Скачать презентацию Ekonometrika fənni Ekonometrika fənni üzrə ədəbiyyat 1 Скачать презентацию Ekonometrika fənni Ekonometrika fənni üzrə ədəbiyyat 1

be0636c408355bb009396820f93f62b4.ppt

  • Количество слайдов: 9

Ekonometrika fənni Ekonometrika fənni

Ekonometrika fənni üzrə ədəbiyyat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y. Ekonometrika fənni üzrə ədəbiyyat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y. İ. Hacızalov, Y. R. Kərimova və L. N. Hüseynova – Ekonometrika. Dərslik. Bakı, 2010. 2011, 2012 Y. İ. Hacızalov, M. Y. Zeynalov – İqtisadi kibernetika. Bakı, 2012 Y. İ. Hacızalov, Iqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi. Dərslik. Bakı 2013 A. H. Əliyev – Riyazi proqramlaşdırma. Bakı, 2010 B. S. Musayev, S. M. Şamoyev, Y. İ. Hacızalov – Ticarətdə riyazi üsullar və modellər. Bakı, 1979 B. S. Musayev, Y. İ. Hacızalov – Ticarət iqtısadi proseslərin modelləşdirilmə si. Bakı, 1984 Y. İ. Hacızalov, M. Y. Zeynalov – İdarəetmə sistemlərinin qurulması. Bakı, 1995 Ə. M. Mirzəyev, S. M. Əbdürəhmanov – Optimallaşdırma üsulları. Bakı, 1984 M. Y. Zeynalov, B. Ə. Muxtarov, İ. B. Əliyev –Planlaşdırmada riyazi üsullar və modellər. Bakı, 1983

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. S. M. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. S. M. Əbdürəhmanov, Ə. M. Mirzəyev, S. M. Şamoyev – Riyazi proqramlaşdırma. Bakı, 1983 B. S. Musayev, A. Q. Qəhrəmanov İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma. Bakı, 2000 S. Ə. Şabanov Excel paketində iqtisadi riyazi modellərin həlli. Bakı, 2007 Y. S. Kundışeva – İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə. Bakı, 2009 А. С. Шапкин, Н. П. Мазаева Математические методы и модели исследования операций. М. , 2004 Е. В. Бережная, Б. И. Бережной Математические методы моделирования экономических систем. М. , 2001 А. И. Стрикалов, И. А. Печенежская – Экономико математические методы и модели: Пособие к решению задач, Ростов на Дону, 2008 М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин – Методы оптимизации управления и принятия решений: Примеры, задачи, кейсы, М. , 2007 Н. Коршунов, В. Плясунов – Математика в экономике. М. , 1996 Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, Н. М. Тришин – Исследование операций в экономике. М. , 1997 Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко – Эконометрика. М. , 2002 О. О. Замков, Ю. А. Черемных, А. И. Толстопятенко – Математические методы в экономике. М. , 1999

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Сборник задач 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Сборник задач по высшей математике для экономистов. Под ред. Проф. В. И. Ермакова. М. , 2007 Экономико математические методы и прикладные модели. Под редакцией В. Федосеева, М. , 1999 П. Конюховский Математические методы исследования операций в экономике. Санкт Петербург, 2000 Ю. Н. Кузнецов, В. И. Кузубов, А. Б. Волощенко – Математическое программирование. М. , 1980 Л. Л Терехов – Экономико математические методы. М. , 1972 Х. Таха – Введение в исследование операций. I II том. М. , 1985 И. Л. Акулич – Математическое программирование в примерах и задачах. М. , 1986 А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов – Математика в экономике. Часть I II М. , 2000 Ю. А. Черняк – Системный анализ в управлении экономикой. М. , 1975 В. И. Малыхин – Математическое моделирование экономики. М. , 1998 В. И. Малыхин – Математика в экономике. М. , 2001 В. А. Абчук – Экономика–математические методы. Санкт Петербург, 1999

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. С. И. Зуховицкий, Л. И. Авдеева– Линейное 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. С. И. Зуховицкий, Л. И. Авдеева– Линейное и выпуклое программирование. М. , 1964 Л. И Елисеева – Эконометрика. М. , 2003 В. Колемаев – Математическая экономика. М. , 2002 А. И. Орлов Эконометрика. М. , 2003 Е. В. Щикин, А. Г. Чхарташвили – Математические методы и модели в управлении. М. , 2002 М. Эддоус, Р. Стенсфилд – Методы принятия решений. М. , 1997 М. Интрилигатор – Математические методы оптимизации и экономическая теория. М. , 2002

Giriş. Ekonometrikanın predmeti və məqsədi. Ekonometrika – mürəkkəb, dinamik, stoxastik iqtisadi kibernetik sistemlərin optimal Giriş. Ekonometrikanın predmeti və məqsədi. Ekonometrika – mürəkkəb, dinamik, stoxastik iqtisadi kibernetik sistemlərin optimal davranışı və inkişafı strategiyalarının qurulması ilə məşğul olur. Fənnin obyekti – mürəkkəb, dinamik təbiətli iqtisadi obyektlər və proseslərdir. Fənnin predmeti – iqtisadi sistemlər və bu sistemləri formalaşdıran elementlər arasında obyektiv olaraq mövcud olan kəmiyyət asılılıqlarıdır. Fənnin məqsədi – iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi strategiyalarının qurulmasının nəzəri metodoloji və praktik aspektlərini müəyyən etməkdir.

Riyazi proqramlaşdırma Ekonometrikanın bölmələri İqtisadi-riyazi modellər Riyazi proqramlaşdırma Ekonometrikanın bölmələri İqtisadi-riyazi modellər

 • • Riyazi proqramlaşdırmada dəyişənləri üzərinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulan funksiyaların ən böyük və • • Riyazi proqramlaşdırmada dəyişənləri üzərinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulan funksiyaların ən böyük və ya ən kiçik qiymətlərinin tapılması problemi öyrənilir. Riyazi proqramlaşdırma məsələsini ümumi şəkildə aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar: Riyazi proqramlaşdırmanın bölmələri: 1. Xətti proqramlaşdırma 2. Qeyri-xətti proqramlaşdırma

Ekonometrikanın“İqtisadi-riyazi modellər” bölməsində müxtəlif təyinatlı iqtisadi sistemlərin və proseslərin formal-riyazi abstraksiyaları olan iqtisadi-riyazi modellərin Ekonometrikanın“İqtisadi-riyazi modellər” bölməsində müxtəlif təyinatlı iqtisadi sistemlərin və proseslərin formal-riyazi abstraksiyaları olan iqtisadi-riyazi modellərin qurulması, həll alqoritmlərinin seçilməsi, həlli və alınmış optimal həllərin bazasında optimal idarəetmə strategiyalarının qurulması problemi araşdırılır.