« К СІПОРЫНДА Ы ДА ДАРЫС А

Скачать презентацию « К СІПОРЫНДА Ы ДА ДАРЫС А Скачать презентацию « К СІПОРЫНДА Ы ДА ДАРЫС А

gauhar_slayd_2.pptx

  • Размер: 246.0 Кб
  • Автор: Гаухар Ержанова
  • Количество слайдов: 15

Описание презентации « К СІПОРЫНДА Ы ДА ДАРЫС А по слайдам

 « К СІПОРЫНДА Ы ДА ДАРЫС А Ә Ғ Ғ Қ АРСЫ БАС « К СІПОРЫНДА Ы ДА ДАРЫС А Ә Ғ Ғ Қ АРСЫ БАС АРУ» Қ Қ Орында ан Темірхан Гаухар МЖБ-403 ғ

ЖОСПАР 1. 1 К сіпорынны да дарыс а арсы бас аруыны м ні менЖОСПАР 1. 1 К сіпорынны да дарыс а арсы бас аруыны м ні мен мазм ны ә ң ғ қ қ қ ң ә ұ 1. 2 Да дарыс а арсы бас ару — к сіпорынны экономикалы ауіпсіздігін ғ қ қ қ ә ң қ қ камтамасыз етуді негізі. ң 1. 3 Да дарыстарды мемлекеттік реттеу: шетел ж не отанды т жірибелері. ғ ә қ ә 2. 1 аза стан Республикасында ы то ыма ж не кілем нерк сібіні Қ қ ғ қ ә ө ә дамуын талдау. 2. 2 «Алматы кілем» А -ны аржылы сипаттамасы ж не да дарыс а Қ ң қ қ ә ғ қ арсы бас аруын талдау. . қ қ 3. 1 То ыма ж не кілем нерк сібіні да дарыс а арсы бас ару қ ә ө ә ң ғ қ қ қ механизміні стратегиясы. ң 3. 2. алам даму жа дайында ы то ыма ж не кілем нкерк сібі Ғ ғ ғ қ ә ө ә к сіпорындарыны да дарыс а арсы амтамасыз ету ба ыттары. ә ң ғ қ қ қ ғ

Курсты ж мысымны ма сатық ұ ң қ - к сіпорындарды  ызметтерін әКурсты ж мысымны ма сатық ұ ң қ — к сіпорындарды ызметтерін ә ң қ жан-жа ты зерттей отырып, оларды экономикалы да дарыс а қ ң қ ғ қ арсы бас ару ж не оларды олдану бойынша на ты қ қ ә қ қ сыныстар жасау. ұ Белгіленген максат а жету шін зерттеу ж мысымны қ ү ұ ң міндеттері: да дарыс а арсы атысты аны тамаларды зерттеу ж не ғ қ қ ә оларды мазм нын ашу; ң ұ к сіпорынны экономикалы да дарыс а арсы бас арылуын ә ң қ ғ қ қ қ талдау же іл нерк сіп німдеріні лемдік нары ыны даму ң ө ә ө ң ә ғ ң беталысын ба амдау ғ ; аза стан Республикасы нерк сібіні ж не Қ қ ө ә ң ә салак сіпорындарыны экономикалы да дарыс а арсы ә ң қ ғ қ қ бас аруды шетел ж йесімен салыстырмалы т рде талдау; қ ү ү

ДА ДАРЫС ЫМЫНА ЖАЛПЫ Т СІНІКҒ ҰҒ Ү Да дарыс ғ  - бДА ДАРЫС ЫМЫНА ЖАЛПЫ Т СІНІКҒ ҰҒ Ү Да дарыс ғ — б л к сіпорында міндетті т рде болып т ратын ұ ә ү ұ былыс ж не к сіпорын мырында бірнеше рет пайда болып, құ ә ә ғұ оны мыр уа ытын аны тайды ң ғұ қ қ. К сіпорында ы да дарысты 3 тобын сынамын ә ғ ғ ң ұ 1) тімділік да дарысы ө ғ. Б л да дарыс — к сіпорынны на ты ұ ғ ә ң қ т лем абілеттілігіні жо алуын к рсетіп, к сіпорынны ө қ ң ғ ө ә ң жойылуына келіп, одан шы уды жедел шараларын талап етеді. ә ғ ң 2) табыс да дарысы ғ. На ты жа дайды жоспарлан ан қ ғ ң ғ жа дайдан негативті ауыт уымен сипатталады (сату к рсеткіші, ғ қ ө а ша аражатыны кірісі ж не табыс пайдасы). қ қ ң ә 3 ) стратегия да дарысы ғ. Б л да ларыс біліне бермейтін ұ ғ да дарыс. ғ

К СІПОРЫННЫ ЭКОНОМИКАЛЫ ДА ДАРЫС А Ә Ң Қ Ғ Қ АРСЫ БАС АРУК СІПОРЫННЫ ЭКОНОМИКАЛЫ ДА ДАРЫС А Ә Ң Қ Ғ Қ АРСЫ БАС АРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ Қ Қ Технико-технологиял ы қ Интеллектуалды қ ж не кадрлы ә қ А паратты элемент қ қ менеджерлер к сіпорында ы ә ғ технологияны, лемдік ә стандарттар а сай келетінін, ғ балама німдерді шы аратын ө ғ к сіпорындарда андай ә қ технология пайдаланатынын бай ауы керек қ. к сіпорынны рамында а параттарды ә ң құ қ са тап, дейтін б лімше болуы керек. қ өң ө б лімшені ма саты, к сіпорын а келетін ө ң қ ә ғ барлы а параттарды талдап, ары арай қ қ қ дамуы шін колдана білу т. К сіпкерлік ү ә пияны са тайтын шараларда осы б лім құ қ ө ар ылы ж ргізілуі. қ үазіргі экономикалы жа дайларда экономикалы Қ қ ғ қ да дарыс а арсы бас ару де гейі к п жа дайда ғ қ қ қ ң ө ғ мамандарды біліктілігімен аны талады. ң қ Сонды тан, к сіпорында ж мыскерлерді іріктеу, қ ә ұ о ыту ж не ынталандыру ж йесі йымдастырыл ан қ ә ү ұ ғ де гейде болуы керек ң.

2015 -2016 ЖЫЛДАРДА Ы АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НЕРК СІБІ Ғ Қ Қ Ө Ә2015 -2016 ЖЫЛДАРДА Ы АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НЕРК СІБІ Ғ Қ Қ Ө Ә ДАМУЫНЫ НЕГІЗГІ К РСЕТКІШТЕРІ Ң Ө

АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ ТО ЫМА Ж НЕ Қ Қ Ң Қ Ә КІЛЕМ НЕРКАЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ ТО ЫМА Ж НЕ Қ Қ Ң Қ Ә КІЛЕМ НЕРК СІБІ БОЙЫНША ЭКСПОРТ Ж НЕ ИМПОРТ Ө Ә Ә

АЛМАТЫ КІЛЕМ АҚ Алматы кілем А -ы Қ з бастауын ө 1936 жылдан КовровщицаАЛМАТЫ КІЛЕМ» АҚ Алматы кілем» А -ы Қ з бастауын ө 1936 жылдан «Ковровщица » артелінен алады. Компания аза стан Республикасында ы кілем ж не кілем Қ қ ғ ә німдерін шы аратын бірден-бір к сіпорын болып табылады. Кілемдер з ө ғ ә ө технологиясы, деби-колористік бейнелеуі, ты ызды ы бойынша олдан ә ғ ғ қ то ыл ан кілемдерден кем т спейді. Кілемдерді т пн с а рнектері қ ғ ү ң ү ұ қ ө классикалы , сондай-а авангардты стильде жасалады. К сіпорынны қ қ қ ә ң т жірибесіні , жол а ойыл ан технологиясыны ж не таби и талшы тар ә ң ғ қ ғ ң ә ғ қ лесіні басым болуына байланысты кілемдер демі, т тынуда да дарыс а ү ң ә ұ ғ қ арсы бас аруын к здейді, т зімді ж не жа сы жылу изоляциясы, бар. қ қ ө ө ә қ Эксплуатация а олайлы, жан а жайлы ж не оларды ба асы орта де гейлі ғ қ ғ ә ң ғ ң т тынушы а с йкес келеді. Кілем німдеріні ассортименті кез-келген ұ ғ ә ө ң т тынушыны тал амын ана аттандырады. «Алматы кілем» А -ы ТМД ұ ң ғ қ ғ Қ елдеріні ішіндегі сауса пен санарлы тай ені 4 метрлік кілемдер ң қ қ шы аратын к сіпорындарды бірі ғ ә ң. .

жобалы  уаты қ қ жылына 15 мы  ң тонна ма та қжобалы уаты қ қ жылына 15 мы ң тонна ма та қ талшы ын деу ғ өң Дайын тігін німдерін негізгі ө т тынушылар » аза стан ұ Қ қ темір жолы» Машиналар ж не ә рал-жабды тар тобы құ қ бойынша 2014 жылы к рделі ү ж ндеу ж ргізілгендіктен ө ү оларды бастап ы ны артып ң қ құ отыр. Шы ындарды ғ бас ару, қ ада алау. німні қ ғ ө зіндік нын ң ө құ талдау нім сапасын Ө жа сарту, жарн қ амалау, ба аны ғ орта де геймен ң ба алау. ғ персоналдард ы идеясын ң тындау, жа аш ң ылды тан қ оры пау қ қАлматы кілем» А да дарыстан шы у шін олдан ан ма ызды Қ ғ ғ ұ қ ғ ң 3 жолы

К сіпорынны экономикалы ә ң қ да дарыс а арсы бас аруды ғ қК сіпорынны экономикалы ә ң қ да дарыс а арсы бас аруды ғ қ қ қ раушы к рсеткіштер құ ө «Алматы кілем» АҚ Е бек леуетіні да дарыс а арсы ң ә ң ғ қ қ бас арылуы қ + ндірістік да дарыс а арсы Ө ғ қ қ ба дарламаны орындалуы ғ ң — нім да дарыс а арсы сапасы ж не Ө ғ қ қ ә б секе абілеттілігі ә қ + Инвестициялар ж не инновациялар ә да дарыс а арсы бас ару ғ қ қ қ -» АЛМАТЫ КІЛЕМ» А ЖИЫНТЫ ЭКОНОМИКАЛЫ ДА ДАРЫС А АРСЫ Қ Қ Қ Ғ Қ Қ БАС АРУДЫ БА АСЫ Қ Ғ 1. «+» —экономикалы ауіпсіз де гейде; қ қ ң 2. «-» —экономикалы да дарыс жа дайында. қ ғ ғ

 АЛМАТЫ КІЛЕМ А -НЫ БОЛЖАМДЫ Қ Ң Қ ТАБЫСТЫЛЫ Ы Ғ Жоба бойынша» АЛМАТЫ КІЛЕМ» А -НЫ БОЛЖАМДЫ Қ Ң Қ ТАБЫСТЫЛЫ Ы Ғ Жоба бойынша таза табыс көлемі 1034006 долларды құрайды.

АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТО ЫМА Ж НЕ КІЛЕМ НЕРК СІМЕН Қ Қ Қ ӘАЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТО ЫМА Ж НЕ КІЛЕМ НЕРК СІМЕН Қ Қ Қ Ә Ө Ә ШЕТ МЕМЛЕКЕТІ ЭКОНОМИКАЛЫ ДА ДАРЫС А АРСЫ Ң Қ Ғ Қ Қ БАС АРУДЫ АМТАМАСЫЗ ЕТУ БА ЫТТАРЫ, САЛАДА Ы АТЕРЛЕРДІ Қ Қ Ғ Ғ Қ Ң СЕБЕПТЕРІ МЕН САЛЛАРЛАРЫ. Қазақстан Дамыған шет мемлекет АҚШ то ыма нерк сібіндегі фабрикалар қ ө ә талшы тар ж не маталар т рлері бойынша қ ә ү ата б лінді. аза станны то ыма ж не қ ң ө Қ қ ң қ ә кілем нерк сібінде б л німдерді лес ө ә ұ ө ң ү салма ы аз. азір шы арылатын нім ғ Қ ғ ө рылымы енді жа сара бастады. құ қ Шетелді к птеген то ыма ж не кілем ң ө қ ә нерк сібіні к сіпорындары нім т рлері ө ә ң ә ө ү бойынша мбебептылы ымен ерекше, ә ғ рт рлі талшы тар мен жіптерден маталар, ә ү қ то ыма німдерін ндіріп, осы ар ылы қ ө ө қ с раныс пен с н беталысына о тайлы ұ ә ң бейімделе біледі Адамдар саны 1000 — а дейін жететін ғ аза станды к сіпорындарды қ қ қ ә ң нары ты талаптар а сай келмеуі қ қ ғ экономикалы атерді бір себебі қ қ ң болды к сіпорындарыны к бісіндегі ә ң ө адамдар саны 300 -ге дейін, нары қ талаптарына жедел икемделетін ша ын фабрикалар саны басым ғ лі дамуда, біра кейбір Ә қ к сіпорындар а енгізілген ә ғ Нау-Хау жа сы дамы ан қ ғ

НЕРК СІПТІ ЭКОНОМИКАЛЫ ДА ДАРЫС А АРСЫ Ө Ә Ң Қ Ғ Қ ҚНЕРК СІПТІ ЭКОНОМИКАЛЫ ДА ДАРЫС А АРСЫ Ө Ә Ң Қ Ғ Қ Қ БАС АРУДЫ АМТАМАСЫЗ ЕТУ ШІН МЕНІ СЫНЫСЫМ Қ Қ Ү Ң Ұ : н егізгі капиталды жа арту, м мкіндігінше ң ү жо ары технологиялы ғ қ станоктарды ндіріске ө енгізуге мтылу ұ імні сапасын ө ң арттыру; к сіпорында ы ә ғ жоспарлау де гейіне ң к іл аудару, өң жоспарларды ң орындалуына тырысумаркетингтік ызметті қ жандандыру ; нім ткізуді ө ө ң дилерлік желісін бекіту.

ОРЫТЫНДЫҚ Курсты ж мысымды ортындылай келе, экономикалы да дарыс а арсы қ ұ қОРЫТЫНДЫҚ Курсты ж мысымды ортындылай келе, экономикалы да дарыс а арсы қ ұ қ қ ғ қ қ бас аруды амтамасыз етуге берген аны тамаларын зерттей келіп, аза стан қ қ қ Қ қ лтты ауіпсіздік, мемлекет де гейіндегі экономикалы да дарыс а арсы Ұ қ қ ң қ ғ қ қ бас аруды к нделікті мірге терендеп енген т сініктер болса, к сіпорын қ ү ө ү ә де гейіндегі экономикалы да дарыс а арсы бас аруды амтамасыз етуді ң қ ғ қ қ к пшілікті еті йрене ойма ан термин болып саналады. ө ң ү қ ғ алым-экономистерді к сіпорынны экономикалы да дарыс а арсы Ғ ң ә ң қ ғ қ қ бас аруды амтамасыз етуге берген аны тамаларын зерттей келіп, қ қ қ к сіпорынны экономикалы да дарыс а арсы бас аруды — к сіпорында ы ә ң қ ғ қ қ қ ә ғ барлы ресурстарды ( ндірістік, технологиялы , е бек, қ ө қ ң ылыми-инновациялы , аржылы , к сіпкерлік) тымды пайдалана отырып, ғ қ қ қ ә ұ да дарыстарды алдын-алу ж не дайы даму шаралары механизміні тиімді ғ ң ә ұ ң ызмет ету жа дайы деп пайымдаймыз. демелі дамып отыр ан орша ан қ ғ Ү ғ қ ғ ортада ызмет ететін к сіпорын басшылы ына атерді , да дарысты қ ә ғ қ ң ғ ң алдын-алатындай к реген болуы ажет. ө қ

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!! НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!!
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.