Э Л И К Т Р О Л

Скачать презентацию Э Л И К Т Р О Л Скачать презентацию Э Л И К Т Р О Л

ekg_aziza.pptx

 • Размер: 1.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 26

Описание презентации Э Л И К Т Р О Л по слайдам

Э Л И К Т Р О Л И Т Т Е Р А ЛЭ Л И К Т Р О Л И Т Т Е Р А Л М А С У Ы Б Ұ З Ы Л Ы С Т А Р Ы К Е З ІН Д Е ГІ Э К Г абылда ан: Абенова А. Т. Қ ғ Курс: 6 Топ: 7 -1 Орында ан: Мамадалиева А. И. ғ

Ж о сп а р І. Кіріспе ІІ. Негізгі б лімө Гипокалиемия Гиперкалиемия Гипокальцемия Гиперкальцемия ГипомагниемияЖ о сп а р І. Кіріспе ІІ. Негізгі б лімө Гипокалиемия Гиперкалиемия Гипокальцемия Гиперкальцемия Гипомагниемия Гипермагниемия Д ІІІ. орытынды Қ

К ір ісп е Элетролиттер алмасуы бұзылысы кезінде миокард жасушаларындағы электролиттер өзгерісі ЭКГ-да көрінеді. ЭКГ өзгерісіндеК ір ісп е Элетролиттер алмасуы бұзылысы кезінде миокард жасушаларындағы электролиттер өзгерісі ЭКГ-да көрінеді. ЭКГ өзгерісінде электролиттердің жасушаішілік құрылымы, яғни электролиттердің жетіспеушілігі немесе артып кеткендігі жазылады. Бұл клинцисттер үшін өте маңызды болып табылады.

Калийдің қандағы қалыпты мөлшері - 3, 5 — 5, 4 ммоль/л. Калийдің қандағы қалыпты мөлшері — 3, 5 — 5, 4 ммоль/л.

Ги п о к а л и е м и я Калий жетіспеушілігі айқын сұйықтық жетіспеушілігіГи п о к а л и е м и я Калий жетіспеушілігі айқын сұйықтық жетіспеушілігі кезінде (көп реттік құсу, диарея, диуретиктермен уланғанда, қантты диабет кезінде т. с. с) калий реабсорбциясын төмендететін препараттарды ұзақ уақыт қолданғанда, мысалы, Иценко-Кушинг ауруы кезінде кортикостероидтарды қолданғанда байқалады.

 Экг көрінісі: Т тісшесінің амплитудасының қысқаруы немесе екіфазалы немесе теріс Т тісшесі; S-T сегменті Экг көрінісі: Т тісшесінің амплитудасының қысқаруы немесе екіфазалы немесе теріс Т тісшесі; S-T сегменті изолиниядан төмен горизонтальды ауысуы; U тісшесінің амплитудасының ұзаруы байқалады. Q-T интервалының ұзаруы көрінеді. Ауыр жағдайларда: PQ-интервалының ұзаруы; QRS комплексі кеңеюі;

Д и ф ф е р е н ц и ал ьд ы д иД и ф ф е р е н ц и ал ьд ы д и агн о сти ка. -синусты брад икард ия -м и қанайналы м бұзы лы сы -сол ж ақ қары нш аны ң гипертроф иясы -Д иуретиктер, хинид инм ен ем кезінд е.

Ги п е р к а л и е м и я Калийдің қанда артуыГи п е р к а л и е м и я Калийдің қанда артуы бүйрек ауруымен ауыратын науқастарда, бүйрек жетіспеушілігінмен асқынғанда, ацидоз, калий препараттарымен уланғанда пайда болады. ЭКГ көрінісі: биік, үшкірленген оң Т тісшесі; Q-T интервалының біртіндеп қысқаруы; атриовентрикулярлы өткізгіштіктің баяулауы байқалады; Р тісшесі кеңеюі және амплитудасы төмендеуі; Жедел гиперкалиемия кезінде қарыншаішілік өткізгіштік бұзылысынан Т тісшесіне қарай өтетін QRS комплексінің кеңеюі байқалады, бұл миокард инфаркты кезінде көрінеді.

Д и ф ф ер ен ц и ал ьд ы д и агн оД и ф ф ер ен ц и ал ьд ы д и агн о сти к а. -брад икард ия -м и қанайналы м бұзы лы сы -сол ж ақ қары нш аны ң д иастолалы қ перегрузкасы -субэнд окард иальд ы иш им ия.

Кальцийдің қандағы қалыпты мөлшері – 2, 2 — 2, 5 ммоль/л. Кальцийдің қандағы қалыпты мөлшері – 2, 2 — 2, 5 ммоль/л.

Ги п о к а л ьц е м и я Кальций негізіненсүйекжәнетісұлпаларында концентрленеді. ОлжасушақұрамынаГи п о к а л ьц е м и я Кальций негізіненсүйекжәнетісұлпаларында концентрленеді. Олжасушақұрамына еніп, сүйек құрауға, жүрекжәнебұлшықеттерініңжұмысына қатысады, қанның ұюынқамтамасыз етеді. Ересек адамдарға тәулігіне 0, 5 грамм кальций жеткілікті. Ол сүйекті қатайтуға аса қажет. Кальцийдің ағзадағы жетіспеушілігі қалқанша маңы безі функциясының төмендеуімен жүретін ауру- гипопаратереоз кезінде, Д авитаминозы, айқын сұйықтық тапшылығында (көп ретті құсу, іш өту), кахексия, гипоальбуминемия, жіті панкреатит кезінде кездеседі.

ЭКГ көрінісі: Q-T интервалының ұзаруы; кейде Р- Q(R) интервалының қысқаруы Т тісшесінің амплитудасыны ң төмендеуіЭКГ көрінісі: Q-T интервалының ұзаруы; кейде Р- Q(R) интервалының қысқаруы Т тісшесінің амплитудасыны ң төмендеуі байқалады.

Ги п е р к а л ьц е м и я Гиперкальцемия гиперпаратереоз кезінде, Ги п е р к а л ьц е м и я Гиперкальцемия гиперпаратереоз кезінде, Реклингхаузен ауруы, Д гипервитаминозында, нефрокальциноз, миеломды ауруда, с йек за ымдалуымен ү қ ж ретін атерлі ісіктерде ж не кейбір ү қ ә патологиялы жа дайда кездеседі. қ ғ

ЭКГ к рінісі: ө Q-T интервалыны ң ыс аруы; қ қ ТЭКГ к рінісі: ө Q-T интервалыны ң ыс аруы; қ қ Т тісшесі т мендеген, ө екіфазалы немесе теріс болады; кейде синусты брадикардия мен Р- Q(R) интервалыны ң заруымен к рінетін ұ ө атриовентрикулярлы ткізгіштікті баяулауы ө ң к рінеді. ө

Ги п е р м а гн и е м и я Магнийдің қандағы қалыпты мөлшеріГи п е р м а гн и е м и я Магнийдің қандағы қалыпты мөлшері 0, 8 ммоль/л -1, 2 ммоль/л. Оның мөлшерінің жоғарылауы гипермагниемияға алып келеді. Себептері: бүйрек жеткіліксіздігі, диабеттік кома, кетоацидоз, тиреотоксикоз, катаболизм жоғарылауы кезінде.

Ги п е р м а гн и е м и я ЭКГ көрінісі: Ги п е р м а гн и е м и я ЭКГ көрінісі: QRS комплексінің кеңеюі. PQ интервалының ұзаруы.

Ги п о м а гн и е м и я Магнийдің қандағы қалыпты мөлшері 0,Ги п о м а гн и е м и я Магнийдің қандағы қалыпты мөлшері 0, 8 ммоль/л -1, 2 ммоль/л. Оның мөлшерінің төмендеуі гипомагниемияға алып келеді. Себептері: ипотиреоз, эклампсия, диабеттік комадан шығу кезінде, созылмалы алкоголизм, бауыр циррозы, жедел панкреатит кезінде.

Ги п о м а гн и е м и я ЭКГ көрінісі: ТГи п о м а гн и е м и я ЭКГ көрінісі: Т тісшесі амплитудасының жоғарылауы; QRS комплексінің қысқаруы.

П а й д а л а н ы л ға н ә д еП а й д а л а н ы л ға н ә д е б и е тте р. 1. «Внутренние болезни» Г. Е Ройтберг 2. В. Н. Орлов «Руководство по электрокардиографии» Москва «Медицина» 1985 г. 3. Г. Я. Дехтярь «Электрокардиографическая диагностика» Москва «Медицина» 1966 г. 4. А. В. Струтынский «Электрокардиограмма: анализ и интерпретация» Москва «МЕДпресс» 2001 г. 5. http: //feldsher. ru/ сайты.