Интернні зіндік ж мысың ө ұ

Скачать презентацию Интернні зіндік ж мысың ө ұ Скачать презентацию Интернні зіндік ж мысың ө ұ

mahan.ppt

 • Размер: 2.9 Мб
 • Автор: Айнур Махан
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации Интернні зіндік ж мысың ө ұ по слайдам

   Интернні зіндік ж мысың ө ұ Интернні зіндік ж мысың ө ұ Та ырыбы: Туберкулездін алдын алу бойынша қ нау астармен гіме ж ргізу. қ әң ү Орында ан: Махан Айн р, 613 топ ғ ұОрында ан: Махан Айн р, 613 топғ ұ А т бе қ ө – 2016 ж. ж.

Туберкулез – ол те ауыр инфекциялы ауру. Ол ө қ туберкулез тая шасы (КохаТуберкулез – ол те ауыр инфекциялы ауру. Ол ө қ туберкулез тая шасы (Коха тая шасын) оздырады. қ қ қ Осы ауру тыныс алу органдарымен ба йланысты деп есептелгенмен, ол ауру д лірек айт анда б йрек, ә қ ү с йек, с з жолдарын, тері, к з ж не тіпті бас ү ө ө ә миларын за ымдауы м мкін. Туберкулезбен қ ү ауыратын адамнан туберкулезді же іл ж тыру а ң ұқ ғ болады, біра кейбір ж тырулар жануарлармен қ ұқ байланыс жасау барысында болады. Туберкулез за емделеді, толы сауы у а бір ұ қ қ ғ ғ жылдан артын уа ыт кетуі м мкін. Сол себепті қ ү аурудан тулу жолдарын іздегенше, алдын алу құ ережелерін са та ан лде айда же іл. қ ғ ә қ ң

 . Туберкулезді алдын алуды т рді амалдары бар. Оларды біреуі ң ң . Туберкулезді алдын алуды т рді амалдары бар. Оларды біреуі ң ң ү ң тек балалар а олданылады, бас алары балалар мен ғ қ қ ересектерде ауруды пайда болуын болдырмау а к мектеседі. ң ғ ө Сол себепті туберкулезді ж тырмас шін ажетті негізгі ұқ ү қ алдын алу рекеттері мен мір салтын са тау ажет. ә ө қ қ Туберкулезді алдын алу: ң БЦЖ вакцинасы (ту аннан кейін 2 -3 к нде жасалады) ғ ү БЦЖ вакцинасымен айтадан егілу қ (жоспарлы т рде 7 жаста ткізіледі) ү ө Ж палы ж не ж палы ауруларды химипрофилактикасы ұқ ә ұқ Туберкулезбен ауыр ан т ғ ұ л аларда айталау а арсы емдеуғ қ

 Балаларда алдын алу Балаларда ауруды алдын алу негіздері ң вакциналардан т рады. Бізді Балаларда алдын алу Балаларда ауруды алдын алу негіздері ң вакциналардан т рады. Бізді заманда ұ ң к птеген ата-аналар зіні балаларына екпе ө ө ң жасатудан бас тартуына арамастан, екпе қ міндетті т рде туі ажет. йткені, баланы ү ө қ Ө ң сіп келе жат ан а засына туберкулезді ө қ ғ ң ж уы мірлік м гедектікке келіп со тыруы ұғ ө ү ә қ м мкін. Cонды тан бала а екпе жасау ү қ ғ м мкіндіктерін елемеуге болмайды. ү Вакцинация бірінші рет бала ту аннан бастап ғ 5 -7 к нде жасалады. Сонды тан м ндай ү қ ұ екпелер тіпті перзентханада жасалады.

Уроки для Р О Д И Т Е Л Е Й Уроки для Р О Д И Т Е Л Е Й

Дегенмен, перзентханада жасал ан екпелер адамны ғ ң барлы міріне жеткіліксіз. Сонды танДегенмен, перзентханада жасал ан екпелер адамны ғ ң барлы міріне жеткіліксіз. Сонды тан балалар а қ ө қ ғ бастап ыда 7 жаста, кейін 14 ж не 17 жаста қ ә осымша вакцинация ж ргізіледі. Екпе жасар қ ү алдында, міндетті т рде н рестеге туберкулез ү ә індетін ж тыру а сынама жасалады. М ндай ұқ ғ ұ сынама Манту реакциясы деп аталады. Егер реакция те к шті болса, бала фтизиатр д рігерді есебіне ө ү ә ң оюды ж не оны денсаулы ын ба ылауды ажет қ ә ң ғ қ қ етеді. Манту реакциясы теріс бол ан жа дайда ана ғ ғ ғ вакцинация жасау а болады. ғ Кез-келген сыр аттану толы сауы ан а дейін қ қ ққ ғ вакцинация мерзімін ауыстыру а себеп болады. 17 ғ жастан кейін екпелер ажет бол ан жа дайда ана қ ғ ғ ғ жасалады.

 Ересектерді алдын алуң Адам зі лбетте міндетті: ө ә 1. Т ра Ересектерді алдын алуң Адам зі лбетте міндетті: ө ә 1. Т ра ты флюорографиялы тексеруден туге. М ндай тексеруді ұ қ қ ө ұ жылына бірден арты туге болмайды. К птеген адамдар арты қ ө ө қ с улелеуді аламай флюрографиядан бас тартады. Біра , ә қ қ флюрография ту кезінде болатын с улелеуді ол м лшері ө ә ң ө туберкулез ауруы болатындай айтарлы тай залал келтірмейді. қ 2. Спортпен айналысып ж не саламатты мір салтын са тау а. ә ө қ ғ 3. Д рыс тама тану а. Я ни осынды ж не т рлі концентраттарды ұ қ ғ ғ қ ә ү емес, пайдалы, д румендерге бай тама ты пайдалану а. ә қ ғ 4. Жеке гигиеналар ережелерін са тау а. қ ғ 5. Ішімдік пен шылым шегуден бас тарту а. Кез-келген ауіпті ғ қ ауруларды пайда болуына абілеттейтін осындай мір салты ң қ ө секілді наша орлы пен уыти марлы (токсикомания) туралы қ қ құ қ айтуды ажетіде жо. ң қ қ

бомждар келімсектералкаголиктер наркоманд ар. Туберкулезді таситын орталар: бомждар келімсектералкаголиктер наркоманд ар. Туберкулезді таситын орталар:

Пайдаланыл ған әдебиеттер : 1. « аза стан Республикасында туберкулезге арсы к ресПайдаланыл ған әдебиеттер : 1. « аза стан Республикасында туберкулезге арсы к рес Қ қ қ ү бойынша іс-шараларды жетілдіру шаралары туралы» аза стан Республикасы Денсаулы са тау Министріні Қ қ қ қ ң 17 маусым 2011 ж. № 04 б йры ы ұ ғ 2. Абилдаев Т. Ш. Калиева Л. К. Туберкулез и беременность: методическое рекомендации. – Алматы, 2010 ж 3. Бородулин Б. Е. Фтизиатрия: Учебник – М. : Академия, 2004. 4. «Туберкулезбен к рес ж ніндегі кейбір м селелер ү ө ә туралы» аза стан Республикасы Денсаулы са тау Қ қ қ қ Министріні 25 с уір 2011 ж, 218 б йры ы ң ә ұ ғ 5. М. И. Перельман, В. А. Корякин, аудар ан Т. . Момынов ғ Ә «Фтизиатрия» Алматы