Karcinogeneza Nádor je důsledek genetické predispozice (zděděné mutace)

Скачать презентацию Karcinogeneza Nádor je důsledek genetické predispozice (zděděné mutace) Скачать презентацию Karcinogeneza Nádor je důsledek genetické predispozice (zděděné mutace)

29570-07karcinogeneza_nova_.ppt

 • Количество слайдов: 31

>Karcinogeneza Karcinogeneza

>Nádor je důsledek  genetické predispozice (zděděné mutace) epigenetických změn, změn Nádor je důsledek genetické predispozice (zděděné mutace) epigenetických změn, změn spojených se stárnutím (metylace aj.) expozice mutagenům/karcinogenům (získané mutace, chromozomální aberace)

>Nádory - benigní      Nádory - benigní - maligní Charakteristika maligních nádorů: invazivní růst metastazování Vznik nádoru = vícestupňový proces faktory genetické + faktory vnějšího prostředí

>Nádory Dědičnost: většinou děděna vnímavost -    Nádory Dědičnost: většinou děděna vnímavost - multifaktoriálně u všech nádorů se uplatňují mutace při jejich vzniku nádor = klon - vznik z 1 buňky formy sarkom - z mezenchymální tkáně karcinom - z epiteliální tkáně leukemie - hematopoetická tkáň lymfomy - lymfoidní tkáň

>Klonální vznik nádoru Genetická změna v 1 buňce, její namnožení Klonální vznik nádoru Genetická změna v 1 buňce, její namnožení

>Vlastnosti normální a maligní buňky in vivo maligní zvrat - nekontrolovatelné množení Vlastnosti normální a maligní buňky in vivo maligní zvrat - nekontrolovatelné množení - invazivní růst - metastazování (lymfogenně, hematogenně) in vitro normální maligní kontaktní inhibice nakupení omezený počet generací nesmrtelnost původní antigenní nádorové, fetální determinanty determinanty euploidie různé aberace tvar specifický dediferenciace

>Genetické faktory (mutace): protoonkogenů - (AD ) → onkogeny =  Genetické faktory (mutace): protoonkogenů - (AD ) → onkogeny = abnormál. buněč.dělení nádorových supresorových genů - (AR) = ztráta funkce obou alel = abnormál.buněč. dělení mutatorových genů (reparačních) - (AR) - zvýšená frekvence mutací - maligní transformace Epigenetické změny: změy metylace =změny v expresi genů

>Změna protoonkogenu na onkogen :  bodovou mutací  chromozomální translokací Změna protoonkogenu na onkogen : bodovou mutací chromozomální translokací → fuzované geny nebo abnormální regulace genu v nové pozici inzercí retroviru amplifikací: „ double minutes“, HSR „double minutes“ – volné kopie onkogenu HSR = homogenně se barvící oblasti =amplifikované kopie, integrované do chromozomu porucha imprintingu, metylace imprinting = mechanismus regulace genové exprese, kdy jedna alela určitého rodičovského původu je neaktivní

>Důsledek změny:  tvorba abnormální produktu    Důsledek změny: tvorba abnormální produktu nadprodukce normálního produktu př. CML = chronická myeloidní leukemie Ph1 chromozom - t (9;22) c abl z 9q přenesen na 22q → chimerický gen (fuzovaný gen bcr/abl) → abnormální protein - abnormální stimulace buněčného dělení př. BL= Burkittův lymfom - t(8;14) c myc z 8q přenesen na 14q do blízkosti imunoglobulin.genů - vysoká transkripční aktivita - nadprodukce normálního produktu

>Translokace 9q/22q u CML Translokace 9q/22q u CML

>Translokace 8q/14q u Burkittova lymfomu Translokace 8q/14q u Burkittova lymfomu

>Fuzovaný gen bcr/abl u CML Fuzovaný gen bcr/abl u CML

>Wysis katalog 1996/97 Fuzovaný gen brc/abl Detekce metodou FISH v interfázní buňce Wysis katalog 1996/97 Fuzovaný gen brc/abl Detekce metodou FISH v interfázní buňce

>Amplifikace onkogenu Her-2/neu(=ERBB2) v buňkách nádoru prsu – FISH s lokus specifickou Amplifikace onkogenu Her-2/neu(=ERBB2) v buňkách nádoru prsu – FISH s lokus specifickou sondou v interfázním jádře (double minutes)

>Mutace nádorového supresorového genu  charakter mutace - AR, ale dědičnost AD Př. Mutace nádorového supresorového genu charakter mutace - AR, ale dědičnost AD Př. retinoblastom (model 2 stupňového vzniku nádoru) a) sporadický nádor: unilaterální většinou, pozdější nástup obě mutace somatické v 1 buňce retiny b) dědičný nádor: časný nástup, bilaterální 1.stupeň: mutace zárodečná je ve všech buňkách jedince(heterozygot) 2. stupeň: mutace somatická v 1 buňce retiny = ztráta heterozygozity

>Retinoblastom dědičný sporadický heterozygot mutace druhé alely v somatické buňce = ztráta heterozygozity Retinoblastom dědičný sporadický heterozygot mutace druhé alely v somatické buňce = ztráta heterozygozity Mutace obou alel postupně v 1 somatické buňce → → →

>Úloha virů při vzniku nádorů schopnost virů integrovat svoji NK do genomu hostitelské buňky Úloha virů při vzniku nádorů schopnost virů integrovat svoji NK do genomu hostitelské buňky - nesou onkogeny (buď vlastní - DNA nádorové viry) nebo přenáší buněčné protoonkogeny- RNA nádorové viry) Buněčné protoonkogeny homologní virovým onkogenům Retroviry = RNA nádorové viry v-onkogeny - nemají introny původ z protoonkogenů hostitelské buňky genom viru replikován a transkribován hostitelskou buňkou v-onkogeny - nemají introny transkript - původ z protoonkogenů hostitelské buňky: genom viru replikován a transkribován hostitelskou buňkou Transkript (mRNA) protoonkogenu po vyříznutí intronů se stane součástí virového genomu spolu s virovou RNA

>Normální epitel. buňka Nadměrná proliferace Adenom I Adenom II Adenom III Karcinom Mutace/delece Normální epitel. buňka Nadměrná proliferace Adenom I Adenom II Adenom III Karcinom Mutace/delece tu su genu MCC 5q DNA hypometylace Mutace K-ras onkogenu 12p Mutace/delece, chrom. ztráta tu su genu DCC 18q Mutace/delece chrom.ztráta tu su genu p53 na 17p metastáze Mnohastupňový vznik nádoru- více genetických změn 1.stupeň může být dědičná změna – mutace na 5q – střevní polypóza

>

>Další faktory karcinogeneze: 1. Geny podmiňující přeměnu chemických látek = metabolická aktivace Další faktory karcinogeneze: 1. Geny podmiňující přeměnu chemických látek = metabolická aktivace geneticky podmíněná schopnost detoxikovat škodlivé látky enzym arylhydrokarbon hydroxyláza - přeměna polycyklických hydrokarbonů (cigaretový kouř) na epoxidy ( karcinogenní produkty) Jedinci s vysoce aktivní alelou a kuřáci nebo osoby pracující v riziku (asbest) = riziko Ca plic recesivní homozygoti - enzym neaktivní - nemetabolizují = rezistentní na CA plic

>2. Geny pro reparaci 3. Geny imunitní odpovědi selhání imunitních mechanismů - rozvoj 2. Geny pro reparaci 3. Geny imunitní odpovědi selhání imunitních mechanismů - rozvoj nádoru defekt v imunitě - vrozený nebo AIDS = vysoké riziko nádorů chemické karcinogeny, záření, biologické faktory často kombinovaný účinek - mutagenní, karcinogenní + imunosupresivní

>Teratogeneza Morfogenetické procesy=utváření zárodku proliferace distribuce a migrace integrace redukce Teratogeneza Morfogenetické procesy=utváření zárodku proliferace distribuce a migrace integrace redukce

>Vrozené vývojové vady 16% oplozených vajíček se nerýhuje 15% se neimplantuje 27% ztráty Vrozené vývojové vady 16% oplozených vajíček se nerýhuje 15% se neimplantuje 27% ztráty během prvních týdnů těhotenství 1-2% novorozenců - vvv

>VVV- příčiny:  20% vvv příčiny genetické (monogenní nebo  VVV- příčiny: 20% vvv příčiny genetické (monogenní nebo chrom. abnormalita) 10% - polygenní (genetické + prostředí) 10% viry 5% léky, chemické látky 5% metabolická dysbalance matky 1% radiace 50% vůbec neznáme příčinu - předpoklad interakce genetických a exogenních faktorů

>Teratogeneza embryotoxický efekt smrt malformace růstová retardace porucha funkce   Teratogeneza embryotoxický efekt smrt malformace růstová retardace porucha funkce Citlivost k teratogenům: genotyp matky + embrya druh teratogenu a dávka prostupnost placentou období, kdy teratogen působí

>Teratogeny: Fyzikální: radiace ( vyšetření radioizotopy)   Teratogeny: Fyzikální: radiace ( vyšetření radioizotopy) hypertermie ( horečka >39oC> 2 dny, lázeň) Chemické: léky, drogy 1. prokázané: vit. A a jeho analogy cytostatika 2. pravděpodobné: antiepileptika lithium (psychofarmakum) 3. možné: hormonální preparáty diazepam salicyláty drogy: alkohol, kokain, LSD, cigarety

>Biologické: 1. viry: zarděnky, neštovice, chřipka, CMV, HIV 2. bakterie: Treponema pallidum – Biologické: 1. viry: zarděnky, neštovice, chřipka, CMV, HIV 2. bakterie: Treponema pallidum – syfilis 3. parazité: Toxoplasma gondii Plasmodium Mateřské faktory: 1.výživa: jod, vápník, vitamin D, kys. listová 2.choroby: diabetes mellitus, fenylketonurie, hypo(hyper)thyreosa, hypoxie

>funkční maturace  implantace     funkční maturace implantace histogeneze oplození embryogeneze organogeneze porod 0 5- 6 25 60 29 týden dny období embryonální fetální perinatální postnatální vše/nic vznik velkých vad funkční vady (karcinogeneze) menší vady

>

>Vzrůst znečištění život. prostředí: frekvence vad se nezvyšuje, ale mění se spektrum vad - Vzrůst znečištění život. prostředí: frekvence vad se nezvyšuje, ale mění se spektrum vad - ubývá těžkých vad - potratí se

>