Географиялы абы туралы қ қ қ жалпы

Скачать презентацию Географиялы абы туралы қ қ қ жалпы Скачать презентацию Географиялы абы туралы қ қ қ жалпы

geografiyalyқ_қabyқ.ppt

 • Размер: 751.0 Кб
 • Автор: Ару Утемуратова
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации Географиялы абы туралы қ қ қ жалпы по слайдам

Географиялы абы туралы қ қ қ жалпы т сінік ү • XIX Географиялы абы туралы қ қ қ жалпы т сінік ү • XIX асырды со ы мен ғ ң ң XX асырды ғ ң басында осы географиялы абы қ қ қ туралы ілім негізі аланды. қ • Географиялы абы іліміні алыптасуына қ қ қ ң қ А. Гумбольдт, В. В. Докучаев ж не ә В. И. Вернадский е бектері зор. ң • Географиялы абы аламшарда е лкен қ қ қ ғ ң ү таби ат кешені болып табылады. ғ

 • Географиялы абы дегеніміз – Жер қ қ қ шарыны бірт тас • Географиялы абы дегеніміз – Жер қ қ қ шарыны бірт тас абы ы. ң ұ қ ғ • Оны рамдас б ліктері: ң құ ө • атмосфераны т менгі абаттары, ң ө қ • литосфераны жо ар ы абаттары, ң ғ ғ қ • гидросфера , • биосфера оларды арасында зат пен ң энергия алмасуы ж реді. ү • Заттар: атты, с йы , газ т різді. қ ұ қ ә • Энергияны к нінен алады. ү

Географиялы абы ты қ қ қ ң за дылы ы ң ғ •Географиялы абы ты қ қ қ ң за дылы ы ң ғ • Географиялы абы ты райтын қ құ рамб ліктері: жер бедері, ауа, су, құ ө топыра , тіршілік д ниесі. қ ү • рамб ліктерін мынандай атар а ою а Құ ө қ ғ болады: геологиялы жыныстар — жер қ бедері —- климатты жа дайлар —- су —- қ ғ топыра —— сімдіктер лемі —— қ ө ә жануарлар д ниесі. ү

Зат ж не энергия айналымыә • Географиялы абы ты ма ызды бір қЗат ж не энергия айналымыә • Географиялы абы ты ма ызды бір қ қ қ ң ң за дылы ы – ң ғ зат ж не энергия айналымыә. • Т рлері: ү • Атмосферада ы ауа айналымы, ғ • Су айналымы, • Жер ыртысында ы зат пен энергия қ ғ айналымы т. б.

Географиялы абы та ы зат қ қ қ ғ айналымы биосфера ШГеографиялы абы та ы зат қ қ қ ғ айналымы биосфера Ш гінді ө жыныстар магма Метаморфты қ жыныстар

Географиялы абы та ы қ қ қ ғ ыр а тылы ғ қГеографиялы абы та ы қ қ қ ғ ыр а тылы ғ қ қ • Ыр а тылы деп – ғ қ қ уа ыт аралы ы қ ғ бойынша бір ба ытта айталанып отыратын ғ қ былыстарды жиынты ын атайды. құ ң ғ

 ыр а тылығ қ қ мезгілдік циклдік ыр а тылығ қ қ мезгілдік циклдік

 • Мезгілдік ыр а тылы ғ қ қ – белгілі бір уа ыт • Мезгілдік ыр а тылы ғ қ қ – белгілі бір уа ыт қ аралы ында ( т улік, жыл мезгілі ) т ра ты ғ ә ұ қ таби и быластарды амтиды. ғ құ қ • Олар а: к мен т нні алмасуы, м хит ғ ү ү ң ұ суларыны толысуы мен айтуы, желді ң қ ң згеруі, жыл мезгіліні ауысуы. ө ң

 • Циклдік ыр а тылы – ғ қ қ айталану мерзімі қ згеріп • Циклдік ыр а тылы – ғ қ қ айталану мерзімі қ згеріп т ратын былыстарды айтады. ө ұ құ • Олар а: ғ жер сілкіну, жанартаулар, су тас ыны, уа шылы т. б. қ қ ң қ