ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ І курс ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ Соболевська Марина Олександрівна

 • Размер: 727.5 Кб
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ І курс ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ Соболевська Марина Олександрівна по слайдам

 ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ І курс ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ Соболевська Марина Олександрівна ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ І курс ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ Соболевська Марина Олександрівна

 № Назва теми Кількість навчальних годин (по кожній спеціальності) Лекції Семінари Модульна контр. Модуль № Назва теми Кількість навчальних годин (по кожній спеціальності) Лекції Семінари Модульна контр. Модуль 1. 1. Становлення і розвиток соціального знання в стародавньому світі. 14 16 Модульна контрольна № 1 2 Модуль 2. 2. Соціальне знання епохи Середньовіччя. 6 8 Модульна контрольна № 2 2 Модуль 3. 3. Соціальні вчення Нового часу ( XVII – поч. XIX ст. ) 14 10 Модульна контрольна № 3 2 Підсумковий контроль: Іспит УСЬОГО :

 Література до курсу: 1. Захарченко М. В. , Погорілий О. І. Історія соціології. Література до курсу: 1. Захарченко М. В. , Погорілий О. І. Історія соціології. — К. , 1993. 2. История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 1. От Платона до К анта (Предыстория и первые программы науки об обществе). — М. : Наука, 1995 — 270 с.

 Тема 1. Історія соціології як наука План 1. Місце історії соціології в системі соціологічного Тема 1. Історія соціології як наука План 1. Місце історії соціології в системі соціологічного знання. 2. Об’єкт і предмет історії соціології. 3. Основні періоди та етапи розвитку історії соціології Література 1. Захарченко М. В. , Погорілий 0. І. Історія соціології. — К. , 1993. – Передмова. — С. 3 -6. 2. История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 1. От Платона до Канта (Предыстория и первые программы науки об обществе). — М. : Наука, 1995 – С. 5 -27. 3. Система соціологічного знання // Соціологія: короткий енциклопедичний словник. – К. , 1998. – С. 473 -477. 4. Тарасенко В. Проблема начала и самообоснования социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. — № 3. — С. 5 -23.

 Історія будь-якої науки – це передусім необхідний елемент її самосвідомості. Дослідження історичного розвитку науки Історія будь-якої науки – це передусім необхідний елемент її самосвідомості. Дослідження історичного розвитку науки дозволяє: “ Кращий спосіб визначити те, чим є соціологічна теорія і те, чим вона не є – це історичний підхід”. А. Смол До історії ми звертаємось навіть при вирішенні першого питання – що вивчає соціологія, що є предметом її дослідження? 1. 1. Місце історії соціології в системі соціологічного знання. краще зрозуміти сучасний стан науки, її протиріччя і проблеми; розвинути теоретичне знання; зрозуміти культуру того чи іншого народу, специфіку національного мислення.

 Метасоціологія Система соціологічного знання Загальна соціологічна теорія Спеціальні соціологічні теорії Галузеві соціології Емпіричні соціологічні Метасоціологія Система соціологічного знання Загальна соціологічна теорія Спеціальні соціологічні теорії Галузеві соціології Емпіричні соціологічні дослідження Прикладні соціологічні дослідження. Ф ун д ам ен тал ь н а со ц іо л о гія П р и кл ад н а Те о р ети ч н е зн ан н я Е м п ір и ч н е зн ан н я Теорії середнього рівня

 Метасоціологія Система соціологічного знання Загальна соціологічна теорія Спеціальні соціологічні теорії Галузеві соціології Емпіричні соціологічні Метасоціологія Система соціологічного знання Загальна соціологічна теорія Спеціальні соціологічні теорії Галузеві соціології Емпіричні соціологічні дослідження Прикладні соціологічні дослідження. Ф ун д ам ен тал ь н а со ц іо л о гія П р и кл ад н а Те о р ети ч н е зн ан н я Е м п ір и ч н е зн ан н я Теорії середнього рівня Історія соціології

 2. Об'єкт і предмет історії соціології. Об'єкт науки – те, що протистоїть суб'єкту дослідження. 2. Об’єкт і предмет історії соціології. Об’єкт науки – те, що протистоїть суб’єкту дослідження. Предмет науки – та частина, сторона об’єкту, на яку спрямована пізнавальна та практична діяльність. Предмет протистоїть діяльності суб’єкта. Предмет – усвідомлена і теоретично сконструйована частина об’єкту. В ньому закладені як реальні, так і потенційні пізнавальні можливості даної науки. Предмет еволюціонує від неповного або поверхового уявлення про об’єкт до його більш глибокого і повного осягнення.

 Історія соціології – наука про виникнення, основні етапи розвитку й історичні форми та напрямки Історія соціології – наука про виникнення, основні етапи розвитку й історичні форми та напрямки соціологічного знання. Вона вивчає як знання про суспільство виокремлюється з багатоманітності людського досвіду і набуває форми науки. Об’єкт історії соціології – соціальне знання. Предмет історії соціології — процеси виникнення і розвитку соціального знання, особливості становлення його форм, етапів, шкіл і напрямків. Об’єкт і предмет історії соціології.

 2 підходи до розуміння предмету історії соціології. Вузьке значення предмету історії соціології – бере 2 підходи до розуміння предмету історії соціології. Вузьке значення предмету історії соціології – бере свій початок з середини XIX століття, коли О. Конт визначає назву нової науки про суспільство – соціологія. Широке значення – до предмету історії соціології відносять також вивчення теоретичних уявлень про суспільство, які передували виникненню соціології як науки.

 3. Основні періоди та етапи розвитку історії соціології (за Ю. Давидовим). І. Протосоціологічний етап 3. Основні періоди та етапи розвитку історії соціології (за Ю. Давидовим). І. Протосоціологічний етап Соціальне знання стародавнього світу Соціальне знання епохи Середньовіччя Соціальне знання епохи Відродження Соціальне знання Нового часу та доби Просвітництва

 Середина ХІХ ст. – кінець ХІХ ст. ІІ. Академічний етап Кінець ХІХ ст. – Середина ХІХ ст. – кінець ХІХ ст. ІІ. Академічний етап Кінець ХІХ ст. – 20 -ті роки ХХ ст. 20 -70 роки ХХ століття Сучасний — З 70 -х до сьогодні

 Дякую за увагу! Дякую за увагу!