Скачать презентацию Íráskészség 4 Előadó Blasszauer János multiplikátor 4 Kaposvár Скачать презентацию Íráskészség 4 Előadó Blasszauer János multiplikátor 4 Kaposvár

f45516a73431474d40979d8b15dba2ef.ppt

  • Количество слайдов: 67

Íráskészség 4 Előadó: Blasszauer János (multiplikátor) 4 Kaposvár, 2005. február 12. Íráskészség 4 Előadó: Blasszauer János (multiplikátor) 4 Kaposvár, 2005. február 12.

Az írás folyamata több szakaszból áll: 4 -Felkészülés: ötlet 4 -Az írásmű megírása 4 Az írás folyamata több szakaszból áll: 4 -Felkészülés: ötlet 4 -Az írásmű megírása 4 -Értékelés (tartalmi és és/vagy nyelvi feedback) információgyűjtés; az írásmű témájának és 4 -Átírás, javítás céljának tisztázása 4 -Az írásbeli 4 -Tervezés: a főbb kommunikáció gondolatmenet megvalósulása (az felvázolása írásmű eljut az olvasóhoz vagy a tágabb olvasóközönség elé)

Az íráskészség számos részkészségből áll (micro-skills): • Az írás technikai aspektusai (betűformálás, helyesírás, központozás, Az íráskészség számos részkészségből áll (micro-skills): • Az írás technikai aspektusai (betűformálás, helyesírás, központozás, íráskép) • -Nyelvtan, nyelvhelyesség, nyelvhasználat, mondatszerkezet • -Kifejezőkészség (stílus, regiszter, az ehhez illő szóhasználat, szerkezetek) • -Szövegalkotás (kötőszók, szövegbeli előre- és hátrautalások, kihagyások, stb. ) • -A szöveg megszerkesztése (a mondanivaló elrendezése bekezdésekbe, fontos elemek kiemelése, stb. ) • -Újraolvasás, javítás

A magyar és az angol írott szövegekkel kapcsolatos elvárások különbözőek: az angol szöveg lineáris, A magyar és az angol írott szövegekkel kapcsolatos elvárások különbözőek: az angol szöveg lineáris, explicit, szájbarágós; az író felelőssége az, hogy a szöveg az olvasó számára érthető legyen.

Az írás tanítása: Az írástanítás szintjei: • -betűvetés (a jelek elsajátítása) • -írás egy Az írás tanítása: Az írástanítás szintjei: • -betűvetés (a jelek elsajátítása) • -írás egy megadott nyelven (a jelek alkalmazása • -szövegalkotás (tartalmat hordozó, összefüggő mondatok, bekezdések létrehozása) • -kifejező írás, fogalmazás: a szöveg kommunikációs célra történő alkalmazása •

Spell Checker 4 Eye halve a spelling chequer It came with my pea sea Spell Checker 4 Eye halve a spelling chequer It came with my pea sea It plainly marques four my revue Miss steaks eye kin knot sea. 4 Eye strike a key and type a word And weight four it two say Weather eye am wrong oar write It shows me strait a weigh. 4 As soon as a mist ache is maid It nose bee fore two long And eye can put the error rite Its rare lea ever wrong. 4 Eye have run this poem threw it I am shore your pleased two no Its letter perfect awl the weigh My chequer tolled me sew.

Rules for Riters : -) 4 Verbs HAS to agree with their subjects. 4 Rules for Riters : -) 4 Verbs HAS to agree with their subjects. 4 Prepositions are not words to end sentences with. 4 And don't start a sentence with a conjunction. 4 Avoid cliches like the plague. (They're old hat) 4 Also, always avoid annoying alliteration. 4 Be more or less specific. 4 Parenthetical remarks (however relevant) are (usually) unnecessary. 4 Foreign words and phrases are not apropos. 4 Do not be redundant; do not use more words than necessary; it's highly superfluous. 4 One should NEVER generalize. 4 Comparisons are as bad as cliches.

Don't use no double negatives. Analogies in writing are like feathers on a snake. Don't use no double negatives. Analogies in writing are like feathers on a snake. The passive voice is to be ignored. Understatement is always the absolute best way to put forth earth shaking ideas. Go around the barn at high noon to avoid colloquialisms. Who needs rhetorical questions? Exaggeration is a billion times worse than understatement. Proofread carefully to see if you any words out.

A tanítás során alkalmazott írásfeladatok változása az elmúlt 20 év során: Az íráskészség mérése A tanítás során alkalmazott írásfeladatok változása az elmúlt 20 év során: Az íráskészség mérése a. A nyelvi tesztekben előforduló írásfeladatok az irányítottság foka szerint: 1. Irányított (Controlled) 2. Tartalmilag irányított (Guided) 4 Megadott szövegtípusba tartozó szöveg alkotása, megadott szempontok figyelembe vételével, szabad nyelvi megformálásban 4 Szituáció (task environment), azaz az író célja, a témával kapcsolatos követelmények, az olvasó elvárásai, a szövegtípussal kapcsolatos követelmények---->szövegvázlat -->ideiglenes szöveg Pl. szavak beírása, mondatátalakítás 3. Teljesen szabad (Free) Az író nyelvi kompetenciája 4 Megadott cím vagy téma alapján szabad --->szövegalkotás 4 Az író fantáziája+az író nyelvi eszközkészlete= szöveg

4 Cloze teszt 4 (1) 4 Mondatok sorrendbe rakása 4 (1) 4 Hibakeresés 4 4 Cloze teszt 4 (1) 4 Mondatok sorrendbe rakása 4 (1) 4 Hibakeresés 4 (1) 4 Kérdőív kitöltése 4 (2) 4 4 Üzenet megfogalmazása egy adott helyzetben (2) 4 Jegyzetek alapján szövegalkotás 4 Megadott szituáció alapján szövegalkotás 4 (2) 4 Válasz egy levélre 4 Egy történet megírása 4 (3) 4 Szövegalkotás megadott témáról 4 (3)

4 Hayes és Fowler kutatásain alapuló írásfolyamat-modell szerint az írás folyamatának nem az író 4 Hayes és Fowler kutatásain alapuló írásfolyamat-modell szerint az írás folyamatának nem az író fantáziája vagy nyelvi kompetenciája a kiindulópontja, hanem a feladat meghatározásában megadott szituáció (task environment).

4 Dear Son, Just a few lines to let you know I'm still alive. 4 Dear Son, Just a few lines to let you know I'm still alive. I'm writing this letter slowly because I know you can't read fast. You won't know the house when you get home - we have moved. About your father - he has a lovely new job. He has 500 men under him - he cuts grass at the cemetery. There was a washing machine at the new house when we moved in but it hasn't been working too good. Last week I put in 14 shirts, pulled the chain, and haven't seen the shirts since. Your sister Mary had a baby this morning but I haven't found out whether it's a boy or a girl, so I don't know if you are an aunt or an uncle. Your Uncle Patrick drowned last week in a vat of drink in the Brewery. Some of his workmates tried to save him but he fought them off bravely. They cremated him and it took three days to put out the fire.

I went to the doctor on Thursday and your father went with me. The I went to the doctor on Thursday and your father went with me. The doctor put a small tube in my mouth and told me not to talk for ten minutes. Your father offered to buy it from him. It only rained twice this week, first for three days and then for four days. Monday was so windy one of the chickens laid the same egg four times. We had a letter from the undertaker. He said if the last payment on your Grandmother's plot wasn't paid in seven days, up she comes. Your loving Mother.

Az íráskészség mérésével kapcsolatban felmerülő kérdések: -A készségek integrációja 4 a feladathoz tartozó “olvasnivaló”, Az íráskészség mérésével kapcsolatban felmerülő kérdések: -A készségek integrációja 4 a feladathoz tartozó “olvasnivaló”, azaz a szöveges segédanyag nem több, mint 150 szó. 4 Mind a feladat leírás, mind a segédanyag csak olyan nyelvi elemeket tartalmaz, amelyek ismerete (megértése) a Követelményrendszerint az adott szinten elvárható. -Az oktatási folyamatra való visszahatás (washback effect) – washforward effect

A kommunikatív írásfeladat ismérvei: - Részletesen kifejtett szituáció (task environment), amelyben megtalálható a válasz A kommunikatív írásfeladat ismérvei: - Részletesen kifejtett szituáció (task environment), amelyben megtalálható a válasz az alábbi kérdésekre: 4 Hol? 4 Kinek? A hely meghatározása (Valódi-nem valódi, Olvasó (meghatározva az író és az az író saját otthona vagy a feladatban olvasó közötti viszonyt is, pl. megnevezett hely, stb. ) idősebb-fiatalabb, ismerősismeretlen, alárendelt-fölérendelt, 4 Mikor? stb. ) Időpont, háttéresemény(ek) időpontja 4 Mi? 4 Hogyan? Szövegtípus ((utalással a stílusra és Téma, tartalom, információ (részletezve, a formai elvárásokra) hogy mi az, amit az író és az olvasó egyaránt tud, és mi az, amit az olvasónak 4 Miért? meg kell tudnia) Az írás oka, kiváltója (utalással arra, hogy az író milyen hatást 4 Ki? szeretne kiváltani az olvasóban, pl. Az író szerepének részletezése (saját rábeszélés, magyarázat, stb. ) nevében ír vagy valakinek a szerepében, egy másik személy vagy szervezet nevében, érdekében)

4 Autenticitás A feladat akkor autentikus, ha a létrehozott szöveg a valóságban is létező 4 Autenticitás A feladat akkor autentikus, ha a létrehozott szöveg a valóságban is létező szövegtípus, az írás folyamata pedig teljes egészében megvalósul, a tervezéstől az ellenőrzésig és javításig.

Az írásfeladatok értékelése 41. Az egyetlen feladat értékelésére kialakított skála (Individual marking scale) 42. Az írásfeladatok értékelése 41. Az egyetlen feladat értékelésére kialakított skála (Individual marking scale) 42. Globális értékelő skála (Global rating scale) 43. Analitikus értékelő skála (Analytic rating scale)

Az érettségi vizsga íráskészség komponense · A feladatok és a feladatsor felépítése 4 Kommunikációs Az érettségi vizsga íráskészség komponense · A feladatok és a feladatsor felépítése 4 Kommunikációs • meghatározott szituációban megadott szempontok alapján helyzetek és történő szövegalkotás, szándékok • szöveges segédanyagok (pl. valamint a személyes feljegyzések, üzenetek, Témakörök című levelek, cikkek, felhívások, listákra épülnek. hirdetések, szórólapok, stb. ) alapján 4 A feladatok a történő szövegalkotás és/vagy azokra való reagálás, következő vizuális segédanyagok (pl. feladattípusok egy • ábrák, grafikonok, képek, vagy több elemét képsorok, táblázatok, stb. ) alapján tartalmazhatják: történő szövegalkotás.

A vizsgázónak az alábbi szövegfajtákat kell létrehoznia: 4 - rövid, személyes jellegű közlés (pl. A vizsgázónak az alábbi szövegfajtákat kell létrehoznia: 4 - rövid, személyes jellegű közlés (pl. üzenet, naplóbejegyzés) 4 - üdvözlőlap 4 - meghívó 4 - magánjellegű vagy intézménynek szóló levél 4 - olvasói levél 4 - cikk (diák)újság számára

4 Középszint 4 Emeltszint 4 A) feladat 4 rövidebb, interakciós vagy tranzakciós szöveg 4 4 Középszint 4 Emeltszint 4 A) feladat 4 rövidebb, interakciós vagy tranzakciós szöveg 4 50 -100 szó 4 B) feladat 4 hosszabb, véleménykifejtő szöveg létrehozása 4 120 -150 szó vagy tranzakciós szöveg 4 100 -150 szó 4 B) feladat 4 hosszabb, véleménykifejtő szöveg létrehozása 4 200 -250 szó a vizsgázó maga dönt arról, hogyan osztja be az idejét a két feladat megírására

Az értékelés 4 középszinten maga a tanár javítja 4 emelt szint esetében két független Az értékelés 4 középszinten maga a tanár javítja 4 emelt szint esetében két független javító a javítási és értékelési útmutató alapján

Hosszú- és rövidtávú felkészítés az érettségire 4 kommunikatív írásfeladatok adása – (üdvözlőlap, email, üzenet, Hosszú- és rövidtávú felkészítés az érettségire 4 kommunikatív írásfeladatok adása – (üdvözlőlap, email, üzenet, – intézménynek szóló levél (ügyintézés, jelentkezés tanfolyamra, nyári munkára, stb. ) – cikk, olvasói levél, hozzászólás egy internetes vitához, stb 4 megfelelő irányító szempont 4 Az írás folyamatának szakaszain közösen végigmenni az órán – – – anyaggyűjtés, tervezés, írás, tartalmi és nyelvi feedback átírás végső változat megvalósítja a kommunikációs célt

Tisztázni kell: 4 a levél/cikk terjedelmét 4 a tervezési szakaszban a formai sajátosságokat 4 Tisztázni kell: 4 a levél/cikk terjedelmét 4 a tervezési szakaszban a formai sajátosságokat 4 a szöveg nyelvi jellemzőit 4 szerkezeti felépítését 4 beszédszándékoknak megfelelő fordulatok gyűjtése 4 szótár használata megengedett