ikatulo’ng Persona “Tungod niana, dili na sila duruha kondili usa. Busa, ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagabulagon sila. ” Mateo 19: 6

Maingon nga ang Dios presente aron sa pagpanalangin sa unang magtiayon sa diha’ng ila’ng Maingon nga ang Dios presente aron sa pagpanalangin sa unang magtiayon sa diha’ng ila’ng gisinati ang seksuwal nga panaghiusa, Iya’ng ikahimuot ang pagtambong sa matag minyo nga magkapikas aron sa pagpanalangin sa ila’ng panagkasuod.

 • ! Kini daghan ug kalangkuban! Pisikal. Usa lamang kini ka paghiusa sa • ! Kini daghan ug kalangkuban! Pisikal. Usa lamang kini ka paghiusa sa duha ka lawas. Emosyonal. Kini ang ato’ng mga pagbati sa kalipay ug kamaya. Mental. Duha ka panghuna nakasinati ug pagkahiusa ug pagkabugkos. Espirituwal. Ang espiritu sa bana ug asawa nakighiusa sa espiritu sa Dios sa usa ka diosnontawohanon nga panagtagbo

Ang (sexual ecstasy) seksuwal ekstasya anaa sa pinakataas sa diha’ng ang panagtagbo molapas sa Ang (sexual ecstasy) seksuwal ekstasya anaa sa pinakataas sa diha’ng ang panagtagbo molapas sa pisikal, mental, ug emosyonal ug mamahimo’ng espirituwal nga kasinatian!

Ang Dios nagagamit sa seksual nga panaghiusa sa bana ug asawa aron nga isimbolo Ang Dios nagagamit sa seksual nga panaghiusa sa bana ug asawa aron nga isimbolo ang pagkabugkos sa usa ka Cristohanon ug si Cristo!

“Tungod niini’ng mao’ng hinungdan, pagabiyaan sa lalaki ang iya’ng amahan ug inahan ug makig-usa “Tungod niini’ng mao’ng hinungdan, pagabiyaan sa lalaki ang iya’ng amahan ug inahan ug makig-usa siya sa iya’ng asawa, ug sila’ng duha mahimo’ng usa. Kini mao’y usa ka daku’ng misteryo, ug niini nagapasabot ako mahitungod kang Cristo ug sa Iglesia. ” Efeso 5: 31, 32

Unsaon nga ang Iglesia, ang Cristiano, ikaw ug ako, madugtong kang Jesus? Unsaon nga ang Iglesia, ang Cristiano, ikaw ug ako, madugtong kang Jesus?

“Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Cristo gikasul-oban ug Cristo. ” Galacia “Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Cristo gikasul-oban ug Cristo. ” Galacia 3: 27

Sa dihang si Pablo nahigugma kang Jesus, siya gibugkos ngadto kang Cristo pinaagi sa Sa dihang si Pablo nahigugma kang Jesus, siya gibugkos ngadto kang Cristo pinaagi sa baustismo.

Aron mahimong nabugkos kang Cristo pinaagi sa bautismo, si Pablo kinahanglan nga modaug sa Aron mahimong nabugkos kang Cristo pinaagi sa bautismo, si Pablo kinahanglan nga modaug sa nagkadaiya’ng mga hagit. Ug maingon man usab kita! Ato’ng susihon ang 5 niini.

Ang Ako’ng Pamilya Ang Ako’ng Pamilya

Si Pablo nagagikan sa ilado nga pamilya. “Gisirkunsisyonan sa ikawalo’ng adlaw, sa kaliwatan ni Si Pablo nagagikan sa ilado nga pamilya. “Gisirkunsisyonan sa ikawalo’ng adlaw, sa kaliwatan ni Israel, sa banay ni Benjamin, Hebreohanon nga natawo’ng Hebreohanon…Ngani bisan unsa’ng kadaugan nga ako’ng naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod ni Cristo. ” Filipos 3: 5 -7

Kung ako’ng pamilyabana o asawa, ginikanan o anak - mosulay sa pagpugong kanako sa Kung ako’ng pamilyabana o asawa, ginikanan o anak - mosulay sa pagpugong kanako sa ako’ng pagpabautismo, unsa’y angay nako’ng buhaton?

“Ayaw kamo pagdahum nga mianhi ako sa pagdala’g pagdinaitay dinhi sa yuta; wala ako “Ayaw kamo pagdahum nga mianhi ako sa pagdala’g pagdinaitay dinhi sa yuta; wala ako moanhi sa pagdala’g pagdinaitay, kondili espada hinoon. Ang mahigugma sa iya’ng amahan labaw pa Kanako, dili takus Kanako; ug ang mahigugma sa iya’ng anak nga lalaki o anak nga babaye labaw pa Kanako, dili takus Kanako. ”

“Ug ang wala magpas-an sa iya’ng krus ug wala magsunod Kanako, dili takus Kanako. “Ug ang wala magpas-an sa iya’ng krus ug wala magsunod Kanako, dili takus Kanako. ” Mateo 10: 34 -38

Kung aduna’y magkapares nga wala pa nakasal, Pakasal Kamo O Pagbulag Kamo! Kung aduna’y magkapares nga wala pa nakasal, Pakasal Kamo O Pagbulag Kamo!

Ako’ng mga Higala Ako’ng mga Higala

Si Pablo ilado sa iya’ng pagkamaalamon ug aduna siya’y impluwensya - usa ka estudyante Si Pablo ilado sa iya’ng pagkamaalamon ug aduna siya’y impluwensya - usa ka estudyante ni Gamaliel. Buhat 22: 3 Apan siya mingtindog ug nagpabautismo.

Kung ako’ng mga higala mosupak sa ako’ng pagpabautismo, unsa’y angay nako’ng buhaton? Kung ako’ng mga higala mosupak sa ako’ng pagpabautismo, unsa’y angay nako’ng buhaton?

“ Kinahanglan mao’y amo’ng unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tawo. ” Buhat “ Kinahanglan mao’y amo’ng unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tawo. ” Buhat 5: 29 “Kamo mga higala Nako kon magatuman kamo sa Ako’ng isugo kaninyo. ” Juan 15: 14

Ang Ako’ng Trabaho Ang Ako’ng Trabaho

Si Pablo usa ka Opisyal nga Ahente sa Labaw’ng Pari. Buhat 9: 1, 2. Si Pablo usa ka Opisyal nga Ahente sa Labaw’ng Pari. Buhat 9: 1, 2. Apan siya miabante paingon sa tubig!

Kung ako’ng trabaho makababag sa ako’ng pagpabautismo, unsa’y angay nakong buhaton? Kung ako’ng trabaho makababag sa ako’ng pagpabautismo, unsa’y angay nakong buhaton?

Pakig-estorya sa imo’ng amo. “Himoa nga sa kanunay magamadanihon ang imo’ng sinultihan tinimplahan ug Pakig-estorya sa imo’ng amo. “Himoa nga sa kanunay magamadanihon ang imo’ng sinultihan tinimplahan ug asin, nga tungod niana inyo’ng mahibaloan kon unsaon sa pagtubag kang bisan kinsa. ” Colosas 4: 6

Angkonon ang saad sa Dios. “Busa ayaw na kamo pagkabalaka, … Apan mao’y unaha Angkonon ang saad sa Dios. “Busa ayaw na kamo pagkabalaka, … Apan mao’y unaha ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios, ug unya kini’ng tana’ng mga butang igadugang ra kaninyo. ” Mateo 6: 31 -33

Ang Ako’ng Iglesya Ang Ako’ng Iglesya

Si Pablo nagdeklarar: “Giunsa ko pagkinabuhi sukad pa sa ako’ng kabatan-on…kini nahibaloan sa mga Si Pablo nagdeklarar: “Giunsa ko pagkinabuhi sukad pa sa ako’ng kabatan-on…kini nahibaloan sa mga Judio…nga sumala sa labing istrikto nga pundok sa ato’ng tinoohan, ako nagkinabuhi nga usa ka Fariseo. ” “Wala ako magmasinupakon sa langitno’ng panan-awon. ” Buhat 26: 4, 5, 19.

Kung ako’ng relihiyon maghilabot sa ako’ng pagpabautismo, unsa angay nako’ng buhaton? Kung ako’ng relihiyon maghilabot sa ako’ng pagpabautismo, unsa angay nako’ng buhaton?

Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, Gumula kamo kaniya, Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, Gumula kamo kaniya, mga tawo Ko, aron dili kamo makaapil sa iya’ng kasal-anan, aron dili kamo makaambit sa iya’ng mga hampak. ’ Pinadayag 18: 4 “Kawang lamang ila’ng pagsimba Kanako, sanglit sa ila’ng pagpanudlo ila ma’ng gipaka-doctrina ang mga kalagdaan nga hinimo lama’g mga tawo. ” Marcos 7: 7

“Ug ako aduna’y uba’ng mga karnero nga dili sakop niini’ng torila. Kinahanglan pagamandoan ko “Ug ako aduna’y uba’ng mga karnero nga dili sakop niini’ng torila. Kinahanglan pagamandoan ko usab sila, ug sila magapatalinghug sa ako’ng tingog. Ug usa ra unya ang panon, ug usa ra ang magbalantay. ” John 10: 16

Panahon Panahon

Si Saul mingtoo diha dayon! ‘Ug diha… mitindog siya ug gibautismohan. ” Buhat 9: Si Saul mingtoo diha dayon! ‘Ug diha… mitindog siya ug gibautismohan. ” Buhat 9: 18

Kung ako tentalon sa paglangay, unsa’y gusto sa Dios nga ako’ng pagabuhaton? Kung ako tentalon sa paglangay, unsa’y gusto sa Dios nga ako’ng pagabuhaton?

“Kay siya nagaingon; Sa panahon nga gikahimut-an ikaw ako’ng gipatalinghugan, ug sa adlaw sa “Kay siya nagaingon; Sa panahon nga gikahimut-an ikaw ako’ng gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw ako’ng gitabangan. Tanawa, karon mao na ang adlaw nga gikahimut-an; tan-awa, karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. ” 1 Corinto 6: 2 “Busa, ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, ‘Karo’ng adlawa, inigkadungog ninyo sa Iya’ng tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyo’ng kasing ingon niadto’ng pagpangsupil nila batok kanako sa adlaw sa pagsulay didto sa kamignawan. ” Hebreohanon 3: 7, 8

“Busa si Ananias miadto ug misulod sa balay. Ug sa nagpandong siya sa iya’ng “Busa si Ananias miadto ug misulod sa balay. Ug sa nagpandong siya sa iya’ng mga kamot diha kaniya, siya miingon, ‘Igsoon Saulo, ang Ginoo’ng Jesus nga mitungha kanimo sa dalan nga imo’ng giagian paingon dinhi, nagpaanhi kanako aron ikaw mahiulian sa imo’ng igtatan-aw ug mapuno ka sa Espiritu Santo’. ” Acts 9: 17

MILAGRO! “Ug diha gikan sa iya’ng mga mata may nangatagak nga mora’g himbis, ug MILAGRO! “Ug diha gikan sa iya’ng mga mata may nangatagak nga mora’g himbis, ug siya nahiulian sa iyang igtatan-aw. Unya mitindog siya ug gibautismohan. ” Acts 9: 18

Dihadiha Dayon! Si Saul mingtindog ug mingsunod ni Jesus! Siya gibautismohan! Ako nakadesisyon sa Dihadiha Dayon! Si Saul mingtindog ug mingsunod ni Jesus! Siya gibautismohan! Ako nakadesisyon sa pagsunod ni Jesus!

Ang Ako’ng Panaad Ako nakadesisyon sa pagsunod kang Jesus sa bautismo. Ang Ako’ng Panaad Ako nakadesisyon sa pagsunod kang Jesus sa bautismo.

Jesus nagsaad ako pag-alagad Nimo. Jesus nagsaad ako pag-alagad Nimo.

Mosunod Seminar 13 “Langga, Hain ang Kuwarta? ” Unom ka mga Yawe sa Kalampusan Mosunod Seminar 13 “Langga, Hain ang Kuwarta? ” Unom ka mga Yawe sa Kalampusan sa Paninapi