Скачать презентацию Контрольно-аналітична діяльність директора школи 1 Контроль як функція Скачать презентацию Контрольно-аналітична діяльність директора школи 1 Контроль як функція

КАД.ppt

  • Количество слайдов: 35

Контрольно-аналітична діяльність директора школи 1. Контроль як функція управління: • методологія контролю; • зміст Контрольно-аналітична діяльність директора школи 1. Контроль як функція управління: • методологія контролю; • зміст і технологія; • планування ВШК. 2. Аналіз як функція управління: • методологія аналізу; • зміст аналітичної діяльності;

Контрольно-аналітична діяльність директора школи (2) 3. Моніторинг в освіті 4. Кваліметричний підхід до оцінювання Контрольно-аналітична діяльність директора школи (2) 3. Моніторинг в освіті 4. Кваліметричний підхід до оцінювання 5. Самооцінка діяльності навчального закладу

Сутність контролю Контроль – процес співвимірювання фактично досягнутих результатів із запланованими з метою забезпечення Сутність контролю Контроль – процес співвимірювання фактично досягнутих результатів із запланованими з метою забезпечення досягнення організацією своїх цілей.

Принципи внутрішньошкільного контролю • • нормативність; системність, комплексність, плановість, головної ланки; об’єктивність; доброзичливість здійснення, Принципи внутрішньошкільного контролю • • нормативність; системність, комплексність, плановість, головної ланки; об’єктивність; доброзичливість здійснення, гласність; наявність регулювання за результатами контролю, контроль виконання прийнятих рішень ; діагностичність, випереджувальний характер; наявність системи інформаційного забезпечення, контроль за відхиленнями; оптимальність співвідношення мети, методів та форм ВШК.

Задачі внутрішньошкільного контролю • • • всебічне вивчення та аналіз навчальновиховного процесу як основа Задачі внутрішньошкільного контролю • • • всебічне вивчення та аналіз навчальновиховного процесу як основа прийняття управлінських рішень та регуляуія НВП; об’єктивна оцінка досягнутих результатів; попередження помилок; координація зусиль педколективу (розвивається те, що оцінюється); підвищення педагогічної майстерності та мотивація персоналу.

Моніторинг в освіті Моніторинг – комплекс процедур по спостереженню, поточному оцінюванню перетворень керованого об’єкта Моніторинг в освіті Моніторинг – комплекс процедур по спостереженню, поточному оцінюванню перетворень керованого об’єкта і спрямуванню цих перетворень на досягнення заданих параметрів розвитку об’єкта (наприклад, стандарту освіти). Освітній моніторинг – супроводжуюче оцінювання і поточна регуляція будьякого процесу в освіті. Види освітнього моніторингу: • управлінська діяльність керівника та її результат (розвиток навчального закладу); • управлінська діяльність адміністрації та її результат (якість роботи вчителів); • управлінська діяльність педагогів та її результат (якість освіти учнів); • самомоніторинг учнів (адаптація в суспільстві).

Етапи моніторингу І етап. Цілепокладання та планування дослідження. 1. Визначення мети та завдань дослідження. Етапи моніторингу І етап. Цілепокладання та планування дослідження. 1. Визначення мети та завдань дослідження. 2. Визначення об'єкту дослідження. 3. Розрахунок та формування вибірки. 4. Побудова графіку дослідження: - визначення термінів і процедур дослідження; - підбір та підготовка (навчання) координаторів дослідження. 5. Визначення критеріїв та показників оцінювання. 6. Вибір методів дослідження. ІІ етап. Розробка інструментарію. 1. Розробка тестів та їх апробація, одержання стандартизованого тесту. 2. Розробка анкет та їх апробація. 3. Підготовка інструктивно-методичних матеріалів для координаторів дослідження всіх рівнів, учасників дослідження. 4. Вибір статистичних і математичних методів обробки та обрахунку одержаних результатів дослідження.

Етапи моніторингу (прод. ) ІІІ етап. Проведення дослідження. 1. Пілотне дослідження (підготовка учасників, проведення Етапи моніторингу (прод. ) ІІІ етап. Проведення дослідження. 1. Пілотне дослідження (підготовка учасників, проведення інструктажу). 2. Основне дослідження. ІV етап. Збір та обробка результатів. V етап. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження. 1. Узагальнення статистичної інформації. 2. Виявлення факторів впливу. 3. Підготовка рекомендацій щодо корекційної роботи, усунення негативних факторів, формування освітньої політики тощо.

Механізм моніторингу. 1. Визначення факторів. 2. Визначення критеріїв і показників, їх вагомості 3. Визначення Механізм моніторингу. 1. Визначення факторів. 2. Визначення критеріїв і показників, їх вагомості 3. Визначення методів оцінки критеріїв. 4. Визначення вагомості факторів і критеріїв. 5. Складання стандарту (характеристики, моделі). 6. Визначення термінів, відповідальних, місця проведення. 7. Проведення вимірів. 8. Порівняльний аналіз (зі стандартами, попередніми результатами, зовнішніми аналогами). 9. Складання узагальнених характеристик (таблиць, графіків, діаграм тощо) 10. Виявлення тенденцій росту, спаду. 11. Визначення причин. 12. Розробка корекційних заходів.

Зміст моніторингу якості освіти Варіант 1. За рівнями навченості (Львів) Варіант 2. За відповідністю Зміст моніторингу якості освіти Варіант 1. За рівнями навченості (Львів) Варіант 2. За відповідністю результату цілям (Донецьк) Варіант 3. За рівнем розвитку особистості (Київ). Варіант 4. За якістю роботи навчального закладу (Київ).

Стандарт діяльності учня - 1 1. Підготовка до засвоєння знань Мотивація Аналіз власних мотивів Стандарт діяльності учня - 1 1. Підготовка до засвоєння знань Мотивація Аналіз власних мотивів Формування цілей власної діяльності Одержання та використання знань для пояснення навколишнього середовища Сформованість загальнонавчальних вмінь Аналіз навчального матеріалу (виділення знань, які потрібно засвоїти) Аналіз власних знань Виділення знань, які потрібно отримати Визнання власних реальних можливостей Формування завдань діяльності і бачення результату Самостійне проектування навчальної діяльності Коригування навчальної діяльності на кожному етапі Рівень впливу мікроклімату на учня Використання знань для взаємодії з оточуючими Вивчення себе та навколишнього середовища Підтримка позитивного мікроклімату при співробітництві

Стандарт діяльності учня – 1 (прод) 2. Діяльність по засвоєнню знань Репродукція (сприйняття інформації, Стандарт діяльності учня – 1 (прод) 2. Діяльність по засвоєнню знань Репродукція (сприйняття інформації, засвоєння термінів, понять за допомогою відтворення, засвоєння способів діяльності за прикладом, самоаналіз і самокорекція Конструкція (засвоєння способів діяльності на рівні співставлення, самоаналіз на рівні конструктивності) Творчість (засвоєння знань на рівні творчості, самоаналіз на рівні творчості) 3. Зміни, що відбуваються Афективна сфера Усвідомлення важливості навчання Прояв зацікавленості Добровільне виконання завдань Участь в обговоренні проблем Відстоювання власної точки зору Усвідомлення відповідальності Самостійність у навчальній діяльності Результативна сфера Різниця між природними можливостями і реальними досягненнями Адаптація у навколишньому середовищі

Стандарт діяльності учня-2 Соціальна компетентність: • вміння робити вибір; • вміння приймати рішення; • Стандарт діяльності учня-2 Соціальна компетентність: • вміння робити вибір; • вміння приймати рішення; • вміння брати на себе відповідальність; • вміння безконфліктно співіснувати Показники Власна активність учня. Потреба у співробітництві бажання здійснювати роботу в команді. Орієнтація на конкретний продукт. Наявність мотивації діяльності (те, що я роблю, є корисним). Усвідомлення власного внеску у спільну роботу. Самостійність у розв’язанні проблем. Пошук шляхів реалізації проекту. Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Адекватність оцінки й самооцінки. Вміння використовувати власний досвід. Рівень адаптації до змін.

Полікультурна компетентність: • оволодіння досягненнями культури; • розуміння інших людей, їх індивідуальності, їх відмінностей Полікультурна компетентність: • оволодіння досягненнями культури; • розуміння інших людей, їх індивідуальності, їх відмінностей за національними, культурними, релігійними та іншими ознаками Показники: • Усвідомлення ролі й впливу науки і мистецтва на розвиток культури. • Вміння оцінювати твори літератури та мистецтва. • Толерантне ставлення до інших людей (за звичками, способом життя, мовою). • Повага до чужої праці. • Повага до людей іншої національності. • Рівень сформуваності загальнолюдських цінностей

Комунікативна компетентність: вміння спілкуватися усно, писемно, рідною та іноземними мовами Показники • Вміння обговорювати Комунікативна компетентність: вміння спілкуватися усно, писемно, рідною та іноземними мовами Показники • Вміння обговорювати проблем. • Наявність власної точки зору. • Вміння доводити власну позицію. • Рівень культури мовлення. • Вміння презентувати свій продукт. • Рівень можливості безпосереднього спілкування. • Адекватне ставлення до критики. • Критичне ставлення до себе. • Вміння адаптуватися в мовному середовищі

Інформаційна компетентність: вміння добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел Показники • Вміння Інформаційна компетентність: вміння добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел Показники • Вміння використовувати різні джерела інформації. • Вміння класифікувати документи. • Вміння користуватися новими інформаційними технологіями. • Вміння переробляти інформацію для отримання певного продукту. • Вміння самостійно опрацювувати інформацію. • Рівень розуміння та усвідомлення інформації.

Компетентність саморозвитку й самоосвіти: готовність та потреба навчатися протягом усього життя Показники • Здатність Компетентність саморозвитку й самоосвіти: готовність та потреба навчатися протягом усього життя Показники • Здатність до узагальнення власних знань. • Наявність власних прийомів навчання. • Вміння організовувати самоосвітню діяльність. • Потреба у постійному самоудосконаленні. • Наявність мотивації саморозвитку. • Рівень пізнавального інтересу. • Вміння визначати перспективу діяльності. • Вміння співвідносити теоретичні знання з практикою

Компетентність продуктивної творчої діяльності: готовність та потреба у творчості Показники • Вміння побачити та Компетентність продуктивної творчої діяльності: готовність та потреба у творчості Показники • Вміння побачити та сформулювати проблему. • Вміння знаходити нові рішення. • Вміння діяти в нестандартних ситуаціях. • Рівень реалізації творчого потенціалу учнів

Стандарт діяльності вчителя Фактори (критерії) • Визначення мети і завдань (визначення мотиваційної сфери учнів, Стандарт діяльності вчителя Фактори (критерії) • Визначення мети і завдань (визначення мотиваційної сфери учнів, формування мети спільної діяльності, декомпозування мети на завдання, аналіз власних можливостей і можливостей учнів) • Планування змісту навчання (відповідність змісту можливостям учнів, меті; відповідність методів і форм меті діяльності, змісту навчального матеріалу. структурування взаємодії з учнями, наявність постійного зворотнього зв’язку та корекція змісту, економія часу (власного та учнів)) • Управління навчальною діяльністю учнів (аналіз оптимальності НВП, аналіз співвідношення педагогічного впливу та самоорганізації учнів, поточне коригування навчальної діяльності, регулювання за результатами навчальної діяльності).

Модель компетентного учителя Соціальна компетентність • Рольова ідентифікація • Комунікативні здібності • Організаторські здібності Модель компетентного учителя Соціальна компетентність • Рольова ідентифікація • Комунікативні здібності • Організаторські здібності • Емпатія • Рефлексія • Стиль поведінки у конфліктних ситуаціях

 • Здоров’язберігаюча компетентність • • Фізичне здоров’я Психічне здоров’я Соціальне здоров’я Духовне здоров’я • Здоров’язберігаюча компетентність • • Фізичне здоров’я Психічне здоров’я Соціальне здоров’я Духовне здоров’я • Професійна компетентність • • • Ерудиція та досконале знання свого предмета Педагогічна майстерність Особистісна зрілість Здатність до безперервної самоосвіти Особисті досягнення Здібність до інноваційної діяльності

Загальнокультурна компетентність • Стиль педагогічної діяльності • Мовленнєві навички • Толерантність • Ціннісні орієнтації Загальнокультурна компетентність • Стиль педагогічної діяльності • Мовленнєві навички • Толерантність • Ціннісні орієнтації • Педагогічний такт • Імідж Громадянська компетентність • Патріотизм • Активна громадянська позиція • Нормативно-правова компетенція • Модель поведінки, що відповідає законодавству України • Дотримання системи демократичних цінностей Компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій • Комп’ютерна грамотність • Інформаційна культура • Використання комп’ютера на уроках

Педагогічний моніторинг Безперервна освіта (0. 26) • Методологічна грамотність (0. 35) • Поповнення знань Педагогічний моніторинг Безперервна освіта (0. 26) • Методологічна грамотність (0. 35) • Поповнення знань (0. 34) • Розвиток фахових умінь (0. 31) Здійснення НВП (0. 31) • Моделювання уроку (0. 24) • Проведення уроків(0. 44) • Оцінювання учнів(0. 11) • Позакласна робота (0. 11) • Виконання програм (0. 1) Документальне оформлення педагогічної діяльності (0. 12) • Планування НВП (0. 36) • Ведення журналів (0. 2) • Перевірка зошитів(0. 14)

Підтримка шкільного укладу життя (0. 19) • Виконавча дисципліна (0. 3) • Вмотивованість виконання Підтримка шкільного укладу життя (0. 19) • Виконавча дисципліна (0. 3) • Вмотивованість виконання функц. обов’язків (0. 4) • Збереження позитивного мікроклімату (0. 2) • Розвиток творчої ініціативи (0. 1) Суспільна активність (0. 12) • Участь у педагогічних ярмарках (0. 17) • Участь у професійних конкурсах (0. 23) • Участь у конференціях (0. 23) • Участь у громадській роботі (0. 18) • Робота з мешканцями мікрорайону (0. 22)

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НВП Організація НВН • • • • Фінансове забезпечення діяльності закладу Загальний РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НВП Організація НВН • • • • Фінансове забезпечення діяльності закладу Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу Зовнішня естетична культура загальноосвітнього навчального закладу Дотримання техніки безпеки, охорони праці Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика, та ін. Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою Забезпеченість, навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання. Укомплектованість педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки Освітній рівень педагогічних працівників Організація атестації педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (стажування, курси підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо) Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами (за звітний період) Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Організація науково-дослідної та експериментальної роботи Організація методичної роботи та її результативність Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічної професії

Управління навчальним закладом • • Стан інформаційної інфраструктури навчального закладу (рівень інформатизації навчальновиховного процесу Управління навчальним закладом • • Стан інформаційної інфраструктури навчального закладу (рівень інформатизації навчальновиховного процесу з усіх дисциплін навчального плану, рівень інформатизації управлінської діяльності Концепція розвитку навчального закладу Планування діяльності навчального закладу Ефективність управлінських рішень Впровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу Якість внутрішкільного контролю. Ведення ділової документації Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю (радою, учнівським комітетом, батьківським комітетом, піклувальною радою закладу освіти, та ін. ). Соціальний захист учасників НВП • • Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників Організація харчування учнів Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-масова робота тощо) Організація відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Суспільний рейтинг навчального закладу Стан дитячого травматизму Збереження здоров’я учнів Рівень РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Суспільний рейтинг навчального закладу Стан дитячого травматизму Збереження здоров’я учнів Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного (семестрового) оцінювання Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань з базових предметів інваріантної складової навчального плану, проведених незалежною експертною комісією у випускних класах кожного ступеню (4 -х, 9 -х, 11 (12)-х), але не більше, ніж з двох предметів) Розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатами контрольних випробувань, проведених експертною комісією та рівнем навчальних досягнень учнів, що визначений у навчальному закладі Результативність участі учнів у олімпіадах всіх рівнів, турнірах, конкурсах МАН тощо (за останні 3 роки) Участь учнів у районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо (за останні 3 роки) Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів Стан розвитку учнівського самоврядування Участь учнів у виховних заходах

Моніторинг діяльності гімназії Показники: • • • • · фінансово-господарська діяльність; · господарські питання Моніторинг діяльності гімназії Показники: • • • • · фінансово-господарська діяльність; · господарські питання діяльності гімназії; · матеріально-технічна база; · кадрове забезпечення гімназії; · контингент учнів; · результативність навчально-виховного процесу; · виховна робота; · стан здоров’я учнів; · охорона життя та безпеки життєдіяльності; · робота бібліотеки; · організація харчування учнів; · робота психологічної служби; · робота з батьками і громадськістю

 • • • • Інструментарієм для проведення моніторингу: · державна атестація гімназії; · • • • • Інструментарієм для проведення моніторингу: · державна атестація гімназії; · тематичні перевірки; · аналіз статистичної звітності; · аналіз документів; · соціологічні дослідження; · атестування (анкетування); · інтерв’ювання; · тестування; · самооцінка; · діагностичне спостереження; · метод хронометрування; · моніторинг навчальних досягнень учнів.

6. 11. Стимулювання росту профмайстерності • Підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації • Творчий 6. 11. Стимулювання росту профмайстерності • Підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації • Творчий звіт вчителя. • Участь в конкурсі “Учитель року”. • Книга пошани. • Галерея визнання. • Нагорода професійного визнання. • Відзначення досягнень педагога у номінації. • Грамота. • Лист-подяка. • Забезпечення необхідною методичною літературою

 • • • Матеріальне заохочення Переведення на режим самоконтролю Путівка Квитки до театру, • • • Матеріальне заохочення Переведення на режим самоконтролю Путівка Квитки до театру, на виставку Нове обладнання для кабінету Поширення досвіду роботи Публікації у фахових журналах Безкоштовний проїзд Забезпечення житловою площею Дитячі путівки