Комплемент ж йесіні ү ң активтенуі Тексерген: Нурмолдин

Скачать презентацию Комплемент ж йесіні ү ң активтенуі Тексерген: Нурмолдин Скачать презентацию Комплемент ж йесіні ү ң активтенуі Тексерген: Нурмолдин

komplement_ghүyesіnің_alyternativtі_gholmen_aktivtenuі.pptx

 • Размер: 114.9 Кб
 • Автор: Enlik Temirkhan
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Комплемент ж йесіні ү ң активтенуі Тексерген: Нурмолдин по слайдам

Комплемент ж йесіні ү ң активтенуі Тексерген: Нурмолдин Ш. М. Орында ан: Темірхан Е. Б. ғКомплемент ж йесіні ү ң активтенуі Тексерген: Нурмолдин Ш. М. Орында ан: Темірхан Е. Б. ғ Тобы: СТ 14 -004 -01 Алматы 2016 С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Кафедра: Жалпы иммунология

Жоспары: Кіріспе Негізгі б лімө Комплемент ж йесі ү 1)Комплемент ж йесіні ызметіЖоспары: Кіріспе Негізгі б лімө Комплемент ж йесі ү 1)Комплемент ж йесіні ызметі ү ң қ 2)Комплемент ж йесіні активтенуіні ү ң ң механизмдері • орытынды Қ • Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

Комплемент ж йесіү Комплементтік ж йе ү – бул иммунды реакция а қ ғ атысатын копКомплемент ж йесіү Комплементтік ж йе ү – бул иммунды реакция а қ ғ атысатын коп компонентті ферменттік ж йе. қ ү Комплементті бірінші Борде ашты. Комплемент ж йесі ан сары суында болатын белоктар ү қ жиынты ы. . Оларды рт рлі ферметтік ғ ң ә ү белсендлігі бар. Бул белоктар біріншілік активациядан кейін бірімен -бірі тізбектесе байланысады да биологиялы активті сері бар қ ә заттарды б леді. ө

Комплемент ж йесіні ызметіү ң қ 1) бактерия абыр асыны лизисін ша ырады қ ғКомплемент ж йесіні ызметіү ң қ 1) бактерия абыр асыны лизисін ша ырады қ ғ ң қ 2) антиденелермен опсонизациял ан клеткаларды ғ ң фагоцитозі к шейту ң ұ 3) тромциттерді агрегациясы ша ыру ң ң қ 4) калликреин-кининды ж йесі активтеу қ ү ң 5)аллергиялы реакциялар а атысу қ ғ қ 6) аутоиммунды процестерге атысу қ 7) иммунокомпетентті клеткаларды ызметі е сер ету ң қ ң ә 8) кейбір вирустарды нейтрализациялау 9)иммунды комплексті ауруларды дамуына атысу. ң қ

Комплемент ж йесіні активтелуіні ү ң ң 3 механизмі 1. Классикалы жол қ 2. Альтернативтік жолКомплемент ж йесіні активтелуіні ү ң ң 3 механизмі 1. Классикалы жол қ 2. Альтернативтік жол 3. Лектинді жол

Классикалы жолқ Комплемент ж йесіні классикалы жолмен активтенуі ү ң қ арнайы болып табылады, Себебі оныКлассикалы жолқ Комплемент ж йесіні классикалы жолмен активтенуі ү ң қ арнайы болып табылады, Себебі оны басталуы шін ң ү антиденелер атысуы керек. 3 кезе нен т рады қ ң ұ 1 кезе -антиген мен антидене байланысу н тижесінде ң ә кешенні ; 2 кезе -иммуноглобулиндерді ң ң ң Fc-фрагменттерінде C 1 q суббірлігі байланысатын белсенді орталы ты пайда болуымен сипатталады; қ ң 3 кезе -Комплемент ж йесіні активтенуі н тижесінде ң ү ң ә тузілген аралы ж не со ы німдерді биологиялы қ ә ңғ ө ң қ серлерімен байланысты. Комплемент ж йесіні ә ү ң активтенуі антигендерді лизисімен атар, осы лизис ң қ кезінде т зілген німдерді фагоцитозды ынталандыру ж не ү ө ә ан тамырларыны ткізгіштігін жо арылату ар ылы қ ң ө ғ қ а задан шы уын амтамасыз ету ғ ғ қ.

Альтернативті жол Комплементті ң алтернативтіжолмен активтенуі антиденелерді ң атысуынсыз қ ж реді, ү я ниарнайыемесғАльтернативті жол Комплементті ң алтернативтіжолмен активтенуі антиденелерді ң атысуынсыз қ ж реді, ү я ниарнайыемесғ жол. Ол а заны арнайы емес иммунитетіні е ма ызды ғ ң ң компонентіні бірі. Комплемент ж йесіні ң ү ң альтернативті жолмен активтеуіні классикалы ң қ жолдан айырмашылы ы — активтену СЗ компонентінен ғ басталады, осы ан байланысты C 1, С 4 ж не С 2 ғ ә компоненттері рдіске атыспайды. Біра альтернативті ү қ қ жолмен активтену міндетті т рде ү пропердин ж йесіні н руыздарыны ү ң ә ң атысуымен ж реді. қ ү

 Комплемент ж йесіні альтернативті ү ң жолмен активтенуі а за а енген ғ ғ микробтардан Комплемент ж йесіні альтернативті ү ң жолмен активтенуі а за а енген ғ ғ микробтардан жедел ор ануды қ ғ амтамасыз етеді (антиденелер қ т зілуінен б рын). Сонды тан ү ұ қ комплементті альтернативті жолмен ң активтенуі- микробтан ор ануды қ ғ ң арнай емес механизмі

СЗ компонентіні жетіспеушілігі ж не комплемент ң ә ж йесіні альтернативті жолмен активтенуіндегі бас а үСЗ компонентіні жетіспеушілігі ж не комплемент ң ә ж йесіні альтернативті жолмен активтенуіндегі бас а ү ң қ да б зылыстар кейбір бактериалды ж палар а ұ ұқ ғ (пневмококкты, гонококкты) сезімталды ты қ ң жо арылуына ж не атал ан ауруларды ауыр а ымда ғ ә ғ ң ғ туіне себепші болады. ө Протеолитикалы ферменттерді серінен, мысалы, тіндік қ ң ә протеазаларды серінен СЗ компонентіні спонтанды ң ә ң ыдырауы бай алуы м мкін. Н тижесінде альтернативті қ ү ә жолмен активтену басталады ж не за ымдал ан тіндерде ә қ ғ деструкция оша тары пайда бола бастайды. М ндай қ ұ жа дай, к біне, жара аттар мен созылмалы абыну ғ ө қ қ рдістері кезінде дамиды. ү

Лектинді жол Комплемент ж йесін антиденелерді атысуынсыз кейбір ү ң қ липидтер мен к мірсуларЛектинді жол Комплемент ж йесін антиденелерді атысуынсыз кейбір ү ң қ липидтер мен к мірсулар ша ыра алады. Мысалы манноза. ө қ Комплемент ж йесіні лектинді жолмен актитенуі ү ң маннанбайланыструшы лектинні микробты жасушаны беткей ң ң рылымды к мірсулармен, соны ішінде, манноза құ қ ө ң алды тарымен байланысуынан басталады. MCL-коллектиндер қ қ т ымдасты ына жатады олар коллаген т різдес айма тан ж не ұқ ғ ә қ ә лектинді доменнен т рады. Б л н руыз манноза алды тарын ұ ұ ә қ қ к птеген микробты жасуша беткейінде ө байланыстырады. Микробты жасушамен байланыс аннан кейін қ MCL протеазаны белсендіретін абілетке ие болады, я ни С 4 ж не қ ғ ә С 2 компоненттеріні активтенуі мен ыдырауын ша ырады, оны ң қ ң салдарынан комплемен жуйесіні активтелу серпіністеріні келесі ң ң кезе дері іске осылады ң қ

орытынды: Қ Анамнезінде генетикалы аномалиялармен қ байланысы бар жиі бактериалды ж палар ұқ бол ан жаорытынды: Қ Анамнезінде генетикалы аномалиялармен қ байланысы бар жиі бактериалды ж палар ұқ бол ан жа дайда комплемент ж йесін ғ ғ ү міндетті т рде зерттеу керек. Ж йелі ызыл ү ү қ жегі ауруы да комплемент ж йесінін туа ү ң біткен жетіспешілігімен ассоциациялан ан. К птеген аурулар кезінде ғ ө ан сарысуында комплемент қ компонененттеріні де гейі т мендейді ң ң ө

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә . . Шортанбаев Ә Ә С. В. Кожанова «Жалпы иммунология» ,Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә . . Шортанбаев Ә Ә С. В. Кожанова «Жалпы иммунология» , Алматы 2008, 78 -97 беттер http: //www. google. kz/
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.