М я н т Е к а

Скачать презентацию М я н т Е к а Скачать презентацию М я н т Е к а

biologiya,_medicina,_astronomiya_v_rossii_19.pptx

 • Размер: 8.4 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации М я н т Е к а по слайдам

М я н т Е к а т е р и н а иМ я н т Е к а т е р и н а и П ш е в л о ц к а я Е л е н а 8 АБиология, медицина, астрономия в России 19 века

БИОЛОГ ИЯ БИОЛОГ ИЯ

 К а р л Э р н ст ф о н Б э К а р л Э р н ст ф о н Б э р ( 1 7 ф е вр а ля 1 7 92 — 2 8 н о я б р я 1 8 7 6 ) ил и к а к ег о н а з ы ва л и в Р о с сии , К а р л М а к с иимо в ич Б э р — о д ин из о с но во по л о ж ни к о в э мб р ио л о г ии и с р а вн ит е ль но й а на т о мии

 Иустин Евдокимович Дядьковский (01. 06. 1784 – 22. 07. 1841) Иустин Евдокимович Дядьковский (01. 06. 1784 – 22. 07. 1841)

Медицин а Медицин а

 Н и к о л а й И ва но ви ч П ир о Н и к о л а й И ва но ви ч П ир о го в — р у сс к ий х ир у р г и а на т о м, е с т ес т в о и сп ы т а т ел ь и п е д а г о г, со з д а т е л ь п е р во г о а т л а с а т о п о г р а ф ич ес к о й а на т о ми и, о с но во по л о ж ник р у с с к о й в о е нн о -п о л е во й х и р у р гии, о с но ва т е ль р у с ск о й ш к о лы а н ес т е зи и.

П И Р О Г О В Н А Ф Р О Н ТП И Р О Г О В Н А Ф Р О Н Т Е

Астрономия Астрономия

А К А Д Е М И Ч Е С К А Я О БА К А Д Е М И Ч Е С К А Я О Б С Е Р В А Т О Р И Я В С А Н К Т — П Е Т Е Р Б У Р Г Е

Г А Л А К Т И К А Д Е В Ы ИГ А Л А К Т И К А Д Е В Ы И З В Е З Д А М