L/O/G/O Д ріхананы ә ң кадрлы қкадрлы

Скачать презентацию L/O/G/O Д ріхананы ә ң кадрлы қкадрлы Скачать презентацию L/O/G/O Д ріхананы ә ң кадрлы қкадрлы

fmm_ts11_sabak.ppt

 • Размер: 1.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 27

Описание презентации L/O/G/O Д ріхананы ә ң кадрлы қкадрлы по слайдам

L/O/G/O Д ріхананы ә ң кадрлы қкадрлы қ саясаты. Д ріхананы ә ңД ріхананыL/O/G/O Д ріхананы ә ң кадрлы қкадрлы қ саясаты. Д ріхананы ә ңД ріхананы ә ң кадрлы қкадрлы қ саясаты. Фармация ісін йымдастыру ж не бас ару кафедрасы ұ ә қФармация ісін йымдастыру ж не бас ару кафедрасыұ ә қ О т стік аза стан мемлекеттік Фармацевтика ң ү Қ қ академиясы Орында ан ғОрында анғ : : уанды М. Е. Қ қ Тобы : : 503 “Б” ФК абылда ан Қ ғабылда анҚ ғ : : Баркизатова Г. Б.

Жоспар • I Кіріспе • II Негізгі б лімө Персоналды бас ару негіздері ж неЖоспар • I Кіріспе • II Негізгі б лімө Персоналды бас ару негіздері ж не персонал қ ә ызметі қ Кадрларды жина тау ж не абылдау, іріктеу қ ә қ К сіпорындарда ы ызметкерлерді біліктілік талабы ә ғ қ ң • III орытынды Қ • IV Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

Кіріспе Кадрлар - дегеніміз к сіптік-біліктілік, ә леуметтік-психологиялы , ә қ жынысты , жасты жКіріспе Кадрлар — дегеніміз к сіптік-біліктілік, ә леуметтік-психологиялы , ә қ жынысты , жасты ж не қ қ ә бас а рылымды қ құ қ б лшектермен сипатталатын ө к сіпорын ж мыскерлеріні ә ұ ң жиынты ы. ғ

Кадр саясаты – персонал а ба ыттал ан ғ ғ ғ ж мыс стандарттары мен талаптары.Кадр саясаты – персонал а ба ыттал ан ғ ғ ғ ж мыс стандарттары мен талаптары. ұ Персоналдарды бас ару – қПерсоналдарды бас ару –қ ызметкерлерді қ бас ару дістері мен кадрлы саясат қ ә қ стратегиясын зерттеу концепциясынан т ратын йым ұ ұ рамын ба ыттау а ба дарлан ан, құ ғ ғрамын ба ыттау а ба дарлан ан, құ ғ ғ сонымен атар бас ару қ қ персоналы ж йесіндегі үперсоналы ж йесіндегі ү б лімшелердегі мамандар ө мен жетекшілер.

Персоналдарды бас ару концепциясық – б л ұ дістемелік– теория ж йесіндегі т сінік пенПерсоналдарды бас ару концепциясық – б л ұ дістемелік– теория ж йесіндегі т сінік пен ма ынасын ә ү ү ғ аны тау, мазм нын, ма сатын, иапсырмаларын, қ ұ қ критерилерін, принциптері мен персоналдарды бас ару қ дістері, сонымен атар д ріханалы йымда йымды ә қ ұ ұ қ – т жірибелік жолдарын алыптастыру механизмдері. ә қ Персоналды бас ару принципі қ — персоналдарды бас ару рдісінде жетекшілер мен мамандарды негізгі қ ү ң ережелері мен т ртіптері. ә

Персоналды бас ару қ ма саттары: қ Жеке адамны потенциалын ң тиімді пайдалану а идасына қПерсоналды бас ару қ ма саттары: қ Жеке адамны потенциалын ң тиімді пайдалану а идасына қ ғ с йкес адамны е бек ә ң ң іс- рекетін бас ару механизмін ә қ ме геру ң Ксіпорынды біліктілігі ә жоары жне ызыушылы ғ әқғ қ танытатын ызметкерлермен қ амтамасыз ету; қЖ мыскерлерді ұ ң шеберлігі мен м мкіндіктерін ү тиімді пайдалану; Ж мыскерлерді з ұ ң ө ж мыстарына барынша ұ толы ана аттануына, қ қ ғ оларды здерін толы ң ө қ к рсете алуына мтылу, ө ұ Жалпы масаттара қ ғ жетуде ксіпорына ә ғ кмек ө крсету; ө

йымда персоналды Ұ бас ару бойынша қ негізгі рылымды құ қ б лім – кадрларйымда персоналды Ұ бас ару бойынша қ негізгі рылымды құ қ б лім – кадрлар б лімі ө ө болып табылады.

 Кіші ж не орта йымдарды ә ұ персоналды бас ару ж ніндегі қ ө Кіші ж не орта йымдарды ә ұ персоналды бас ару ж ніндегі қ ө к п функцияларды б лімше ө ө жетекшілері, ал ірі йымдарда ұ оларды орындайтын жеке зіндік рылымды ө құ қзіндік рылымды ө құ қ б лімшелер алыптастырады. ө қ

йымдастырушы - ұ кімшілік ә экономикалы қ леуметтік-психологиялы ә қ 1 2 3 Персоналды бас аруйымдастырушы — ұ кімшілік ә экономикалы қ леуметтік-психологиялы ә қ 1 2 3 Персоналды бас ару қ дістері: ә

 • Кадрлы саясат– қ фармацевтикалы йымны қ ұ ң жалпы менеджментіні ма • Кадрлы саясат– қ фармацевтикалы йымны қ ұ ң жалпы менеджментіні ма ызды ң ң рамдас б ліктеріні бірі болып құ ө ң табылады.

Кадрлы саясатқ Денсаулы са тау ж не фармацевтикалы б лімдерде қ қ ә қ ө болыпКадрлы саясатқ Денсаулы са тау ж не фармацевтикалы б лімдерде қ қ ә қ ө болып жат ан згерістер жа а кадрлік саясатты қ ө ң алыптастыруды ажет етті. қ қ Жа а кадрлік саясатты негізгі ма саты медициналы ң ң қ қ ж не фармацевтикалы кадрлерді пайдалануды ә қ ң жо ары эффективтілігі болып табылады: ғ мамандарды е бек ызметін іске асыру ж не ң ң қ ә за дылы базасын дайындауды жетілдіру; ң қ денсаулы са тау ж йесіні ажеттілігі ж не қ қ ү ң қ ә кадрларды дайындау ж йесін халы аралы ү қ қ талаптар а с йкес келтіру; ғ ә е бек н тижелігі ж не жо ары эффективтілігі шін ң ә ә ғ ү персоналды ж йелеу. ү

– кадрлармен амтамасыз ету: қ – е бек атынастарын тіркеу, рационалды ж не ауіпсіз е бек– кадрлармен амтамасыз ету: қ – е бек атынастарын тіркеу, рационалды ж не ауіпсіз е бек ң қ ә қ ң жа дайларын жасау ғ – фармацевтикалы ж не бас а мамандарды біліктілігін қ ә қ ң жо арылату ғжо арылатуғ Кадрлы менеджментті негізгі қ ң ызметтеріне: қ

– е бекті ор ауды амтамасыз етуң қ ғ қ – йымда ы келенсіз жа дайларды– е бекті ор ауды амтамасыз етуң қ ғ қ – йымда ы келенсіз жа дайларды алдын алу, аны тау ж не ұ ғ ғ қ ә шешімін арастыру қ – н тижелі ызмет етуге стимулдау атары, кадрлы ә қ қ қ менеджментті б л ызметтері фармацевтикалы йымдарда ы ң ұ қ қ ұ ғ ызметкерлерді бас ару ж йесіні к мегімен ж зеге асады. қ қ ү ң ө ү

 Кесте № 1 Фармацевтикалы йымдарда ы ызметкерлерді бас ару ж йесі. қ ұ ғ Кесте № 1 Фармацевтикалы йымдарда ы ызметкерлерді бас ару ж йесі. қ ұ ғ қ қ ү

  Менеджментте бір- бірімен те ты ыз ө ғ байланыс ан екі компонент ара Менеджментте бір- бірімен те ты ыз ө ғ байланыс ан екі компонент ара атынас а қ қ қ т седі. Менеджерді йым ызметін тиімді ү ң ұ қ ж не белсенді ете алу абілеті мен жым ә қ ұ м шелеріні шыгармашылы ы. ү ң ғм шелеріні шыгармашылы ы. ү ң ғ Меннджментті теориясы мен т жірбиесіні ң ә ңМеннджментті теориясы мен т жірбиесіні ң ә ң екі ба ыты бар: ғ • Менеджерлерді бас ару саласында ы білімі мен қ ғ біліктілігіне т уелді та дау керек ә ңбіліктілігіне т уелді та дау керекә ң • Менеджер, бірінші кезекте, жоспарлауды, йымдастыруды, координациялауды ж не ұ ә бас аруды білу керек, ал ан арнайы білімдерді қ қ ғ оластында ы ызметкерлерге береді. қ ғ қ

 • Басшыны ндылы ыны жа а ң құ ғ ң ң критериі – бас • Басшыны ндылы ыны жа а ң құ ғ ң ң критериі – бас арушылы қ қкритериі – бас арушылы қ қ компетентілік, я ни бас аларды ғ қ ж мыс істете алу абілеті. ұ қ • Бас ару к п ырлы рдіс. Ол қ ө қ ү бас арушыдан шы армашылы ты, қ ғ қбас арушыдан шы армашылы ты, қ ғ қ жо ары профессионалды ғ біліктілікті, интуицияны, ерекше сапаларды , т. б. болуын талап ң етеді.

  Кадрлы б лімдерді басты міндеттері келесі кензе дерден қ ө ң ң т Кадрлы б лімдерді басты міндеттері келесі кензе дерден қ ө ң ң т рады: ұ • Кадрларды жоспарлау • Кадрларды та дау ңКадрларды та дауң • Е бека ы мен же ілдіктерді аны тау ң қЕ бека ы мен же ілдіктерді аны тауң қ • Профессионалды бейімделу қПрофессионалды бейімделуқ • ызметкерлерді о ыту Қ қызметкерлерді о ытуҚ қ • Кадрларды атестатциясы ңКадрларды атестатциясың • Кадрларды ауыстыру • Бас ару кадрларын дайындау қБас ару кадрларын дайындауқ • ызметкерлерді леуметтік ор ау Қ ә қ ғызметкерлерді леуметтік ор ауҚ ә қ ғ • ызметкер мен фирманы ара атынасыны юристік ж не Қ ң қ ң ә т ртіптік аспектілері ( келісім — шарт, ызметтік ә қ н с аулар, т. б. ) ұ қн с аулар, т. б. )ұ қ

Персоналды бас ару б ліміні қ ө ң ызметіні ма ызды ба ыттары: қ ң ңПерсоналды бас ару б ліміні қ ө ң ызметіні ма ызды ба ыттары: қ ң ң ғ Персоналды бас ару б ліміні қ ө ң ызметіні ма ызды ба ыттары: қ ң ң ғ 1. ызметкерлермен байланысты м селелерді аны тау мен шешу Қ ә қ бойынша менеджерді ке естері ң ң 2. йымны стратегиясы мен юристік м н ма ынасын Ұ ң ә ғ менеджерлерге дейін жеткізу 3. Е бек арым атынастары саласында ы менеджерлерді ң қ қ ғ ң ке естері ң 4. К сіпорыны барлы ызметкерлерімен арым атынасын ә ң қ қ амтамасыз ету қ 5. Штаты саясат бойынша менеджерлерді ке естері қ ң ң 6. Т скен ша ымдарды арастырылуын ба ылау ү ғ ң қ қ 7. ызметкерлерді алумен байланысты рдістерді координациялау Қ ү 8. Е бека ыны т леу ба дарламалары туралы ызметкерлерге ң қ ө ғ қ дейін жеткізу ж не тіркеу ә 9. та айындау (компенсация) ғ 10. Кадрлы жаттарды тіркеу ж не са тау ж йесі. қ құ ә қ ү

Кесте № 2 Кадрлы б лімні ж мыс істеу кезе дері мен кадрлы қ ө ңКесте № 2 Кадрлы б лімні ж мыс істеу кезе дері мен кадрлы қ ө ң ұ ң қ саясатты ба ыттары. ң ғКесте № 2 Кадрлы б лімні ж мыс істеу кезе дері мен кадрлы қ ө ң ұ ң қ саясатты ба ыттары. ң ғ Кадрлы саясат ба ыты қ ғ Кадр б ліміні ж мыс істеу кезе іө ң ұ ң ызметті мазм ны( т сілі мен Қ ң ұ ә технологиясы Кадрлы саясатты жалпы принциптерін қ ң жасау ызметкерлермен ж мыс істеу Қ ұ ма саттарын, арты шылы тарын аны тау қ қ йымны саясатын жасауда ы кадр б лімі Ұ ң ғ ө ызметкерлеріні атысуы. қ ң қ ызмет етуді амтамасыз ету: Қ қ йымдастырушылы саясат ұ қ Е бек орларына деген ажеттіліктерді ң қ қ жоспарлау йымны рылымына с йкес штат Ұ ң құ ә алыптастыру қ олда бар е бек орларын ба алау, Қ ң қ ғ болаша ажеттіліктерді ба алау қ қ ғ Сынамалар ткізіп та дау. С йлеу, ба алау ө ң ө ғ орталы тары. қ А паратты саясат қ қ Кадрлы а паратты жылжуы ж йесін қ қ ң ү жасау ж не олдау ә қ Жарнамалау, кадрлы а парат банкін қ қ жасау, вакансиялар туралы кандидаттарды а параттандыру, мамандарыл ан кадрлы қ ғ қ фирмалармен а парат алмасу қ аржылы саясат Қ қ йымны стратегиялы ма саттарына Ұ ң қ қ с йкес заттарды лестіру принциптерін ә ү алыптастыру қ Е бека ы, сыйа ылар ж не же ілдіктер ң қ қ ә ң ар ылы е бекті стимулдау ж йесін қ ң ү амтамасыз ету қ ызметкерлерді дамуы Қ ң ызметкерлерді дамыту ба дарламасын Қ ғ жасау а) проф. ба ытталуғ б) леуметтік психологиялы бейімдеу ә ө қ в) жеке дамуды жоспарлау г) команданы алыптастыру мен дамыту қ д) кадрларды дайындау: жалпы профессионалды мамандану қ ызмет н тижелерін ба алау Қ ә ғ Кадрлы саясат пен йымны қ ұ ң стратегиясыны с йкестігін талдау ң ә ызметті тиімділігін ба ылау Қ ң қ

 • Кадрларды та дауң - фармацевтикалы қ йымдар а бекітілген лауазым атаулары ұ ғ негізінде • Кадрларды та дауң — фармацевтикалы қ йымдар а бекітілген лауазым атаулары ұ ғ негізінде міндетті ж мысты ат ара алатын ұ қ мамандарды (кандидат) ша ыру. Е бек қ ң туралы за а с йкес немесе мамандарды ңғ ә жина тауда іскерлік белгілері бойынша қ кадрларды та дау принципі олданылады. ң қ ы ын шектеуге ж не ж мыс а абылдау Құқ ғ ә ұ қ қ кезінде жынысына, лтына, дініне, ұ леуметтік жа дайына арау а жол ә ғ қ ғ берілмейді. Фармацевтикалы кадрларды та дау қ ң — ажетті қ ж мысты орындау шін міткерлерді тарту. ұ ү ү

 Ж мыс орнында ұ о ытуды бірнеше қ ң т рлері бар: н с ау Ж мыс орнында ұ о ытуды бірнеше қ ң т рлері бар: н с ау ү ұ қ (инструктаж), ротация, айталау (дублирование). қ

Н с ау (инструктаж)- ұ қ тікелей ж мыс орнында ұ ж мыс істеу т сілдерінН с ау (инструктаж)- ұ қ тікелей ж мыс орнында ұ ж мыс істеу т сілдерін т сіндіру ж не к рсету. ұ ә ү ә ө Н с ау мамандандырыл ан міндеттерге кіретін ұ қ ғ на ты процедура мен операцияларды ме геруге қ ң ба ыттал ан. ғ ғ Ротация- жа а ызметкер ндірістік процесті барлы ң қ ө ң қ этаптарымен танысу шін 1 б лімнен 2 -ші б лімге ү ө ө немесе 1 ж мыс орнынан 2 -ші ж мыс орнына ұ ұ ауысып отырады. айталау (дублирование)- Қ жа а ызметкерлерді ң қ тікелей ауыстыратын адаммен оны ж мысыны ң ұ ң б лігін орындай отырып ж мыс жасайды. М ндай ө ұ ұ ауыстыру д ріханалы йымдар а ж мыс ә қ ұ ғ ұ орында дайын ызметкерді ою а кепілдік қ қ ғ береді.

Аттестация (іскерлігі, маманды ы туралы ғ мінездеме) • Маманны біліктілік д режесін ж не ңАттестация (іскерлігі, маманды ы туралы ғ мінездеме) • Маманны біліктілік д режесін ж не ң ә ә маманды — ызмет талаптарына с йкестігін қ қ ә аны тау шін аттестация ткізіледі. Оны қ ү ө ң ма саты маманды біліктілігіні суін, қ қ ң ө та дауды жа сарту, б лу ж не кадрларды ң қ ө ә пайдалану, маманды ж не лауазымды қ ә қ міндеттерді ат ару шін персоналды қ ү жауапкершілігін жо арлатуды реттеу болып ғ табылады. «Фармация» маманды ы бойынша ғ орта фармацевтикалы білімі бар ж не қ ә д ріхана мекемесіні ме герушісіні ә ң ң ң лауазымын ат арады, а а фармацевт, қ ғ фармацевт т л алар аттестацияланады. ұ ғ

 • Сертификат- маман дайынды ын мемлекеттік ғ білім стандартына с йкестігін д лелдейтін ә ә • Сертификат- маман дайынды ын мемлекеттік ғ білім стандартына с йкестігін д лелдейтін ә ә жат. Сертификатты емтихан т жірибелік құ қ ә да ды, сауалнама (ауызша) ж не тестілеу ғ ә ба алары кіреді. Сертификатты 5 жылда бір рте ғ міндетті т рде д лелдеп т ру керек. Орта ү ә ұ фармацевтикалы ызметкер, біліктілік қ қ категориясын ал ысы келсе, алдымен ғ аттестацияны маманды бойынша біліктілігін ң қ жо арлату курсында дайынды тан теді, сонан ғ қ ө со аттестациялау комиссиясына арызын береді, ң белгіленген формада ы аттестация пара ын ж не ғ ғ ә йым басшыларымен бекітілген со ы жылдарда ы ұ ңғ ғ ж мысы туралы есебін ткізеді. ұ ө

 дебиет: Ә Негізгі: 1. Веснин В. Р. Основы менеджмента: учебник. – М; Проспект. 2010. дебиет: Ә Негізгі: 1. Веснин В. Р. Основы менеджмента: учебник. – М; Проспект. 2010. — 320 с. 2. Зельдович Б. З. Менеджмент: учебник. – М: Экзамен. — 2009 — 575 с. 3. Семенов А. К. Основы менеджмента: учебник. – М. : Изд. Торг. Корпорация « Дашков и К» . 2010. – 576 с. 4. Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики: Учебник. М. : КНОРУС. – 2007. – 672 с. осымша: Қ 1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Экспресс – курс. СПБ: — 2001. – 496 с. 2. Менеджмент: Конспект лекций. – М. Изд. « ПРИОР» . 2000. – 192 с. 3. Молл Е. Г. Менеджмент. Организационное поведение: Учебное пособие. – М. : Финансы и статистика. — 2000 — 160 с 4. Тележников В. И, Менеджмент: учебн. пособие. – Минск БГЭУ. – 2008 – 509 с.

орытындыҚ    азір д рілік заттар айналым сферасында ж мыс істейтінорытындыҚ азір д рілік заттар айналым сферасында ж мыс істейтін адамдардан Қ ә ұ фармацияны болаша ы тікелей т уелді. Фармацевтикалы білімі бар ң ғ ә қ мамандар тек ана б лшектік д ріхана ж йесінде ж мыс істемейді, қ ө ә ү ұмамандар тек ана б лшектік д ріхана ж йесінде ж мыс істемейді, қ ө ә ү ұ сонымен атар отанды , шетелдік фармацевтикалы компанияларда, ДЗ қ қ қ ндірісі ж не бас а фармацевтикалы тауар бойынша йымдарда, д ріхана ө ә қ қ ұ ә оймаларында ж не к терме фирмаларда, ба ылау-аналитикалы қ ә ө қ қоймаларында ж не к терме фирмаларда, ба ылау-аналитикалы қ ә ө қ қ лабораторияларда ж не де д рілер сапасын ба ылау орталы тарында да ә ә қ қ ж мыс жасайды. Фармацевтикалы білімі бар мамандар здеріні ұ қ ө ңж мыс жасайды. Фармацевтикалы білімі бар мамандар здеріні ұ қ ө ң маманды карьерасын жасай алатын барлы йымдарды тізіп айту м мкін қ қ ұ ү емес. Алды ы б лімдерде айтыл андай, фармацевтикалы ызметке тек ңғ ө ғ қ қ ана арнайы фармацевтикалы білімі бар адамдар жіберіледі — орта немесе қ қ жо ары. Барлы орта ж не жо ары фармацевтикалы білімі бар адамдар ғ қ ә ғ қ бекітілген т ртіпке сай фармацевтикалы кадрлары деп аталады. ә қ