К п Факторлы дисперсиялы талдау. ө қ К

Скачать презентацию К п Факторлы дисперсиялы талдау. ө қ К Скачать презентацию К п Факторлы дисперсиялы талдау. ө қ К

114315.ppt

 • Размер: 179.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации К п Факторлы дисперсиялы талдау. ө қ К по слайдам

 К п Факторлы дисперсиялы талдау. ө қ К п факторлы дисперсиялы К п Факторлы дисперсиялы талдау. ө қ К п факторлы дисперсиялы ө қК п факторлы дисперсиялы ө қ талдауды бір факторлы ң дисперсиялы талдаудан қдисперсиялы талдаудан қ айырмашылы ы. зара сер ету ғ Ө ә эффектісі. Орындаған: Баязитова Ж. М Қабылдаған: Қуандықова А. К Тобы: ЖМ —

 ЖОСПАР 1. Кіріспе б лімө Дисперсиялы талдау қ 2. Негізгі б ЖОСПАР 1. Кіріспе б лімө Дисперсиялы талдау қ 2. Негізгі б лім ө К пфакторлы дисперсиялы талдау а т сінік; ө қ ғ ү К пфакторлы талдауды бірфакторлы талдаудан ө ң айырмашылы ы, састы ы; ғ ұқ ғ Медико-биологиялық зерттеудің математико-статискалық талдау принциптері 3. орытынды б лім Қ ө 4. Пайдаланылған әдебиеттер

 Дисперсиялы талдау дісіні қ ә ң ма саты қма сатық Кездейсоқ шаманың Дисперсиялы талдау дісіні қ ә ң ма саты қма сатық Кездейсоқ шаманың өзгеруіне әсер ететін факторлар мен олардың тіркесімін бөліп алу. Тәжірибе жағдайларына әсер ететін кездейсоқ факторлардың өзгерісінің нәтижесінде тәжірибеден алынған мәліметтердің орташа арифметикалық мәндері ылғи да өзгеріп отырады. Орташа мәнге әртүрлі факторлардың әсері дисперсиялық талдау әдісі арқылы зерттелінеді.

 Дисперсиялы талдауқ Факторлардың кездейсоқ шама өзгергіштігіне әсерін зерттейтін статистика бөлімін дисперсиялық талдау Дисперсиялы талдауқ Факторлардың кездейсоқ шама өзгергіштігіне әсерін зерттейтін статистика бөлімін дисперсиялық талдау деп атайды. Б л екіден арты топтарды орта м ндерін салыстыру ұ қ ң ә шін, я ни бірнеше т уелсіз топтарды бір бас ү ғ ә ң жиынты а жататынды ын немесе жатпайтынды ын ққ ғ ғ аны тау шін олданылатын діс. қ ү қ ә Б л бірнеше топтарды зертеуде олданатын ұ қ айырмашылы немесе састы ережелері. қ ұқ қ Та дауды гомогендікте ж не себеп-зерттеу ң ә байланыстарында ба ылау кезінде, Р. Фишермен қ жасалын ан жиі кездесетін діс т рі. ғ ә ү

 Р. А. Фишер 1938 ж. дисперсиялық талдауға мынадай анықтама берген: Р. А. Фишер 1938 ж. дисперсиялық талдауға мынадай анықтама берген: Дисперсиялық талдау- «бір себептерден болатын дисперсияны екінші бір себептерден болатын дисперсиядан айыру» .

  Бір факторлы дисперсиялық талдау Бұл осы факторларға көптеген кездейсоқ жағдайлар, Бір факторлы дисперсиялық талдау Бұл осы факторларға көптеген кездейсоқ жағдайлар, көптеген бақылауға алынбайтын факторлар әсер ететінімен түсіндіріледі. Сондықтан белгінің жалпы өзгергіштігін құрамды бөліктерге бөлу, қажеттілігі туындайды, бір жағынан нақты факторлармен анықталады, екінші жағынан бақылауға алынбайтын кездейсоқ себептермен туындайды.

 Эксперименттік ұйғарымдарда дисперсиялық талдаудың бірнеше түрлері бар. Солардың ішінде жиі кездесетіні Эксперименттік ұйғарымдарда дисперсиялық талдаудың бірнеше түрлері бар. Солардың ішінде жиі кездесетіні мыналар : : 1. 1. Бір факторлы; 2. 2. Екі факторлы 3. 3. Көп факторлы

 Көпфакторлы дисперсиялық талдау Б л бірнеше факторды серін тек ұ ң Көпфакторлы дисперсиялық талдау Б л бірнеше факторды серін тек ұ ң ә ана жеке емес, бірнеше фактор серін қ ә бірге де арастырады. Ол толы қ қбірге де арастырады. Ол толы қ қ к йінде дисперсиялы анализді ү қ ңк йінде дисперсиялы анализді ү қ ң логикасына еш андайда сер қ ә етпейді, біра кейде процедура қетпейді, біра кейде процедурақ ж ргізілуін иындатады. ү қ

 Көпфакторлы дисперсиялық талдау К п н с алы дисперсиялы талдау бірнеше ө Көпфакторлы дисперсиялық талдау К п н с алы дисперсиялы талдау бірнеше ө ұ қ қ факторлармен сипатталады(а ылшын ғ транскрипциясы бойынша- MANOVA). К пфактарлы дисперсиялы талдауды ө қ ңК пфактарлы дисперсиялы талдауды ө қ ң бірнеше факторына ANOVA-ны бір т рі ң ү немесе MANOVA-ны бір т рі сер етеді. ң ү ә

 Көпфакторлы дисперсиялық талдау Көп факторлы дисперсиялық талдаудың Мәл i меттер i н Көпфакторлы дисперсиялық талдау Көп факторлы дисперсиялық талдаудың Мәл i меттер i н i ң талдауына к i рг i зет i н жаңасы факторлы өзара әрекеттесуд i бағалау мүмк i нд i г i нде. Әйтсе де, әрб i р факторды жеке бағалау мүмк i нд i г i ықпалы бұрынғыша болып қалады. Жинағы б i р i ске қосуға б i рден ек i есеп шешет i нд i г i нен, (оның компьютер қолдануының вариантында) көп фактор дисперсиялық талдауды процедура мағына бұл сөз жоқ көп үнемд i факторлардың әрқайсыларының ықпалы және олардың өзара әрекеттесу i бағаланады. Берілген көпфакторлы дисперсионды талдау, факторлар санымен және деңгейлерімен анықталады.

 К пфакторлы дисперсиялы талдауда ө қ факторлы ауыртпалы тар ызметінде қ қ К пфакторлы дисперсиялы талдауда ө қ факторлы ауыртпалы тар ызметінде қ қ қ лшеуді жеке шарттары ойылады. ө ң қлшеуді жеке шарттары ойылады. ө ң қ Мысалы: 1. 1. уа ыты ; қ қ 2. 2. ситуациялы ; қ 3. 3. психологиялы ж не т. б қ әпсихологиялы ж не т. бқ ә

 К пфакторлы дисперсиялы талдауды ө қ ң бірфакторлы дисперсиялы талдаудан қ айырмашылы К пфакторлы дисперсиялы талдауды ө қ ң бірфакторлы дисперсиялы талдаудан қ айырмашылы ы ғ Бірфакторлы дисперсиялық талдау ANOVA • Дисперсиялық талдау бір шарт бойынша жүргізіледі; • ANOVA талдау жүргізу кезінде бір-бірден үш таңдама үшін қолданылады және о лардың дисперсиясын салыстырады, қалыпты таралу заңы бойынша таралады. Көпфакторлы дисперсиялық талдау MANOVA • Дисперсиялық талдау кем дегенде үш шарт бойынша жүргізіледі; • Бірінші шартқа ANOVA- ның бір түрі немесе MANOVA- ның бір түрі әсер етеді.

 Көпфакторлы дисперсиялық талдаудың бірфакторлы дисперсиялық талдаудан айырмашылығы 3. ANOVA парамертлік мән Көпфакторлы дисперсиялық талдаудың бірфакторлы дисперсиялық талдаудан айырмашылығы 3. ANOVA парамертлік мән болғандықтан, оны бас жиынтықтан аламыз. ANOVA 1) парамертлік 2) параметрлік емес 4. Медицина мен биологияда бұл дисперсиялық талдаудың қателігі жиі кездеседі; 3. Фактор ауырпалықтар қызметінде өлшеудің жеке шарттары қойылады. Мысалы: • уақыттық, ; • ситуациялық; • психологиялық; 4. Зерттеу нәтижесінде үш фактордан кем болмауы керек;

 Көпфакторлы дисперсиялық талдау мен бірфакторлы дисперсиялық талдаудың ұқсастығы Аналитикалық жұмыс Көпфакторлы дисперсиялық талдау мен бірфакторлы дисперсиялық талдаудың ұқсастығы Аналитикалық жұмыс барысында мыналар ескерілуі керек: 1. 1. қалыпты шарт орындалды ма ? 1. 2. бақыланатындар бас жиынтықтан кездейсоқ таңдалып алынды ма ? 2. Тағы да гомогендік дисперсиясы қатаң бақыланды ма, соны тексеру керек. Яғни: таңдамалар бірдей дисперсияда ма ? 3. Таңдамаларның бір-біріне тәуелсіздігіне көз жеткізу;

 Дисперсиялы талдау кестесіқ Вариацила р, р, дисперсияла рр Квадраттарын ы осындысы Дисперсиялы талдау кестесіқ Вариацила р, р, дисперсияла рр Квадраттарын ы осындысы ң қ (ауыт улар) қ(ауыт улар)қ Еркіндік д режелеріні әд режелерініә саны ң саның Орта квадра т МS FF т ж әт жә FF сыни Топаралы қТопаралық (фактор А) SSфак k-1 k-1 MSфак тт F=MSфак т/ т/ MS алд қMS алдқ F F сынсын ии Топішілік ( алды ) қ қ( алды )қ қ SS алд қSS алдқ k(r-1) MS алқ дд Жалпы SS жалпы kr-1 MS MS жалпы

 Фишер критерийі Фишер критерийі

 Мысал В пакете NCSS следует выбрать Analysis – ANOVA – Analysis of Мысал В пакете NCSS следует выбрать Analysis – ANOVA – Analysis of Variance Общий вид данных в программе NCSS. . DE – результат Alcohol ии Rest — факторы

 Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. 1. Лукьянова Е. А. Медицинская статистика. Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. 1. Лукьянова Е. А. Медицинская статистика. М-2002; 2. 2. Медик В. А, Токмачев М. С, Фишман Б. Б. Статистика в медицине и биологии. М-2000; 3. 3. Google. ru