Гидросфера Гидросфер ж не оны рамдас

Скачать презентацию Гидросфера Гидросфер ж не оны рамдас Скачать презентацию Гидросфера Гидросфер ж не оны рамдас

gidrosfera.ppt

 • Размер: 66.5 Кб
 • Автор: Ару Утемуратова
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Гидросфера Гидросфер ж не оны рамдас по слайдам

 Гидросфера Гидросфера

 Гидросфер ж не оны рамдас ә ң құ б ліктері өб Гидросфер ж не оны рамдас ә ң құ б ліктері өб ліктеріө • Гидросфера – Жер шарыны су абы ы. ң қ ғ • Таби и суды барлы ын с йы , атты, бу ғ ң ғ ұ қ қ т рінде амтиды. ү қ • Гидросфераны ж не оны рамдас ә ң құ б ліктерін зерттейтін ылымды ө ғ г и д р о л о г и я деп атайды.

 Гидрология м хиттануұ рлы Құ қ гидрологиясы Гидрология м хиттануұ рлы Құ қ гидрологиясы

 • Гидросфераны жалпы к лемі, шамамен ң ө 1, 4 млрд км. • Гидросфераны жалпы к лемі, шамамен ң ө 1, 4 млрд км. • Б л массасыны 2, 5 ұ ң % -ы ана т щы су, ғ ұ ал ан пайызы ащы судан т рады. қ ғ ұ • Т щы суларды басым б лігі м зды тарда ұ ң ө ұ қ шо ырлан ан. ғ ғ

 Таби атта ы су айналымы, оны ғ ғ ң ма ызы ңма Таби атта ы су айналымы, оны ғ ғ ң ма ызы ңма ызың • Суды к н энергиясы мен ауырлы к ші ң ү қ ү серінен гидросфера, атмосфера, литосфера ә ж не тіршілік д ниесін амтитын здіксіз ә ү қ ү айналымын су айналымы деп атайды.

 Д ниеж зілік м хитү ү ұ • Жалпы к лемі – Д ниеж зілік м хитү ү ұ • Жалпы к лемі – ө 1 млрд 370 млн км. • Гидросфераны 94 ң % райды. құ • Д ниеж зілік м хит Жер шарыны ¾ ү ү ұ ң б лігін алып жатыр. ө • Д ниеж зілік м хит б ліктеріне ү ү ұ ө м хиттар, ұ те іздер, шы ана тар мен ң ғ қ б аздар ұғ жатады.

 • Материктер мен аралдар ар ылы м хит 4 қ ү б • Материктер мен аралдар ар ылы м хит 4 қ ү б лінген. ө • Тыны қ • Атлант • нді Ү • Солт стік м зды м хиты. ү ұ ұ

 Те іздер ң • Те іздер деп м хитты рлы пен, Те іздер ң • Те іздер деп м хитты рлы пен, ң ұ ң құ қ аралдармен немесе суасты ыраттарымен қ азды-к пті б лініп жаткан б лік. ө ө ө Те іздер ң ׃ Ішкі Аралдар аралы ында ы ғ ғ Шеткі те іздер. ң

 Шы ана ғ қ • Шы ана деп ғ қ – м Шы ана ғ қ • Шы ана деп ғ қ – м хитты , те ізді немесе ұ ң ң ң к лді рлы а с ына еніп жат ан, біра ө ң құ ққ ұғ қ қ су айдыныны негізгі б лігімен ң ө жал асатын рамдас б лігі. ғ құ ө • Мысалы ׃ Гудзон, Мексика, Бенгаль, Парсы.

 Б азұғ • Б аз деп ұғ - рт рлі су айдындарын Б азұғ • Б аз деп ұғ — рт рлі су айдындарын ә ү жал астыратын ж не рлы ты жеке ғ ә құ қ ң б ліктерін б ліп жат ан, салыстырмалы ө ө қ т рде жі ішке су ке істігін айтады. ү ң ң • Мысалы ׃ Дрейк, Чукот, Беринг.