Географиялық зерттеу тәсілдері О рында ан: Шынд алы

Скачать презентацию Географиялық зерттеу тәсілдері О рында ан: Шынд алы Скачать презентацию Географиялық зерттеу тәсілдері О рында ан: Шынд алы

shaki.pptx

 • Размер: 1.8 Мб
 • Автор: Шакират Шындалы
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Географиялық зерттеу тәсілдері О рында ан: Шынд алы по слайдам

Географиялық зерттеу тәсілдері О рында ан: Шынд алы Шғ Тексерген: иясова Л Қ Географиялық зерттеу тәсілдері О рында ан: Шынд алы Шғ Тексерген: иясова Л Қ

Физикалы географияны зерттеу қ ң дістері ә ылыми діс дегеніміз б л “зерттеудіФизикалы географияны зерттеу қ ң дістері ә ылыми діс дегеніміз б л “зерттеуді нысанын шынайы Ғ ә ұ ң ж не жан-жа ты к рсетуге, оны м нін ашу а, оны за дарын ә қ ө ң ә ғ ң ң білуге ол жеткізуді жалпы т сілі”. Кез келген ылымда қ ң ә ғ зерттеу дістері зерттеуді п ні мен ма сатына э не ә ң ә қ ә теорияны даму де гейіне байланысты даму прцесінде ң ң алыптасады ж не сонымен бірге здері теорияны одан рі қ ә ө ң ә дамуларына м мкіндік ту ызады ү ғ.

Географияны зерттеу ң дістері ә Жалпы ылыми ғ (Орта дістер) қ ә НаГеографияны зерттеу ң дістері ә Жалпы ылыми ғ (Орта дістер) қ ә На ты ылыми қ ғ (Ерекше дістер) ә Арнайы (Жеке дістерә ) Тарихи Математикалық Моделдеу Физгеографиял ық, экономикалық Салыстыру, сипаттау

Физикалы географияны алыптасу тарихы бойынша қ ң қ дістеріні жіктелуі ә ң 1)АдамзатФизикалы географияны алыптасу тарихы бойынша қ ң қ дістеріні жіктелуі ә ң 1)Адамзат мәдениетінің басында туған дәстүрлі әдістер 2)XX ғ. 30 -50 жж физикалық-географиялық әдістер 3)XXғ 60 -80 жж физикалық географияда пайд болған әдістер Салыстырмалы-географиялық, Тарихи-географиялық, Картографиялық Геофизикалық Геохимиялық аэроәдістер Ғарыштық, Математикалық модельдеу, Геоақпараттық

1)Адамзат мәдениетінің басында туған әдістер 1)Адамзат мәдениетінің басында туған әдістер

Салыстырмалы дісә -географияда ы діспен біз дістеме, ғ ә ә біріне сас немесеСалыстырмалы дісә -географияда ы діспен біз дістеме, ғ ә ә біріне сас немесе жа ын орналас ан, пайда бол ан ұқ қ қ ғ кезінен атарласып келген ж не рылымы мен ат арымы қ ә құ қ бойынша р т рлі, біра салыстыру а болатын, ке істік пен ә ү қ ғ ң уа ыт ішінде шал ай бірнеше географиялы нысандар қ ғ қ процестеріні , асиеттеріні ж не жа дайларыны ң қ ң ә ғ ң састы ы мен айырмашылы тарын табу; б р ұқ ғ қ ә географиялы нысанны р т рлі уа ытта ы жа дайларын қ ң ә ү қ ғ ғ салыстыру

Тарихи-географиялы діс - қ ә о амды былыстарды зерттеуде қ ғ қТарихи-географиялы діс — қ ә о амды былыстарды зерттеуде қ ғ қ құ ке тара ан жалпы ылыми ң ғ ғ сипаттаушы діс. Б л діс ма ызды, ә ұ ә ң т ра ты, айталанбалы за ды ұ қ қ ң байланыстарды аны тау қ ма сатында саяси мірді андай да қ ө ң қ бір былыстарыны пайда құ ң болуыны , дамуыны , ызмет ң ң қ етуіні шынайы бейнесін айта ң қ жасау шін тарихи ылымдарды ү ғ ң т сініктері мен ымдарыны ү ұғ ң к мегіне ж гінеді. ө ү

Картографиялы діс-қ ә б л ұ дісті таным біліміні ке дігі ә ңКартографиялы діс-қ ә б л ұ дісті таным біліміні ке дігі ә ң ң ң соншалы тарихи географиялы қ қ ж не салыстырмалы ә географиялы діспен пара-пар қ ә тіпті те деп айтса болады. ң қ

2)XX ғ. 30 -50 жж. физикалық-географиялық зерттеулерде қолданылған жаңа әдістер 2)XX ғ. 30 -50 жж. физикалық-географиялық зерттеулерде қолданылған жаңа әдістер

Геофизикалы діс қ ә д л к не ж не ә ө әГеофизикалы діс қ ә д л к не ж не ә ө ә д ст рлі салыстырмалы ж не ә ү ә картографиялы діс секілді, біра қ ә қ басты айырмашылы ы жа а зерттеу ғ ң дістеріне жете ә араласады. Геофизикалы діс қ ә географиялы дісте тек динамикалы қ ә қ компоненттерде, я ни суды массасы ғ ң мен ауа массасын аны тауда қ олданылады. қ

Геохимиялы діс қ ә керісінше жас дістер атарында. Ол тек XX ә қГеохимиялы діс қ ә керісінше жас дістер атарында. Ол тек XX ә қ басында химия технологиясы жер бетінде дамы анда ан д ниге келген ғ ғ ү болатын. Б л екеуіні де ұ ң географиялы -физикалы дістерге қ қ ә лкен ы палы бар, сонды танда б лар ү қ қ ұ алда ы уа ытта лкен к лемде ғ қ ү ө аны талып тал ыланатын болады қ қ

Аэро діс - ә жер аума ыны шу ғ ң ұ аппараттары арАэро діс — ә жер аума ыны шу ғ ң ұ аппараттары ар ылы зерттеу дісі. қ ә Физикалы -географиялы қ қ аэросуреттерді алу шін олар т рлерге ү ү б лінеді. Жерді ашы ты тан ө қ қ қ зондтау-жер бетін р т рлі т сіруші ә ү ү рал жабды тармен жабды тал ан құ қ қ ғ уелік ж не арышты ә ә ғ қ рыл ылармен ба ылау. құ ғ қ

3)XX ғ. 60 – 80 жж. Физикалық географияда пайда болған заманауи әдістер 3)XX ғ. 60 – 80 жж. Физикалық географияда пайда болған заманауи әдістер

арышты діс- Ғ қ ә географиялы қ зерттеу дісі 1960 жылы ал ашарышты діс- Ғ қ ә географиялы қ зерттеу дісі 1960 жылы ал аш рет ә ғ метеорлогиялы спутник шырылып қ ұ ал аш рет космосты сурет ал аннан ғ қ ғ кейін, ты серпіліс алды. Ж неде ң ә айта даму дерісінде болды. Б л қ ү ұ ар ылы адамзат баласы географиялы қ қ абаттар, за дылы тар, компоненттік қ ң қ ерекшеліктері туралы аны біле қ бастады.

Математикалы діс қ ә нерк сіптік ө ә географияда б рыннан алыптас анМатематикалы діс қ ә нерк сіптік ө ә географияда б рыннан алыптас ан ұ қ қ дістерді бірі. Атап ә ң айтса : климатттануда, гидрологияда, қ ормантануда.

Назарларыңызға рахмет!!! Назарларыңызға рахмет!!!