Formy vstupu na zahraniční trh 1. Joint —

Скачать презентацию Formy vstupu na zahraniční trh 1. Joint — Скачать презентацию Formy vstupu na zahraniční trh 1. Joint —

41568-formy_vstupu_na_zahranicni_trh.ppt

  • Количество слайдов: 15

>Formy vstupu na zahraniční trh 1. Joint - Venture Formy vstupu na zahraniční trh 1. Joint - Venture

>Joint - Venture Blackův právnický slovník : „Společné podnikání. Zákonná entita v podobě sdružení, Joint - Venture Blackův právnický slovník : „Společné podnikání. Zákonná entita v podobě sdružení, zabývající se ve společném podnikání konkrétní transakcí směřující k vzájemnému prospěchu. Sdružení osob nebo společností společně provozujících nějaký podnik, v němž obecně všichni přispívají k aktivům a dělí se o rizika. Vyžaduje společenství zájmů při výkonu podstaty, právo řídit a stanovit kroky s tím související a povinnost, jež může být změněna podle dohody, podílet se jak na zisku, tak na ztrátách“

>Struktura rozhodnutí o J - V Struktura rozhodnutí o J - V

>zakládající subjekty sdílí veškerá rizika.  záleží na smluvním uspořádání vztahu v jakém poměru, zakládající subjekty sdílí veškerá rizika. záleží na smluvním uspořádání vztahu v jakém poměru, případně jak je diverzifikace rizika mezi subjekty rozložena – vypořádání ztráty.

>Předpoklady fungování J-V oboustranný nebo vícestranný zájem spolupracovat  schopnost všech zúčastněných stran se Předpoklady fungování J-V oboustranný nebo vícestranný zájem spolupracovat schopnost všech zúčastněných stran se podřídit společným zájmům – společný podnik je založen na kooperaci Due diligence – právní audit - jedná se o akt, ke kterému se obecně přistupuje v případě, kdy se rozhoduje o investici buď v rámci fúze, či akvizice, nebo společného podniku

>Příklad vstupu Škoda MB do VW group (obsah auditu) Organizační dokumenty – společenská smlouva Příklad vstupu Škoda MB do VW group (obsah auditu) Organizační dokumenty – společenská smlouva nebo stanovy společnosti, zápisy z jednání valných hromad a statutárních orgánů, informace o majetkových účastech v dalších společnostech Majetkové hodnoty – nemovitosti a movitosti ve vlastnictví, nájmu nebo pronájmu, vlastnická evidence, informace o právech třetích osob k majetku společnosti, relevantní kupní nebo nájemní smlouvy, zástavní smlouvy, znalecké posudky Půjčky a finanční závazky – smlouvy spjaté s úvěry nebo půjčkami, seznam firemních bankovních účtů, seznam o přijatých a poskytnutých půjčkách a úvěrech Životní prostředí – informace o zahájených nebo hrozících správních řízeních na úseku životního prostředí, zprávy o kontrolách a uložených případných pokutách ze strany státního dozoru, informace o dodržování zákonných předpisů Povolení, licence, koncese – doložení všech potřebných oprávnění a povolení k podnikání Lidské zdroje – pracovní smlouvy a dohody o konání práce mimo hlavní pracovní poměr, kolektivní smlouvy, pracovní řád a jiné interní dokumenty Nehmotné statky – informace o vlastněných nebo využívaných ochranných známkách, vynálezech, patentech, užitných vzorech, průmyslových vzorech, o autorských právech, o registracích práv duševního vlastnictví a licenčních smlouvách Provozní záležitosti – smlouvy s dodavateli a odběrateli, smlouvy o provádění kontrol revizí Soudní spory – evidence o aktivních a pasivních soudních sporech Účetnictví a daně – účetní závěrky a auditorské zprávy Pojištění – pojistné smlouvy a informace o rozsahu krytí případných pojistných rizik Ostatní významné platné a účinné smlouvy

>PEST analýza (Political, economical, social and technological risks analyse), jejíž náplní je průzkum následovaný PEST analýza (Political, economical, social and technological risks analyse), jejíž náplní je průzkum následovaný vyhodnocením všech částí analýzy na trhu, na kterém chce společný podnik expandovat.

>Rozdělení činností Financování – způsob, množství prostředků Know-how – jak bude sdíleno, kdo má Rozdělení činností Financování – způsob, množství prostředků Know-how – jak bude sdíleno, kdo má na starosti jeho správu Věcné předpoklady – výrobní kapacity, pracovní síly, budovy a technické zabezpečení chodu společnosti

>SMLOUVA O VYTVOŘENÍ JOINT-VENTURE  PREAMBULE (vzájemná vůle zakládajících subjektů k založení společného podniku, SMLOUVA O VYTVOŘENÍ JOINT-VENTURE PREAMBULE (vzájemná vůle zakládajících subjektů k založení společného podniku, účel podniku) účelem smlouvy je stanovení všech zásad, práv a povinností stran uzavírajících smlouvu po dobu trvání společného podniku a pro období po skončení spolupráce

>ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Právní forma společnosti (s. r. o., a. s., nebo sdružení) ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Právní forma společnosti (s. r. o., a. s., nebo sdružení)

>PROVOZ A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI (kdo jedná za společnost, způsob rozhodování apod.) ODKOUPENÍ AKTIV (může PROVOZ A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI (kdo jedná za společnost, způsob rozhodování apod.) ODKOUPENÍ AKTIV (může a nemusí být součástí) ZAMĚSTNANCI SERVISNÍ SMLOUVY – pokud jedna ze společností poskytuje J-V servis – spíše ujednání o nutnosti smlouvu uzavřít

>NÁJEMNÍ SMLOUVY (pozemky) ZÁKAZ KONKURENCE ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ KOMUNIKACE A KONTAKTNÍ OSOBY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY (pozemky) ZÁKAZ KONKURENCE ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ KOMUNIKACE A KONTAKTNÍ OSOBY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouva o vytvoření Joint-Venture je dohodou poměrně obecnou. Založený podnik se řídí právem země, ve kterém sídlí a podle tohoto práva vystupuje i vůči vlastníkům. Vzájemné zkušenosti společností vstupujících do Joint-Venture mezi sebou významně ovlivňují koncepci Smlouvy a většinou zjednodušují její znění. V případě společností, jejichž obchodní vztahy jsou spíše na počátku spolupráce se dá předpokládat, že Smlouva bude obšírný dokument přesně vymezující meze té které společnosti a rovněž její závěrečná ustanovení budou cílena tak, že se budou co možná nejvíce odvolávat na platný právní řád České republiky (dané země).

>(Vztahy výslovně neurčené Smlouvou o vytvoření Joint-Venture se obecně řídí platnými právními předpisy. Případné (Vztahy výslovně neurčené Smlouvou o vytvoření Joint-Venture se obecně řídí platnými právními předpisy. Případné spory mezi subjekty, které nebyly urovnány smírem, řeší buď rozhodčí nebo místní soud příslušný k místu podnikání společnosti. V závěrečném ustanovení se velmi často konstatuje, že veškeré změny týkající se Smlouvy o vytvoření Joint-Venture budou řešeny výhradně formou písemných dodatků schválených všemi stranami. V závěrečném ustanovení jsou citovány obecné principy splnění či nesplnění dohody. Smlouva bývá vyhotovena v českém jazyce a jazyce země, jejíž podnikatelský subjekt do Joint-Venture vstupuje. Obligátním dodatkem, že smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, je považována za kompletní a v souladu s českým právním řádem. Smlouvu o vytvoření Joint-Venture podepisují všechny zúčastněné strany – buď jednatelé společností nebo prokuristé

>Struktura Cereal Partners Struktura Cereal Partners

>Smlouva o vytvoření Joint-Venture je dohodou poměrně obecnou. Založený podnik se řídí právem země, Smlouva o vytvoření Joint-Venture je dohodou poměrně obecnou. Založený podnik se řídí právem země, ve kterém sídlí a podle tohoto práva vystupuje i vůči vlastníkům. Vzájemné zkušenosti společností vstupujících do Joint-Venture mezi sebou významně ovlivňují koncepci Smlouvy a většinou zjednodušují její znění. V případě společností, jejichž obchodní vztahy jsou spíše na počátku spolupráce se dá předpokládat, že Smlouva bude obšírný dokument přesně vymezující meze té které společnosti a rovněž její závěrečná ustanovení budou cílena tak, že se budou co možná nejvíce odvolávat na platný právní řád České republiky (dané země).