Скачать презентацию КУЛЬТУРНА-АНТРАПАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ МКК Звычайнае і навуковае разуменне Скачать презентацию КУЛЬТУРНА-АНТРАПАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ МКК Звычайнае і навуковае разуменне

Бергельсон.pptx

  • Количество слайдов: 18

КУЛЬТУРНА-АНТРАПАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ МКК КУЛЬТУРНА-АНТРАПАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ МКК

Звычайнае і навуковае разуменне культуры. Лакальныя культуры. Своеасаблівасць і самабытнасць культуры. Культура і камунікацыя. Звычайнае і навуковае разуменне культуры. Лакальныя культуры. Своеасаблівасць і самабытнасць культуры. Культура і камунікацыя. Неабходнасць і ўмовы эфектыўнага ўзаемадзеяння культур. Культура і паводзіны. Дэтэрмінанты паводзін у працэсе камунікацыі. Эмпатия і яе роля ў МКК. Значэнне культурных каштоўнасцяў і норм у МКК. Асноўныя віды культурных норм (норавы, звычаі і традыцыі).

Абагульненае азначэнне ўсіх форм чалавечай актыўнасці далі рымляне: менавіта яны назвалі «культурай» тыя формы Абагульненае азначэнне ўсіх форм чалавечай актыўнасці далі рымляне: менавіта яны назвалі «культурай» тыя формы штучнага, духоўнага быцця, якія атрыманы чалавекам у выніку пераўтварэння быцця штучнага – «натуры» . Слова паходзіць ад лац. cultura, што азначае культываваць, апрацоўваць глебу. З 18 -19 стст. Пачалі ўжываць гэтае слова і ў адносінах да людзей.

У штодзённым жыцці паняцце «культура» ўжываецца не менш, чым у трох значэннях. Па-першае, культура У штодзённым жыцці паняцце «культура» ўжываецца не менш, чым у трох значэннях. Па-першае, культура – асобная сфера жыцця грамадства, якая існуе ў выглядзе сістэмы ўстаноў і арганізацый, што займаюцца вытворчасцю і распаўсюджаннем духоўных каштоўнасцяў (грамадствы, клубы, тэатры, музеі і г. д. ). Па-другое, культура – гэта сукупнасць каштоўнасцяў і норм, уласцівых вялікай сацыяльнай групе, агульнасці, народу ці нацыі (элітная культура, беларуская культура, культура моладзі і г. д. ). Па-трэцяе, культура – гэта выражэнне высокага ўзроўню дасягненняў чалавека ў якой-небудзь дзейнасці (культура быту, культурны чалавек у значэнні «выхаваны і адукаваны» і інш. ).

Звычайнае ўяўленне пра культуру часам атаясамляецца з мастацкай культурай (мастацтвам) ці з адукаванасцю і Звычайнае ўяўленне пра культуру часам атаясамляецца з мастацкай культурай (мастацтвам) ці з адукаванасцю і выхаванасцю чалавека. Аднак найбольш распаўсюджаным звычайным значэннем паняцця «культуры» з’яўляецца яго разуменне як сукупнасці матэрыяльных прадметаў, аб’ектаў, ідэй, вобразаў, створаных чалавекам на працягу яго гісторыі. Сёння гэтае паняцце сімвалізуе перакананні, каштоўнасці і выразныя сродкі, якія з’яўляюцца агульнымі для пэўнай групы і служаць для ўжывання вопыту і рэгулявання паводзін членаў гэтай групы.

Культурная антрапалогія даследуе развіццё культуры ва ўсіх яе аспектах: лад жыцця, успрыманне свету, менталітэт, Культурная антрапалогія даследуе развіццё культуры ва ўсіх яе аспектах: лад жыцця, успрыманне свету, менталітэт, нацыянальны характар, штодзённыя паводзіны і г. д. На гэтай падставе культурная антрапалогя вывучае таксама чалавечую здольнасць развіваць культуру праз зносіны, праз камунікацыю, разглядае ўсю разнастайнасць чалавечых культур, іх узаемадзеянне і кантакты. У выніку фарміруецца самастойная культурная сістэма, якую прынята называць этнічнай культурай данага народа. Але яна не механічная сума ўсіх актаў жыццядзейнасці людзей. Яе ядро складае набор «правілаў гульні» , прынятых у працэсе іх калектыўнага існавання.

Лакальная і этнічныя культуры Культура паўстае ў пэўным сэнсе абстрактным паняццем, бо ў рэальнасці Лакальная і этнічныя культуры Культура паўстае ў пэўным сэнсе абстрактным паняццем, бо ў рэальнасці яна існуе толькі ў выглядзе мноства культур розных эпох і рэгіёнаў, а ўнутры гэтых эпох — у выглядзе культур асобных краін і народаў, якія яшчэ прынята называць лакальнымі і этнічнымі культурамі. Дзякуючы ўзаемадзеянню лакальных і этнічных культур узнікае сістэма зносін, падтрымліваюцца розныя стылі і тыпы паводзін, каштоўнасныя арыентацыі, захоўваецца іх этнічная самабытнасць. Гэтыя зносіны адбываюцца як праз узаемнае высвятленне адносін, канфлікты, так і праз узаемную адаптацыю і разуменне культурнай своеасаблівасці суседзяў.

Культурная карціна свету ўяўляе сабой сукупнасць рацыянальных ведаў і ўяўленняў пра каштоўнасці, нормы, норавы, Культурная карціна свету ўяўляе сабой сукупнасць рацыянальных ведаў і ўяўленняў пра каштоўнасці, нормы, норавы, менталітэт уласнай культуры і культур іншых народаў. Культурная карціна свету знаходзіць сваё выражэнне ў розных адносінах да тых ці іншых з’яў культуры.

Культура і камунікацыя (індывідуалісцкія і калектывісцкія культуры) Культура і камунікацыя (індывідуалісцкія і калектывісцкія культуры)

Субкультуры грунтуюцца на ўзаемным самаўспрыманні сваіх членаў, якое вызначаецца расавай, геаграфічнай, моўнай, узроставай, полавай, Субкультуры грунтуюцца на ўзаемным самаўспрыманні сваіх членаў, якое вызначаецца расавай, геаграфічнай, моўнай, узроставай, полавай, працоўнай, сямейнай прыналежнасцю іх членаў. І ў залежнасці ад гэтай прыналежнасці яны прытрымліваюцца той ці іншай мадэлі паводзін.

Культура і паводзіны Культура і паводзіны

Паводзіны чалавека — гэта прадукт мільёнаў гадоў эвалюцыі, яны закладзены як генетычна, так і Паводзіны чалавека — гэта прадукт мільёнаў гадоў эвалюцыі, яны закладзены як генетычна, так і абумоўлены нашай прыналежнасцю да якой-небудзь групы, полу, узросту, асабістым жыццёвым вопытам, узроўнем адукацыі і многімі іншымі фактарамі.

Сімпатыя атрымала распаўсюджанне ў самых розных відах камунікацыі, і яна мае на ўвазе, што Сімпатыя атрымала распаўсюджанне ў самых розных відах камунікацыі, і яна мае на ўвазе, што чалавек мысленча ставіць сябе на месца іншага.

Спецыфіка МКК заключаецца ў тым, што ў ёй вызначальным з’яўляецца эмпатычны падыход, г. зн. Спецыфіка МКК заключаецца ў тым, што ў ёй вызначальным з’яўляецца эмпатычны падыход, г. зн. мысленчае, інтэлектуальнае і эмацыянальнае пранікненне ва ўнутраны свет іншага чалавека, у яго пачуцці, думкі, чаканні і імкненні. Эмпатыя грунтуецца на меркаванні, што ў аднолькавых абставінах усе людзі перажываюць аднолькавыя пачуцці і перажыванніи, і гэта дазваляе ім зразумець іншае гледжанне, ідэі і розныя культурныя з’явы.

Характарыстыкі эмпатыі: уважліва слухаць, што табе гавораць; імкнуцца зразумець, як адчуваюць сябе іншыя людзі; Характарыстыкі эмпатыі: уважліва слухаць, што табе гавораць; імкнуцца зразумець, як адчуваюць сябе іншыя людзі; мець шчырую зацікаўленасць у тым, што павінны сказаць іншыя; праяўляць спачуванне да патрэб іншых людзей; валодаць здольнасцю разумець гледжанне іншага.

Культурныя нормы і культурныя каштоўнасці. Сутнасць культурных каштоўнасцяў і іх месца ў МКК Культурныя нормы і культурныя каштоўнасці. Сутнасць культурных каштоўнасцяў і іх месца ў МКК

Культурныя нормы – правілы, што рэгулююць чалавечыя паводзіны. Шматстайнасць норм была падзелена на наступныя Культурныя нормы – правілы, што рэгулююць чалавечыя паводзіны. Шматстайнасць норм была падзелена на наступныя віды: традыцыі, звычаі, законы, норавы.

Культурныя каштоўнасці – складаныя, пэўным чынам згрупаваныя прынцыпы, якія надаюць стройнасць і скіраванасць разнастайным Культурныя каштоўнасці – складаныя, пэўным чынам згрупаваныя прынцыпы, якія надаюць стройнасць і скіраванасць разнастайным матывам чалавечага мыслення і дзейнасці ў рашэнні агульных чалавечых праблем. Універсальныя (агульначалавечыя) каштоўнасці. Формы існавання каштоўнасцяў і сферы іх распаўсюджання. Па значэнні каштоўнасці дзеляцца на каштоўнасці калектыву і каштоўнасці індывідуалізму.