ЭНЕРГ ИЯ АЛМАСУЫ. AT

Скачать презентацию ЭНЕРГ ИЯ АЛМАСУЫ.  AT Скачать презентацию ЭНЕРГ ИЯ АЛМАСУЫ. AT

4_energetiches_obmen-2016_pptkaz.ppt

 • Размер: 7.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 91

Описание презентации ЭНЕРГ ИЯ АЛМАСУЫ. AT по слайдам

 ЭНЕРГ ИЯ АЛМАСУЫ.  AT Ф ЭНЕРГ ИЯ АЛМАСУЫ. AT Ф

 Д РІС ЖОСПАРЫӘ : Энергия алмасуы туралы т сінік. ү Э нергия алмасуыны Д РІС ЖОСПАРЫӘ : Энергия алмасуы туралы т сінік. ү Э нергия алмасуыны сатылары. ң К мірсулар ө ( К), липидтер (Л) ж не ә белоктарды (Б) арнайы жолдармен ң ыдырауы. ш карбон ыш ылдарыны циклі Ү қ қ ң (Кребс циклі).

AT Ф AT Ф

  ЭНЕРГИЯ АЛМАСУЫ ( ЭА)− ЭНЕРГЕТИКАЛЫ Қ МАТЕРИАЛДАРДЫ (К, Л, Б) А ЭНЕРГИЯ АЛМАСУЫ ( ЭА)− ЭНЕРГЕТИКАЛЫ Қ МАТЕРИАЛДАРДЫ (К, Л, Б) А ЗАДА Ң Ғ ТОТЫ ЫП ЭНЕРГИЯ Ғ Б ЛУІ Н/Е БЕЛГІЛІ БІР ОСЫЛЫС Ө Қ Т РІНДЕ СИНТЕЗДЕЛІП ЭНЕРГИЯНЫ Ү СА ТАУЫ Ж/Е ОНЫ ТІРШІЛІК Қ АЖЕТІНЕ ПАЙДАЛАНУЫ. Қ

6 СО 2 +6 Н 2 О  С 6 Н 12 О 66 СО 2 +6 Н 2 О С 6 Н 12 О 6 + 6 О 2 hv (2847 Кдж)

  hv (2847 Кдж) 6 СО 2 +6 Н 2 О hv (2847 Кдж) 6 СО 2 +6 Н 2 О С 6 Н 12 О 6 + 6 О 2 ФОТОСИНТЕЗ

Copyright 2009, John Wiley & Sons, Inc. Mechanisms of ATP generation 1. Substrate-level phosphorylation ○Copyright 2009, John Wiley & Sons, Inc. Mechanisms of ATP generation 1. Substrate-level phosphorylation ○ Transferring high-energy phosphate group from an intermediate directly to ADP 2. Oxidative phosphorylation ○ Remove electrons and pass them through electron transport chain to oxygen

АТФ а зада 2 процесте т зіледі: ғ ү  1) тоты удан фосфорлану; ғАТФ а зада 2 процесте т зіледі: ғ ү 1) тоты удан фосфорлану; ғ 2) субстраттан фосфорлану.

  Энергия алмасуы 4 сатыдан т радыұ : 1. К РДЕЛІ ЗАТТАРДЫ Энергия алмасуы 4 сатыдан т радыұ : 1. К РДЕЛІ ЗАТТАРДЫ АРНАЙЫ ЖОЛДАРМЕН Ү Ң ЫДЫРАП ОРТА НІМ Қ Ө АКТИВТІ СІРКЕ ЫШ ЫЛЫН (Ацетил-Ко. А) Қ Қ Т ЗУІ. Ү 2. Ш КАРБОН ЫШ ЫЛДАРЫНЫ ЦИКЛІ ( КЦ) Ү Қ Қ Ң Ү 3. БИОЛОГИЯЛЫ ТОТЫ У (БТ) Қ Ғ 4. ТОТЫ УДАН ФОСФОРЛАНУ (ТФ) Ғ

Энергия алмасуыны сатыларың Ацетил -Co. AПИРУВАТК МІРСУЛАР Ө ГЛЮКОЗА ЛИПИДТЕР БМ ҚБЕЛОКТАР АМИН ЫШ ЫЛЫҚ ҚЭнергия алмасуыны сатыларың Ацетил -Co. AПИРУВАТК МІРСУЛАР Ө ГЛЮКОЗА ЛИПИДТЕР БМ ҚБЕЛОКТАР АМИН ЫШ ЫЛЫҚ Қ КРЕБС ЦИКЛІ ΝΗ 3 Мочевина 2 CO 2 БИОЛОГИЯЛЫ Қ ТОТЫ У Ғ O 2 ATPe -ГЛИЦЕРИН ФОСФОТРИОЗА β−ТОТЫ УҒ ТОТЫУҒДЕЗАМИНДЕНУ 1 С А Т Ы С Ы 2 — САТЫСЫ 3 — САТЫСЫ ТОТЫ УДАН Ғ ФОСФОРЛАНУ 4 -САТЫСЫ 3 НАДН 2 ФАДН 2 ЭТАНОЛ 10% 50% 40% ТАГ

Этанол метаболизм 1 Этанол метаболизм

К МІРСУЛАР   МОНОСАХАРИДТЕР Ө ГЛИКОЗИДАЗА ЛИПИДТЕР ( ТАГ )  К МІРСУЛАР МОНОСАХАРИДТЕР Ө ГЛИКОЗИДАЗА ЛИПИДТЕР ( ТАГ ) ГЛИЦЕРИН + БМ ҚЭСТЕРАЗА БЕЛОКТАР АМИН ЫШ ЫЛДАРЫ Қ Қ ПЕПТИДАЗА

 Глюкоза тоты анда, ПЖ т зіледі. ққ Қ ү ПЖ тоты удан декарбоксилденіп АС Глюкоза тоты анда, ПЖ т зіледі. ққ Қ ү ПЖ тоты удан декарбоксилденіп АС Қ ғ Қ пайда болады. Амин ыш ылдар қ қ дезаминденіп ПЖ Қ немесе АС т зіледі. Қ ү Липидтер ыдыра анда глицерин мен ғ БМ т зіледі. Қ ү Глицерин тоты ып фосфотриозалар ғ ар ылы ПЖ — а ол тоты удан қ Қ ғ ғ декарбоксилденіп АС т зіледі, Қ ү ал БМ Қ β -тоты у а шыра анда ғ ғ ұ ғ АС т зіледі. Қ ү

ÑÍ3 Ñ Î ÑOOÍ Í ÀÄÍ2 HSKo. ACO 2 SKo. A C ÑÍ3 Î àöåòèÑÍ3 Ñ Î ÑOOÍ Í ÀÄÍ2 HSKo. ACO 2 SKo. A C ÑÍ3 Î àöåòè ë Êî Àï è ðóâàò ПИРУВАТДЕГИДРОГЕНАЗДЫ КОМПЛЕКС (ПДК)ТОТЫ УДАН ДЕКАРБОКСИЛДЕНУ Ғ РЕАКЦИЯСЫ РР В 1 В

Энергия алмасуыны 1 сатысың Ацетил -Co. AПИРУВАТК МІРСУЛАР Ө ГЛЮКОЗА ЛИПИДТЕР БМ ҚБЕЛОКТАР АМИН ЫШ ЫЛЫҚЭнергия алмасуыны 1 сатысың Ацетил -Co. AПИРУВАТК МІРСУЛАР Ө ГЛЮКОЗА ЛИПИДТЕР БМ ҚБЕЛОКТАР АМИН ЫШ ЫЛЫҚ Қ Мочевина ГЛИЦЕРИН ФОСФОТРИОЗА β−ТОТЫ УҒ ТОТЫУҒ ДЕЗАМИНДЕНУ ЭТАНОЛ 10% 50% 40% ТАГ N Н 3 Е=(1%)

  Лимон ыш ылыны цикліқ қ ң  (Цитрат циклі, КЦ Лимон ыш ылыны цикліқ қ ң (Цитрат циклі, КЦ Ү , КРЕБС циклі). 2.

АМЕРИКАЛЫ Қ БИОХИМИК ГАНС КРЕБС 1953 ЖЫЛЫ НОБЕЛЬ СЫЙЛЫ ЫН АЛДЫ. Ғ АМЕРИКАЛЫ Қ БИОХИМИК ГАНС КРЕБС 1953 ЖЫЛЫ НОБЕЛЬ СЫЙЛЫ ЫН АЛДЫ. Ғ

КЦ МА ЫЗЫ: Ү Ң 1. КЦ −К МІРСУЛАР , ЛИПИДТЕР, Ү Ө БЕЛОКТАР ЫДЫРАКЦ МА ЫЗЫ: Ү Ң 1. КЦ −К МІРСУЛАР , ЛИПИДТЕР, Ү Ө БЕЛОКТАР ЫДЫРА АНДА Ғ Т ЗІЛГЕН АКТИВТІ СІРКЕ Ү ЫШ ЫЛЫН (АС ) Қ Қ Қ 2 СО 2 −ГЕ ДЕЙІН ТОТЫ ТЫРАДЫ. Қ 2. ПЛАСТИКАЛЫ ЫЗМЕТ Қ Қ АТ АРАДЫ. Қ

 КЦ− НІ АРАЛЫ НІМДЕРІ: Ү Ң Қ Ө ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ , ЛИПОГЕНЕЗ, АМИН КЦ− НІ АРАЛЫ НІМДЕРІ: Ү Ң Қ Ө ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ , ЛИПОГЕНЕЗ, АМИН ЫШ ЫЛДАРЫНЫ Қ Қ Ң МЕТАБОЛИЗМІНЕ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ М МКІН Ү.

3. БАРЛЫ АЛМАСУ ПРОЦЕСТЕРІН Қ (К, Л, Б) БІР−БІРІМЕН БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ. 4. СУТЕГІНІ3. БАРЛЫ АЛМАСУ ПРОЦЕСТЕРІН Қ (К, Л, Б) БІР−БІРІМЕН БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ. 4. СУТЕГІНІ К ЗІ. АС Ң Ө Қ ТОТЫ УЫНДА Т ЗІЛГЕН ЭНЕРГИЯ Ғ Ү АКТИВТІ СУТЕГІ Т РІНДЕ ( НАД Ү Н 2 , ФАД Н 2 ) СА ТАЛАДЫ Қ.

КЦ РЕАКЦИЯЛАРЫ Ж РУІ ШІН: Ү Ү Ү КЦ РЕАКЦИЯЛАРЫ Ж РУІ ШІН: Ү Ү Ү

 КЦ реакциялары Ү митохондрия матриксасында ж реді, ү 10 реакциядан т рады. ұ КЦ реакциялары Ү митохондрия матриксасында ж реді, ү 10 реакциядан т рады. ұ

1 -реакция. Ацетил-Ко. А цитратсинтаза серінен ә ымызды сірке ыш ылымен Қ қ қ қ1 -реакция. Ацетил-Ко. А цитратсинтаза серінен ә ымызды сірке ыш ылымен Қ қ қ қ СҚ Қ конденсацияланып цитрат (лимон ыш ылы) т зеді. қ қ ү

  2. Цитрат аконитаза атысуымен қ дегидратацияланып цис- аконитат а қ 2. Цитрат аконитаза атысуымен қ дегидратацияланып цис- аконитат а қ айналады.

4. 1−ші тоты у-тоты сыздану р/сы. ғ қ Изоцитратдегидрогеназа (ИЦДГ) серінен изоцитрат ә ымызды янтарь Қ4. 1−ші тоты у-тоты сыздану р/сы. ғ қ Изоцитратдегидрогеназа (ИЦДГ) серінен изоцитрат ә ымызды янтарь Қ қ ыш ылына қ қ (оксалосукцинат) тоты ады ғ (дегидрлену). НАДН 2 -ге тоты сызданады. қ

5. Декарбоксилдену реакциясы Я декарбоксилденіп Қ Қ -кетоглутарат, СО 2 т зеді ү5. Декарбоксилдену реакциясы Я декарбоксилденіп Қ Қ -кетоглутарат, СО 2 т зеді ү

  6. 2−ші тоты у-тоты сыздану р\сы. ғ қ -кетоглутарат тоты удан 6. 2−ші тоты у-тоты сыздану р\сы. ғ қ -кетоглутарат тоты удан ғ декарбоксилденіп жо ары ғ энергиялы осылыс қ қ сукцинил-Ко. А, НАДН 2 , СО 2 т зеді. ү -кетоглутаратдегидрогеназды комплекс атысады қ

7. Субстраттан фосфорлану реакциясы. Сукцинаттиокиназа серіненә Сукцинил-Ко. А-да ы ғ макроэргиялы байланыс7. Субстраттан фосфорлану реакциясы. Сукцинаттиокиназа серіненә Сукцинил-Ко. А-да ы ғ макроэргиялы байланыс зіліп қ ү Сукцинат (янтарь ыш ылы) қ қ т зіледі. ү Б лінген энергия ар ылы ө қ ГДФ пен Н З РО 4 – тен ГТФ т зіледі ү

Т зілген ГТФ ү нуклеозиддифосфат− киназа к мегімен ө АТФ -ке айналады: ГТФ + АДФТ зілген ГТФ ү нуклеозиддифосфат− киназа к мегімен ө АТФ -ке айналады: ГТФ + АДФ → АТФ + ГДФ

 8. 3−ші тоты у-тоты сыздану р\сы. ғ қ ФАД−т уелді ә сукцинатдегидрогеназа 8. 3−ші тоты у-тоты сыздану р\сы. ғ қ ФАД−т уелді ә сукцинатдегидрогеназа (СДГ) серінен Сукцинаттан ә фумарат ж не тоты сыздан ан ә қ ғ ФАДН 2 т зіледі. ү

  9. Фумараза фумаратты гидратациялап малат т зіледі. ү 9. Фумараза фумаратты гидратациялап малат т зіледі. ү

 10. 4−ші тоты у-тоты сыздану ғ қ р/сы. НАД−т уелді ә малатдегидрогеназа 10. 4−ші тоты у-тоты сыздану ғ қ р/сы. НАД−т уелді ә малатдегидрогеназа (МДГ) серінен Малаттан ә С Қ Қ ж не ә НАДН 2 т зіледі. ү

 2 СО 2 +3 НАДН 2 +ФПН 2 + ГТФ ( АТФ)СН 3 С=О SКо. 2 СО 2 +3 НАДН 2 +ФПН 2 + ГТФ ( АТФ)СН 3 С=О SКо. А Ацетил. Ко. А (АС )Қ

КЦҮ −де: 2 ДЕКАРБОКСИЛДЕНУ, 4 ТОТЫ У−ТОТЫ СЫЗДАНУ, Ғ Қ 1 СУБСТРАТТАН ФОСФОРЛАНУКЦҮ −де: 2 ДЕКАРБОКСИЛДЕНУ, 4 ТОТЫ У−ТОТЫ СЫЗДАНУ, Ғ Қ 1 СУБСТРАТТАН ФОСФОРЛАНУ РЕАКЦИЯСЫ Ж РЕДІ. Ү

1 C CH 2 COOH OOxaloacetic acid COOH Citric acid. H 2 C COOHHOC H 21 C CH 2 COOH OOxaloacetic acid COOH Citric acid. H 2 C COOHHOC H 2 C COOH+ H + Pyruvic acid Acetyl coenzyme A C CH 3 OCH 3 C COOH O To electron transport chain H 2 OCO 2 NAD + KREBS CYCLENADH Co. A 1 C CH 2 COOH OOxaloacetic acid COOH Isocitric acid. H 2 C COOH HOC COOHHC COOH HCitric acid. H 2 C COOHHOC H 2 C COOH+ H + Pyruvic acid Acetyl coenzyme A C CH 3 OCH 3 C COOH O To electron transport chain H 2 OCO 2 NAD + KREBS CYCLENADH Co. A 21 To electron transport chain. CO 2 + H +C CH 2 COOH OOxaloacetic acid COOH Alpha-ketoglutaric acid H 2 C COOH HCH C COOH Isocitric acid. H 2 C COOH HOC COOHHC COOH HCitric acid. H 2 C COOHHOC H 2 C COOH NAD ++ H + Pyruvic acid Acetyl coenzyme A C CH 3 OCH 3 C COOH O To electron transport chain H 2 OCO 2 NAD + KREBS CYCLE NADH Co. A 2 3 O 1 To electron transport chain. CO 2 + H + NADHCO 2 + H +C CH 2 COOH OOxaloacetic acid COOH Succinyl Co. A H 2 C COOH CH 2 C S Co. A Alpha-ketoglutaric acid H 2 C COOH HCH C COOH Isocitric acid. H 2 C COOH HOC COOHHC COOH HCitric acid. H 2 C COOHHOC H 2 C COOH NAD ++ H + Pyruvic acid Acetyl coenzyme A C CH 3 OCH 3 C COOH O To electron transport chain H 2 OCO 2 NAD + KREBS CYCLE NADH O Co. A 2 3 4 1 To electron transport chain. CO 2 + H + NADHCO 2 + H +C CH 2 COOH OOxaloacetic acid COOH H 2 C COOH Succinic acid Succinyl Co. A H 2 C COOH CH 2 C S Co. A Alpha-ketoglutaric acid H 2 C COOH HCH C COOH Isocitric acid. H 2 C COOH HOC COOHHC COOH HCitric acid. H 2 C COOHHOC H 2 C COOH NAD +GDP + H + Pyruvic acid Acetyl coenzyme A C CH 3 OCH 3 C COOH O To electron transport chain ADP H 2 OCO 2 NAD + KREBS CYCLE NADH ATPGTP O Co. A 2 3 45 1 To electron transport chain. CO 2 + H + NADHCO 2 + H +To electron transport chain C CH 2 COOH OOxaloacetic acid COOH H 2 C COOH Succinic acid Succinyl Co. A H 2 C COOH CH 2 C S Co. A Alpha-ketoglutaric acid H 2 C COOH HCH C COOH Isocitric acid. H 2 C COOH HOC COOHHC COOH HCitric acid. H 2 C COOHHOC H 2 C COOH Fumaric acid NAD +GDPFAD HC CH + Pyruvic acid Acetyl coenzyme A C CH 3 OCH 3 C COOH O To electron transport chain ADPFADH 2 COOH H 2 OCO 2 NAD + KREBS CYCLE NADH ATPGTP Co. A O Co. A 2 3 456 O 1 To electron transport chain. CO 2 + H + NADHCO 2 + H +To electron transport chain C CH 2 COOH OOxaloacetic acid COOH HCOH CH 2 COOH H 2 C COOH Succinic acid. Malic acid Succinyl Co. A H 2 C COOH CH 2 C S Co. A Alpha-ketoglutaric acid H 2 C COOH HCH C COOH Isocitric acid. H 2 C COOH HOC COOHHC COOH HCitric acid. H 2 C COOHHOC H 2 C COOH Fumaric acid NAD +GDPFAD HC CH + Pyruvic acid Acetyl coenzyme A C CH 3 OCH 3 C COOH O To electron transport chain ADPFADH 2 COOHH 2 OCO 2 NAD + KREBS CYCLE NADH ATPGTP Co. A O Co. A 2 3 456 7 O 1 To electron transport chain. CO 2 + H + NADHCO 2 + H + To electron transport chain C CH 2 COOH OOxaloacetic acid COOH+ H + NADH HCOH CH 2 COOH H 2 C COOH Succinic acid. Malic acid Succinyl Co. A H 2 C COOH CH 2 C S Co. A Alpha-ketoglutaric acid H 2 C COOH HCH C COOH Isocitric acid. H 2 C COOH HOC COOHHC COOH HCitric acid. H 2 C COOHHOC H 2 C COOH Fumaric acid NAD +GDPFAD NAD + HC CH + Pyruvic acid Acetyl coenzyme A C CH 3 OCH 3 C COOH O To electron transport chain ADPFADH 2 COOHH 2 OCO 2 NAD + KREBS CYCLE NADH ATPGTP Co. A O Co. A 2 3 456 7 8 O

Regulation of the TCA Cycle Again, 3 reactions are the key sites Citrate synthase -Regulation of the TCA Cycle Again, 3 reactions are the key sites Citrate synthase — ATP, цитрат, NADH and succinyl-Co. A inhibit Isocitrate dehydrogenase — ATP and NADH inhibit, Са + 2 ADP and NAD+ activate -Ketoglutarate dehydrogenase — NADH and succinyl-Co. A inhibit, Са + 2 , AMP activat е Also note pyruvate dehydrogenase: ATP, NADH, acetyl-Co. A inhibit, NAD + , Co. A activate

3 САТЫ. БИОЛОГИЯЛЫ ТОТЫ У (БТ )Қ Ғ БТ— ЖАСУША МИТОХОНДРИЯСЫНДА ТЕТІН Ө ТОТЫ У–ТОТЫ3 САТЫ. БИОЛОГИЯЛЫ ТОТЫ У (БТ )Қ Ғ БТ— ЖАСУША МИТОХОНДРИЯСЫНДА ТЕТІН Ө ТОТЫ У–ТОТЫ СЫЗДАНУ (Т-Т) РЕАКЦИЯЛАРЫНЫ Ғ Қ Ң ЖИЫНЫ. Т-Т РЕАКЦИЯЛАРЫНЫ ЖИЫНЫН= ЭЛЕКТРОНДАРДЫ Ң Ң ТАСЫМАЛДАНУ ТІЗБЕГІ = ТЫНЫС АЛУ ТІЗБЕГІ= ТІНДІК ТЫНЫС АЛУ ДЕПТЕ АТАЙДЫ.

  БИОЛОГИЯЛЫ ТОТЫ У(БТ) МАҚ Ғ ЫЗЫ: Ң 1. ЭНЕРГИЯ (Е) Б БИОЛОГИЯЛЫ ТОТЫ У(БТ) МАҚ Ғ ЫЗЫ: Ң 1. ЭНЕРГИЯ (Е) Б ЛІНЕДІ. (Е=40 -45% АТФ + ЖЫЛУ) Ө 2. ЭНДОГЕНДІ СУ Т ЗІЛЕДІ. Ү S Н 2 + ½ О 2 S + Н 2 О +Е субстрат

БТ ОКСИДОРЕДУКТАЗАЛАР АТЫСУЫМЕН МИТОХОНДРИЯДА Қ Ж РЕДІ Ү : 11 РЕАКЦИЯДАН Т РАДЫ. Ұ БТ ОКСИДОРЕДУКТАЗАЛАР АТЫСУЫМЕН МИТОХОНДРИЯДА Қ Ж РЕДІ Ү : 11 РЕАКЦИЯДАН Т РАДЫ. Ұ

 ПФ(НАД) (ФП (ФМН) Ко Q Цх b с 1 с а а ПФ(НАД) (ФП (ФМН) Ко Q Цх b с 1 с а а 3 О 2. S Н 2 БТ тізбегіндегі ферменттерді орналасу ң т ртібі неге т уелді? ә ә ТОТЫ У–ТОТЫ СЫЗДАНУ потенциалыны Ғ Қ ң суіне байланысты. ө

Е , В Н/ Н 2    -0. 41 НАД\НАД НЕ , В Н/ Н 2 -0. 41 НАД\НАД Н 2 -0, 32 Ф МН \ФМН Н 2 -0, 22 Ко. Q\Ко Q Н 2 +0, 04 Цхв ( Fe 3+ \ Fe 2+ ) +0, 07 с 1 ( Fe 3+ \ Fe 2+ +0, 23 c ( Fe 3+ \ Fe 2+ ) +0, 25 а ( Fe 3+ \ Fe 2+ ) +0, 29 а 3 ( Fe 3+ \ Fe 2+ ) +0, 55 ½ О 2 +0, 82 S Н 2 НАД Н 2 ФП Н 2 Ко Q Н 2 b c 1 c a a 3 О

БТ тізбегі    Малат СҚ Қ Пиридинфермент ПФ(НАД) БТ тізбегі Малат СҚ Қ Пиридинфермент ПФ(НАД) НАДН 2 2 Н флавопротеин. ФП(ФМН) ФПН 2 2 Н Ко Q Ko. Q Н 2 2 Н + 2 е 46 к. Дж

   2 е- 2 цхв ( е Ғ 3+ ) 2 цхв( 2 е- 2 цхв ( е Ғ 3+ ) 2 цхв( еҒ 2+ ) 2 е — 2 цхс 1 ( еҒ 3+ ) 2 цх с1 ( еҒ 2+ ) 2 е — 2 цхс ( е Ғ 3+ ) 2 цхс ( еҒ 2+ ) 2 е — 2 цха ( е Ғ 3+ ) 2 цха ( еҒ 2+ ) 43 к. Дж 102 к. Дж

   2 е - 2 цха 3 ( еҒ 3+ ) 2 е — 2 цха 3 ( еҒ 3+ ) 2 цха 3 ( еҒ 2+ ) 2 е — 1/2 О 2 — 2 Н + + О 2 — Н 2 О эндогенді су

Тоттыққан ж\е тотықсызданған цитохром гемдері цитохромдар электрондарды тасымалдау жолымен субстратты тоты қ тырады. ОлТоттыққан ж\е тотықсызданған цитохром гемдері цитохромдар электрондарды тасымалдау жолымен субстратты тоты қ тырады. Ол кезде цх геміндегі е валенттігі згереді)Ғ ө цха. Цх ( Fe 3+ ) + e ־ Цх ( Fe 2+ ) тоты ан ққ тоты қ сызданган ферри ферро

орытынды: Қ БТ-ны ң 3 н ктесінде ү сатысында АТФ т зуге үорытынды: Қ БТ-ны ң 3 н ктесінде ү сатысында АТФ т зуге ү жеткілікті энергия б лінеді. Осы сатылар БТ мен ө ТФ-ны ң абысу н ктелері қ ү деп аталады, олар: 2, 6, 9 ж не 10 сатылар. ә 1. 2 пункт−НАД Н 2 -ні ң ФП(ФМН) –мен тоты уы ғ 46 к. Дж 2. 6 пункт- Ферро Цхв тоты уы- ғ 43 к. Дж. 3. (9, 10 пункт) -Цитохромоксидазаны тоты уы ң ғ 102 к. Дж.

ЭНЕРГИЯ АЛМАСУЫНЫ Ң 4 САТЫСЫ: ТОТЫ УДАН ФОСФОРЛАНУ Ғ ( ТФ ). ТФ −ЭНЕРГИЯ АЛМАСУЫНЫ Ң 4 САТЫСЫ: ТОТЫ УДАН ФОСФОРЛАНУ Ғ ( ТФ ). ТФ − БИОЛОГИЯЛЫ ТОТЫ У ЭНЕРГИЯСЫН Қ Ғ ПАЙДАЛАНЫП АДФ ПЕН БЕЙОРГАНИКАЛЫ Қ ФОСФАТТАН АТФ Т ЗУ ПРОЦЕСІ. Ү +БТ энергия АДФ + Н 3 РО 4 АТФ + Н 2 О АТФ-СИНТАЗА

 БТ тізбегінде электрондар НАДН 2 -ден О 2 -ке тасымалдан анда матрикстен мембранааралы ке істікке БТ тізбегінде электрондар НАДН 2 -ден О 2 -ке тасымалдан анда матрикстен мембранааралы ке істікке ғ қ ң шамамен 6 протон шы арылады. ғ Ішкі мембрананы сырт ы жа ы — о , ал ішкі жа ы теріс ң қ ғ ң ғ зарядталады. Ішкі мембранада пайда бол ан электрохимиялы потенциал ғ қ энергиясы протондарды матрикске АТФ-синтазаны ионды ң ң қ каналдары ар ылы айтуына сер етеді, я ни АТФ т зіледі. қ қ ә ғ ү Мембрана аралы ке істікке протондарды тасымалдануы қ ң ң ЭТТ — ні ң I , III , IV комплекстері орналас ан б лімдерде қ ө ж ретіндіктен б лімдер тыныс алу мен тоты удан ү ұ ө ғ фосфорлануды абысу н ктелері деп аталады. ң қ ү

БИОЛОГИЯЛЫ ТОТЫ У ФЕРМЕНТТЕРІҚ Ғ == ТЫНЫС АЛУ ФЕРМЕНТТЕРІ = ЭЛЕКТРОН ТАСЫМАЛДАУШЫ Ж ЙЕ ҮБИОЛОГИЯЛЫ ТОТЫ У ФЕРМЕНТТЕРІҚ Ғ == ТЫНЫС АЛУ ФЕРМЕНТТЕРІ = ЭЛЕКТРОН ТАСЫМАЛДАУШЫ Ж ЙЕ Ү

Copyright 2009, John Wiley & Sons, Inc. The actions of the three proton pumps and ATPCopyright 2009, John Wiley & Sons, Inc. The actions of the three proton pumps and ATP synthase in the inner membrane of mitochondria Space between outer and inner mitochondrial membranes Inner mito- chondrial membrane Mitochondrial matrix H + channel NADH dehydrogenase complex: FMN and five Fe-S centers NADe – H + + + + – – – –Q NADH + 1 Space between outer and inner mitochondrial membranes Inner mito- chondrial membrane Mitochondrial matrix H + channel NADH dehydrogenase complex: FMN and five Fe-S centers Cytochrome b-c 1 complex: cyt b , cyt c 1 , and an Fe-S center. NAD e –e – H + + + + – – – –Q Cyt c NADH + 1 2 Space between outer and inner mitochondrial membranes Inner mito- chondrial membrane Mitochondrial matrix H + channel NADH dehydrogenase complex: FMN and five Fe-S centers Cytochrome b-c 1 complex: cyt b , cyt c 1 , and an Fe-S center Cytochrome oxidase complex: cyt a , cyt a 3 , and two Cu. NAD 1 1/2 O 2 e –e – e – H +H + + + + – – – – H 2 OQ Cyt c NADH + 3 ADP + ATP synthase P ATP

Energy from NADH + H + Low H + concentration in matrix of mitochondrion Inner mitochondrialEnergy from NADH + H + Low H + concentration in matrix of mitochondrion Inner mitochondrial membrane Matrix High H + concentration between inner and outer mitochondrial membranes Outer membrane Inner membrane H + channel Electron transport chain (includes proton pumps) 1 2 Energy from NADH + H + ADP + ATP synthase Low H + concentration in matrix of mitochondrion Inner mitochondrial membrane Matrix High H + concentration between inner and outer mitochondrial membranes Outer membrane Inner membrane H + channel Electron transport chain (includes proton pumps) P ATP

 Р /О −ТОТЫ УДАН ФОСФОРЛАНУ КОЭФФИЦИЕНТІ. Ғ Р /О − АТФ ־ Р /О −ТОТЫ УДАН ФОСФОРЛАНУ КОЭФФИЦИЕНТІ. Ғ Р /О − АТФ ־ ТІ Т ЗУГЕ КЕТКЕН БЕЙОРГАНИКАЛЫ Ү Қ ФОСФАТТЫ МОЛЬ САНЫН К РСЕТЕДІ (СІ ІРІЛГЕН Ң Ө Ң ОТТЕКТІ БІР АТОМЫНА ЕСЕПТЕГЕНДЕ). Н/Е Ң Т ЗІЛГЕН Ү АТФ-тің МОЛЬ САНЫН К РСЕТЕДІ. Ө Р /О = 2 н/е

ЕГЕР СУБСТРАТ ПИРИДИН ФЕРМЕНТІ ПФ(НАД) АР ЫЛЫ ТОТЫ СА: Қ Қ Р /О = 3; себебіЕГЕР СУБСТРАТ ПИРИДИН ФЕРМЕНТІ ПФ(НАД) АР ЫЛЫ ТОТЫ СА: Қ Қ Р /О = 3; себебі б л кезде б лінген ұ ө энергия 3 АТФ т зуге жеткілікті. НАДН 2−ден ү О 2 −ке тасымалданатын протондар мен электрондар 3 абысу қ н ктесін басып теді. НАДН ү ө 2 3 АТФ ЕГЕР СУБСТРАТ ФЛАВОПРОТЕИД ФП( ФАД) АР ЫЛЫ Қ ТОТЫ СА: Қ Р /О =2; ФПН 2 2 АТФ

1 МОЛЕКУЛ АС ТОТЫ АНДА 12 АТФ Т ЗІЛЕДІ. Қ ҚҚ Ү АС 2 СО1 МОЛЕКУЛ АС ТОТЫ АНДА 12 АТФ Т ЗІЛЕДІ. Қ ҚҚ Ү АС 2 СО Қ 2 +3 НАДН 2 +ФПН 2 +АТФ БТ ЭНЕРГИЯ + Н 2 О ЭНЕРГИЯ+Н 2 О ТФ ЖЫЛУ ТФ (9 АТФ) (2 АТФ) БТ. ТФ 3 НАДН 2 3 х3=9 АТФ, ФПН 2 БТ. ТФ 2 АТФ АС КЦ. БТ. ТФ Қ Ү 9 +2+1=12 АТФ

Ферменттік ансамбль. БТ тізбегіне атысатын ферменттер митохондрияны ішкі қ ң мембранасымен берік байланыс ан, сызы тыФерменттік ансамбль. БТ тізбегіне атысатын ферменттер митохондрияны ішкі қ ң мембранасымен берік байланыс ан, сызы ты қ қ т рде орналаспайды, олар 4 комплекске ү ( тыныс алу ансамблі) бірігіп электрондар мен протондарды тасымалдайды: I -комплекс ФП ФМН ; ол – НАДН 2 — ні тоты тырады; қ II -комплекс ФП ФАД ; ол органикалы ыш ылдарды қ қ қ (сукцинат) тоты тырады , здері ФАД қ ө Н 2 -ге тоты сызданады; қ III -комплекс Цх b — Цхс 1 ; Олар. Ко Q Н 2 -ден электрондарды осып алып ферро форма а айналады. қ ғ IV -комплекс цитохромvсидаза ( 2 Цха+4 Цха 3 +6 С u ) н/е Цха мен Цх а 3 ; олар электрондарды ферро Цхс –дан О 2 –ке тасымалдайды.

I ж/е II комплекс Ко. Q ар ылық III –комплекспен байланысады, ал III ж/еI ж/е II комплекс Ко. Q ар ылық III –комплекспен байланысады, ал III ж/е IV –комплекс Цхс ар ылы қ бірімен байланысады. Ко. Q мен Цхс тыныс алу комплексіні ң рамына кірмейді. құ

 ФП(ФМН) Цх b -Цхс 1 2 Цха +4 Цха 3  6 С u ФП(ФМН) Цх b -Цхс 1 2 Цха +4 Цха 3 6 С u ФП(ФАД) S Н 2 НАД Н 2 НАД S Ко Q Цхс О 2 II комплекс III комплекс IV комплекс | | АДФ + Р i АТФ| | S Н 2 НАД Н 2 ФП Н 2 Ко Q Н 2 b c 1 c a a 3 О 2 сукцинат фумарат

БТ МЕН ТФ ЗАРА ТЫ ЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ. Ө Ғ БТ ЖЫЛДАМДЫ ЫН ТФ БА ЫЛАЙДЫ, МБТ МЕН ТФ ЗАРА ТЫ ЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ. Ө Ғ БТ ЖЫЛДАМДЫ ЫН ТФ БА ЫЛАЙДЫ, М НЫ ТЫНЫС Ғ Қ Ұ АЛУДЫ БА ЫЛАУ ДЕЙДІ. Қ ЕГЕР: АДФ , АЛ АТФ БОЛСА − БТ ЖЫЛДАМДЫ Ы ; Ғ АДФ , АЛ АТФ БОЛСА − БТ ЖЫЛДАМДЫ Ы . Ғ

ЭНЕРГИЯ АЛМАСУЫ САТЫЛАРЫ БІР -БІРІМЕН ТЫ ЫЗ Ғ БАЙЛАНЫСТЫ. 1 -2 САТЫСЫ : АСЭНЕРГИЯ АЛМАСУЫ САТЫЛАРЫ БІР -БІРІМЕН ТЫ ЫЗ Ғ БАЙЛАНЫСТЫ. 1 -2 САТЫСЫ : АС АР ЫЛЫ БАЙЛАНЫСАДЫ. Қ Қ 1 САТЫДА Т ЗІЛГЕН АС 2 САТЫ КЦ- де ТОТЫ АДЫ. Ү Қ Ү Ғ 2 -3 САТЫСЫ : КЦ Ү — де. ТОТЫ СЫЗДАН АН Қ Ғ ДЕГИДРОГЕНАЗАЛАР ( НАДН 2 , ФАД Н 2 ) АР ЫЛЫ; Қ НАДН 2 , ФАД Н 2 тек БТ — да vсидоредуктазалар атысуымен қ тоты ады. ғ 3 -4 САТЫСЫ : БТ ЭНЕРГИЯСЫ АР ЫЛЫ. Қ ТФ — да АДФ ПЕН ФОСФОР ЫШ ЫЛЫНАН БТ Қ Қ ЭНЕРГИЯСЫН ПАЙДАЛАНЫП АТФ Т ЗІЛЕДІ. Ү

ГИПОЭНЕРГЕТИКАЛЫ К Й Қ Ү ־ АТФ СИНТЕЗІНІ Т МЕНДЕУІ: Ң Ө АШТЫ ҚГИПОЭНЕРГЕТИКАЛЫ К Й Қ Ү ־ АТФ СИНТЕЗІНІ Т МЕНДЕУІ: Ң Ө АШТЫ Қ О 2 ЖАСУШАНЫ ОТТЕКПЕН АМТАМАСЫЗ Қ ЕТЕТІН Ж РЕК Ү ־ АН ТАМЫРЛАРЫ Қ МЕН ТЫНЫС АЛУЖ ЙЕСІНІ Б ЗЫЛУЫ; Ү Ң Ұ АНЕМИЯ ГИПОВИТАМИНОЗ

HADH 2   ñóêöè í àò   Î2 HADH 2 ñóêöè í àò Î2 Öõ ñ êî ì ï ë åêñ 1 CO CN- Êî Q ì àë î í àò êàðá î êñè í ÒÒFA AÄÔ + Pi ÀÒÔ Ô Ì Í Fe. S Öõ b Fe. S Öõñ 1 êî ì ï ë åêñ Ø 2Öõ à 4Öõà 3 3 Cu êî ì ï ë åêñ 1 V H 2 S Ô ÀÄ Fe. S êî ì ï ë åêñ Ï BAL Àí òè ì è öè í À Ротенон Барбитурат прогестерон

БТ ИНГИБИТОРЛАРЫ НАДН-ДЕГИДРОГЕНАЗА ИНГИБИТОРЛАРЫ: РОТЕНОН, БАРБИТУРАТТАР (ВЕНОНАЛ, ГЕКСЕНАЛ, НЕМБУТАЛ, АМИТАЛ); ЦХв −с ИНГИБИТОРЛАРЫ- АНТИМИЦИНБТ ИНГИБИТОРЛАРЫ НАДН-ДЕГИДРОГЕНАЗА ИНГИБИТОРЛАРЫ: РОТЕНОН, БАРБИТУРАТТАР (ВЕНОНАЛ, ГЕКСЕНАЛ, НЕМБУТАЛ, АМИТАЛ); ЦХв −с ИНГИБИТОРЛАРЫ- АНТИМИЦИН А; ЦИТОХРОМОКСИДАЗА ИНГИБИТОРЛАРЫ- ЦИАНИДТЕР(С N ), УГАРНЫЙ ГАЗ (СО), Н 2 S.

 АТФ т зілу шін: ү ү 1 - митохондрия мембранасыны ң ткізгіштігі алыпты АТФ т зілу шін: ү ү 1 — митохондрия мембранасыны ң ткізгіштігі алыпты болуы керек; ө қ 2 — мембранада потенциалды ң айырымы болуы керек.

  БТ МЕН ТФ АЖЫРАТУШЫ ЗАТТАРЫ КЕЙБІР ЛИПОФИЛЬДІ ПРОТОНОФОРЛАР МИТОХОНДРИЯ МЕМБРАНАСЫНЫ БТ МЕН ТФ АЖЫРАТУШЫ ЗАТТАРЫ КЕЙБІР ЛИПОФИЛЬДІ ПРОТОНОФОРЛАР МИТОХОНДРИЯ МЕМБРАНАСЫНЫ ТКІЗГІШТІГІН Б ЗЫП Ң Ө Ұ ПРОТОНДАРДЫ ПРОТОНДЫ НАСОС АР ЫЛЫ ЕМЕС Қ Қ МИТОХОНДРИЯ МЕМБРАНАСЫ АР ЫЛЫ МАТРИКСКЕ Қ ТАСЫМАЛДАЙДЫ. ОНДА БТ МЕН ТФ АРАСЫНДА Ы БАЙЛАНЫСТАР ЗІЛІП , Ғ Ү БІРІНЕН АЖЫРАЙДЫ. Б Л КЕЗДЕ БТ Ж РЕ БЕРЕДІ, Ұ Ү БІРА Б ЛІНГЕН ЭНЕРГИЯ ЖЫЛУ Т РІНДЕ ТАРАЛЫП, АТФ Қ Ө Ү СИНТЕЗІ Т МЕНДЕЙДІ. ДЕНЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫ Ө ЖО АРЛАЙДЫ. Р Ғ /О КОЭФФИЦИЕНТІ Т МЕНДЕЙДІ. Ө

ЭКЗОГЕНДІ АЖЫРАТ ЫШТАРҚ − 2, 4 -ДИНИТРОФЕНОЛ, ДИКУМАРОЛ, СТРЕПТОМИЦИН; ЭНДОГЕНДІ АЖЫРАТ ЫШТАР Қ −МАЙ ЫШЭКЗОГЕНДІ АЖЫРАТ ЫШТАРҚ − 2, 4 -ДИНИТРОФЕНОЛ, ДИКУМАРОЛ, СТРЕПТОМИЦИН; ЭНДОГЕНДІ АЖЫРАТ ЫШТАР Қ −МАЙ ЫШ ЫЛДАРЫ, Қ Қ АЛ АНША БЕЗІНІ ГОРМОНЫ Қ Қ Ң ־ ТИРОКСИН, Т Ө ПИГМЕНТІ ־ БИЛИРУБИН, ТЕРМОГЕНИН БЕЛОГЫ. ФОСФОРЛАНУДЫ ТЕЖЕГІШТЕРІ Ң −ОЛИГОМИЦИН. АТФ-СИНТЕТАЗА СЕРІН ТЕЖЕЙДІ. Ә

ДЕБИЕТТЕРӘ : Негізгі : • Биохимия. Под ред. проф. Е. С. Северина, А. Я.ДЕБИЕТТЕРӘ : Негізгі : • Биохимия. Под ред. проф. Е. С. Северина, А. Я. Николаева, М. , 2014 ж. • Т. Ш. Шарманов, С. М. Плешкова «Метаболические основы питания с курсом общей биохимии» , Алматы, 1998 г. • «Медицинская биохимия» , Астана, 2001 г. • В. Дж. Маршал «Клиническая биохимия» , 2000 г. осымша Қ : 1. Б. Гринстейн, А. Гринстейн «Наглядная биохимия» , 2000 г. 2. Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин «Биологическая химия» , 2005 г. 3. Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина «Биологическая химия» , Москва, 2002 г. 4. Р. Марри, Д. Греннер «Биохимия человека» , I — II том, 1993 г. 5. А. Ш. Зайчик, Л. Г. Чурилов «Основы патохимии» , Москва, 2001 г. 6. Полосухина Т. Я. , Аблаев Н. Р. «Материалы к курсу биологическ 4 химии» , 1977 – С. 3, 30 -33, 47 -49, 59 -62. 7. Бышевский А. Ш. , Терсенов О. А. «Биохимия для врача» , 1994 – С. 34 -54, 75, 95, 108, 214 -216, 224, 249. 8. Н. Р. Аблаев Биохимия в схемах и рисунках, Алматы 2005 г. 9. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами. Под ред. проф. Е. С. Северина, А. Я. Николаева, М. , 2002 г.

АТФ-синтаза АТФ-синтаза

ТЫНЫС АЛУ КОМПЛЕКСІНІҢ ЖҰМЫСЫ ТЫНЫС АЛУ КОМПЛЕКСІНІҢ ЖҰМЫСЫ

 В цепь биологического окисления или тканевого дыхания вступают в основном НАДН 2 , В цепь биологического окисления или тканевого дыхания вступают в основном НАДН 2 , который получается в результате бета-окисления жирных кислот, окислительного дезаминтрования аминокислот, окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты и, особенно, в цикле трикарбоновых кислот. Все указанные процессы протекают в митохондриях. Ферменты тканевого дыхания размещаются во внутренней мембране митохондрий и образуют так называемые дыхательные комплексы, или дыхательные ансамбли. Таких дыхательных комплексов 4, пятым комплексом является АТФ-синтаза, превращающая энергию разрядки во внутренней мембране в макроэргическую связь АТФ. Состав ДК, последовательность и характер их функционирования показаны на следующей схеме: При работе дыхательных комплексов I, III и IV освобождается энергия, ко торой достаточно для образования АТФ из АДФ и фосфата АДФ + Н 3 РО 4 + Е. Б. О АТФ + Н 2 О

Взаимодействие дыхательных комплексов и роль при этом кофермента Q и цитохрома с Кофермент Q получаетВзаимодействие дыхательных комплексов и роль при этом кофермента Q и цитохрома с Кофермент Q получает 2 Н не только от ДК I и II , но также от ацил-Ко. А ( процесс -vисления жирных кислот) и от фермента глицерофосфатдегидрогеназы. Далее Ко QH 2 передает электро-ны на ферменты цитохромн 4 системы ( цх b) Цитохром “ с ” передает элек — троны от цитохрома c 1 на цито-хромvсидазу

ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОНОВ ЦХ С НА ЦИТОХРОМОКСИДАЗУ 1. 2 Цх с( Fe 2+ ) +2 Cu 2+ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОНОВ ЦХ С НА ЦИТОХРОМОКСИДАЗУ 1. 2 Цх с( Fe 2+ ) +2 Cu 2+ 2 цхс( Fe 3+ ) + 2 Cu 1+ 2. 2 Cu 1+ + 2 цха( Fe 3+ ) 2 С u 2+ + 2 цха( Fe 2 + ) 3. 2 цха( Fe 2 + ) + 2 цха 3 ( Fe 3+ ) + 2 цха( Fe 3 + ) 4. 2 Н + + ½ O 2 H 2 O (эндогенная вода)

Тыныс алу тіэбегіндегі электрондардың тасымалдануы Тыныс алу тіэбегіндегі электрондардың тасымалдануы

ДЕБИЕТТЕРӘ : Негізгі : • Т. Ш. Шарманов, С. М. Плешкова «Метаболические основыДЕБИЕТТЕРӘ : Негізгі : • Т. Ш. Шарманов, С. М. Плешкова «Метаболические основы питания с курсом общей биохимии» , Алматы, 1998 г. • С. Тапбергенов «Медицинская биохимия» , Астана, 2001 г. • С. Сеитов «Биохимия» , Алматы, 2001 г. • В. Дж. Маршал «Клиническая биохимия» , 2000 г. осымша Қ : 1. Б. Гринстейн, А. Гринстейн «Наглядная биохимия» , 2000 г. 2. Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин «Биологическая химия» , 2005 г. 3. Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина «Биологическая химия» , Москва, 2002 г. 4. Р. Марри, Д. Греннер «Биохимия человека» , I — II том, 1993 г. 5. А. Ш. Зайчик, Л. Г. Чурилов «Основы патохимии» , Москва, 2001 г. 6. Полосухина Т. Я. , Аблаев Н. Р. «Материалы к курсу биологическ 4 химии» , 1977 – С. 3, 30 -33, 47 -49, 59 -62. 7. Бышевский А. Ш. , Терсенов О. А. «Биохимия для врача» , 1994 – С. 34 -54, 75, 95, 108, 214 -216, 224, 249. 8. Н. Р. Аблаев Биохимия в схемах и рисунках, Алматы 2005 г. 9. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами. Под ред. проф. Е. С. Северина, А. Я. Николаева, М. , 2002 г. ОРЫТЫНДЫ С Қ РҰ А ТАРҚ : 1. Энергия алмасуыны сатылары ң. 2. К мірсулар, липидтерді ж не белоктарды арнайы жолдармен ыдырауына сипаттама ө ң ә ң. 3. ш карбон ыш ылдарыны цикліне сипаттама. Ү қ қ ң 4. КЦ реакциялары ж не о ан атысатын негізгі ферменттер. Ү ә ғ қ

    Схема важнейших этапов биvисления Цикл Кребса МОЖЕТ Схема важнейших этапов биvисления Цикл Кребса МОЖЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С БИО- ЛОГИЧЕСКИМ ОКИСЛЕНИЕМ