К ні: ү Та ырып: қ ор

Скачать презентацию К ні: ү Та ырып: қ  ор Скачать презентацию К ні: ү Та ырып: қ ор

Қoryқtar.pptx

  • Размер: 601.0 Кб
  • Автор: Болганай Абуова
  • Количество слайдов: 7

Описание презентации К ні: ү Та ырып: қ ор по слайдам

К ні: ү Та ырып: қ  ор ау а алын ан таби и Қ ғК ні: ү Та ырып: қ ор ау а алын ан таби и Қ ғ ғ айма тар. оры тар, лтты саяба тар. қ Қ қ Ұ қ қ Саба ма саттары: қ қ • аза стан республикасыны оры тары мен Қ қ ң қ қ лтты парктері, оларды географиялы орны, ұ қ ң қ рылу мерзімі, жануарлар мен сімдіктерді құ ө ң ор ау а алын ан т рлері. қ ғ ғ ғ ү • Фотосуреттер бойынша оры тар мен лтты қ қ ұ қ парктерді аны тау. Жергілікті оры тарды қ қ қ сипаттау.

№ 1 тапсырма.  Суретке арап отырып с ра тар а қ ұ қ ғ жауап№ 1 тапсырма. Суретке арап отырып с ра тар а қ ұ қ ғ жауап бері дер. ң • Суретте андай к рініс екенін сипатта дар қ ө ң • Адамны андай рекеті бейнеленген? ң қ ә • Б л жа дай орын алмау шін 2 сыныс келтірі іздер ұ ғ ү ұ ң

№ 2 тапсырма. 1. Берілген суреттен адам рекетін сипатта ә 2. Адам рекетіні салдарынан таби ат№ 2 тапсырма. 1. Берілген суреттен адам рекетін сипатта ә 2. Адам рекетіні салдарынан таби ат а келетін ә ң ғ қ зиянын сипатта дар. ң

Ма ана тану кезе і. ғ ң 1. М тінмен ж мыс.  «Домино» ойыны арМа ана тану кезе і. ғ ң 1. М тінмен ж мыс. «Домино» ойыны ар ылы /10 минут/ ә ұ қ Мемлекеттік таби и оры — орша ан ортаны таби и эталондар, реликтілері, ылыми ғ қ қ ғ ң ғ ғ зерттеулерге, а арту білім беру ісіне, туризмге ж не рекреация а арнал ан нысандары ретінде ғ ә ғ ғ экологиялык, ылыми ж не м дени жа ынан ерекше нды, мемлекеттік ор ау а алын ан ғ ә ә ғ құ қ ғ ғ ғ аума тарыны жиынты ы. қ ң ғ оры ша – жануарларды , сімдіктерді жеке т рлері, су, орман, жер нысандары ор алатын Қ қ ң ө ң ү қ ғ ж не таби и ресурстары шектеулі т рде пайдаланылатын аума ә ғ ү қ лтты саяба тар елімізде ор алатын ландшафтыларды жа а т рі. Олар лі де толы ріс Ұ қ қ қ ғ ң ң ү ә қ ө алып, дами ой ан жо. М ны оры тардан айырмашылы ы — туристер мен қ ғ қ ұ ң қ қ ғ тыны ушыларды кіріп к руіне р сат етіледі. ғ ң ө ұқ лтты парк — ерекше экологиялы , ылыми, тарихи-м дени ж не рекреациялы ндылы ы Ұ қ қ ғ ә ә қ құ ғ бар мемлекеттiк таби и- орыны бiрегей таби и кешендерi мен объектiлерiнi ғ қ қ қ ң ғ ң биологиялы ж не ландшафты саналуанды ын са тау а, оларды таби ат ор ау, қ ә қ ғ ғ қ ғ экологиялы -а артушылы , ылыми, туристiк ж не рекреациялы ма саттарда пайдалану а қ ғ ә қ қ ғ арнал ан таби ат ор ау ж не ылыми мекеме м ртебесi бар ерекше ор алатын таби и аума. ғ ғ қ ғ ә қ ғ ғ қ Мемлекеттiк дендрологиялы парк — таби ат ор ау мекемесiнi м ртебесi бар ж не а аш пен қ ғ ң ә ә ғ б та т ымдарын ор ау а, молы тыру а ж не пайдалану а арнал ан iрлер бойынша ұ ұқ қ ғ ғ қ ғ ә ғ ғ өң саралан ан ор ау режимiндегi ерекше ор алатын таби и аума. ғ қ ғ ғ қ Таби ат ескерткіші — ылыми, тарихи, м дени ж не эстетикалы м ні бар таби ат объектілері. ғ ғ ә ә қ ә ғ Халы игілігіне жарату ма сатымен мемлекет тарапынан ор ау а алынады. қ қ қ ғ ғ

Рефлексия  Рефлексия

http : // earthobservatory. nasa. gov / Features / Deforestaion / www. treehugger. com/. . .http : // earthobservatory. nasa. gov / Features / Deforestaion / www. treehugger. com/. . . / unchopping -a- tree -a- video — that-puts- defores www. iucn. org/ http: //en. wikipedia. org/wiki/List_of_environmental_organization s http : // www. nationalparks — worldwide. info / kazakhstan. htm

й тапсырмасы: Ү аза стан Қ қ оры тарын жоспар бойынша қ қ кестеге т сіруй тапсырмасы: Ү аза стан Қ қ оры тарын жоспар бойынша қ қ кестеге т сіру ж не кескін ү ә карта а т сіру. ғ ү
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.