Коммуникативті к дағдылар Сыр ат а деген

Скачать презентацию Коммуникативті к дағдылар Сыр ат а деген Скачать презентацию Коммуникативті к дағдылар Сыр ат а деген

syrқatқa_degen_kөzқarastyң_tүrlerі.ppt

 • Размер: 528.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Коммуникативті к дағдылар Сыр ат а деген по слайдам

Коммуникативті к дағдылар Коммуникативті к дағдылар

Сыр ат а деген к з арасты қ қ ө қ ң т рлері ү ОрындаСыр ат а деген к з арасты қ қ ө қ ң т рлері ү Орында ан: Саттархан ызы Жазира ғ қ абылда ан: Жолдас Клара Қ ғ Тобы: ЖМ-

 Б л шін не ұ ү ажет? қ “ Егер, д Б л шін не ұ ү ажет? қ “ Егер, д рігер Марстан, ал ә нау ас Венерадан болса, қ онда б л екеуіні ұ ң ойларыны с йкес ң ә келмеуінде болма. қ Н тижесінде д рігер ә ә фактілерді жинап алып, ауру тарихын т сінбеуі де ү м мкін”. ү

 олдаушы ресурстар: Қ   Нау аста ауру болмаса да, зін олдаушы ресурстар: Қ Нау аста ауру болмаса да, зін ауыр қ ө сезінуі м мкін. Мысалы, ж мысында ү ұ иынды ы бар бас ауруына, инсомния а, қ ғ ғ ал мектепте иынды ы бар бала болса іш қ ғ ауыру ша ымдарына ша ымдануы м мкін. ғ ғ ү Нау ас а ба ыттал ан д рігерді қ қ ғ ғ ә ң станымы “ауру” мен “ауру а ұ ғ мазасыздану” жа дайларын ескеруге ғ к мектесіп, рі б л жа дай д рігерді ө ә ұ ғ ә ң міндеттін же ілдетеді. ң

  К птеген д рігерлер, нау ас зіні ө ә қ ө К птеген д рігерлер, нау ас зіні ө ә қ ө ң арапйым ал аш ы ша ымына д рігерлік қ ғ ә ке ес алу а келді ж не осы ша ым е ң ғ ә ғ ң басты деп ойлайды. Я ни, “нау асты ғ қ ша ымнан т арсам, мені ғ құ қ ң к мектескенім” – деген ойда болады. Ал, ө б л к з арасты к птеген зерттеулер ұ ө қ ө птай оймады. құ қ

 Нау астарды д рігермен к птеген иынды тармен қ ң ә ө қ Нау астарды д рігермен к птеген иынды тармен қ ң ә ө қ қ б лісуі, оны б ріне аса м н берілгенін алайды деген с з ө ң ә ә қ ө емес. Зерттеу т жірибесі к рсеткендей, нау ас д рігерді ә ө қ ә ң зі айт ан бірнеше проблемасыны ішіндегі біреуіне ө қ ң шынайы м н бергенін алайды. ә қ

 Кейбір ке естер. ң  Нау астан м ліметтер алу процесі оны Кейбір ке естер. ң Нау астан м ліметтер алу процесі оны қ ә ң сезімдерін, ойларын, міт, ниеттерін ж не ү ә проблемаларын, т л алы , м дени ұ ғ қ ә аспектілерін аны таудан т рады. Нау астар қ ұ қ шынды ты м мкін болар шешімін зінше қ ң ү ө к тіп келеді, осындай жа жайда сізді ү ғ ң сынысы ызбен келіспеуі немесе о ан м таж ұ ң ғ ұқ болмауы м мкін. ү

 Нау аста ы жан к йзелістеріні белгілерін қ ғ ү ң м ият Нау аста ы жан к йзелістеріні белгілерін қ ғ ү ң м ият іздеп, д рыс аны тау а тырысы ыз. ұқ ұ қ ғ ң Б л с здік емес имыл рекеттерге деген, ұ ө қ ә сонымен атар, нау асты не айт аны мен қ қ ң қ алай айт аныны арасында ы алша ты ты қ қ ң ғ қ қ ба ылау а деген, ба ыттылы болып қ ғ ғ қ табылады. М селен, “ зін керемет сезінемін ә ө деп отырып, с мкесін айта- айта ө қ қ тырналап, мыж ылап отыр ан немесе, к зге ғ ғ ө араудан ш а тап отыруы м мкін”. қ қ ү

 Аз с йлеп к п ө ө ты да ыз. Кейде ң ң д Аз с йлеп к п ө ө ты да ыз. Кейде ң ң д рігерлерге нау астан ә қ к п м ліметті білу шін ө ә ү к п с ра ою а тура ө ұ қ қ ғ келеді де, олар а ғ ты дып отыру иынды ң қ қ ту ызады. Белсенді ғ ты дау техникасын ң олдану, нау астарды қ қ ң з сезімдерін ашылып ө айтуына себеп болады.

o Нау асты м ндай ор ынштарын қ ң ұ қ қ аны тапo Нау асты м ндай ор ынштарын қ ң ұ қ қ аны тап ал ан со. Д рігер тікелей к мек қ ғ ң ә ө к рсете алады ж не б л жа дайдан ө ә ұ ғ шы уды кейбір жолдарын сына алады. ғ ң ұ Мысалы, д рігер мен нау ас бірігіп ә қ отырып, емдеу шараларына оны к йеуіні ң ү ң атыс аны д рыс болады деп шешім қ қ ұ абылдай алады. қ

 Нау асты рт рлі қ ң ә ү болып келетінін мытпа ыз. Оларды Нау асты рт рлі қ ң ә ү болып келетінін мытпа ыз. Оларды ұ ң ң кейбірі барлы қ жа дайдан хабардар ғ болып отыр ысы келсе, ғ кейбірлері барлы қ жа дайды д рігерді ғ ә ң біліктілігі мен к сібилігіне сеніп ә тапсыруды ж н деп ө санайды.

 Нау асты сезімдерін тексеріп отыры ыз. қ ң ң Нау астар а оларды сезімдеріні Нау асты сезімдерін тексеріп отыры ыз. қ ң ң Нау астар а оларды сезімдеріні алыпты, қ ғ ң ң қ детте сезім екеніне сенімді болу ажет. Б л ә қ ұ жа дайда д рігер сезімдерді болуы таби и ғ ә ң ғ н рсе ж не оны болуына та аларлы ә ә ң ңқ қ ешн рсені жо екенін нау ас а айтуы, ә ң қ қ қ т сіндіруі ажет. ү қ

 Егер, д рігер з уа ытында эмпатия мен ә ө қ олдау к рсете Егер, д рігер з уа ытында эмпатия мен ә ө қ олдау к рсете алмаса, нау ас йелді з қ ө қ ә ң ө ор ынышын ашып айтуы бейм лім жа дай қ қ ә ғ еді. Я ни, емдеу н тижесі белгісіз болса, рі ғ ә ә шешім кешігіп абылданса, нау асты қ қ ң постжара атты жа дайы артуы с зсіз. қ ғ ө

 Нау асты жа дайы емдеуді д ст рлі қ ң ғ ң Нау асты жа дайы емдеуді д ст рлі қ ң ғ ң ә ү шараларына к нетін біле т рса да, д рігер ө ұ ә оны ауіпі мен бас а ем т рлерін ң қ қ ү арастырып к рейік деген алауын қ ө қ рметтейді. С йте т ра, зіні сынып құ ө ң ұ отыр ан ем т рін неге алап отыр анын ғ ү қ ғ айтып береді. Осылайша, олар бірлесіп отырып, д ст рлі емес емдеу шараларын ә ү арастыруды сонымен атар, болаша та қ қ қ м мкін болатын хирургиялы операциямен ү қ дайынды жасауды шешеді. қ

 Д рігерді коммуникативтік біліктілігін ә ң амтамасыз ететін келесі бір қ психологиялы асиет Д рігерді коммуникативтік біліктілігін ә ң амтамасыз ететін келесі бір қ психологиялы асиет – эмоционалды қ қ т ра тылы болып табылады. ұ қ қ Эмоционалды т ра тылы д рігерге ұ қ қ ә “психологиялы стрестен”, нау астармен қ қ а ты ысын алудан ор айды. қ қ ғ

 Д рігерді эмоционалды ә ң іс- рекетері, нау асты о ан Д рігерді эмоционалды ә ң іс- рекетері, нау асты о ан ә қ ң ғ деген сенімінжо алтып ана ғ қ оймай, оларды шаршатады, қ к дік ту ызып, тіпті ү ғ ор ытады. Керісінше, қ қ д рігерді бір алыртылы ы ә ң қ ғ мен эмоционалды т ра тылы ы, сабырлылы ы ұ қ ғ ғ нау ас а сенімді қ қ арым- атынас орнату а қ қ ғ к мектеседі. ө

 Д рігірді коммуникативтік біліктілігіні ә ң ң алыптасуында ы ма ызды психологиялы Д рігірді коммуникативтік біліктілігіні ә ң ң алыптасуында ы ма ызды психологиялы қ ғ ң қ асиет – б л сезімталдылы. Б л асиет қ ұ қ д рігерге нау аспен арым- атынас ә қ қ қ жасауда ы зіні -мінез ла ан айта арап, ғ ө ң құ ғ қ қ т зетуге к мектесетін “кері байланыс” ү ө р лін ат арады. Дегенмен, сенситивтілік ө қ те жо ары болмауы тиіс, себебі ол ө ғ д рігерді зіндік ба алауан, аффилятивті ә ң ө ғ ажеттілігін т мендетеді. қ ө

 Д рігірді сенімді болуы: ә ң Нау аста д рігерді біліктілігі ж нінде қ Д рігірді сенімді болуы: ә ң Нау аста д рігерді біліктілігі ж нінде қ ә ң ө “терапевттік иллюзия” алыптастырады. қ Д рігерді иын жа дайда зін- зі стап, ә ң қ ғ ө ө ұ болаша ты болжай алуы, нау асты сенімін қ қ ң ту ызады. ғ Нау асты сенімін арттырып, мітін оятады. қ ң ү

 • Нау астан кері қ байланысты сауалнама ж ргізу ар ылы алу а ү қ • Нау астан кері қ байланысты сауалнама ж ргізу ар ылы алу а ү қ ғ болады. Кері байланысты шынайы болуы шін, ү нау ас а анонимді жауап қ қ беруіне м мкіндік ү ту ызады. Сонымен атар ғ қ сауалнама а атысу немесе ғ қ атыспау да нау асты з қ қ ң ө алауымен болуын қ ада алайды. қ ғ

Назар аударғандары ңыз үшін рахмет!!! Назар аударғандары ңыз үшін рахмет!!!