La pronunciación Vocales: a e i o

Скачать презентацию La pronunciación  Vocales: a e i o Скачать презентацию La pronunciación Vocales: a e i o

la_pronunciación_3.pptx

  • Размер: 5.2 Мб
  • Автор: Planeta Español
  • Количество слайдов: 112

Описание презентации La pronunciación Vocales: a e i o по слайдам

La pronunciación La pronunciación

Vocales: a e i o u a e o i u Vocales: a e i o u a e o i u

h ola h ola

h ospital h ospital

h otel h otel

ру ca ру ca

музы ca музы ca

ca ртина ca ртина

соба ca соба ca

ре ca ре ca

ca fé ca fé

cá mara cá mara

músi ca músi ca

ca sino ca sino

informát ca informát ca

па que т па que т

бу que т бу que т

супермар que т супермар que т

о que ан о que ан

ра que та ра que та

par que par que

or que sta or que sta

ma que ta ma que ta

es que leto es que leto

que so que so

qui но qui но

qui лометр qui лометр

вис qui вис qui

оч qui оч qui

русс qui й русс qui й

ar qui tecto ar qui tecto

qui osco qui osco

bi qui ni bi qui ni

mos qui to mos qui to

Don Qui jote Don Qui jote

co мната co мната

ш co ла ш co ла

co нкурс co нкурс

co нец co нец

ban co ban co

co rona co rona

có moda có moda

co sta co sta

Co rea del Sur Co rea del Sur

кон cu рс кон cu рс

cu рить cu рить

по cu пать по cu пать

cu ртка cu ртка

cu рица cu рица

cu rso cu rso

do cu mento do cu mento

Cu ba Cu ba

es cu ela es cu ela

cu atro cu atro

ce bra ce bra

ce ntro ce ntro

ce rtficado ce rtficado

balon ce sto balon ce sto

Ce rvantes Ce rvantes

ci ne ci ne

ofi ci na ofi ci na

Fran ci a Fran ci a

poli cí a poli cí a

ci nco ci nco

дви ga ться дви ga ться

бе ga ть бе ga ть

бо ga тый бо ga тый

подру ga подру ga

супру ga супру ga

ami ga ami ga

yo ga yo ga

ci ga rro ci ga rro

ga s ga s

Portu ga l Portu ga l

ла gue рь ла gue рь

ан gue л ан gue л

gue нератор gue нератор

gue рб gue рб

hambur gue sa hambur gue sa

espa gue ts espa gue ts

рели gui я рели gui я

gui гант gui гант

gui tarra gui tarra

guí a guí a

ва go н ва go н

go рло go рло

по go да по go да

go спиталь go спиталь

ami go ami go

códi go códi go

e go ista e go ista

go lf go lf

ав gu ст ав gu ст

gu лять gu лять

о gu рец о gu рец

can gu ro can gu ro

Uru gu ay Uru gu ay

in ge niero in ge niero

án ge l án ge l

ge nte ge nte

Ar ge ntna Ar ge ntna

cole gi o cole gi o

zooló gi co zooló gi co

reli gi ón reli gi ón

gi gante gi gante

Ma ll orca. Mallorca Ma ll orca. Mallorca

pae ll a pae ll a

ch ocolate ch ocolate

ch ica ch ica

yate yate

Sonido: j - [x] j efe j irafa Sonido: j — [x] j efe j irafa

Sonido [Θ]  z orro z umo Sonido [Θ] z orro z umo