Скачать презентацию Generálna správa sekcie LEGISLATÍVA TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA KVALITA KONTROLA Скачать презентацию Generálna správa sekcie LEGISLATÍVA TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA KVALITA KONTROLA

89ebc3c1ab58cdf7b3f9781abe0b4269.ppt

  • Количество слайдов: 28

Generálna správa sekcie LEGISLATÍVA; TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA; KVALITA, KONTROLA STAVEBNÝCH PRÁC A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV dr. Generálna správa sekcie LEGISLATÍVA; TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA; KVALITA, KONTROLA STAVEBNÝCH PRÁC A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV dr. Ing. Katarína Zgútová Žilinská univerzita v Žiline, Katedra technológie a manažmentu stavieb

n Dr. Ing. Katarína Zgútová: Vlastný model systému manažérstva kvality v transformovaných podmienkach cestného n Dr. Ing. Katarína Zgútová: Vlastný model systému manažérstva kvality v transformovaných podmienkach cestného hospodárstva n Doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc. : Štatistické metódy kontroly a zabezpečenie kvality v cestnom staviteľstve n Doc. dr. Ing. Martin Decký: Požiadavky na únosnosť zemnej pláne asfaltových vozoviek n Ing. Vladimír Řikovský, CSc. : Vnútropodniková kontrola

Vlastný model systému manažérstva kvality v transformovaných podmienkach cestného hospodárstva Systém manažérstva kvality je Vlastný model systému manažérstva kvality v transformovaných podmienkach cestného hospodárstva Systém manažérstva kvality je základným kameňom udržania jednotného systému riadenia cestného hospodárstva. Je treba vychádzať z predpokladu, že všetky organizácie cestného hospodárstva sú súčasťou verejnej správy, teda sú financované z verejných prostriedkov.

 Slovenská cestná databanka DS diaľnice MDPa. T SSC IVSC I. triedy vlastník: štát Slovenská cestná databanka DS diaľnice MDPa. T SSC IVSC I. triedy vlastník: štát správca: IVSC údržba: IVSC, VÚC II. , III. tr. vlastník: VÚC správca: VÚC údržba: VÚC Vysvetlivky: MDPT SR- Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky SHV - Systém hospodárenia s vozovkami SSC - Slovenská správa ciest DS - diaľničná spoločnosť IVSC - investičná výstavba a správa ciest VÚC - vyšší územný celok

V roku 2004 vláda SR schválila svojím uznesením č. 900 predložený nový národný program V roku 2004 vláda SR schválila svojím uznesením č. 900 predložený nový národný program kvality SR na roky 2004 -2008, ktorého hlavné priority sú okrem iného: n Rozvoj výnimočnosti slovenských organizácii a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti. n Zvyšovanie povedomia kvality ako systémového prístupu a mediálna podpora. n Realizácia princípov európskej charty kvality v podmienkach SR.

Jedným zo strategických cieľov rozvoja výnimočnosti slovenských organizácii a zvyšovania ich konkurencieschopnosti je: n Jedným zo strategických cieľov rozvoja výnimočnosti slovenských organizácii a zvyšovania ich konkurencieschopnosti je: n Budovanie systémov manažérstva kvality vo verejnej správe a inštitúciách, čo znamená: podporovať implementáciu samohodnotiaceho modelu CAF

Model CAF Predpoklady Výsledky vo vzťahu k zamestnancom Riadenie ľudských zdrojov Vodcovstvo Stratégia a Model CAF Predpoklady Výsledky vo vzťahu k zamestnancom Riadenie ľudských zdrojov Vodcovstvo Stratégia a plánovanie Partnerstvá a zdroje Výsledky Manažérstvo procesu a zmeny Výsledky vo vzťahu k zákazníkovi - občanovi Výsledky vo vzťahu k spoločnosti Inovácie a učenie sa kritéria Kľúčové výsledky výkonnosti

BENCHMARKING Tento európsky model výnimočnosti je vhodný pre akúkoľvek organizáciu usilujúcu sa o neustále BENCHMARKING Tento európsky model výnimočnosti je vhodný pre akúkoľvek organizáciu usilujúcu sa o neustále zlepšovanie svojej činnosti. Umožňuje kompletnú analýzu procesov a aktivít prebiehajúcich v organizáciách cestného hospodárstva. n Všetky zložky cestného hospodárstva, ktoré vznikli transformáciou zabezpečujú vo väčšej či menšej miere rovnaké procesy je potrebné aktívne zaviesť benchmarking ako proces, pomocou ktorého organizácie sa môžu porovnať alebo určiť úroveň výkonnosti vlastnej organizácie. n

Procesný prístup ku kvalite Kľúčové procesy ·Rozpočtovanie a plánovanie ·Výstavba, správa a údržba ·Manažérstvo Procesný prístup ku kvalite Kľúčové procesy ·Rozpočtovanie a plánovanie ·Výstavba, správa a údržba ·Manažérstvo fyzických zdrojov ·Manažérstvo ľudských zdrojov Prostriedky ·Definovanie cieľov ·Zber dát ·Spracovanie dát a správ ·Vyhodnotenie výkonnosti procesov ·Kontrola kvality prác ·Vnútorné audity Optimalizácia činností ·Príprava projektov ·Dopravné plánovanie a technický rozvoj ·Ekonomika a rozpočet ·Výkon správy a prevádzky ·Výber vhodných technológií ·Výkon výstavby a opráv ·Požiadavky rozvoja cestného hospodárstva

Filozofia trvalého zlepšovania PDCA Q Výnimočnosť CAF ISO Trvalé dosiahnutej úrovne (systém kvality) napr. Filozofia trvalého zlepšovania PDCA Q Výnimočnosť CAF ISO Trvalé dosiahnutej úrovne (systém kvality) napr. ISO 9000 t PDCA - Plan - Do- Check - Act (Plánuj - Realizuj - Kontroluj - Konaj) Patrick Staes – Európsky inštitút pre verejnú správu

Súčasná štátoch situácia CAF v členských 2 1% Trestná justícia a trestné právo 6 Súčasná štátoch situácia CAF v členských 2 1% Trestná justícia a trestné právo 6 4% Clá dane financie 14 9% Školstvo a výskum 7 4% Sektor zdravotníctva 6 4% Polícia a bezpečnosť 2 1% Verejné práce a služby verejnoprospešné 22 14% Sociálne služby a sociálna bezpečnosť 2 1% 43 28% Miestna samospráva (obce, okresy, kraje) 14 9% 38 24% Iné Doprava a infraštruktúra Všeobecná politika a dozor

Doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc. : Štatistické metódy kontroly a zabezpečenie kvality v cestnom Doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc. : Štatistické metódy kontroly a zabezpečenie kvality v cestnom staviteľstve n Pod zabezpečovaním kvality stavebných prác treba rozumieť stanovenie a realizáciu súboru organizačných a technických opatrení vo výrobe, aby sa zabezpečila stanovená úroveň kvality produkcie. Rôznorodosť faktorov, ktoré vplývajú na kvalitu stavebnej produkcie, a zložitosť vzájomného pôsobenia medzi nimi, vyžadujú systémový prístup tak pri riešení problému riadenia kvality produkcie v cestnom staviteľstve vôbec, ako aj pri zabezpečovaní stanovenej úrovne kvality v osobitosti.

TEORETICKÉ ZÁKLADY ZABEZPEČENIA KVALITY n Najväčší vplyv na úroveň kvality automobilovej cesty má cestný TEORETICKÉ ZÁKLADY ZABEZPEČENIA KVALITY n Najväčší vplyv na úroveň kvality automobilovej cesty má cestný kryt a zemné teleso. n kvalitu finálnej produkcie cestného staviteľstva treba posudzovať v prvom rade z hľadiska jej spoľahlivosti, pričom jej najdôležitejším ukazovateľom je životnosť.

ŠTATISTICKÉ RIADENIE KVALITY Vedecký prístup k problému riadenia kvality je nemysliteľný bez uplatnenia štatistických ŠTATISTICKÉ RIADENIE KVALITY Vedecký prístup k problému riadenia kvality je nemysliteľný bez uplatnenia štatistických metód zabezpečovania kvality. n Štatistické riadenie kvality sa zakladá na používaní „kontrolných máp“, ktoré dobre osvedčujú v rozličných výrobných odvetviach. Pri štatistickom regulovaní úrovne organizácie technologického procesu sa používajú kontrolné mapy stredných aritmetických hodnôt Xs alebo mediánov Xm, a pri štatistickom regulovaní rozptylu hodnôt parametrov technologického procesu sa používajú kontrolné mapy stredných kvadratických odchýlok S a rozptylov R. n

Schuchartove kontrolné mapy Podľa hodnôt kontrolovaného parametra v po sebe idúcich výberoch kontrolné mapy Schuchartove kontrolné mapy Podľa hodnôt kontrolovaného parametra v po sebe idúcich výberoch kontrolné mapy Xs/Xm umožňujú včas zistiť nesúlad v technologickom procese a prijať opatrenia na jeho odstránenie. n Kontrola jednej veličiny parametra technologického procesu býva často nedostatočná, nakoľko je dôležité poznať nielen všeobecnú tendenciu zmeny strednej úrovne nastaviteľnosti procesu, ale aj rozptyly jednotlivých hodnôt vo výberoch v čase. n

ZÁVER n Zavedenie kontrolných máp v systéme riadenia kvality v cestnom staviteľstve je možné ZÁVER n Zavedenie kontrolných máp v systéme riadenia kvality v cestnom staviteľstve je možné len po určitých predbežných výskumoch, uskutočnených vo výrobných podmienkach. Prinajmenej treba vopred vedieť, ktoré faktory sú hlavné pri formovaní kvality produkcie cestného staviteľstva a ktoré z nich sa dajú regulovať.

Doc. dr. Ing. Martin Decký: Požiadavky na únosnosť zemnej pláne asfaltových vozoviek Zákon 416/2001 Doc. dr. Ing. Martin Decký: Požiadavky na únosnosť zemnej pláne asfaltových vozoviek Zákon 416/2001 Z. z. ustanovuje prechod pôsobností na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje, v oblasti pozemných komunikácií (PK) nasledovne. Na obce prechádzajú okrem iného tieto pôsobnosti: n vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. n

Na samosprávne kraje prechádzajú okrem iného nasledovné pôsobnosti: n plánovanie, príprava a výstavba ciest Na samosprávne kraje prechádzajú okrem iného nasledovné pôsobnosti: n plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. n Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

Podľa zákona 135/1961 Zb. navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, Podľa zákona 135/1961 Zb. navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru. V súčasnosti platia pre túto oblasť tieto základné predpisy: n STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, 1997 n TS 0502 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, 2002 n

POŽIADAVKY NA ÚNOSNOSŤ ZP V ŠTÁDIU PROJEKTOVANIA Pre štandardné podmienky v podloží sa požaduje POŽIADAVKY NA ÚNOSNOSŤ ZP V ŠTÁDIU PROJEKTOVANIA Pre štandardné podmienky v podloží sa požaduje návrhová únosnosť podložia vozovky pre: n veľké zaťaženie (trieda dopravného zaťaženia – TDZ I) Ep, n 60 MPa, n stredné zaťaženie (TDZ II III) Ep, n 40 MPa, n malé dopravné zaťaženie (TDZ IV, V a VI) Ep, n, 30 MPa.

POŽIADAVKY NA ÚNOSNOSŤ ZP V ŠTÁDIU VÝSTAVBY POŽIADAVKY NA ÚNOSNOSŤ ZP V ŠTÁDIU VÝSTAVBY

ZÁVER Na základe prezentovaných skutočností si autor dovoľuje vysloviť nasledovné odporúčania pre oblasť projektovania ZÁVER Na základe prezentovaných skutočností si autor dovoľuje vysloviť nasledovné odporúčania pre oblasť projektovania a kontroly kvality výstavby asfaltových vozoviek ciest a miestnych komunikácií: n n každý návrh konštrukcie asfaltových vozoviek, by mal byť uskutočnený v súlade s platnou smernicou navrhovania, toho času TS 0502 a najnovších objektívne zistených výsledkov výskumu, spolupracovať s vysokoškolskými a výskumnými inštitúciami v štádiu projektovania uvažovať návrhovú hodnotu modulu pružnosti podložia v závislosti od intenzity dopravy a druhu zeminy v podloží - hodnoty modulu pružnosti podložia by nemala presiahnuť 45 MPa resp. 60 MPa, v rámci stavebného konania by mali byť orgánmi štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií požadované samostatné návrhy a posúdenia konštrukcií asfaltových vozoviek, v štádiu kontroly výstavby zemnej pláne vykonávanej metódou statickej zaťažovacej skúšky by kontrolované parametre mali odpovedať projektovým požiadavkám a nie nereálnym požiadavkám normy STN 72 1006.

VNÚTROPODNIKOVÁ KONTROLA Vladimír Řikovský, Ing. , CSc. VUIS – CESTY, spol. s r. o. VNÚTROPODNIKOVÁ KONTROLA Vladimír Řikovský, Ing. , CSc. VUIS – CESTY, spol. s r. o. Väčšina cestných stavebných výrobkov je podľa vyhlášky 158/2004 Z. z. zaradená do systému preukazovania zhody 2+. V tomto systéme môže výrobca vydať vyhlásenie zhody na výrobok, ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly, vykonané počiatočné skúšky, vykonáva plánované skúšky a autorizovaná (notifikovaná) osoba vydala certifikát vnútropodnikovej kontroly na základe počiatočnej inšpekcie a priebežných inšpekcií.

Vnútropodniková kontrola podľa harmonizovanej normy kameniva Príloha obsahuje tieto časti: úvod, n organizácia, zodpovednosť Vnútropodniková kontrola podľa harmonizovanej normy kameniva Príloha obsahuje tieto časti: úvod, n organizácia, zodpovednosť a právomoc, zástupca vedenia pre vnútropodnikovú kontrolu, previerka vedením, kontrolné postupy, kontrola dokumentov a údajov, subdodávateľské služby, poznatky o surovinách,

n riadenie výroby, n inšpekcie a skúšky n doprava a balenie, n školenie personálu. n riadenie výroby, n inšpekcie a skúšky n doprava a balenie, n školenie personálu. početnosť a a spôsob vykonávania inšpekcií, vzorkovanie a skúšanie, n záznamy, n kontrola nezhodného výrobku, n manipulácia skladovanie a starostlivosť vo výrobni,

ZÁVER Jedným zo spôsobov ako naplniť požiadavky definované príslušnou harmonizovanou normou je spracovanie vlastnej ZÁVER Jedným zo spôsobov ako naplniť požiadavky definované príslušnou harmonizovanou normou je spracovanie vlastnej dokumentácie napríklad s názvom „Príručka kvality systému vnútropodnikovej kontroly výrobne xxx“. V tomto dokumente by sa mali nachádzať odpovede na všetky požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu, prípadne odkazy na smernice a riadenú dokumentáciu výrobcu. Okrem požiadaviek príslušnej normy výrobku sú požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu definované aj v zákone 90/1998 Z. z. (v § 8 a), ktorého úplné znenie je uvedené v Zbierke zákonov č. 314/2004.

Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.