L/O/G/O Та ырыбы: қ Е бек жымын бас

Скачать презентацию L/O/G/O Та ырыбы: қ Е бек жымын бас Скачать презентацию L/O/G/O Та ырыбы: қ Е бек жымын бас

fmm_ts_13_slayd.pptx

 • Размер: 1.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации L/O/G/O Та ырыбы: қ Е бек жымын бас по слайдам

L/O/G/O Та ырыбы: қ Е бек жымын бас ару стильдері ң ұ қ Шымкент-2016 ж. L/O/G/O Та ырыбы: қ Е бек жымын бас ару стильдері ң ұ қ Шымкент-2016 ж. Фармация ісін йымдастыру ж не бас ару кафедрасы ұ ә қаза стан Республикасыны Қ қ ң Денсаулы са тау ж не қ қ ә леуметтік даму министрлігі ә О т стік аза стан мемлекеттік ң ү Қ қ Фармацевтика академиясы Орында ан: ғ уанды М. Е. Қ қ Тобы: 503 “Б” ФК абылда ан: Баркизатова Г. Б. Қ ғ

Жоспар: Кіріспе Негізгі б лімө К шбасшылы ты ситуациялы ө қ ң қ жолдары БасшыЖоспар: Кіріспе Негізгі б лімө К шбасшылы ты ситуациялы ө қ ң қ жолдары Басшы т сінігі. ү Бас ару стилі қ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә орытынды Қ

Кіріспе Бас аруқ – адамдарды к сіптік ызметі. Б л ң ә қ ұ ызметті Кіріспе Бас аруқ – адамдарды к сіптік ызметі. Б л ң ә қ ұ ызметті м н мазм нын ай ындау шін оны қ ң ә ұ қ ү ң аны тамасынан бастайы. Бас ару – б л қ қ қ ұ жымда ы адамдар а ж не жекелеген адамдар а, ұ ғ ғ ә ғ оларды бірлескен ж мыс процесінде ма сатты ң ұ қ ж йелі ы пал ету. ү қ Басшы – бас ару объектісіне (ба ынышты қ ғ жым а) ы пал жасаушы ж не жеке дара ұ ғ қ ә басшылы жа дайында оны ызметі шін за , қ ғ ң қ ү ң жо ары т р ан орган, мемлекет немесе меншік ғ ұ ғ иесе, алдында жауап беретін т л а. К сіпорынды ұ ғ ә бас ару ж йесінде бас аруды орны мен р лі қ ү қ ң ө басшылы ты т ріне байланысты. қ ң ү

Бас ару процесіні мазм нық ң ұ Бас ару процестерін бас аруды к птегенБас ару процесіні мазм нық ң ұ Бас ару процестерін бас аруды к птеген ж йелері қ қ ң ө ү мен салаларында ж зеге асырады. К сіпорындар мен ү ә мекемелерде, тасымалдау орында, рылыс пен құ жо ары о у орында. Я ни, адамдар е бек ететін ғ қ ғ ң жымны барлы ында белгілі бір ма сат а жету шін ұ ң ғ қ қ ү бас ару ызметі бірінші кезектегі міндет болып саналады. қ қ Бас ару процесі мемлекеттік де гейде де, шаруашылы қ ң қ йымында да бірдей ж ргізіледі. Стратегиялы ж не жедел ұ ү қ ә проблемаларды шешкен кезде ол бір ма сатты к здейді, қ ө рине, м ндай жа дайда к бінесе «Стратегиялы бас ару» , ә ұ ғ ө қ қ «жедел бас ару» секілді терминдерді пайдаланады. Біра қ қ м нда бас ару мазм ны згермейді. ұ қ ұ ө

4. Ба ылау – қ абылдан ан қ ғ шешімге с йкес, ә м ият4. Ба ылау – қ абылдан ан қ ғ шешімге с йкес, ә м ият есептеуді ұқ негізге ала отырып ж мыс барысыны ұ ң орындалуын лше ө 3. Ж мыс барысын ұ йлестір – пайда ү бол ан ғ келіспеушілікті жой (диспетчерле) 2. Шешімні ң орындалуын йымдастыр – ұ ажетті жа дай қ ғ жаса, міндетті т сіндір, оны алай ү қ орындау керектігін айт, д лелде ә 1. Шешімді шы ар ғ ж не орында – кім, ә не істеу керектігін ай ында қБас ару процесіні мазм ны қ ң ұ А парат қ

леуметтік мінез- лы факторларыӘ құ қ леуметтік мінез- лы факторлары. Ә құ қ Блеуметтік мінез- лы факторларыӘ құ қ леуметтік мінез- лы факторлары. Ә құ қ Б л факторлар а о амны ұ ғ қ ғ ң згермелі міті, арым- атынасы мен дет- рпы жатады. азіргі кездегі ө ү қ қ ә ғұ Қ кейбір ма ызды факторлар а о амны к сіпкерлерге деген сезім к йі, ң ғ қ ғ ң ә ү о амда ы йелдерді р лі, менеджерлерді леуметтік ма саты ж не қ ғ ғ ә ң ө ң ә қ ә т тынушылар м ддесін ор ау оз алысы жатады. йым шін к бінесе ұ ү қ ғ Ұ ү ө леуметтік фактор, проблеманы ту ызады. Корпорацияны зі де, ә ғ ң ө леуметтік факторларды згеруіне арай бейімделіп отыруы тиіс. ә ң ө қ Сырт ы ортаны талдау ар ылы йым болатын ауіп- атерлерді қ қ ұ қ қ пайымдап, со ан арсы к ні б рын рекет ете алады. ғ қ ү ұ ә Ж ргізілген талдаудан кейін басшы йымны к шті ж не осал ү ұ ң ү ә жа тарына ба а береді. Жоспарды ойда ыдай ж зеге асыру шін басшы қ ғ ғ ү ү йымны ішкі м мкіндіктері мен кемшіліктері туралы, сондай-а сырт ы ұ ң ү қ қ проблемалар ха ында толы хабардар болуы тиіс. қ қ

 • ба ылау. қ • стимуляциялау, я ни ба ынушылар шін ынтаны жо арлату жа • ба ылау. қ • стимуляциялау, я ни ба ынушылар шін ынтаны жо арлату жа дайларын алыптастыру; ғ ғ ү ғ ғ қ • абылдан ан шешімді тапсырма формасында орындау шін жіберу; қ ғ ү • шешім абылдау; қ Бас аруды ма ызды элементі бас арушылы қ ң ң қ қ шешімдер болып табылады. детте бас арушылы Ә қ қ шешімдер бас ару ма саттарына с йкес бас ару қ қ ә қ объектісін берілген жа дайдан бас а а ауыстыру а ғ қ ғ ғ ба ыттал ан. Басшыны бас арушылы шешім процесін ғ ғ ң қ қ шартты т рде келесідей жіктеуге болады: ү

Шешімні жіктелуің  Шешім абылдау бас ару процесіні негізгі ж не белгілеуші қ қШешімні жіктелуің Шешім абылдау бас ару процесіні негізгі ж не белгілеуші қ қ ң ә сипатына ие. Шешім абылдау формасына байланысты қ біржа ты, қ коллегиалды ж не ә жымдыұ қ болып б лінеді. ө жымды шешім Ұ қ жым м шелерімен дауыс а салу негізінде ұ ү қ абылданады, шешімні н тижесі шін жауапкершілік барлы қ ң ә ү қ жым а ж ктеледі. ұ ғ ү Коллегиалды шешім м селені мамандарды талдау негізінде, ә ң сыныл ан идеяларды оптималды н с ауын іздестіру негізінде ұ ғ ң ұ қ абылданады, біра шешімні толы ты ы шін жауапкершілік қ қ ң қ ғ ү басшы а ж ктеледі. ғ ү

Бас ару ж йесіне жо ар ы қ ү ғ ғ мекеме басшылары ж не басБас ару ж йесіне жо ар ы қ ү ғ ғ мекеме басшылары ж не бас ару ә қ аппараттарыны ызметкерлері ң қ жатады.

Бас арылу ж йесіне қ ү т менгі орындаушы ө мекемелер, оларды ң ызметкерлері қБас арылу ж йесіне қ ү т менгі орындаушы ө мекемелер, оларды ң ызметкерлері қ жатады.

 Фармация саласында бас ару ж йесіне қ ү аза стан Республикасы Денсаулы са тау Фармация саласында бас ару ж йесіне қ ү аза стан Республикасы Денсаулы са тау Қ қ қ қ министрлігі (комитеті), республикалы қ «Д рі-д рмек» орталы ы басшылары мен ә ә ғ аппарат ызметкерлері, ал бас арылу ж йесіне қ қ ү фармацевтикалы к сіпорын, фирмалар, қ ә д ріханалар, майда б лшек сауда ж йелері ә ө ү жатады

Басшылы пен жетекшілік (лидерлік) жеке адамдар арасында ы қ ғ бас ару аспектісі болып саналады,Басшылы пен жетекшілік (лидерлік) жеке адамдар арасында ы қ ғ бас ару аспектісі болып саналады, сол ар ылы арасында ы қ қ ғ бас ару аспектісі болып саналады, сол ар ылы ба ыныштылар қ қ ғ к сіпорынны ма сатын, рі о ан жету шін не рлым тиімді ә ң қ ә ғ ү ғұ ж не олайлы ы пал етуді білуі м мкін. ә қ қ үІ Бас ару функциясы – б л бас ару ызметіні белгілі бір т тастай қ ұ қ қ ң ұ мазм н а ие бол ан о шаулан ан б лігі, я ни б л бас ару ұ ғ ғ қ ғ ө ғ ұ қ ызметіні мамандандырыл ан б лігі. Бас аруды қ ң ғ ө қ ң мамандан-дырыл ан функциясыны біры ай т тас синтезделуін ғ ң ңғ ұ ж не интеграциялануын басшылы деп атайды. ә қІІ

Басшы е бегін ты дау а т рткі болатын ы палдарң ң ғ ү қ Басшы е бегін ты дау а т рткі болатын ы палдарң ң ғ ү қ

К шбасшыө К шбасшы - о ам а, йым а немесе топ а ы палК шбасшыө К шбасшы — о ам а, йым а немесе топ а ы пал етуге ө қ ғ ғ ұ ғ қ қ абілетті т л а. Халы ты немесе белгілі бір леуметтік топты қ ұ ғ қ ң ә ң ма сат-м ддесін толы сезініп, ор ай білетін, бойына саяси қ ү қ қ ғ айраткерге лайы ты асиеттерді жия білген адам к шбасшы қ қ қ ө ретінде танылады. К шбасшы ал а ой ан ма сат а жету шін ө ғ қ қ ү белгілі бір леуметтік ортада адамдарды к ш-жігерін біріктіріп, ә ң ү іс- рекетін о ам м ддесіне сай ж ргізеді. К шбасшы а ә қ ғ ү ү ө ғ ал ырлы , а ылдылы , ажырлылы , йымдастырушылы , ғ қ қ қ ұ қ ж рт а жа ымдылы , сондай-а зіне жауапкершілік ала білу ұ қ ғ қ қ ө ж не іскерлік таныта білушілік, т. б. асиеттер мен абілеттер т н. ә қ қ ә К шбасшылы — б л адамдарды жинап ө қ ұ ал а ойыл ан ма сат а ба ыттау. Сонымен ғ қ қ ғ атар к шбасшы адамдарды жандандырады, қ ө ма сат а жетуде болаша ты к п асиеті қ қ қ ө қ ар ылы адамдарды орта ма сат а қ қ ба ыттайды. ғ

К шбасшылы ж нінде Америкада ана емес, лем бойынша ө қ ө ғ әК шбасшылы ж нінде Америкада ана емес, лем бойынша ө қ ө ғ ә танымал сарапшы, INJOY GROUP – к шбасшылы асиеттерді ө қ қ арттыру а к мектесетін йымны кілі ғ ө ұ ң ө Джон Максвеллді ң «К шбасшыны 21 асиеті ө ң қ » атты кітабында барлы шары тау қ қ мен лдыраулар к шбасшылы пен аны талады. Ал асиеттер құ ө қ қ қ шынымен іште алыптасады. Егер іші ізде сіз ала андай қ ң қ ғ к шбасшы болса ыз, мірде де д л сондай к шбасшы а айнала ө ң ө ә ө ғ аласыз. Адамдар сізді арты ыздан еруді алайтын болады. ң ң қ Б ндай жа дай орна ан кезде, сіз лемдегі адам жасай алатын бар ұ ғ ғ ә м селені шеше алатын адам а айналасыз деп ә ғ бірінші асиет: қ Мінез- лы : құ қ жартастай берік бол! К шбасшылы — ерлер мен ө қ йелдерді бір ма сат а жетелейтін асиет, сонымен атар ә қ қ сенімділік ялататын мінез- лы деп, ұ құ қ екінші асиет: қ Харизма: бірінші алыптас ан сер, б рін шеше алады! қ қ ә ә Харизма дегеніміз – адамдарды зі ізге тарту абілеті. ө ң қ Адамны бас а мінез- л ы сия ты оны да дамыта алады. ң қ құ қ қ

зін к рсете білу. Ө ө Алдына ой ан ма сатына жетуге деген штарлы. Ол алдыназін к рсете білу. Ө ө Алдына ой ан ма сатына жетуге деген штарлы. Ол алдына қ ғ қ құ қ лкен ма саттар ойып, о ан жетіп, згелерге лгі бола білуі керек. Мысалы, ү қ қ ғ ө ү м алім берген тапсырманы згелерден б рын рі д рыс орындау. ұғ ө ұ ә ұ Д рыс шешім абылдау. ұ қ Ол ситуация а жылдам ба а беріп, иын м селені ғ ғ қ ә ң шешімін д рыс табады. зін де, сыныбын да табыс а жеткізетін м мкіндіктерді ұ Ө қ ү алт жібермейді. қ Ынта. К шбасшы барлы іске ынталы келеді. Ол зіні мінезімен згелерге лгі ө қ ө ң ө ү бола алады. Психологиялы дайынды. қ қ Сыныпта ы рбір адамны пікірімен санасады. ғ ә ң згелерді ты дау ар ылы жа а а параттар жинайды. М селелерді орта а салып Ө ң қ ә ғ тал ылайды. қ зіне деген сенімділік. Ө К шбасшы ж регі мен а ылын атар ты дап, ая ында ны ө ү қ қ ң ғ қ т рады. М нымен атар эмоционалды т ра тылы ы бар. ұ ұ қ қ ұ қ ғТабандылы. қ К шбасшы немі оз алыста болып, с ра ты м нін т сінеді. ө ү қ ғ ұ қ ң ә ү С ра ына жауап алмайынша тынбайды. Ой а ал ан жоспарларын міндетті т рде ұ ғ ғ ғ ү ж зеге асырады. үСалма тылы. қ қ зін стай алмайтын, тез ашуланатын к шбасшы сыныптастарын Ө ұ ө ты ыры а тіреуі м мкін. Сонды тан ол рдайым сабырлы болуы тиіс. ғ ққ ү қ әК шбасшыны бойынан табылатын асиеттер: ө ң қ

Шынайы к з арас. ө қ Оптимистер немі ал а тартып, армандап ж рсе, пессимистерү ғШынайы к з арас. ө қ Оптимистер немі ал а тартып, армандап ж рсе, пессимистерү ғ ү кейін ж реді. Ал реалистер барлы ына д рыс ба а береді. ү ғ ұ ғ Білімге деген штарлы. құ қ з бетінше ізденіп, жа а технологияларды толы ымен Ө ң ғ ме гереді. Сыныпты бас аруда зіні білімділігін де пайдаланады. ң қ ө ң ділеттілік. Ә ділетті бол ан жа дайда ана згелерді сеніміне ие бола алады. Ә ғ ғ ғ ө ң згеше ойлау. Ө Ойын да, жоспарларын да ситуация а с йкес згертіп, ғ ә ө жа ашылды ты тез абылдайды. Барлы ыны да ерекше бол анын алайды. ң қ қ ғ ң ғ қМінсіздікке мтылу. ұ Барлы жерде здік болу а тырысады. Бір орында т рмай, қ ү ғ ұ з бетінше дамумен болады. өБайсалды. андай жа дай болмасын байсалды. Ашу мен к лкіні тек уа ытша Қ ғ ү ң қ эмоциялар екенін жа сы біледі. қК шбасшыны бойынан табылатын асиеттер: ө ң қ

 Бас ару стилі қ – басшыны ң ба ынушы-лар а сер ету дісі, сонымен бірге Бас ару стилі қ – басшыны ң ба ынушы-лар а сер ету дісі, сонымен бірге ғ ғ ә ә б л дістерді ж зеге асыру формалары. ұ ә ү Бас ару серлеріні на ты дістері те к п. қ ә ң қ ә ө ө Аналитикалы ма сатта ш негізгі типті қ қ ү к рсетеді. ө • кімшілдік; ә • экономикалы ; қ • леуметтік-психологиялы. ә қ

Бас аруды авторитарлы ( ктемшіл) стиліқ ң ө - йымны ұ ң ма саттарыБас аруды авторитарлы ( ктемшіл) стиліқ ң ө — йымны ұ ң ма саттары мен міндеттеріне байланысып ешбір т сіндірусіз, қ ү ызметкерлерге сену, к птеген м селелерді шешуде оларды қ ө ә ң к з арасын ескеру, оларды тал ылау м мкіндігін беру. ө қ қ ү Бас аруды демократялы стилі қ ң қ – басшыны ба ынушыларына ң ғ андайда бір шешім абылдау мен орындауына ерекше сеніммен қ қ арау а негізделген бас ару т рі. Б ндай басшы ж мысшыларды қ ғ қ ү ұ ұ ң интеллектуалды м мкіндіктерін толы пайдалану шін ж мыста ү қ ү ұ психологиялы жа дайды олайлы етуге тырысады. қ ғ қБАС АРУ СТИЛЬДЕРІ Қ Демократиялы бас ару стилі қ қ — ызметкерлерді ке есін ты дау, қ ң ң ң олармен ке есу, ызметерлермен жартылай ресми атынастарды ң қ қ б лу. ө

Бас аруды к пде гейлік стильдеріқ ң ө ң - біріне т уелсіз, Бас аруды к пде гейлік стильдеріқ ң ө ң — біріне т уелсіз, бірін ә толы тыратын, бір — бірімен байланыс ан бас аруды амал т сілі. қ қ қ ң ә Бас аруды ымырашылды (либералды ) стилі қ ң қ қ — ызметкерлерді бас арылуына басшыны араласуын минимум а қ ң ғ келтіру, к птеген м селелерді шешуде ызметкерлерге м рша ө ә қ ұ беру. БАС АРУ СТИЛЬДЕРІ Қ Бас аруды « ос йлік» стилі — қ ң қ ү ж мыс а немесе баса назар ұ қ аудару а негізделген бас ару т сілі. ғ қ ә

орытындыҚ Сонымен та ырыпты орытындылай келгенде, бас ару стилі — қ қ қ б лорытындыҚ Сонымен та ырыпты орытындылай келгенде, бас ару стилі — қ қ қ б л бас арушылы ба ынушылар а деген йреншікті лгілі ұ қ қ ғ ғ ү ң ү т ртібі, я ни йымны з ма сатына жетуі шін сер етуі мен ә ғ ұ ң ө қ ү ә оларды оятуы. Бас арушы зіні биліктілігін ж ргізетін д режеге қ ө ң ү ә дейінгі зіне де олданыл ан билікті типтері ж не б ларды ө қ ғ ң ә ұ ң б рінен б рын оны адамгершілік арым- атынас жасау а немесе ә ұ ң қ қ ғ міндетті орындауына ам орлылы ы. Осыны б рі бас ару стилін қ қ ғ ң ә қ к рсетеді. ө Бас ару процесіндегі со ы саты — ба ылау жасау немесе қ ңғ қ орытынды шы ару. М нда ма сат а жету жолын да ы барлы қ ғ ұ қ қ ғ қ тиімді ж не кедергі келтіретін факторлар ескеріледі. Объективті ә ж не субъективті факторларды б рі зерттеледі ж не алын ан ә ң ә ә ғ зерттеулер орытындылары алда ы міндеттерді шешуде ж не қ ғ ә таратуда олданылады. қ

  Пайдалан ан дебиетғ ә 1. Шертаева К. Д. , Мамытбаева К. Ж. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫ Пайдалан ан дебиетғ ә 1. Шертаева К. Д. , Мамытбаева К. Ж. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫ Қ МАРКЕТИНГ. Шымкент-2014 ж. 2. Зельдович Б. З. Менеджмент: учебник. – М: Экзамен. — 2009 — 575 с. 3. Семенов А. К. Основы менеджмента: учебник. – М. : Изд. Торг. Корпорация « Дашков и К» . 2010. – 576 с. 4. Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики: Учебник. М. : КНОРУС. – 2007. – 672 с. 5. Молл Е. Г. Менеджмент. Организационное поведение: Учебное пособие. – М. : Финансы и статистика. — 2000 — 160 с

 Назарлары ыз а ң ғ рахмет!!!   01 3 B 00 Назарлары ыз а ң ғ рахмет!!!
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.