Скачать презентацию Лекція 2_3 Економічне районування та територіальна організація господарства Скачать презентацию Лекція 2_3 Економічне районування та територіальна організація господарства

RE_2_3.pptx

  • Количество слайдов: 18

Лекція 2_3 Економічне районування та територіальна організація господарства Зав. каф. МЕМ, к. е. н. Лекція 2_3 Економічне районування та територіальна організація господарства Зав. каф. МЕМ, к. е. н. , проф. каф. Бакушевич І. В.

Зміст 1. Основні форми територіальної організації господарства 2. Основи економічного районування Зміст 1. Основні форми територіальної організації господарства 2. Основи економічного районування

1. Основні форми територіальної організації господарства 1. Основні форми територіальної організації господарства

Територіальна організація ПС — це просторовий взаємозв'язок галузевих, міжгалузевих і територіальновиробничих комплексів, що спирається Територіальна організація ПС — це просторовий взаємозв'язок галузевих, міжгалузевих і територіальновиробничих комплексів, що спирається на раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, заощадження витрат на подолання диспропорцій у взаєморозміщенні джерел сировини, палива, енергії, місць продукування й споживання благ (товарів та послуг).

Територіальна організація ПСзв'язки виробництва з природним середовищем та економічні зв'язки виробничі та невиробничі: зумовлені Територіальна організація ПСзв'язки виробництва з природним середовищем та економічні зв'язки виробничі та невиробничі: зумовлені єдністю місця (електро-, тепло-, газо-, водопостачання); матеріально-технічні (постачально збутові) стосовно сировини, палива, обладнання та готової продукції; за кооперуванням, тобто за спільним виготовленням продукції; за комбінуванням, тобто за послідовною обробкою сировини.

Розміщення виробництва більш спрощене поняття, яке означає географічне поширення промисловості, сільського господарства й транспорту Розміщення виробництва більш спрощене поняття, яке означає географічне поширення промисловості, сільського господарства й транспорту на земній кулі. З цим поняттям пов'язане використання природних ресурсів, а також налагодження зв'язків між країнами й регіонами.

Об'єкти (елементи) територіальної структури промислові центри, вузли, райони, територіально-виробничі комплекси, технополіси, технопарки, зони спільного Об'єкти (елементи) територіальної структури промислові центри, вузли, райони, територіально-виробничі комплекси, технополіси, технопарки, зони спільного підприємництва, торгово-промислові комплекси

Первісні елементи територіальної організації ПС окремі ферми, хутори; промислові пункти, (здебільшого містечка, де розташовуються Первісні елементи територіальної організації ПС окремі ферми, хутори; промислові пункти, (здебільшого містечка, де розташовуються філії великих підприємств), що характеризують точкове розміщення ПС на території.

Елементи територіальної організації ПС Промисловий центр — це група промислових підприємств, взаємопов'язаних спільними техпроцесами, Елементи територіальної організації ПС Промисловий центр — це група промислових підприємств, взаємопов'язаних спільними техпроцесами, допоміжними виробництвами, що мають єдину систему розміщення і обслуговуються спільною інфраструктурою. Вузол — це територіальне сполучення об'єктів, що відіграють певну роль у розвитку даної території. Промисловий вузол — це локальне виробничотериторіальне сполучення, де підприємства поєднуються тісними виробничими й виробничотехнологічними зв'язками, спільністю транспортно-географічного розміщення, загальними системами інфраструктури й поселень для найефективнішого використання природних, матеріальних і трудових ресурсів.

Елементи територіальної організації ПС Виробничий комплекс — це поєднання підприємств, об'єднаних виконанням єдиної господарської Елементи територіальної організації ПС Виробничий комплекс — це поєднання підприємств, об'єднаних виконанням єдиної господарської функції та взаємопов'язаних тісними виробничими зв'язками таким чином, що вилучення якихось компонентів або порушення зв'язків знижує ефективність комплексу, обмежує або унеможливлює виконання господарських функцій. Територіально-виробничий комплекс — це просторово зумовлене поєднання підприємств на певній території, завдяки вдалому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами.

Елементи територіальної організації ПС Район — це територія, що відрізняється від інших територій за Елементи територіальної організації ПС Район — це територія, що відрізняється від інших територій за сукупністю складових частин, які характеризуються єдністю, взаємозв'язком та цілісністю, котра є об'єктивною передумовою і закономірністю раціонального розвитку даної території. Технополіс — це науково-технічний центр (група промислових підприємств, навчальних закладів, НДЛ, об'єктів інфраструктури), що забезпечує створення та впровадження нових розробок.

Елементи територіальної організації ПС Портово-промисловий комплекс — це об'єднання на одній території морських портів, Елементи територіальної організації ПС Портово-промисловий комплекс — це об'єднання на одній території морських портів, промислових підприємств, приморських поселень, соціально-виробничої інфраструктури, розміщення яких у прибережній зоні зумовлене експлуатацією природних ресурсів прилеглої території та акваторії, забезпеченням зовнішньоекономічної та інших різновидів діяльності.

Thessaloniki (Салоніки) Thessaloniki (Салоніки)

2. Основи економічного районування 2. Основи економічного районування

Економічний район — це територіально цілісна частина народного господарства країни, яка має такі ознаки: Економічний район — це територіально цілісна частина народного господарства країни, яка має такі ознаки: спеціалізація району на певних виробництвах і послугах відповідає його географічному розташуванню, природним, економічним і соціальним умовам та спирається на раціональний поділ праці з іншими районами; комплексність — як взаємопов’язаність найважливіших складових економічної й територіальної структур району; керованість - наявність певних галузевих і територіальних структур, які є матеріальною основою взаємопов’язаності складових частин, що дозволяє трактувати район як цілісну систему та організаційний осередок територіального управління народним господарством.

Економічний район - розглядається як спеціалізована територія країни з певним комплексом допоміжних та обслуговуючих Економічний район - розглядається як спеціалізована територія країни з певним комплексом допоміжних та обслуговуючих виробництв. Обумовлено дві районотвірні засади — економічна та енергетична, а зв'язки усередині районів та між ними здійснювалися за допомогою транспортних магістралей.

Скільки економічних районів в Україні Л. Шевчук - 5 ? Ф. Заставний пропонує 9, Скільки економічних районів в Україні Л. Шевчук - 5 ? Ф. Заставний пропонує 9, О. Шаблій — 6. В. Поповкін поділяє Україну на 5 макрорайонів та 10 мезорайонів, О. Масляк, а також РОПС України пропонує 9 економічних районів