«Фармацевт-менеджер» модулі «Д рігер-клиникалы фармацевт-пациент» ж

Скачать презентацию «Фармацевт-менеджер» модулі «Д рігер-клиникалы фармацевт-пациент» ж Скачать презентацию «Фармацевт-менеджер» модулі «Д рігер-клиникалы фармацевт-пациент» ж

dadanbekova_turgan.ppt

 • Размер: 1.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации «Фармацевт-менеджер» модулі «Д рігер-клиникалы фармацевт-пациент» ж по слайдам

 «Фармацевт-менеджер» модулі «Д рігер-клиникалы фармацевт-пациент» ж йесіні ма ыздылы ы!ә қ ү ң ң ғ «Фармацевт-менеджер» модулі «Д рігер-клиникалы фармацевт-пациент» ж йесіні ма ыздылы ы!ә қ ү ң ң ғ Т рган лдан, Даданбекова Дана ұ Ұ Маманды : 5 В 110300 Топ: ФА 12 -003 -02, ФА 12 -004 -01 қ ылыми жетекшілер: Шопабаева А. Р. , Чеботаренко Н. А. , , Елшібекова . М. Ғ ҚС. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Алматы, 201 66 «Д рігер-клиникалы ә қ фармацевт-пациент» ж йесіні ү ң ма ыздылы ы! ң ғ Студенттер : Т рган лдан, ұ Ұ Даданбекова Дана ылыми жетекшілер: Ғ Шопабаева А. Р. , Чеботаренко Н. А. , Елшібекова . М. Қ

зектілігіӨ  Д рілік затты жанама серінен болатын лім ә ң ә ө азіргі кездезектілігіӨ Д рілік затты жанама серінен болатын лім ә ң ә ө азіргі кезде лем бойынша 4 -6 -шы орынды иеленіп қ ә отыр. Б ны негізгі себебі ретінде д рілік заттар ұ ң ә айналысы саласында ОТС (рецептсіз босатылатын д рілік) препараттар саныны ар ынды суі болып ә ң қ қ ө табылады. Ал д рігер маманы болса сансыз д рілік ә ә препарат ассортиментіне тиісті талдауларды ж ргізуге ү м мкіншілігі бола бермейді. Б л д рілік препаратты ү ұ ә ң рамы мен сер ету механизмін жетік білетін ж не құ ә ә медицина саласын оса ме герген маманны ажет қ ң ң қ екенін к рсетеді. ө

Ма сатық • аза стан Республикасыны медицина саласына Қ қ ң клиникалы фармацевт маманыны ажеттілігінМа сатық • аза стан Республикасыны медицина саласына Қ қ ң клиникалы фармацевт маманыны ажеттілігін қ ң қ аны тау. қ

Міндеттері • 1. Клиникалы фармацевт маманды ыны шы у қ ғ ң ғ тарихын талдау; Міндеттері • 1. Клиникалы фармацевт маманды ыны шы у қ ғ ң ғ тарихын талдау; • 2. Шетелді о ыту т жірбиесіне с йене отырып, ң қ ә ү клиникалы фармацевт маманын дайындауда қ бас а п ндермен зара байланысын зерттеу; қ ә ө • 3. Клиникалы фармацевті андай ызмет қ ң қ қ ат аратынын аны тау; қ қ • 4. Клиникалы фармацевті медицина маманы қ ң ретінде ма ыздылы ын аны тау. ң ғ қ

 Клиникалы фармацевтқ - нау ас а ем та айындау қ қ ғ барысында д рігер Клиникалы фармацевтқ — нау ас а ем та айындау қ қ ғ барысында д рігер мен ә нау аспен ты ыз байланыста қ ғ ем-шара ж ргізетін ү медицина саласыны ң ызметкері. қ

Тарихы • Дәрілік препараттың саны екінші дүние жүзілік соғыстан кейін бірден жоғарылап және өзін-өзі емдеу кеңТарихы • Дәрілік препараттың саны екінші дүние жүзілік соғыстан кейін бірден жоғарылап және өзін-өзі емдеу кең түрде дами бастады. Соның әсерінен халық арасында дәрілік затпен улану да өсті. Осы себептерге байланысты АҚШ пен Канада елдерінде өткен ғасырыдың 70 -жылдарында фармация саласында «клиникалық фармацевт» мамандығы пайда бола бастады. Одан кейін клиникалық фармация Европа елдерінде: Германияда, Францияда, Польшада қарқынды дамыды. Қазіргі кезде АҚШ-та әрбір клиникаларда клиникалық фармацевт жұмыс жасайды.

Клиникалы қ фармацевт Д рігер ә Пациент «Д рігер-фармацевт-пациент» ж йесі. ә ү Клиникалы қ фармацевт Д рігер ә Пациент «Д рігер-фармацевт-пациент» ж йесі. ә ү

Клиникалы қ фармация алыпты ж не Қ ә Пат. физиология Медициналы қ терминология ЖалпыКлиникалы қ фармация алыпты ж не Қ ә Пат. физиология Медициналы қ терминология Жалпы медициналы қ жаттар құКоммуникативті да дылар ғ Медициналы ателіктерге қ қ талдау Жалпы синдромология. Клиникалы сиптомология қ Анатомия Биохимия Фармакоэкономика Фармацевтикалы қ химия Токсикология Фармакология. Биофармация Д рілік алып ә қ технологиясы Фармацевтикалы қ амкорлы қ қКлиникалы фармацияны бас а ылым салаларымен байланысы қ ң қ ғ

Клиникалы фармацевт ж мысыны қ ұ ң арты шылы тары: қ қ • 1. Клиника менКлиникалы фармацевт ж мысыны қ ұ ң арты шылы тары: қ қ • 1. Клиника мен ауруханада дәрілік затқа кететін қаржы шығынын 10 %- ға қысқартады; • 2. Пациенттің жағдайына аса мән беріледі; • 3. Пациенттердің медицина қызметкерлеріне деген сенімі арта түседі;

Клиникалы фармацевті міндеттеріқ ң Жазыл ан н с амаларды д рысты ын , я ни ешбірКлиникалы фармацевті міндеттеріқ ң Жазыл ан н с амаларды д рысты ын , я ни ешбір атенін жо екендігіне к з жеткізу, с йкес ғ ұ қ ң ұ ғ ғ қ қ ө ә пациентке д л ж не ауіпсіз келетіндігін тексеру; ә ә қ Д рілік заттарды м лшері туралы ж не е олайлы алыпы, мысалы таблеткалар, жа па ә ң ө ә ң қ қ қ майлар, инъекциялар бойынша ке ес беру; ң Есірткімен байланысты тарихы бар нау астарды абылдап, олар а ажетті емдеулер туралы қ қ ғ қ шешім абылдау а к мектесу; қ ғ ө Нау астарды д рілік заттарды абылдау кезіндегі пайда болатын проблемалары жайлы бас а қ ң ә қ қ медициналы ж мыскерлермен арым атынасты орнату; қ ұ қ қ Пациентті емделуі туралы оны туыс андарымен, фармацевтер йымымен ж не жалпы ң ң қ ұ ә т жірибелі д рігерлермен тал ылау; ә ә қ Д рілік заттарды тиісті амтамасыз ету ж не са тау; ә қ Біліктілігі т мен ж не т жірибесі аз ызметкерлерді ж мысын ада алау; ө ә ә қ ң ұ қ ғ ылыми зерттеулерді ж не дайынды тарды ж ргізу, насихаттау; Ғ ә қ ү Д рілік заттарды ны туралы а паратпен б лісу; ә ң құ қ ө Стерильді д рілік заттарды дайындау ж не оларды сапасын ба ылау, мысалы тамырішілік ә ә ң қ д рілік заттар; ә Клиникалы зерттеулерді жасау ж не оларды ада алау; қ ә қ ғ Т жірибесі мол фармацевтер д ріхананы б лімдерінде немесе ауруханы бас а салаларында ә ә ң ө ң қ о ыту процесстеріне атыса алады. қ қ

Клиникалы фармацевті қ ң ат аратын ызметі қ қ  Клиникада: Д рігерге рационалдыКлиникалы фармацевті қ ң ат аратын ызметі қ қ Клиникада: Д рігерге рационалды д рілерді ә ә та дау а к мектесу; ң ғ ө (фармакодинамика, фармакокинетикасымен атар, қ бас а затпен серлесуін ескере қ ә отырып) Пациентті жа дайына ң ғ байланысты д рілік затты ә ң м лшерін аны тау; ө қ Пациентпен ты ыз байланысты ғ болып, жа дайын ба ылап отыру; ғ қ Пациентті фармакотерапиялы ң қ реакциясына моноторингін шы ару; ғ Клиникада орналас ан қ зертханаларда д рілік заттармен ә ж мыс істеу; ұ Д ріханада: ә Пациенттерге д рілерді ә ң рационалды олданылуы жайлы қ а парат беру; қ Оригинал ж не ымбат д рілік ә қ ә затты эффективті, ол жетімді ң қ аналогін та дау а ж рдемдесу; ң ғ ә

Клиникалы фармацевтке ажет қ қ квалификация • Клиникалы фармацевт ретінде ж мыс істеу шін, Клиникалы фармацевтке ажет қ қ квалификация • Клиникалы фармацевт ретінде ж мыс істеу шін, қ ұ ү сіз жо ар ы білім беру мекемесінде бес жыл о ып ғ ғ қ ж не к сіби дайынды ты амтамасыз етуі із ажет. ә ә қ қ ң қ Б л мыналарды амтиды: ұ қ • -Фармация саласында (MPharm) Бас фармацевтикалы ке есімен қ ң (GPh. C) аккредиттелген т рт жылды магистр д режесі; ө қ ә • -Ауруханада бір жыл бойы практика алып, с йкесінше сол практика а Бас фармацевтикалы ә ғ қ ке естен ба а алу. ң ғ

Клиникалы фармацевтке ажетті қ қ да дылар ғ • Жо ары де гейде коммуникативті да дылар;Клиникалы фармацевтке ажетті қ қ да дылар ғ • Жо ары де гейде коммуникативті да дылар; ғ ң ғ • Д л, ы ыласпен, зейін сала ж мыс істеу; ә қ ұ • Пайда бол ан проблемаларды шешу шін з ғ ү ө білімінді сай пайдалана білу; • IT- да дылар ; ғ • з ж мысына деген жауапкершілік; Ө ұ • Топта ж мыс істей білу; ұ • Жалпы клиникалы білім; қ • К шбасшылы да дылар. ө қ ғ

Жеті «Д РЫС» н тижеҰ ә 7 rights results • Д рыс препарат ұ (right drug)Жеті «Д РЫС» н тижеҰ ә 7 rights results • Д рыс препарат ұ (right drug) ; • Д рыс ба ыт ұ ғ (right route) ; • Д рыс доза ү (right dose) ; • Д рыс уа ыт ұ қ (right time) ; • Д рыс м лімет ұ ә (right information) ; • Д рыс документ ұ (right documentation) ; • Д рыс пациент (дені сау пациент) (right patient). ұ

Клиникалы фармацевт ж мыс қ ұ жасай алады: • 1. Клиника, ауруханада; • 2.Клиникалы фармацевт ж мыс қ ұ жасай алады: • 1. Клиника, ауруханада; • 2. Д ріханада; ә • 3. Клинико-биологиялы лабораторияларда; қ • 4. Фармацевтикалы ндірісте; қ ө

орытындыҚ • ҚР -ны ң медицина саласында дәрігер мен бірге клиникалық фармацевт маманы жұмыс жасаса, орытындыҚ • ҚР -ны ң медицина саласында дәрігер мен бірге клиникалық фармацевт маманы жұмыс жасаса, емдеу іс -шараларының тиімділігі арта түспек. Яғни науқастарға жіті көңіл бөлініп, медицина саласы қызметкерлері жұмысының сапасына деген сенім нығаяды. • Біздің университетіміздің негізгі артықшылығы теориялық білім мен тәжірбиелік білімді ұштастыра отырып оқыту жүйесі болып табылады. Білікті оқытушыларымыз бен тәжірбиелік базаның жеткілікті болуына байланысты университетіміздің клиникалық фармацевт маманын даярлап шығуға мүмкіндігі мол.

Благодарю за внимание!  Благодарю за внимание!