Скачать презентацию L O G I S T I K Скачать презентацию L O G I S T I K

b189cfe0c491fb2694cbb8409bef57f8.ppt

  • Количество слайдов: 61

L O G I S T I K A Skúšobný súbor testu C L O G I S T I K A Skúšobný súbor testu C

1. Čiarový kód aplikuje technológiu : a) optickej identifikácie, b) elektronickej identifikácie, c) aj 1. Čiarový kód aplikuje technológiu : a) optickej identifikácie, b) elektronickej identifikácie, c) aj a) aj b).

2. Logistické centrá sa zriaďujú : a) vo veľkomestských centrách, b) v prímorských letoviskách, 2. Logistické centrá sa zriaďujú : a) vo veľkomestských centrách, b) v prímorských letoviskách, c) v uzloch kombinovanej dopravy.

3. Modulmi GPS sú : a) vesmírny + riadiaci + užívateľský, b) vesmírny + 3. Modulmi GPS sú : a) vesmírny + riadiaci + užívateľský, b) vesmírny + satelitný + užívateľský, c) satelitný + opticky + užívateľský.

4. Všeobecne zdroje na tvorbu produktov pre spotrebiteľský trh sú: a) obmedzené, b) neobmedzené, 4. Všeobecne zdroje na tvorbu produktov pre spotrebiteľský trh sú: a) obmedzené, b) neobmedzené, c) z hľadiska reakcie podnikateľskej sféry nepodstatné.

5. Pojem „outsourcing“ znamená: a) cudzie zdroje, b) vlastné zdroje, c) nepotrebné zdroje. 5. Pojem „outsourcing“ znamená: a) cudzie zdroje, b) vlastné zdroje, c) nepotrebné zdroje.

6. Logistické partnerstvo 3 PL je obchodné partnerstvo medzi: a) 2 PL + prepravca, 6. Logistické partnerstvo 3 PL je obchodné partnerstvo medzi: a) 2 PL + prepravca, b) 2 PL + zasielateľ, c) 2 PL + dopravca.

7. Stromčekový regál je logistický prvok: a) pasívny, b) aktívny, c) pomocný. 7. Stromčekový regál je logistický prvok: a) pasívny, b) aktívny, c) pomocný.

8. Systém tzv. „pevných adries“ medzioperačného skladu je : a) ukladanie manipulačných jednotiek (MJ) 8. Systém tzv. „pevných adries“ medzioperačného skladu je : a) ukladanie manipulačných jednotiek (MJ) do určených regálových buniek, b) ukladanie MJ do stohu, c) ukladanie MJ do volnej regálovej bunky.

9. Systém „Make or Buy“ rieši problém : a) vyrobiť a predať, b) dopraviť 9. Systém „Make or Buy“ rieši problém : a) vyrobiť a predať, b) dopraviť a uskladniť, c) vyrobiť alebo kúpiť.

10. Logisticky vlak rieši systém dodávky : a) kombinácie osobnej a nákladnej prepravy v 10. Logisticky vlak rieši systém dodávky : a) kombinácie osobnej a nákladnej prepravy v pomere 50 : 50, b) v režime Ji. T, c) po priamej železničnej dráhe.

11. Medzi doplnkové logistické služby patrí : a) zasielateľstvo, b) prekladanie, c) bankovníctvo. 11. Medzi doplnkové logistické služby patrí : a) zasielateľstvo, b) prekladanie, c) bankovníctvo.

12. Systém Ro. Ro je kombinovanou dopravou : a) vodnej a železničnej dopravy, b) 12. Systém Ro. Ro je kombinovanou dopravou : a) vodnej a železničnej dopravy, b) vodnej a cestnej dopravy, c) železničnej a cestnej dopravy.

13. E – obchod B 2 C sa realizuje medzi : a) medzi podnikateľskými 13. E – obchod B 2 C sa realizuje medzi : a) medzi podnikateľskými subjektmi, b) medzi podnikateľskými subjektmi a zákazníkmi, c) niekedy aj a) aj b).

14. Logistické partnerstvo 4 PL je obchodné partnerstvo medzi: a) 3 PL + dodávateľom 14. Logistické partnerstvo 4 PL je obchodné partnerstvo medzi: a) 3 PL + dodávateľom informačných a komunikačných služieb, b) 3 PL + dodávateľom surovín, c) 3 PL + dodávateľom energií.

15. EPC aplikuje technológiu : a) rádiofrekvenčnej identifikácie, b) optoelektronickej identifikácie, c) elektromagnetickej identifikácie. 15. EPC aplikuje technológiu : a) rádiofrekvenčnej identifikácie, b) optoelektronickej identifikácie, c) elektromagnetickej identifikácie.

16. Bojaschopnosť (logistiku) rímskych légií zabezpečovali: a) logistikoni, b) logistasi, c) logosi. 16. Bojaschopnosť (logistiku) rímskych légií zabezpečovali: a) logistikoni, b) logistasi, c) logosi.

17. JIT čiže Just in Time znamená: a) kedykoľvek, b) čokoľvek, c) presne na 17. JIT čiže Just in Time znamená: a) kedykoľvek, b) čokoľvek, c) presne na čas.

18. Proces operačnej manipulácie sa realizuje : a) na technologickom pracovisku, b) medzi technologickými 18. Proces operačnej manipulácie sa realizuje : a) na technologickom pracovisku, b) medzi technologickými pracoviskami, c) na kontajnerovom prekladisku.

19. Súčasná definícia logistiky je charakterizovaná ako definícia: a) 9 S, b) 8 S, 19. Súčasná definícia logistiky je charakterizovaná ako definícia: a) 9 S, b) 8 S, c) 7 S.

20. Dolná hranica prognózy vývoja trhu vymedzená : a) parametrami „ekonomického prežitia“ podnikateľského subjektu, 20. Dolná hranica prognózy vývoja trhu vymedzená : a) parametrami „ekonomického prežitia“ podnikateľského subjektu, b) parametrami výrobných kapacít, c) parametrami vyrábaných produktov.

21. Ložné plány riešia : a) efektívne využitie ložnej plochy, b) efektívne využitie ložného 21. Ložné plány riešia : a) efektívne využitie ložnej plochy, b) efektívne využitie ložného priestoru, c) aj a) aj b)

22. Tzv. „ťah“ v logistike výrobného procesu reaguje na: a) prognózu vývoja zákazníckeho trhu, 22. Tzv. „ťah“ v logistike výrobného procesu reaguje na: a) prognózu vývoja zákazníckeho trhu, b) nedostatok výrobných kapacít, c) vyšpecifikované objednávky zákazníckeho trhu.

23. Logistika z hľadiska rozvoja vednej disciplíny: a) má vlastnú metodológiu, b) sa v 23. Logistika z hľadiska rozvoja vednej disciplíny: a) má vlastnú metodológiu, b) sa v súčasnej globalizovanej ekonomike nepotrebuje rozvíjať, c) sa progresívne rozvíja, ako integrujúca interdisciplinárna veda.

24. Životný cyklus výrobkov v súčasnosti : a) klesá, b) stagnuje, c) stúpa. 24. Životný cyklus výrobkov v súčasnosti : a) klesá, b) stagnuje, c) stúpa.

25. Všeobecne potreby a požiadavky zákazníckeho (spotrebného) trhu sú: a) obmedzené, b) neobmedzené, c) 25. Všeobecne potreby a požiadavky zákazníckeho (spotrebného) trhu sú: a) obmedzené, b) neobmedzené, c) z hľadiska reakcie podnikateľskej sféry nepodstatné.

26. Smer informačného toku v logistickom reťazci je: a) súhlasný s materiálovým tokom, b) 26. Smer informačného toku v logistickom reťazci je: a) súhlasný s materiálovým tokom, b) protismerný materiálovému toku, c) obojsmerný.

27. Pojem „insourcing“ znamená: a) cudzie zdroje, b) vlastné zdroje, c) nepotrebné zdroje. 27. Pojem „insourcing“ znamená: a) cudzie zdroje, b) vlastné zdroje, c) nepotrebné zdroje.

28. Logistické partnerstvo 2 PL je obchodné partnerstvo: a) medzi prepravcom (objednávateľom) a zasielateľom 28. Logistické partnerstvo 2 PL je obchodné partnerstvo: a) medzi prepravcom (objednávateľom) a zasielateľom (špeditérom), b) medzi zasielateľom (špeditérom) a dopravcom (dodávateľ dopravných služieb), c) medzi prepravcom (objednávateľom) a dopravcom (dodávateľ dopravných služieb).

29. Medzi základné logistické služby patrí : a) zasielateľstvo, b) oprava a údržba, c) 29. Medzi základné logistické služby patrí : a) zasielateľstvo, b) oprava a údržba, c) bankovníctvo.

30. Valčekový dopravník je logistický prvok: a) pasívny, b) aktívny, c) pomocný. 30. Valčekový dopravník je logistický prvok: a) pasívny, b) aktívny, c) pomocný.

31. Priebeh obstarávacich nákladov v závislosti od počtu zásobovacích dávok je: a) klesajúci, b) 31. Priebeh obstarávacich nákladov v závislosti od počtu zásobovacích dávok je: a) klesajúci, b) rovnobežný s osou y, c) stúpajúci.

32. Systém Li – FO možno uplatniť u regálov: a) policových, b) konzolových, c) 32. Systém Li – FO možno uplatniť u regálov: a) policových, b) konzolových, c) spádových.

33. Der Grüne Punkt je logo: a) certifikátu ekologického obalu, b) nebezpečného materiálu, c) 33. Der Grüne Punkt je logo: a) certifikátu ekologického obalu, b) nebezpečného materiálu, c) vykázaného tovaru z verejnej prepravy.

34. Priebeh skladovacich nákladov v závislosti od počtu zásobovacích dávok je: a) klesajúci, b) 34. Priebeh skladovacich nákladov v závislosti od počtu zásobovacích dávok je: a) klesajúci, b) rovnobežný s osou x, c) stúpajúci.

35. Najjednoduchšia metóda stanovenia poistných zásob je: a) metóda najmenších štvorcov, b) subjektívny odhad, 35. Najjednoduchšia metóda stanovenia poistných zásob je: a) metóda najmenších štvorcov, b) subjektívny odhad, c) metóda podobnosti trouholníkov.

36. Zásoby na tzv. signálnej hladine kryjú spotrebu na : a) dobu obratu zásob, 36. Zásoby na tzv. signálnej hladine kryjú spotrebu na : a) dobu obratu zásob, b) dobu spotreby poistných zásob, c) dobu dodávky optimálnej dávky zásob.

37. Polotovar je logistický prvok: a) pasívny, b) aktívny, c) pomocný. 37. Polotovar je logistický prvok: a) pasívny, b) aktívny, c) pomocný.

38. Tzv. Paretovými číslami metódy ABC sú: a) cca 50 : 50, b) cca 38. Tzv. Paretovými číslami metódy ABC sú: a) cca 50 : 50, b) cca 80 : 20, c) cca 65 : 35.

39. Systém Fi – FO možno uplatniť u regálov: a) policových, b) konzolových, c) 39. Systém Fi – FO možno uplatniť u regálov: a) policových, b) konzolových, c) spádových.

40. Tzv. „tlak“ v logistike výrobného procesu reaguje na: a) prognózu vývoja zákazníckeho trhu, 40. Tzv. „tlak“ v logistike výrobného procesu reaguje na: a) prognózu vývoja zákazníckeho trhu, b) nedostatok výrobných kapacít, c) vyšpecifikované objednávky zákazníckeho trhu.

31. Horná hranica prognózy vývoja trhu je vymedzená : a) parametrami „ekonomického prežitia“ podnikateľského 31. Horná hranica prognózy vývoja trhu je vymedzená : a) parametrami „ekonomického prežitia“ podnikateľského subjektu, b) parametrami výrobných kapacít, c) parametrami vyrábaných produktov.

32. Priebeh zoraďovacích nákladov v závislosti od počtu výrobných dávok je : a) klesajúci, 32. Priebeh zoraďovacích nákladov v závislosti od počtu výrobných dávok je : a) klesajúci, b) rovnobežný s osou x, c) stúpajúci.

33. Systém tzv. „voľných adries“ medzioperačného skladu je : a) ukladanie manipulačných jednotiek (MJ) 33. Systém tzv. „voľných adries“ medzioperačného skladu je : a) ukladanie manipulačných jednotiek (MJ) do určených regálových buniek, b) ukladanie MJ do stohu, c) ukladanie MJ do volnej regálovej bunky.

34. Proces medzioperačnej manipulácie sa realizuje : a) na technologickom pracovisku, b) medzi technologickými 34. Proces medzioperačnej manipulácie sa realizuje : a) na technologickom pracovisku, b) medzi technologickými pracoviskami, c) na kontajnerovom prekladisku.

35. Kongescia je sprievodný jav : a) leteckej dopravy, b) železničnej dopravy, c) cestnej 35. Kongescia je sprievodný jav : a) leteckej dopravy, b) železničnej dopravy, c) cestnej dopravy.

36. Priamy ucelený vlak rieši systém dodávky : a) kombinácie osobnej a nákladnej prepravy 36. Priamy ucelený vlak rieši systém dodávky : a) kombinácie osobnej a nákladnej prepravy v pomere 50 : 50, b) „z domu do domu“ („Home to Home“), c) po priamej železničnej dráhe.

37. TER znamená : a) traťová elektronická regulácia, b) traťový elektrický rozvod, c) Trans 37. TER znamená : a) traťová elektronická regulácia, b) traťový elektrický rozvod, c) Trans European Ralways.

38. Multimodálna jednotka je : a) viacnásobná manipulačná jednotka, b) jednotka kapacity vlakovej súpravy, 38. Multimodálna jednotka je : a) viacnásobná manipulačná jednotka, b) jednotka kapacity vlakovej súpravy, c) prepravná jednotka kombinovanej prepravy, ktorej obsah sa zmenou dopravnej technológie nemení.

39. Životné prostredie najviac zaťažuje : a) vodná doprava, b) cestná doprava, c) železničná 39. Životné prostredie najviac zaťažuje : a) vodná doprava, b) cestná doprava, c) železničná doprava.

40. Systém Ro. La je kombinovanou dopravou : a) vodnej a železničnej dopravy, b) 40. Systém Ro. La je kombinovanou dopravou : a) vodnej a železničnej dopravy, b) vodnej a cestnej dopravy, c) železničnej a cestnej dopravy.

9. Smer finančného toku v logistickom reťazci je: a) súhlasný s materiálovým tokom, b) 9. Smer finančného toku v logistickom reťazci je: a) súhlasný s materiálovým tokom, b) protismerný materiálovému toku, c) obojsmerný.

30. Optimálne výrobné dávky nadväzujú na : a) minimálne skladovacie náklady, b) maximálne zoraďovacie 30. Optimálne výrobné dávky nadväzujú na : a) minimálne skladovacie náklady, b) maximálne zoraďovacie náklady, c) minimálne celkové náklady.

31. Do systému RFID nepatrí : a) EPC, b) čiarový kód, c) transponder. 31. Do systému RFID nepatrí : a) EPC, b) čiarový kód, c) transponder.

32. Logistická jednotka 1 TEU je : a) ekvivalentná jednotka 10 stopového kontajnera, b) 32. Logistická jednotka 1 TEU je : a) ekvivalentná jednotka 10 stopového kontajnera, b) ekvivalentná jednotka 20 stopového kontajnera, c) ekvivalentná jednotka 30 stopového kontajnera.

34. Kompaktné uloženie prepravnej jednotky je : a) uloženie manipulačných jednotiek do stohu, b) 34. Kompaktné uloženie prepravnej jednotky je : a) uloženie manipulačných jednotiek do stohu, b) uloženie manipulačných jednotiek bez medzier, c) uloženie manipulačných jednotiek s medzerami.

35. V procesoch zasielateľstva materiálový tok prúdi od : a) dodávateľa k zasielateľovi, b) 35. V procesoch zasielateľstva materiálový tok prúdi od : a) dodávateľa k zasielateľovi, b) dodávateľa k dopravcovi, c) dodávateľa k odberateľovi.

36. E – obchod B 2 B sa realizuje medzi : a) medzi podnikateľskými 36. E – obchod B 2 B sa realizuje medzi : a) medzi podnikateľskými subjektmi, b) medzi podnikateľskými subjektmi a zákazníkmi, c) niekedy aj a) aj b).

37. EDI je systém : a) volnej, neviazanej komunikácie, b) štandardizovanej komunikácie, c) aj 37. EDI je systém : a) volnej, neviazanej komunikácie, b) štandardizovanej komunikácie, c) aj a) aj b).

38. Tracking je systém : a) doplňovania zásielky, b) fixovania, upevňovania zásielky, c) sledovania 38. Tracking je systém : a) doplňovania zásielky, b) fixovania, upevňovania zásielky, c) sledovania zásielky.

40. EPC znamená : a) efektívny podnikateľský klaster, b) elektronická poistná clona, c) elektronicky 40. EPC znamená : a) efektívny podnikateľský klaster, b) elektronická poistná clona, c) elektronicky produktový kód.