Скачать презентацию Европейски съюз Европейски социален фонд Оперативна програма Развитие Скачать презентацию Европейски съюз Европейски социален фонд Оперативна програма Развитие

599c79926fb050bb8dbe89d76315559a.ppt

  • Количество слайдов: 12

Европейски съюз Европейски социален фонд Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: Европейски съюз Европейски социален фонд Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 „Обучение на персонала на "Юсис" ООД - инвестиции във Вашата сигурност ”, изпълняван от „ЮСИС” ООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, схема BG 051 PO 0012. 1. 16 “Квалификация на заети лица – фаза 3” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Европейски Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във Европейски съюз Европейски Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 социален фонд ЮСИС една от водещите охранителни компании в България, специализирана в реализирането на комплексни охранителни решения. Основана през 1994 год. , компанията предоставя услуги на територията на цялата страна и притежава всички необходими национални лицензи. Дългогодишният ни опит неоспоримо показва, че комплексните решения постигат дългосрочни резултати и носят най-широки ползи за вас, нашите клиенти. Ние се грижим не просто за защитата на хора, съоръжения и репутации, но и за намаляване разходите и осигуряване на по-добро обслужване, като допринасяме за стабилна и надеждна среда за развитие на вашия бизнес. На територията на всички областни градове, както и в още 100 населени места в страната, ние се грижим за сигурността на своите клиенти чрез физическа охрана, GPRS СОД Патрули, транспортираме пари и ценности, поддържаме и изграждаме системи за сигурност и осигуряваме обектите при аварии и инциденти. ЮСИС разполага със специално изграден ДЕНОНОЩЕН МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР. Заедно с нашите СОД Патрули, инкасови екипи и инженери сме готови да отговорим на вашите нужди по всяко време на денонощието. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд През 1997 г. стартирахме успешно предоставяне на услуги в областта на Фасилити мениджмънта. Дейностите по професионално почистване и поддръжка на сгради и съоръжения, съчетани с охрана, успяха да докажат своята ефективност, включително в повишаване нивото на сигурност за нашите клиенти. Изградената от ЮСИС Система за управление на собствеността налага надежден контрол на достъпа над случайни посетители и служители на основни доставчици и спестява средства на възложителите, чрез минимизиране на административните ангажименти и комуникация с един доставчик. Нашият персонал е нашето голямо богатство. Над 50% от охранителите имат стаж във фирмата повече от 5 години. Техните качества са оценени, доразвити и използвани умело, за да сме сигурни, че ви предлагаме безкомпромисно качество и експертност, на която можете да се доверите. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд Наименование на проекта: „ Обучение на персонала на „Юсис” ООД – инвестиции във Вашата сигурност” Продължителност на проекта – 12 месеца. Обща стойност на проекта - 159 014, 00 лева Сума на исканото Безвъздмезна помощ - 111 309, 80 лева Процент на исканото Безвъздмезна помощ - 70 % В хода на реализация на проекта ще бъдат обхванати 601 служители на “ЮСИС” ООД Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд Обща цел: Общата цел на настоящото проектно предложение е чрез инвестиции в повишаване капацитета на служителите да се повиши производителността и качеството на труда и работната сила, както и конкурентоспособността на бизнеса в страната и в частност на „Юсис” ООД. Специфични цели: üАктуализиране на ключовите компетенции на заетите лица в съответствие с изискванията на практиката и европейските критерии за качество; üУсъвършенстване на системата за развитие на човешките ресурси в Юсис ООД като стратегически фактор за постигане на устойчива конкурентност; üПовишаване на информираността на работодателите за значимостта на инвестициите в човешките ресурси и целите и резултатите на ОП РЧР като цяло чрез осигуряване на широка публичност на дейностите по проекта; üРеализация на практика на принципа за учене през целия живот. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд Дейности, които трябва да се изпълнят по време на проекта: üДейност 1: Подготовка и организиране на работата. Изготвяне на цялостната документация и провеждане на процедурите за избор на изпълнители. Изготвяне на информационни материали и провеждане на пресконференция. üДейност 2: Сключване на договор с избрания на базата на проведената процедура по ПМС 55 изпълнител на обученията по проекта. üДейност 3: Организация и координация на проектните дейности. üДейност 4: Провеждане на обучение по умения за работа в екип. üДейност 5: Анализ на ефективността, оценка на изпълнението и провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности. üДейност 6: Предварителен, текущ, последващ контрол. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд Повишеното качество на работа на служителите в компанията ще доведе до нарастване на производителността на труда и възнаграждение спрямо по-доброто представяне. Това значително ще повиши качеството им на живот като цяло, което изцяло съответства на стратегическата цел на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Съответствието на проекта със специфичните цели на програмата се изразява в: 1. Повишаване качеството на работната сила чрез реализиране на обучения, съобразени с повишените изисквания на икономическата среда; 2. Повишаване на инвестициите в човешкия капитал. Настоящият проект цели повишаване конкурентоспособността на пазара на труда на включените в проекта служители, което значително ще повиши както тяхната пригодност като цяло, така и ще им даде възможност за развитие и израстване на работното място. Чрез този си ефект, проектът подпомага реализирането на целите на приоритетна ос 2 на ОП „РЧР” – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, както и на област на интервенция 2. 1 Подобряване адаптивността на заетите лица. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд Чрез реализиране на обученията, заложени в настоящото проектно предложение целим повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на „Юсис” ООД, което изцяло съответства на общата цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Съответствието на нашия проект със специфичните цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се изразява в: 1. Мащабната информационна кампания, която се предвижда по проекта ще спомогне за привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната относно значимостта на подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда; 2. Предвидените по проекта обучения напълно съответстват на втората специфична цел на схемата за предоставяне на безвъзмездва помощ – повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица; 3. Повишеното качество на работа на служителите в компанията ще доведе до нарастване на производителността на труда; 4. Като основен пряк резултат от реализирането на проекта може да се изведе запазването на заетостта от страна на работодателите минимум една година след приключване на обучението. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд „Юсис” ООД има изградена национална мрежа в над 20 града в страната. Поради териториалния си обхват, вътрешофирмената политика е обърната към подпомагане постигането на целите, заложени в националните и европейски стратегически документи и приоритети. Чрез реализиране на дейностите по проекта ще се съдейства за постигане на една от основните цели, заложени в Актуализираната стратегия по заетостта на Република България за периода 2008 -2015, приета от Министерски Съвет на 30. 04. 08 и Националния план за действие по заетостта - инвестиране в човешкия капитал за развитие на икономика, основана на знанието. Инвестициите в човешкия ресурс на преприятието водят до повишаване на неговата конкурестоспособност на пазара и като следствие на това повишаване на заетостта и доходите на служителите му, което допринася за постигане на основната цел, заложена в Националната стратегическа референтна рамка. Финансирането на дейностите по проекта ще създадат повече и по-добри работни места и ще допринесе за постигането на конкурентна производителност, което напълно отговаря на заложените цели в ревизираната Лисабонска стратегия и Социалната програма. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд Повишаването на конкурентоспособността на фирмата чрез реализация на заложените в настоящия проект дейности ще повиши оборота й и ще доведе до възможност за разкриване на нови работни места, което ще повиши заетостта и ще подпомогне постигането на целите на Лисабонската стратегия. Основно предизвикателство на пазара на труда, формулирано в контекста на Общностните цели от Лисабон е изключителната необходимост да се предоставя обучение и образование, което отговаря на търсенето на пазара на труда. Ето защо по настоящия проект е предвидено най-необходимото обучение за служителите ни, предвид сферата на действие на компанията и са заложени в проектното предложение, така че те да отговарят изцяло на потребностите на служителите от различните офиси на фирмата. Чрез заложените по настоящия проек обучения ще се осигури инвестиране в усвояването на нови знания и умения от служителите и ще се съдейства за утвърждаване на практиката за учене през целия живот с цел професионалната им реализация през целия активен трудов живот. Проектното предложение осигурява достъп до качествено обучение, като чрез това се гарантира на всеки от тях пълноценно участие в обществото и правото на достоен труд и възнаграждение, съобразно с представянето. Чрез него ще се съдейства за повишаване устойчивостта и „активността“ на социалната защита и за осигуряване на равенство на възможностите. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд Ще се повишат компетенциите на 601 служители, чрез включването им в обучение по умения за работа в екип в съответствие с изискванията на програмата. Обучението ще се проведе от избран външен изпълнител и в него ще се включат общо 601 служители, разпределени на 41 групи. Продължителността на обучението е 30 учебни часа, които ще се реализират в рамките на 4 дни за всяка група. Поради факта, че служителите ни са ситуирани в цялата страна, групите ще бъдат реализирани поетапно в десет града. На база на разпределението на хората по градове е предвидено тези градове да са: София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе, Варна, Велико Търново, Враца, Пазарджик и Благоеврад или Сандански. След провеждането на финалния изпит за всички обучени служители, които го издържат ще бъде издаден сертификат за преминато обучение. Провежданите в рамките на реализация на дейностите анкети ще бъдат събрани и данните от тях ще бъдат обобщени. За установяване на качеството на дейностите и удовлетвореността на служителите ще бъде изготвен доклад, включващ анализ на резултатите от обученията, базиращ се на данни от анкетите и информация от обучителите. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето Европейски съюз Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013: „Инвестира във вашето бъдеще”! Проект № BG 051 PO 001 -2. 1. 16 -0061 -C 0001 Европейски социален фонд Лице за контакт: Виолина Иванова Технически изпълнител Телефон: 02 / 920 02 11 Факс: 02 / 920 02 11 e-mail: [email protected] com Благодарим за вниманието! Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “ЮСИС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.