Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства виконали: Іваненко

 • Размер: 6.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства виконали: Іваненко по слайдам

Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства виконали: Іваненко Павло Ланецька Інна Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства виконали: Іваненко Павло Ланецька Інна

План 1. Характеристика фінансової діяльності підприємства. 2. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 3. Оцінювання фінансовогоПлан 1. Характеристика фінансової діяльності підприємства. 2. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 3. Оцінювання фінансового стану підприємства. 4. Фінансово-економічна ефективність діяльності підприємства.

1. Характеристика фінансової діяльності підприємства Україна вступила в період формування ринкових відносин. Ринкова економіка1. Характеристика фінансової діяльності підприємства Україна вступила в період формування ринкових відносин. Ринкова економіка за своєю сутністю є засобом, який стимулює зростання продуктивності праці, всемірне підвищення ефективності виробництва. Продуктивність суспільної праці (Псп) вимірюється відношенням приведеного національного доходу (НД) до середньої чисельності працівників, зайнятих у галузях матеріального виробництва (Чм), а саме:

Фінансова діяльність підприємства може бути організована такими методами: комерційний розрахунок; неприбуткова діяльність; кошторисне фінансування. Фінансова діяльність підприємства може бути організована такими методами: комерційний розрахунок; неприбуткова діяльність; кошторисне фінансування.

Основним методом фінансової діяльності вступає комерційний розрахунок, який ґрунтується на таких принципах: самоокупність (означає повне покриттяОсновним методом фінансової діяльності вступає комерційний розрахунок, який ґрунтується на таких принципах: самоокупність (означає повне покриття витрат за рахунок отримання доходів); прибутковість (отримані доходи мають не тільки покрити витрати, а й сформувати прибуток); самофінансування (передбачає покриття витрат на розвиток виробництва за рахунок отриманого прибутку та залучених кредитів, які також погашаються за рахунок прибутку);

2. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток. Прибуток —2. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток. Прибуток — це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства. .

Залежно від формування та розподілу розрізняють декілька видів прибутку: валовий від операційної діяльності від звичайної діяльностіЗалежно від формування та розподілу розрізняють декілька видів прибутку: валовий від операційної діяльності від звичайної діяльності до оподаткування чистий

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іВаловий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 Формування чистого доходу (виручки) підприємства можна представити у вигляді: Прибуток (збиток) від операційної діяльності Формування чистого доходу (виручки) підприємства можна представити у вигляді: Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебрична сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат:

3. Оцінювання фінансового стану підприємства    — — це здатність3. Оцінювання фінансового стану підприємства — — це здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, потребою в їхньому розміщенні і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

 Головна мета аналізу — своєчасно виявляти і запобігати недолікам у фінансовій діяльності і знаходити резерви Головна мета аналізу — своєчасно виявляти і запобігати недолікам у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

У процесі аналізу фінансового стану підприємства розглядаються такі питання: платоспроможність як самого підприємства, так іУ процесі аналізу фінансового стану підприємства розглядаються такі питання: платоспроможність як самого підприємства, так і його дебіторів; забезпеченість власними обіговими коштами у відповідності з потребою в них; збереження коштів, причини зміни їх сум на протязі періоду, що аналізується; виконання плану прибутку і прибутковість фінансово-господарської діяльності підприємства; стан запасів товарно-матеріальних цінностей і джерел їх утворення;

 Аналіз динаміки валюти балансу та його структури проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства Аналіз динаміки валюти балансу та його структури проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства (валюти балансу) рядок 330 на початок і на кінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до його неплатоспроможності.

Платіжні зобов'язання підприємства поділяються на три групи: заборгованіст ь, строк оплати якої вже настав; заборгованіст ь,Платіжні зобов’язання підприємства поділяються на три групи: заборгованіст ь, строк оплати якої вже настав; заборгованіст ь, яку необхідно погасити найближчим часом; довгостроков а а заборгованіст ь. ь.

4. Фінансово-економічна ефективність діяльності підприємства Ефективність виробництва — являє собою комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів4. Фінансово-економічна ефективність діяльності підприємства Ефективність виробництва — являє собою комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу

Види ефективності виробництва (продуктивності системи) поділяються за такими ознаками: За наслідками: — — економічна; —Види ефективності виробництва (продуктивності системи) поділяються за такими ознаками: За наслідками: — — економічна; — — соціальна. За місцем одержання: — — локальна (госпрозрахункова); — — народногосподарська. За ступенем збільшення ефекту: — — первісна; — — мультиплікаційна. За метою визначення: — — абсолютна; — — порівняльна.

  Слід зазначити, що рівень економічної ефективності в промисловості залежить від багатьох взаємопов'язаних факторів. Слід зазначити, що рівень економічної ефективності в промисловості залежить від багатьох взаємопов’язаних факторів. Для кожної галузі промисловості внаслідок її техніко-економічних особливостей характерні специфічні фактори ефективності. .

Дякую за увагу!!! Дякую за увагу!!!