Кабылдаған: Сержанова А Орындаған: Әтіш Н

Скачать презентацию Кабылдаған: Сержанова А Орындаған:  Әтіш Н Скачать презентацию Кабылдаған: Сержанова А Орындаған: Әтіш Н

generat.pptx

  • Размер: 2.0 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 10

Описание презентации Кабылдаған: Сержанова А Орындаған: Әтіш Н по слайдам

Кабылдаған: Сержанова А Орындаған:  Әтіш Н Кабылдаған: Сержанова А Орындаған: Әтіш Н

Г лү ( лат.  flos )–г лді сімдіктерді жынысты жолменк беюм шесі. ОлсабаГ лү ( лат. flos )–г лді сімдіктерді жынысты жолменк беюм шесі. Олсаба нежанамаб та шында седі. Г лденү ө ң қ ө ү қ ұ ө ү жеміспент ымдамиды. ұқ Г лді сыртынжасылт стітоста анжапыра шалармент рлі-т стік лтежапыра шалар оршапт рады. Тоста анша ү ң ү ғ қ ү ү ү қ қ ұ ғ менк лтеекеуі осылыпг лсерігін райды. Г лсерікг лді ішкін зікб ліктерінсуы тан, жауыннанж нек нні ү құ ү ү ң ә ө қ ә ү ң ысты с улесінен ор айды. қ ә қ ғ Г лгет сберетін–к лтежапыра шалар. Оны т сі рт рліболады. К лтені ішіндеаталы тарменаналы тар ү ү ү қ ң ү ә ү ү ң қ қ болады. Аталы тарменаналы -г лді негізгіб лігіоларданжемістермент ымдарт зеді. рбіраталы жіпшемен қ қ ү ң ө ұқ ү Ә қ тоза аптан ралады. Тоза апты ішіндетоза т зіледі. Піскенкездетоза апжарылыподантоза дарт гіледі. ңқ құ ңқ ң ң ү ңқ ң ө Аналы г лді а ортасындаболады. Аналы ты т менгіжуандауб лігінт йін, оданжо арыра жі ішкерген қ ү ң қ қ қ ң ө ө ү ғ қ ң жерін-мойын, е шын-ауыздейді. ң ұ Г лдепбол аннанкейінтоста аншак лтеменаталы тар урапт сіп алады, теканалы т йіні анаса талыпол ү ғ ғ ү қ қ ү ғ қ жеміскеайналады. Жемісті ішіндет ымболадыолт йінні ішіндедегіт ымбастамасынандамиды. Піскен ң ұқ ү ң ұқ кездет ымдаржергет седі, б ларданкелесіжылыжа а сімдіктер сіпшы ады. ұқ ү ұ ң ө ө ғ Аталы ж неаналы г ліекіб лек, біра екеуідебір сімдікті бойындакездессе–бір йлі(ж гері, қ ә қ ү ө қ ө ң ү ү ияқ қ , айы , қ ң емен, т. б. ), аналы ж неаталы г ліжекеорналасса– ос йлі( қ ә қ ү терек , тал, зы ырғ , т. б. ), осжынысты, даражыныстық г лдерідекездессе–к п йлі( ү ө ү йе кіү ң , шетен т. б. )депаталады. Г лорналасатынса а ты шыг лтабаны(кіндігі), саба ты г лорналас анб лігі–г лса а ы(егеролболмаса, ү ғ қ ң ұ ү қ ң ү қ ө ү ғ ғ отыры шыг л), барлы г лдерорналасатын сімдіксаба ы– қ ү ө ғ г лсидамү , жабы т ымды сімдіктерді тоста аншасық ұқ ө ң ғ менк лтежапыра шаларынан рал анг лорамы–г лсерігідепаталады. ү қ құ ғ ү ү сімдікті г лдеумерзіміжары а, температура а, ауа а, топыра ыл алды ынабайланысты. К птеген сімдіктерді Ө ң ү ққ ғ ғ ө ө ң г лік ндізашылады. Д рілік, д м-татымды сімдіктердіжинауда, пішеншабудаг лдеумерзімінбілуді ма ызызор. ү ү ә ә қ ө ү ң ң Г лді пішіні, т сі, сондай-а т ым уалаубелгілері сімдіктерді заратуысты атынасын, сімдікж йесін ү ң ү қ ұқ қ ө ң ө қ қ ө ү аны таудаке іненпайдаланылады. қ ң Гүлдің құрылысы

Барселонадағы Бокерия базарынының жемістері Барселонадағы Бокерия базарынының жемістері

Жеміс р аҚұ ғ қ Шырынды Жеміс р аҚұ ғ қ Шырынды

Шырынды рікӨ арбыз Қ Шие Ж зім ү Алма ияр Қ ызана Қ қШырынды рікӨ арбыз Қ Шие Ж зім ү Алма ияр Қ ызана Қ қ р а Құ ғ қ Бидай Ж гері ү Жа а ңғ қ Б рша ұ қ К ріш ү Тары рмеб рша ү ұ қ

Т ымұқ С йекті ү Ж мса ұ қ рік Ө Шие Алхоры ызанаҚТ ымұқ С йекті ү Ж мса ұ қ рік Ө Шие Алхоры ызанаҚ қ лпынай Құ ияр Қ