Скачать презентацию Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 2007 2008 Управление Скачать презентацию Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 2007 2008 Управление

98b639a36ccbd0ff57ef75126dac8876.ppt

  • Количество слайдов: 9

Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 2007 – 2008 Управление на проекти в областта на електронното Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 2007 – 2008 Управление на проекти в областта на електронното обучение Катедра “Информационни технологии”, ФМИ

Преподавателски екип • Име: Румен Николов, Албена Антонова • Е-mail: roumen@fmi. uni-sofia. bg a_antonova@fmi. Преподавателски екип • Име: Румен Николов, Албена Антонова • Е-mail: [email protected] uni-sofia. bg [email protected] uni-sofia. bg • Тел. : 971 35 09, 971 35 43

Пояснения за курса • Цели на курса Представяне на основните концепции за успешно управление Пояснения за курса • Цели на курса Представяне на основните концепции за успешно управление на проекти, като се фокусира на специфичните особености на електронното обучение. • След завършване на курса, студентите ще могат да дефинират цели на проект, да идентифицират нуждите на потребителите, да ситуират проекта във времеви и ресурсен хоризонт, да разпознават и използват различни стратегии за въвеждане и използване на електронно обучение

Начин на провеждане • Присъствен /дистанционен формат, • Сайт на курса и допълнителни ресурси Начин на провеждане • Присъствен /дистанционен формат, • Сайт на курса и допълнителни ресурси - MOODLE • Място и ден за провеждане

Оценяване • 40% тест • 60% курсова работа: – Разработване на проект в областта Оценяване • 40% тест • 60% курсова работа: – Разработване на проект в областта на електронното обучение

Литература • • • A Guide to the Project Management Body of Knowledge- PM Литература • • • A Guide to the Project Management Body of Knowledge- PM Bok Guide, 3 rd edition, E-learning Strategies: How to get implementation, Don Morrison, John Wiley&Sons Ltd. , 2003 Project Leadership, Timothy J. Kloppenborg, Arthur Shriberg and Jayashree Venkatraman, Management Concepts, 2003 Допълнителна литература по определени теми • • • E-Learning's Greatest Hits, Clive Shepherd, Above and Beyond, 2003 Identifying and Managing Project Risk: Essential Tools for Failure-Proofing Your Project, Tom Kendrick AMACOM 2003 Leadership and Management in e-Learning for Teachers and Trainers An Introductory Guide D. E. Gray

Необходим Software и средства • MS Project 2003 Необходим Software и средства • MS Project 2003

Структура на курса • Лекция 1 – Същност на проектния подход при решаване на Структура на курса • Лекция 1 – Същност на проектния подход при решаване на комплексни задачи • Лекция 2 – Видове проекти в електронното обучение – особености и области на приложение • Лекция 3 – Програми и институции, подпомагащи електронното обучение • Лекция 4 – Методология за управлението на проекти • Лекция 5 –Основни фази при управлението на проекти • Лекция 6 – Управление на ресурсите • Лекция 7 - Цикъл на проект за електронно обучение • Лекция 8 - Анализ и оценка на изискванията за проект в електронно обучение

Структура на курса • • • Лекция 9 - Управление на финансите и ефективност Структура на курса • • • Лекция 9 - Управление на финансите и ефективност на проект Лекция 10 - Роля и функции на екипа при разработване на проекти за електронно обучение Лекция 11 - Управление на проекти – задачи, роля и функции на лидера на проекта Лекция 12 - Техники, средства и технологии за управление на проекти Лекция 13 - Анализ на видове проекти в областта на електронното обучение