Лекція 5 Методика формування і розвитку мовленнєвої компетентності

 • Размер: 2.6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 45

Описание презентации Лекція 5 Методика формування і розвитку мовленнєвої компетентності по слайдам

Лекція 5 Методика формування і розвитку мовленнєвої компетентності у письмі Н. Ф. Бориско. Київський національний лінгвістичнийЛекція 5 Методика формування і розвитку мовленнєвої компетентності у письмі Н. Ф. Бориско. Київський національний лінгвістичний університет План 1. Письмо і писемне мовлення (ПМ). ПМ як мета і як засіб 2. Психолінгвістичні механізми письма 3. Цілі навчання писемного мовлення 4. Етапи формування іншомовної компетентності у письмі та вправи

Компоненти ІККПрофесійна ІКК Мовленнєві компетент-ності в Г, А, Ч, П Лінгвосоціокультурна компетентність Мовні компетентності: фонетична,Компоненти ІККПрофесійна ІКК Мовленнєві компетент-ності в Г, А, Ч, П Лінгвосоціокультурна компетентність Мовні компетентності: фонетична, лексична, граматична, в техніці Ч і П Навчально-стратегічна компетентність

Мовленнєві компетентності - Рецептивні : аудіювання і читання - Продуктивні : говоріння і письмоМовленнєві компетентності — Рецептивні : аудіювання і читання — Продуктивні : говоріння і письмо — Рецептивно-репродуктивні : переклад — Письмові : читання, письмо , переклад — Усні : аудіювання, говоріння, переклад

1. Письмо і писемне мовлення (ПМ) 1) Письмо – вторинна форма спілкування у1. Письмо і писемне мовлення (ПМ) 1) Письмо – вторинна форма спілкування у філогенезі та онтогенезі. 2) Письмо – техніка письма і ПМ – компетентність у створенні писемних текстів визначених жанрів і типів. 3) ПМ як мета і як засіб навчання і контролю. 4) Компоненти компетентності у письмі: — знання — навички — уміння — комунікативні здібності (готовність до МКК, мотиви, інтереси, бажання… особистості студента)

5) ПМ ґрунтується на навичках: Лексичних : - викликати із пам’яті ЛО, яка б відповідала ситуації5) ПМ ґрунтується на навичках: Лексичних : — викликати із пам’яті ЛО, яка б відповідала ситуації спілкування і комунікативному наміру того, хто пише — оформляти обрану ЛО за допомогою графічного коду — поєднувати дану ЛО з іншими ЛО у синтагмі та фразі Граматичних : — обирати ГС, яка б відповідала ситуації спілкування і комунікативному наміру того, хто пише — оформляти обрану ГС відповідно до норм даної ІМ – синтаксичних і морфологічних. Графічних, каліграфічних і орфографічних : — писати правильно і розбірливо літери (друковані й прописні, великі і малі), їх комбінації і діакритичні знаки — володіти звуко-літерними відповідниками — володіти нормами правопису і пунктуації

2. Характеристика і психофізіологічні механізми ПМ 2. 1. Зв’язок ПМ з читанням : дві форми писемного2. Характеристика і психофізіологічні механізми ПМ 2. 1. Зв’язок ПМ з читанням : дві форми писемного спілкування, що базуються на використанні графічного коду: кодування у ПМ і декодування у Ч. 2. 2. Зв’язок ПМ з говорінням : А. Робота і кореляція аналогічних психо- фізіологічних механізмів: мовленнєвого слуху, внутрішнього мовлення, пам’яті і: репродукції вибору комбінування конструювання прогнозування (антиципації)

Б. Використання спільних аналізаторів : зорового, мовленнєвомоторного і слухового (+ рукомоторного в ПМ) В. Б. Використання спільних аналізаторів : зорового, мовленнєвомоторного і слухового (+ рукомоторного в ПМ) В. Структура акту писемного спілкування: — Мета, мотив (в основі – потреба) — Предмет (думки того, хто пише) — Продукт (писемне висловлювання / текст) — Результат (реакція того, хто читає) Г. Загальні асоціації : Значення (А) , звуковий образ (В) і графічний образ (С) : А В С Асоціація А В (власне Г), асоціація В С (те, що слід створити для ПМ).

Д. Загальна модель породження висловлювання (роботи Л. С. Виготського, М. І. Жинкіна, О. О. Леонтьєва,Д. Загальна модель породження висловлювання (роботи Л. С. Виготського, М. І. Жинкіна, О. О. Леонтьєва, Т. В. Рябової, І. О. Зимньої) 4 фази: 1. Мотиваційно-спонукальна фаза (ситуація – потреба – мотив – мета) 2. Фаза планування (зародження думки під впливом мотиву, предмета і змісту) і програмування тексту у внутрішньому мовленні 3. Фаза виконання (реалізація у зовнішньому мовленні за допомогою графічного коду) 4. Фаза (само-)контролю і корекції

2. 3. Різниця між Г і П в психологічному і лінгвістичному планах: 2. 3. Різниця між Г і П в психологічному і лінгвістичному планах: 1) Писемне спілкування – опосередковане спілкування, воно відбувається без використання паралінгвістичних засобів (міміки, жестів тощо), тому текст повинен бути розгорнутим, логічним, точним, послідовним, чітко структурованим. 2) Використовується графічний (а не звуковий) код зі знаками пунктуації (= часткові замінники паралінгвістичних засобів). 3) Писемне спілкування протікає повільніше і супроводжується свідомим контролем ДО, ПІД ЧАС написання тексту і ПІСЛЯ. (Компетентність у письмі – найбільш усвідомлена компетентність. )

3. Цілі навчання писемного мовлення (ПМ) Для майбутніх викладачів і перекладачів цільовими є наступні жанри і3. Цілі навчання писемного мовлення (ПМ) Для майбутніх викладачів і перекладачів цільовими є наступні жанри і типи писемних текстів: (див. Програми і Загальноєвропейські рекомендації) В особистісній сфері спілкування: — формуляри та анкети — оголошення та анонси (знайомства, здавання-знімання квартир) — особисті листи і листівки; записки — щоденники — напівофіційні листи (запрошення і відповіді на них; подяки, скарги, прохання, заяви, …. ) — автобіографія, заява про прийом на роботу — описи: людей, місць, предметів / процесів, подій — повідомлення під диктовку — Інтернет-тексти: електронні листи, висловлювання у чатах, форумах; блоги, ……. . — СМС-повідомлення, …

  У публічній сфері: - листи читачів, статті в газети та в інші У публічній сфері: — листи читачів, статті в газети та в інші ЗМІ — рецензії, критичні статті і коментарі щодо різних суспільних подій — описи: людей, місць, предметів / процесів, подій — критичні замітки і коментарі до літературних текстів — ……… В освітній (академічній сфері): — твори на задану тему — біографії фіктивних і реальних осіб — записи (конспекти) до прочитаних чи прослуханих текстів для подальшого використання — плани різних видів — ключові слова, тези доповідей і виступів — плакати, колажі

- тести, контрольні роботи - конспекти лекцій - проекти і їх презентація - креативні тексти (фантазійні— тести, контрольні роботи — конспекти лекцій — проекти і їх презентація — креативні тексти (фантазійні історії, вірші, …) У сфері професійно орієнтованого письма : — анотації, резюме, рецензії, відгуки, статті, реферати, доповіді, наукові роботи (курсові, дипломні) — роздатковий матеріал, плани-конспекти занять, … У діловій сфері: — бізнес-тексти (комерційні листи: запрошення, запит, пропозиція, замовлення, нагадування, рекламація; договір, протокол, …) — офіційні листи — бізнес-проекти — доповіді, звіти, повідомлення, сповіщення

ПРАКТИЧНА МЕТА : сформувати у випускників мовних ВНЗ загальну і професійно орієнтовану компетентність у письміПРАКТИЧНА МЕТА : сформувати у випускників мовних ВНЗ загальну і професійно орієнтовану компетентність у письмі на рівні (за шкалою рівнів володіння ІМ у Загально- європейських Рекомендаціях з мовної освіти) до кінця: І курсу В 2. 1 С 2. 1 ІІ курсу III курсу В 2. 2 С 1. 1 І V курсу V курсу С 1. 2 С 2.

Загальні вимоги до писемних текстів: Якість писемного мовлення повинна бути такою, щоб студенти могли: - коректноЗагальні вимоги до писемних текстів: Якість писемного мовлення повинна бути такою, щоб студенти могли: — коректно і доцільно вживати ГС і ЛО — користуватися графікою ІМ відповідно до норм: писати правильно і чітко друковані і прописні, великі і малі літери, буквосполучення, діакритичні знаки — користуватися орфографією і правилами пунктуації — дотримуватися формальних і структурних особливостей створюваних типів текстів — створювати зв’язні і логічні тексти, коректно і доцільно використовувати засоби міжфразового зв’язку — дотримуватися змістовно-тематичної єдності створюваних текстів А також див. вимоги до окремих типів текстів

 4. Етапи і вправи для навчання ПМ 4. 1. Три етапи навчання писемного 4. Етапи і вправи для навчання ПМ 4. 1. Три етапи навчання писемного мовлення: 1) Навчання графіки і орфографії на матеріалі, засвоєному і відпрацьованому усно – техніки письма (паралельно навчанню техніки читання) (1 -ша підсистема вправ) 2) Формування лексико-граматичних навичок (2 -га підсистема вправ) 3) Формування і розвиток умінь у ПМ (3 -тя підсистема вправ)

Вправи для навчання іншомовного міжкультурного спілкування ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ аудіювання (всіх видів) говоріння (монологуВправи для навчання іншомовного міжкультурного спілкування ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ аудіювання (всіх видів) говоріння (монологу і діалогу) читання (всіх видів) письма (відібраних типів тексту) А 1 А 2 Ч 1 Ч 2 П 1 П 2 Г 1 Г 2 Г 3 ПІДСИСТЕМИ ВПРАВ

 Три підсистеми вправ: 1) для формування навичок техніки письма: Група 1. Три підсистеми вправ: 1) для формування навичок техніки письма: Група 1. 1: графічних і каліграфічних Група 1. 2: орфографічних 2) для формування мовленнєвих навичок ПМ: Група 2. 1: лексичних Група 2. 2: граматичних Група 2. 3: засвоєння ЗМЗ 3) для розвитку вмінь ПМ: Групи вправ для створення текстів різних типів

Етап 1 - підсистема 1 Вправи для навчання графіки і орфографії: 1 -ша підгрупа -Етап 1 — підсистема 1 Вправи для навчання графіки і орфографії: 1 -ша підгрупа — на аналіз, ідентифікацію і диференціацію звуко-буквених відповідників: — звуко-буквений аналіз слова — списування та/або виписування: просте (за зразком) і складне (з підкреслюванням певних графем, з групуванням слів за певними критеріями) — пошук пари (до прописних літер – друкованих, до великих – малих) і їх написання — дописування або заповнення пропусків — складання слів — відгадування і дописування слів (за першою літерою) — кросворди, ігри типу «поле чудес» , головоломки ( «змішані» літери у словах, знайти у квадраті, розділеному на квадратики з літерами, «заховані» слова тощо)

2 -га підгрупа: диктанти, самодиктанти, диктанти в парах - Самодиктанти вивченого фрагменту з наступним само-2 -га підгрупа: диктанти, самодиктанти, диктанти в парах — Самодиктанти вивченого фрагменту з наступним само- або взаємоконтролем. — Слухові (само-)диктанти з наступним самоконтролем під фонограму: а) готову і б) самостійно начитану. — Слухові (само-)диктанти-перекази : ви слухаєте речення або змістовий блок лише один раз, а потім записуєте його з пам’яті. — Візуальні (само-)диктанти-перекази : ви читаєте речення або змістовий блок один раз, потім закриваєте прочитане і записуєте його з пам’яті.

- Слухові диктанти в парах з наступним взаємоконтролем : а) звичайні : студенти в— Слухові диктанти в парах з наступним взаємоконтролем : а) звичайні : студенти в парах диктують один одному по черзі текст, а потім перевіряють його; б) швидкісні : з одноразовим диктуванням і обмеженим часом запису; в) з пропусками : під час диктанту пропускаються, наприклад, кожне п’яте слово або лише прийменники чи інша частина мови; г) із зайвими словами , які слід почути і не записувати; д) вибіркові : коли з тексту, що диктується, виписуються лише іменники чи дієслова;

е) один з пари : викладач диктує. З пари пише лише один студент, другий допомагає,е) один з пари : викладач диктує. З пари пише лише один студент, другий допомагає, виправляє, дивиться в словник тощо; ж) диктант із опорних слів : з тексту аудитивного диктанту студенти записують лише опорні слова; з) «диктант у русі» : викладач розвішує листки з фразами з тексту. Один із пари підбігає до них по черзі, запам’ятовує фразу і диктує партнеру; и) я – викладач : текст диктують студенти по черзі; — Диктанти-переклади

Етап 2 – підсистема вправ 2 (див. лекцію № 3 з формування мовних компетентностей)Етап 2 – підсистема вправ 2 (див. лекцію № 3 з формування мовних компетентностей) Підгрупи вправ для формування — лексичної і — граматичної компетентностей — —————————— Спеціальна група вправ для: засвоєння засобів міжфразового зв’язку (ЗМЗ)

Приклад 11. . Мета : навчити студентів вживати ЗМЗ у тексті. . . Завдання :Приклад 11. . Мета : навчити студентів вживати ЗМЗ у тексті. . . Завдання : : Прочитайте текст. . . Він потребує покращення, бо в ньому пропущені важливі ЗМЗ. Вставте їх у пропуски. Приклад 2. Мета : навчити студентів коректно вживати ЗМЗ у тексті. . . Завдання : Ви – редактор газети Kyiv Post. . Ви одержали цікаву за змістом статтю читача газети англійською мовою. Але в її тексті не вистачає ЗМЗ. Відредагуйте статтю, вставляючи в текст потрібні ЗМЗ.

Етап 3: Підсистема вправ 3 для формування і розвитку вмінь письма 3 а – група вправЕтап 3: Підсистема вправ 3 для формування і розвитку вмінь письма 3 а – група вправ для навчання написання функціонально-смислових типів письма : описів; повідомлень/розповідей; міркувань 3 б – група вправ для навчання написання “академічних” видів письма: анотацій і рефератів, доповідей, рецензій, статей; творів; плакатів, колажів 3 в – група вправ для навчання продукування текстів писемного спілкування різних видів : записок, листів (офіційних і неофіційних) різних видів, запрошень … заяв, об ’ яв, реклам, анонсів … біографії, заяви про прийом на роботу ділових документів (контрактів, ділових угод) заповнення офіційних форм, анкет …

Приклад 1 (рецептивний етап) Мета : Ознайомити студентів із позамовними стандартами (структурою) написання неофіційногоПриклад 1 (рецептивний етап) Мета : Ознайомити студентів із позамовними стандартами (структурою) написання неофіційного і офіційного листа. . . мовою. Завдання : Прочитайте зразки неофіційного і офіційного листа ІМ. Будьте готові відповісти на запитання щодо їх структури: Скільки великих частин включає лист? Які це частини? Які елементи включає вступ до неофіційного листа? До офіційного листа? Які елементи включає завершення неофіційного листа? Офіційного листа?

Приклад 1: навчити студентів мовленнєвих і мовних стандартів написання листів ІМ. Завдання : :Приклад 1: навчити студентів мовленнєвих і мовних стандартів написання листів ІМ. Завдання : : Перечитайте листи-зразки і дайте відповіді на такі запитання: Чи в однаковому стилі написані ці листи? Яке звертання використовує дописувач в неофіційному листі? В офіційному листі? Чи однакові форми заключного привітання в неофіційному і офіційному листі? Як підписуються неофіційний і офіційний листи? Чи однакові розділові знаки після звертання в неофіційному і офіційному листі? Чи використовуються стягнені форми?

Частини листа НЕОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ Структурні елементи листа ВСТУП  26 Hope Road Частини листа НЕОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ Структурні елементи листа ВСТУП 26 Hope Road Torquay TQ 6 8 PR 26 October 2008 Dear Paul, Адреса відправника Дата Неофіційне привітання ОСНОВНА ЧАСТИНА I have just heard from your parents that you are back in looking for a new job. So I am writing to invite you to come down and see us for a few days – we have got a spare room. In case you do not remember the way, I will give you some directions from the station, so you do not get lost. As you come out of the station take the first turning on the left which will take you into. Then go past the school on your right and keep going until you get to the roundabout. After that take the first turning on the right at the roundabout and you should find yourself on , where we live. Well, think about it, and we both hope you can come. Абзац 1 (неофіційний початок) Абзац 2 (запрошення) Абзац 3 (вказівки щодо шляху) Абзац 4 (неофіційне закінчення) ЗАВЕРШЕННЯ Love, Liz (and Robert) Неофіційне заключне привітання Ім ’ я відправника

Частини листа   ОФІЦІЙНИЙ Л И С Т Структурні елементиЧастини листа ОФІЦІЙНИЙ Л И С Т Структурні елементи листа ВСТУП 42 Voikva vul. , Flat 17 Chernihiv 140 1 September 208 Mr Smith St Mary’s Road Ealing W 5 5 RF Dear Mr Smith Адреса відправника Дата Адреса одержувача Офіційне привітання ОСНОВНА ЧАСТИНА I am writing to thank you for making my visit to the summer school last month such a wonderful experience. I would like to tell you that all of your students in my group agreed: we found your lessons extremely interesting and enjoyable. I am grateful for the kindness and patience you showed me, when answering my somewhat persistent questions. I will always remember the three weeks I spent in , especially the farewell party. Thank you again for rewarding study trip. Абзац 1 (офіційний початок) Абзац 2 (причини вдячності) Абзац 3 (офіційне закінчення) ЗАВЕРШЕННЯ Yours sincerely O. Tkachenko Oleg Tkachenko Офіційне заключне привітання Підпис Повне ім ’ я відправника

СТАНДАРТИ НАПИСАННЯ ЛИСТІВ Позамовні стандарти (структура листа): ВСТУП ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗАВЕРШЕННЯНеофіційний лист Офіційний лист адресаСТАНДАРТИ НАПИСАННЯ ЛИСТІВ Позамовні стандарти (структура листа): ВСТУП ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗАВЕРШЕННЯНеофіційний лист Офіційний лист адреса відправника дата написання – неофіційне привітання адреса відправника дата написання адреса одержувача офіційне привітання Текст листа неофіційне заключне привітання ім ‘ я відправника – офіційне заключне привітання підпис відправника ім ’ я та прізвище відправника (друкованими літерами) + його посада

 Приклад 1 (рецептивно-репродуктивн. етап) Студенти відповідають на запитання викладача, який підводить підсумки: Мовленнєві Приклад 1 (рецептивно-репродуктивн. етап) Студенти відповідають на запитання викладача, який підводить підсумки: Мовленнєві стандарти: коректне вживання мовленнєвих зразків відповідно до стилю листа і його виду; коректність обраних форм звертання і заключного привітання Мовні стандарти: невикористання стягнених форм, коректні розділові знаки

 Приклад 1 (рецептивно-репродуктивн. етап) Мета : навчити продукувати листи обох типів за зразком з Приклад 1 (рецептивно-репродуктивн. етап) Мета : навчити продукувати листи обох типів за зразком з варіюванням окремих елементів Завдання : Напишіть листа … з приводу …, замінивши в його змісті та в структурних елементах: …, …, але дотримуючись мовленнєвих і позамовних стандартів

Приклад 1 (продуктивний етап) Мета : Навчити студентів писати неофіційний лист-запрошення Завдання : Ваша сім ’’Приклад 1 (продуктивний етап) Мета : Навчити студентів писати неофіційний лист-запрошення Завдання : Ваша сім ’’ я я влаштовує вечірку з приводу новосілля. Напишіть лист-запрошення на вечірку Вашим британським (французьким, німецьким) друзям, які зараз працюють у Києві. Детально опишіть, як дістатися до Вашої нової оселі

Приклад 2 (рецептивний етап) Мета : Познайомити студентів зі стандартами написання короткої автобіографії (КБ). ЗавданняПриклад 2 (рецептивний етап) Мета : Познайомити студентів зі стандартами написання короткої автобіографії (КБ). Завдання : Прочитайте зразок КБ. . . мовою. Будьте готові відповісти на запитання щодо стандартів її написання: Яку персональну інформацію вона включає? Які дані про освіту, складені екзамени та досвід роботи подаються в короткій біографії? Подаються ці дані у хронологічному порядку? Що включає розділ “Інше” або “Уміння та інтереси”? Скільки рекомендацій має представити людина у короткій біографії? Чи використовуються у короткій біографії складні речення? Чи використовуються ЗМЗ?

Приклад 2 (рецептивно-репродуктивний етап) Мета вправи : навчити студентів стандартів написання КБ. . . мовою. ЗавданняПриклад 2 (рецептивно-репродуктивний етап) Мета вправи : навчити студентів стандартів написання КБ. . . мовою. Завдання : : Дайте відповіді на запитання щодо стандартів написання КБ. . . мовою.

Приклад 2 (продовження) Приклад 2 (продовження)

Приклад 2 ( продуктивний етап) Мета : навчити студентів писати КБ Завдання : ВиПриклад 2 ( продуктивний етап) Мета : навчити студентів писати КБ Завдання : Ви прочитали оголошення в газеті про роботу керівника групи підлітків у міжнародному літньому таборі. Напишіть свою КБ і відправте за вказаною адресою

Приклад: серія вправ для навчання написання анотації : 1. Читання кількох анотацій-зразків і аналіз їх змістуПриклад: серія вправ для навчання написання анотації : 1. Читання кількох анотацій-зразків і аналіз їх змісту і форми 2. Читання тексту, до якого слід написати анотацію, і виписування: ПІБ автора, назви статті і її бібліограф. даних (місто, видавництво, рік, номер журналу, стор. ) 3. Визначення, формулювання і запис галузі знань і теми статті 4. Формулювання і запис головної думки кожного абзацу (компресія тексту, використання номінального стилю…) 5. Групування абзаців і об ‘ єднання їх засобами міжфразового зв ‘язку 6. Самоперевірка і виправлення тексту (взаємоконтроль і корекція)

 ПИСЬМО як ЗАСІБ Вправи до текстів для Ч або А (див. відповідну лекцію): - ПИСЬМО як ЗАСІБ Вправи до текстів для Ч або А (див. відповідну лекцію): — письмові відповіді на запитання до тексту для Ч або А — формулювання питань до тексту для Ч або А — виписування (Ч) або записування (А) опорних слів, ключових фраз … — складання планів різних видів — письмовий переказ (за планом, опорними словами, логіко-структурними схемами або без опор) — вигадування початків і закінчень історій — складання діалогів між дійовими особами — складання фіктивних біографій дійових осіб — написання характеристик персонажів

   ПИСЬМО як ЗАСІБ: Вправи для навчання Г , підготовка до ПИСЬМО як ЗАСІБ: Вправи для навчання Г , підготовка до яких реалізується в ПМ (див. відповідну лекцію): — складання діалогів різних типів для наступного відтворення — складання монологів різних типів для наступної усної презентації — складання монологічних текстів-описів, повідомлень, розповідей, роздумів. . . — написання тез, планів (для наступного усного виступу) — написання текстів у рамках проектної роботи і письмова презентація її продукту — …

Що ми обговорили сьогодні? Що таке письмо и писемне мовлення (ПМ)? На яких навичках базується компетентністьЩо ми обговорили сьогодні? Що таке письмо и писемне мовлення (ПМ)? На яких навичках базується компетентність у письмі? З яких фаз складається процес породження висловлювання? Які механізми ПМ вам відомі? Як ПМ пов‘язане з Г і Ч? Які цілі навчання ПМ? Які етапи навчання ПМ? Які вправи для навчання графіки і орфографії ви знаєте? Які вправи для навчання ПМ на рівні тексту ви знаєте? Які вправи для навчання креативного ПМ ви знаєте?

Які питання Ви б хотіли задати? Які питання Ви б хотіли задати?

Д Я К У Ю ! Д Я К У Ю !