Скачать презентацию KONTRAKTOWANIE 2017 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Podstawy Скачать презентацию KONTRAKTOWANIE 2017 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Podstawy

fd299f80e052a9abe442301fefffa04d.ppt

  • Количество слайдов: 49

KONTRAKTOWANIE 2017 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej KONTRAKTOWANIE 2017 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Podstawy prawne: • USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej Podstawy prawne: • USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016. 1793 j. t. z późn. zm. ) • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014. 1980 z późn. zm. ) • Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zmian. )

Materiały informacyjne i komunikaty: • Strona internetowa www. nfz-lodz. pl Materiały informacyjne i komunikaty: • Strona internetowa www. nfz-lodz. pl

Prawidłowe przygotowanie oferty • Przygotowanie potencjału świadczeniodawcy (świadczeniodawca - Portal Potencjału) • Przygotowanie umów Prawidłowe przygotowanie oferty • Przygotowanie potencjału świadczeniodawcy (świadczeniodawca - Portal Potencjału) • Przygotowanie umów podwykonawstwa (podwykonawca – Portal Potencjału) • Przygotowanie profilu ofertowego (świadczeniodawca – Portal Potencjału) • Przygotowanie Formularza ofertowego (świadczeniodawca – aplikacja ofertowanie) • Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej

Potencjał • Personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej (wymagany i dodatkowo oceniany) • Zasoby własne Potencjał • Personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej (wymagany i dodatkowo oceniany) • Zasoby własne i podwykonawcy (sprzęt, pomieszczenia) • Dostępność – harmonogram personelu • Dostępność komórki organizacyjnej • Umowy podwykonawstwa

 • Przygotowując ofertę należy położyć nacisk na staranność i rzetelność przygotowywanych danych oraz • Przygotowując ofertę należy położyć nacisk na staranność i rzetelność przygotowywanych danych oraz załączanych dokumentów. • Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub w placówce pocztowej świadczącej usługi operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu, oraz wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

Komisja konkursowa przeprowadzi weryfikację oferenta w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w Komisja konkursowa przeprowadzi weryfikację oferenta w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, w szczególności przez oględziny pomieszczeń i urządzeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy którego wykonywana ma być umowa, a także zażądać przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta. Komisja podczas weryfikacji w szczególności może sprawdzić: • wyposażenie w sprzęt niezbędny do przeprowadzania procesu diagnostyczno – terapeutycznego w danym zakresie; • pomieszczenia niezbędne do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej z oceną warunków sanitarno – higienicznych; • spełnienie wymogów w zakresie zapewnienia dostępu do miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych; • dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń wraz z dokumentacją określającą gotowość do udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych osób w wykazie personelu.

Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: • oświadczenie oferenta o Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: • oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia; • w przypadku oferentów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej – kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności; • kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy;

 • w przypadku, gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy, dopuszczone • w przypadku, gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy, dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową – kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu; • w przypadku, gdy oferent nie przedstawi dokumentów, o których mowa powyżej – oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy; • oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;

 • w przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do składania • w przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą; • w przypadku, gdy oferent wyraża zgodę na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - zgodę oferenta, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980). Oferent wyraża zgodę w szczególności przez wypełnienie i załączenie do oferty formularza, którego wzór określony jest w załączniku nr 9 do zarządzenia;

Podstawy prawne: • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie Podstawy prawne: • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013. 1505 z późn. zm. ) • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016. 1372 z późn. zm. ) • Zarządzenie Nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

 • • • Zarządzenie Nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ zawiera załączniki: załącznik nr 1 • • • Zarządzenie Nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ zawiera załączniki: załącznik nr 1 - Katalog zakresów i świadczeń załącznik nr 2 - Wzór umowy załącznik nr 3 – Zasady finansowania Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy załącznik nr 4 - Zasady finansowania Programu Profilaktyki Raka Piersi Załącznik nr 5 - Zasady finansowania Programu Badań Prenatalnych załącznik nr 6 – Zasady finansowania Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POCHP)

W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne jednostką rozliczeniową jest punkt - odpowiadający wybranym świadczeniom określonym W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne jednostką rozliczeniową jest punkt - odpowiadający wybranym świadczeniom określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia - KATALOG ZAKRESÓW I ŚWIADCZEŃ: L. p. Kod zakresu świadczeń Kod świadczenia 1 PROGRAM PROFILAKTYKI 10. 7000. 156. 02 RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY 5. 12. 0000006 PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY PROGRAM PROFILAKTYKI 10. 0000. 156. 02 RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 5. 12. 0000052 KOLPOSKOPIA 7 2 5. 12. 0000053 KOLPOSKOPIA Z CELOWANYM POBRANIEM WYCINKÓW I BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM 23 5. 12. 0000066 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni stacjonarnej 9 5. 12. 0000067 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - w pracowni mobilnej 9 5. 12. 0000066 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni stacjonarnej 9 5. 12. 0000067 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni mobilnej 9 5. 12. 0000054 PORADA NA ETAPIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 2 5. 12. 0000055 MAMMOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA 7 5. 12. 0000056 USG PIERSI 5 5. 12. 0000061 BIOPSJA CIENKOIGŁOWA JEDNEJ ZMIANY OGNISKOWEJ Z UŻYCIEM TECHNIKI OBRAZOWEJ, Z BADANIEM CYTOLOGICZNYM (2 -4 ROZMAZY; KONIECZNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KOŃCA IGŁY W NAKŁUWANEJ ZMIANIE) 15 5. 12. 0000062 BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI PRZEZSKÓRNA Z PEŁNĄ DIAGNOSTYKĄ (BADANIE HIST. -PAT. ) Z UŻYCIEM TECHNIK OBRAZOWYCH 30 3 PROGRAM PROFILAKTYKI 10. 7940. 157. 02 RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni stacjonarnej PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP 3 b 10. 7940. 159. 02 PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej 3 a 10. 7940. 158. 02 4 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 10. 0000. 157. 02 - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI Nazwa świadczenia Waga punktowa świadczenia Nazwa zakresu świadczeń 2, 5

W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne stosuje się jako sposób rozliczania świadczeń - cenę jednostkową W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne stosuje się jako sposób rozliczania świadczeń - cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (punkt) - odpowiadający wybranym świadczeniom określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia- KATALOG ZAKRESÓW I ŚWIADCZEŃ – c. d. L. p. Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB 10. 0010. 162. 02 ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY Kod świadczenia Nazwa świadczenia Waga punktowa świadczenia 6 2 5. 01. 0000050 PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE Z WYKONANIEM BADANIA SPIROMETRYCZNEGO 4 PORADA WSTĘPNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM 5 5. 12. 0000065 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB 10. 0000. 163. 02 ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE 5. 12. 0000064 5 5. 01. 0000049 PORADA KONTROLNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM (po 3, 6, 12 m-cach) 4 5. 12. 0000016 PORADA KONTROLNA W CYKLU LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO 2 5. 12. 0000017 PORADA KONTROLNA W CYKLU PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ 2 5. 12. 0000059 SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ (UDZIAŁ 1 OSOBY) 5. 12. 0000018 SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 0, 8 4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013. 1505 z późn. zm. )

Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCh. P)-etap podstawowy, warunki Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCh. P)-etap podstawowy, warunki wymagane od Świadczeniodawców: Etap podstawowy oraz diagnostyka i profilaktyka POCh. P-tryb ambulatoryjny: -personel: lekarz POZ posiadający udokumentowane umiejętności w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu; -dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń przy dodatkowym udziale pielęgniarki posiadającej co najmniej ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego lub w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. -wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: a) aparat EKG, b) podstawowy zestaw reanimacyjny, c) spirometr lub przystawka spirometryczna spełniająca minimalne wymogi techniczne: pozostałe wyposażenie: – zestaw przeciwwstrząsowy, waga medyczna ze wzrostomierzem, zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, glukometr, otoskop, lodówka, kozetka lekarska, stolik zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków wyrobów medycznych, telefon.

PROGRAM CHORÓB ODTYTONIOWYCH – etap podstawowy: Do oferty należy dołączyć: 1. 2. ETAP PODSTAWOWY PROGRAM CHORÓB ODTYTONIOWYCH – etap podstawowy: Do oferty należy dołączyć: 1. 2. ETAP PODSTAWOWY – dokument potwierdzający posiadanie przez lekarza zgłoszonego do oferty umiejętności w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu (mogą być aktualne certyfikaty leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) wszystkich lekarzy zgłoszonych do oferty. ETAP PODSTAWOWY w przypadku współpracy z pielęgniarką dokument potwierdzający ukończony kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa zachowawczego lub środowiskowo/rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dodatkowo oceniane są: • Dietetyk-równoważnik co najmniej ¼ etatu-za 25 pkt, • Specjalista psychoterapii uzależnień-równoważnik co najmniej ½ etatu-za 30 pkt. • Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo.

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka szyjki Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny 1. 2. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny. Warunki wymagane od świadczeniodawców: 1) medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych lub zakład patomorfologii posiadający pracownię cytologiczną; 2) personel: a) lekarz specjalista patomorfologii lub anatomii patologicznej b) diagności laboratoryjni posiadający tytuł specjalisty cytomorfologii medycznej lub diagności laboratoryjni posiadający udokumentowane umiejętności i udokumentowane odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu badań cytologicznych 3) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mikroskopy wysokiej jakości, umożliwiające uzyskanie powiększenia co najmniej 400 razy.

Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny JAKOŚĆ - Personel § Każdy z diagnostów laboratoryjnych przedstawionych do oferty posiada tytuł specjalisty cytomorfologii medycznej - 35 punktów, § Każdy z diagnostów laboratoryjnych nie posiadających tytułu specjalisty cytomorfologii medycznej posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w wykonywaniu badań cytologicznych i oceny co najmniej 10 000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub anatomii patologicznej – 25 punktów, § Doświadczenie personelu w wykonywaniu badań cytologicznych – ocena co najmniej 7 000 badań cytologicznych w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty (w przypadku postepowania konkursowego – okresem będzie cały 2016 rok) pod kontrolą lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub anatomii patologicznej - 12 punktów. JAKOŚĆ – Badania § czas oczekiwania na wynik badania do 7 dni – 6 punktów § wykonywanie przez pracownię powyżej 15 000 badań cytologicznych – ginekologicznych rocznie w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty (w przypadku postepowania konkursowego – okresem będzie cały 2016 rok) – 6 punktów. KOMPLEKSOWOŚĆ § realizacja etapu podstawowego, diagnostycznego oraz etapu pogłębionej diagnostyki w programie profilaktyki raka szyjki macicy (dotyczy obszaru na który ogłoszone jest postepowanie) – 6 punktów.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – etap diagnostyczny Do oferty należy dołączyć: 1. Potwierdzenie PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – etap diagnostyczny Do oferty należy dołączyć: 1. Potwierdzenie przez kierownika pracowni, że diagności laboratoryjni wykazani do oferty posiadają umiejętności i odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu badań cytologicznych - wymagane 2. Potwierdzenie przez kierownika pracowni, że każda z osób wykazanych w ofercie wykonuje co najmniej 7 000 badań cytologicznych – dodatkowo punktowane 3. Jeśli w programie uczestniczy diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej - dokument potwierdzający posiadaną specjalizację – dodatkowo punktowane 4. Potwierdzenie przez kierownika pracowni, że personel posiada doświadczenie co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienia co najmniej 10 000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa – dodatkowo punktowane 5. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka szyjki Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki: 1. 2. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny. Warunki wymagane od świadczeniodawców: 1) personel: a) lekarz specjalista położnictwa i ginekologii lub b) lekarz specjalista ginekologii onkologicznej lub c) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii posiadający udokumentowane umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych; 2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: a) kolposkop, b) zestaw do pobierania wycinków 3) inne wymagania: a) zapewnienie dostępu do badań histopatologicznych, WAŻNE: Oferent musi wykonywać wszystkie procedury określone w zakresie tj. zarówno kolposkopię, jak i kolposkopię z biopsją, przy czym dopuszcza się zlecanie wykonania badania histopatologicznego podwykonawcy.

Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki: JAKOŚĆ – Badania §czas oczekiwania na wynik badania do 7 dni – 6 punktów KOMPLEKSOWOŚĆ §realizacja etapu podstawowego, diagnostycznego oraz etapu pogłębionej diagnostyki w programie profilaktyki raka szyjki macicy (dotyczy obszaru na który ogłoszone jest postępowanie) – 6 punktów. Do ofert należy dołączyć: 1. W przypadku realizacji świadczeń przez lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii dokument potwierdzający posiadanie umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych; 2. Umowę podwykonawstwa na badania histopatologiczne, jeśli oferent nie dokonuje sam ocen. 3. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy 1) TRYB REALIZACJI ŚWIADCZENIA – ambulatoryjny w pracowni stacjonarnej lub mobilnej 2) PERSONEL q LEKARZ - co najmniej 2 lekarzy z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych – (WAŻNE do oferty należy dołączyć oświadczenie kierownika pracowni mammograficznej potwierdzające, że zgłoszony do oferty lekarz posiada odpowiednie doświadczenie) o następujących kwalifikacjach: ) lekarz specjalista radiologii lekarz specjalista rentgenodiagnostyki lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiologii lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rentgenodiagnostyki, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki q TECHNIK ELEKTRORADIOLOG z udokumentowanym szkoleniem w zakresie prowadzenia kontroli jakości oraz udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu mammografii q (WAŻNE do oferty należy dołączyć oświadczenie kierownika pracowni mammograficznej potwierdzające, że zgłoszony do oferty technik posiada odpowiednie doświadczenie oraz zaświadczenie, że technik odbył szkolenie w zakresie prowadzenia kontroli jakości) 3) WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ Mammograf o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowej obu piersi

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy c. d 4) 5) 6) 7) POZYTYWNY WYNIK KONTROLI JAKOŚCI badań mammograficznych przeprowadzanej co roku przez podmiot, któremu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych minister właściwy do spraw zdrowia zlecił prowadzenie kontroli jakości, a w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakości badań mammograficznych – dostarczenie do tego podmiotu dokumentacji obrazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości POZYTYWNY WYNIK AUDYTU KLINICZNEGO zdjęć mammograficznych przeprowadzonego nie rzadziej niż raz na 24 miesiące przez niezależny ośrodek audytorski na podstawie przesłanych zdjęć mammograficznych. W przypadku konieczności skierowania świadczeniobiorcy do etapu pogłębionej diagnostyki, przekazanie świadczeniobiorcy opisu wyniku badania, wywołanych lub wydrukowanych zdjęć mammograficznych w formacie rzeczywistym oraz w przypadku badania wykonanego na aparacie cyfrowym, również zdjęć zarchiwizowanych na płycie CD W przypadku ograniczonego dostępu do świadczeń w ramach programu na terenie danego województwa, dopuszcza się możliwość realizowania świadczeń przez świadczeniodawców przystępujących do programu po raz pierwszy, nieposiadających pozytywnego wyniku kontroli jakości i audytu, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku kontroli jakości badań mammograficznych oraz pozytywnego wyniku audytu klinicznego zdjęć mammograficznych w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. konkursowego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty negatywnego wyniku audytu klinicznego zdjęć mammograficznych.

KRYTERIA DODATKOWO OCENIANE dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy JAKOŚĆ KRYTERIA DODATKOWO OCENIANE dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy JAKOŚĆ - Personel: Wszyscy lekarze zgłoszeni do oferty to lekarze specjaliści w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki – 25 punktów Dokonywanie przez każdego z lekarzy zgłoszonych do oferty oceny co najmniej 5000 mammografii skryningowych w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty (w przypadku postępowania konkursowego – okresem będzie cały 2016 rok). – 10 punktów. Posiadanie przez każdego z techników elektroradiologów zgłoszonego do oferty, szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR – 8 punktów. JAKOŚĆ – Sprzęt i aparatura medyczna Ø Aparat mammograficzny cyfrowy o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowych obu piersi – (wszystkie aparaty wykazane do oferty) – 10 punktów. KOMPLEKSOWOŚĆ Ø Realizacja etapu pogłębionej diagnostyki w programie profilaktyki raka piersi (dotyczy terenu, na który zostało ogłoszone postępowanie) – 12 punktów.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – etap podstawowy Do oferty w zakresie programu profilaktyki raka PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – etap podstawowy Do oferty w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy należy dołączyć: 1. Oświadczenie kierownika pracowni mammograficznej potwierdzające, że zgłoszony do oferty lekarz posiada odpowiednie doświadczenie w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych 2. Oświadczenia lekarzy, że dokonują rocznie oceny 5000 mammografii skryningowych rocznie (możliwe do weryfikacji w SIMP) – jeśli wszyscy lekarze przedstawieni do oferty posiadają takie szkolenie oferent otrzymuje dodatkowe punkty (w przypadku gdy jeden z wielu, oferent nie otrzymuje dodatkowych punktów). 3. Oświadczenie kierownika pracowni mammograficznej potwierdzające, że zgłoszony do oferty technik posiada odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu mammografii 4. Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości 5. Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR. - jeśli wszyscy technicy przedstawieni do oferty posiadają takie szkolenie oferent otrzymuje dodatkowe punkty (w przypadku gdy jeden z wielu, oferent nie otrzymuje dodatkowych punktów). 6. Kserokopie protokołu kontroli jakości 7. Kserokopie protokołu audytu klinicznego 8. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – jeśli oferent podsiada i jest to dodatkowo punktowane.

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki 1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny. 2. Warunki wymagane od świadczeniodawców: 1) dla mammografii uzupełniającej: a) personel: co najmniej 2 lekarzy oraz technik elektroradiolog spełniający wymogi dla personelu w mammografii w etapie podstawowym b) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mammograf o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowej obu piersi 2) dla badania USG piersi, a) lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji b) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: § aparat USG z głowicą liniową, szerokopasmową, wieloczęstotliwościową o wysokiej rozdzielczości liniowej i skali szarości pracującą w przedziale co najmniej 2– 10 MHz, zalecany komplet głowic o różnych spektrach częstotliwości: 5– 13. 5 MHz, 13. 5– 18 MHz; badanie wykonuje się przy użyciu częstotliwości co najmniej 7. 5 MHz, § drukarka do USG

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki Warunki wymagane od świadczeniodawców: 3) dla biopsji cienkoigłowej i gruboigłowej, a) lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej lub lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji b) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: § zestaw do wykonywania biopsji cienkoigłowej (BAC) § zestaw do wykonywania biopsji gruboigłowej, c) inne wymagania: dostęp do badań histopatologicznych (może być umowa podwykonawstwa).

Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki JAKOŚĆ - Personel : Wszyscy lekarze zgłoszeni do oferty to lekarze specjaliści w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki – 30 punktów Posiadanie przez każdego z techników elektroradiologów zgłoszonego do oferty, szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR – 15 punktów. JAKOŚĆ - Sprzęt i aparatura medyczna § możliwość odczytu zarówno mammografii wykonanych techniką analogową (posiadanie negatoskopu spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) jak i cyfrową (posiadanie stanowiska opisowego dla lekarza spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) – 10 punktów. KOMPLEKSOWOŚĆ Ø Realizacja etapu podstawowego w programie profilaktyki raka piersi (dotyczy terenu, na który zostało ogłoszone postępowanie) – 10 punktów.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – etap pogłębionej diagnostyki Do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – etap pogłębionej diagnostyki Do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie kierownika pracowni mammograficznej potwierdzające, że zgłoszeni do oferty lekarze posiadają odpowiednie doświadczenie w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych. 2. Oświadczenie kierownika pracowni mammograficznej potwierdzające, że zgłoszony do oferty technik posiada odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu mammografii. 3. Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości. 4. Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR. - jeśli wszyscy technicy przedstawieni do oferty posiadają takie szkolenie oferent otrzymuje dodatkowe punkty (w przypadku gdy jeden z wielu, oferent nie otrzymuje dodatkowych punktów). 5. Dokument potwierdzający, że lekarz specjalista inny niż specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej posiada uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji (USG piersi, biopsja cienkoigłowa i biopsja gruboigłowa). 6. Umowę podwykonawstwa na badania histopatologiczne, jeśli oferent nie wykonuje sam ocen. 7. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – jeśli oferent podsiada i jest to dodatkowo punktowane.

Wymagania dla świadczeniodawców programów onkologicznych (rak piersi i rak szyjki macicy) q Świadczeniodawca musi Wymagania dla świadczeniodawców programów onkologicznych (rak piersi i rak szyjki macicy) q Świadczeniodawca musi posiadać dostęp do Internetu umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji realizacji Programu w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia – program SIMP. q W przypadku mammografii oprócz wymagań określonych wcześniej, oferent bezwzględnie musi spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2013. 1015 j. t. z późn. zm. ) oraz z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Program Badań Prenatalnych warunki wymagane od Świadczeniodawców: 1. Poradnictwo i badania biochemiczne: 1) laboratorium Program Badań Prenatalnych warunki wymagane od Świadczeniodawców: 1. Poradnictwo i badania biochemiczne: 1) laboratorium wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych; 2) badania wykonuje się z zastosowaniem certyfikowanych odczynników i aparatury spełniających obowiązujące standardy i rekomendacje w dziedzinie oceny testów biochemicznych wykonywanych w diagnostyce prenatalnej. 2. Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych: • personel: co najmniej dwóch lekarzy (w tym co najmniej jeden z kwalifikacjami określonymi w lit. a): a) lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, który posiada udokumentowane umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych, b) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub inny lekarz specjalista np. pediatrii, genetyki klinicznej, którzy posiadają udokumentowane umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych; 2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: • aparat ultrasonograficzny, b) komputer wraz z oprogramowaniem certyfikowanym, umożliwiającym kalkulację ryzyka wystąpienia aneuploidii zgodnie z kryteriami określonymi przez obowiązujące standardy i rekomendacje, wraz z aktualną licencją, c) program komputerowy obliczający ryzyko aberracji chromosomalnych wraz z aktualną licencją.

Program Badań Prenatalnych warunki wymagane od Świadczeniodawców- c. d. : 3. Poradnictwo i badania Program Badań Prenatalnych warunki wymagane od Świadczeniodawców- c. d. : 3. Poradnictwo i badania genetyczne: 1) laboratorium wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych; 2) personel: a) lekarz specjalista genetyki klinicznej, b) diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej genetyki medycznej; 3) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: a) mikroskop, b) termocykler, c) wirówka preparacyjna, d) pipeta automatyczna. 4. Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza). 1) personel: a) lekarz specjalista położnictwa i ginekologii lub b) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii posiadający zaświadczenie kierownika specjalizacji potwierdzające umiejętności w tym zakresie; 2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: zestaw do pobierania materiału płodowego.

Program Badań Prenatalnych- Kryteria dodatkowo oceniane: Program Badań Prenatalnych- Kryteria dodatkowo oceniane:

OCENA OFERT opierać się będzie na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 OCENA OFERT opierać się będzie na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016. 1372) - Załącznik 13

§ 5 ust. 1 Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go § 5 ust. 1 Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. § 5 ust. 2 Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 1. JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 1. JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej w szczególności poprzez: Økwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, Øwyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, Øzewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m. in. certyfikatem systemu zarządzania ISO 9001 lub certyfikatem ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, Øprowadzeniem indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenia danych za pomocą wydruku lub prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w rozumieniu przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z art. 11 ust 1 tej ustawy, z wyłączeniem recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenia danych za pomocą wydruku, Øwyniki kontroli przeprowadzonych i inne nieprawidłowości - wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, a nieprawidłowość została stwierdzona w postępowaniu kontrolnym zakończonym wystąpieniem pokontrolnym lub w trakcie monitorowania.

ISO - Kryterium certyfikatu systemu zarządzania, jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania: 1)ma zastosowanie ISO - Kryterium certyfikatu systemu zarządzania, jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania: 1)ma zastosowanie w przedmiocie, na jaki złożono ofertę; 2)obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie; 3)jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadają akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu „EA Multilateral Agreement” i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej; 4)Certyfikat jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 17025 lub 15189 zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń wynikającym z załączników do rozporządzenia; 5)Akredytacja, o której mowa w punkcie 3) obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w punkcie 4) oraz jest wydana w zakresie usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA), w przypadku ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001;

Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 2. ZAPEWNIENIA KOMPLEKSOWOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 2. ZAPEWNIENIA KOMPLEKSOWOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji: Øw programie profilaktyki raka szyjki macicy – realizacja wszystkich etapów programu, Øw programie raka piersi - realizacja wszystkich etapów programu, 3. DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej w szczególności poprzez brak barier dla osób niepełnosprawnych.

Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 4. CIĄGŁOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 4. CIĄGŁOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - rozumianej jako kontynuację oceniana poprzez: Ø realizację świadczeń w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Funduszem w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie z podziałem na lata (aktualnie, od 5 lat, od 10 lat). 5. INNE ØWspółpraca z Agencją – realizacja umowy, o której mowa w art. 31 Ic ust 4 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania 6. CENY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez NFZ w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy - ZAŁĄCZNIK 17 W przypadku uzyskania jednakowej łącznej oceny oferty przez co najmniej dwóch oferentów kryterium różnicującym oferty stanowi ocena uzyskana w kolejności według następujący kryteriów: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cena.

CENA Dokonanie oceny kryterium ceny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do CENA Dokonanie oceny kryterium ceny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia

Ceny oczekiwane w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne na rok 2017. 10. 0000. 156. 02 Ceny oczekiwane w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne na rok 2017. 10. 0000. 156. 02 10. 0000. 157. 02 10. 0010. 162. 02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY 10. 4450. 159. 02 PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH 10. 7000. 156. 02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY 10. 7940. 158. 02 10. 7940. 159. 02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI MOBILNEJ 10, 68 9, 47 6, 50 10, 01 9, 00 9, 26

Kontakt kontraktowanie@nfz-lodz. pl Telefony: Obsługa Portalu Potencjału i Aplikacji Ofertowej: 42 275 48 81 Kontakt [email protected] pl Telefony: Obsługa Portalu Potencjału i Aplikacji Ofertowej: 42 275 48 81 42 275 48 84 42 275 41 54 Inne zagadnienia: 42 275 49 60

Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę