Скачать презентацию Inwestycje na rynku finansowym ok 12 -13 spotkań Скачать презентацию Inwestycje na rynku finansowym ok 12 -13 spotkań

6cd17c2e7a15c856a3a2b87ca9a11524.ppt

  • Количество слайдов: 14

Inwestycje na rynku finansowym ok. 12 -13 spotkań: n Forma i sposób organizacji rynku Inwestycje na rynku finansowym ok. 12 -13 spotkań: n Forma i sposób organizacji rynku finansowego n Instrumenty na stałą stopę procentową n Omówienie metod wyceny i analizy na rynku akcji n ćwiczenia (case studies), n dyskusje na zadany temat, n przygotowanie się do zajęć n Prezentacja systemu FTS, n zaliczenie – test / udział w zajęciach dr Grzegorz Szafrański email [email protected] lodz. pl

Plan zajęć n Wprowadzenie (czyli w co i jak inwestować) n Struktura rynku, rynek Plan zajęć n Wprowadzenie (czyli w co i jak inwestować) n Struktura rynku, rynek OTC Efektywność rynku Strategie inwestycyjne n n n n Instrumenty o stałym dochodzie Ryzyko stopy procentowej i struktura terminowa Transakcje pochodne (forward, swap) Akcje – instrument ryzykowny Metody wyceny akcji Instrumenty pochodne

Organizacja rynku finansowego n n n Rynek kapitałowy i pieniężny, rynek walutowy, rynek instrumentów Organizacja rynku finansowego n n n Rynek kapitałowy i pieniężny, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych, rynek tradycyjny (bankowy) Rynek pierwotny i wtórny Rynek giełdowy i pozagiełdowy Rynek lokalny i światowy Instrumenty: papiery wartościowe własnościowe, wierzycielskie, inne terminowe Inwestorzy na rynku finansowym (. . . ) skłonność a awersja do ryzyka, racjonalne i irracjonalne zachowanie horyzont inwestycji (rachunek pieniądza w czasie)

Rynek pieniężny w Polsce Zadłużenie w mld zł z tytułu: Instrumenty dłużne: n bony Rynek pieniężny w Polsce Zadłużenie w mld zł z tytułu: Instrumenty dłużne: n bony skarbowe n bony pieniężne n KPDP n KBPD Lokacyjne: n Lokaty międzybankowe n swapy walutowe (fx swap) n transakcje repo, SBB/BSB 2004 2008 2010 46, 9 50, 4 28, 0 5, 7 10, 2 74, 6 6, 6 11, 7 2, 9 2, 1 2, 6 7, 4 10, 3 7, 0 12, 9 9, 9 10, 9 4, 5 8, 9 10, 0

Swapy walutowe (fx swap) Swap walutowy (fx swap) umowa wymiany walut w terminie spot Swapy walutowe (fx swap) Swap walutowy (fx swap) umowa wymiany walut w terminie spot i zwrotnej wymiany w przyszłym terminie po ustalonym kursie. Kwotuje się tylko różnicę – tzw. punkty swapowe. Bank zagraniczny inwestuje w polskie obligacje skarbowe, kupuje PLN (jakby pożyczka) za USD. Druga strona transakcji fx swap – bank krajowy posiada zabezpieczenie udzielonej pożyczki w postaci waluty obcej. źródło: NBP, więcej rozwoj 2002_2003. pdf, s. 157

Rynek kapitałowy w Polsce Dane w mld zł Instrumenty dłużne (zadłużenie z tytułu): n Rynek kapitałowy w Polsce Dane w mld zł Instrumenty dłużne (zadłużenie z tytułu): n Obligacje rynkowe SP n DPDP n DBPD n Obligacje komunalne n Listy zastawne n Obligacje NBP n Obligacje BGK na rzecz KFD Udziałowe (kapitalizacja giełdy): n Akcje (w tym polskie spółki 2005 2008 2010 278, 4 360, 8 471, 3 8, 9 16, 0 19, 9 2, 7 6, 6 5, 2 3, 3 4, 5 10. 9 1, 8 2, 9 2, 5 7, 8 0, 0 13, 9 424, 9 465, 1 796, 4 267, 4 542, 6

Kasowy rynek walutowy złotego Średnie dzienne obroty netto w IV: w mln USD 2004 Kasowy rynek walutowy złotego Średnie dzienne obroty netto w IV: w mln USD 2004 2007 2010 Podmioty transakcji złotym: n Rezydent-rezydent 571 700 707 n Rezydent-nierezydent 481 840 698 n Nierezydent-nierezydent 514 3. 311 5. 787

Rynek instrumentów pochodnych Średnie dzienne obroty netto: w mln zł Pozagiełdowe: n Procentowe n Rynek instrumentów pochodnych Średnie dzienne obroty netto: w mln zł Pozagiełdowe: n Procentowe n Walutowe Giełdowe: n Walutowe n Akcyjne (gł. futures na WIG 20) 2004 2008 2010 4. 178 11. 373 5. 824 1. 312 3. 444 1. 814 0, 5 251 14 15 1. 227 1. 398 Źródło: NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce

Aspekty inwestowania Stopa zwrotu (return) Rt= (Pt-Pt-1)/Pt-1 n logarytmiczna stopa zwrotu pt = log(Pt) Aspekty inwestowania Stopa zwrotu (return) Rt= (Pt-Pt-1)/Pt-1 n logarytmiczna stopa zwrotu pt = log(Pt) rt = log (Pt/Pt-1) (Pt-Pt-1)/Pt-1 rt = log (1+Rt) n Uśrednianie do roku (annualizowanie) i składanie stóp zwrotu 1+Rt(k) = (1+Rt) (1+Rt-1) …(1+Rt-k+1) rt(k) = rt + rt-1 + …+ rt-k+1 n Rozkład cen jest log-normalny (ceny nie mogą być ujemne) ln(Pt) ~ N(0, r) n

Wycena inwestycji Modele wyceny (pricing models) n Wartość wewnętrzna (intrinsic value) n Kwota dochodu Wycena inwestycji Modele wyceny (pricing models) n Wartość wewnętrzna (intrinsic value) n Kwota dochodu z inwestycji n Oczekiwana stopa zwrotu n NPV n IRR n

Ryzyko decyzji inwestycyjnej: n obiektywne (niepewność natury) n subiektywne (stosunek inwestora do ryzyka) Ryzyko decyzji inwestycyjnej: n obiektywne (niepewność natury) n subiektywne (stosunek inwestora do ryzyka)

Rodzaje ryzyka n n n n Zmian cen (tzw. ryzyko rynkowe): cen akcji, pieniądza Rodzaje ryzyka n n n n Zmian cen (tzw. ryzyko rynkowe): cen akcji, pieniądza (stopy procentowej), kursów walutowych, cen towarów (r. inflacji) Płynności (liquidity) Finansowe (związane z poziomem zadłużenia i dźwignią finansową) Reinwestycji Bankructwa (default risk) Zmian dochodu (operacyjne lub biznesu) Wykorzystania opcji klienta (wykup na żądanie, zamiana) Inne: n Niedotrzymania warunków (contract risk) n Zarządzania n Polityczne, geograficzne (rynku), nieoczekiwanych wydarzeń (pogoda)

Miary ryzyka rynkowego n n n Odchylenie standardowe stopy zwrotu S Annualizowane odchylenie A Miary ryzyka rynkowego n n n Odchylenie standardowe stopy zwrotu S Annualizowane odchylenie A Współczynnik zmienności (volatility) Inne miary: n Semiodchylenie standardowe (semiwariancja) n Absolutne odchylenie przeciętne (semi odchylenie przeciętne) n Poziom bezpieczeństwa Rb, P(R

Literatura w jęz. polskim 1. 2. 3. 4. 5. Dębski W. , Rynek finansowy Literatura w jęz. polskim 1. 2. 3. 4. 5. Dębski W. , Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2006. Elton J. E. , Gruber M. J. , Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig-Press, Warszawa 1998. Jajuga K. , Jajuga T. , Inwestycje, . . . , PWN, Warszawa 1997. Haugen R. A. , Teoria nowoczesnego inwestowania, Wig-Press, Warszawa 1996. Sławiński A. , Rynek finansowy, PWE, 2006.