Е бек ы ы, п ні, дісі,

Скачать презентацию Е бек ы ы, п ні,  дісі, Скачать презентацию Е бек ы ы, п ні, дісі,

bt_15-17_eңbek_құқyғy,_pәnі,_әdіsterі_slayd.pptx

  • Размер: 306.6 Кб
  • Автор: Tokzhan Koken
  • Количество слайдов: 15

Описание презентации Е бек ы ы, п ні, дісі, по слайдам

Е бек ы ы, п ні,  дісі, ң құқ ғ ә ә принциптері,Е бек ы ы, п ні, дісі, ң құқ ғ ә ә принциптері, айнар к здері қ ө Т Ф: БТ 15 -17 Ө Орында андар: Кокен. Т. , Умирова. А. , Мамытова. А. , ғ Телман ызы. Д. , лжабек. С. , Шайм рат. А. қ Құ ұ

  Е бек ы ың құқ ғ Е бек ы ы дегеніміз – Е бек ы ың құқ ғ Е бек ы ы дегеніміз – ң құқ ғ меншігі мен шаруашылы қ т ріне байланыссыз ү ж мысшыларды барлы ұ ң қ санаттарыны е бекке ң ң байланысты о амды қ ғ қ атынастарын реттейтін ы қ құқ қ саласы.

Е бек ы ыны ң құқ ғ ң дістері ә ыкты бас а салаларыЕ бек ы ыны ң құқ ғ ң дістері ә ыкты бас а салалары сия ты Құқ ң қ қ е бек ы ыны ң құқ ғ ң дістері ә е бектік ы ты атынастар а ж не ң құқ қ ғ ә сонымен ты ыз байла нысты бас а да атынастар а ғ қ қ ғ ы пал ететін т сілдерден, амалдардан ж не қ ә ә ралдарынан т рады. құ ұ Е бек ы ы дісі ң құқ ғ ә — е бек ң ы ыны п ні болып табылатын е бектік құқ ғ ң ә ң ы ты атынастар ж не сонымен ты ыз құқ қ ә ғ байланысты бас а да атынастарды кы ты қ қ құ қ қ реттеуді зіндік ерекшеліктеріні барынша ң ө ң жалпы-лама к рінісі. ө Е бек ы ыны дісі ң құқ ғ ң ә ы ты реттеу андай т сілмен іске асырылады құқ қ ә деген сауал а жауап береді. Е бек ы ы дістері ғ ң құқ ғ ә ы ты нормалардан к рніс табады. құқ қ қ ө

Е бек ы ы 4 т рлі діс ар ылы ң құқ ғ үЕ бек ы ы 4 т рлі діс ар ылы ң құқ ғ ү ә қ реттеледі 1) е бек жа дайларын орталы тан ң ғ қ мемлекеттік реттеу; 2)е бектегі ы ты атынастарды ң құқ қ ң шартты т рде ана пайда болуы, згеруі ү ғ ө ж не жойылуы; ә 3)е бек атынастарын реттеуге е бек ң қ ң жымдарын ж не к сіпода йымдарын ұ ә ә қ ұ атыстыру; қ 4) зара міндеттемелерді орындау мен ө е бекті ор ау ы ын амтамасыз етуді ң қ ғ құқ ғ қ ң ерекше т ртібі. ә

Е бек ы ыны п нің құқ ғ ң ә Е бек атынастары еЕ бек ы ыны п нің құқ ғ ң ә Е бек атынастары е бек кы ыны ң құ ғ ң п ніә болып табылады. Е бек атынастары ң қ е бек ң ы ыны негізгі б лігі бола т рып, о амдык құқ ғ ң ө ұ қ ғ е бек саласында ы материалды ж не рухани ң ғ ә игіліктерді игеру барысында алыптасады. қ Е бек атынастары ң қ дегеніміз тараптарды ң детте жеке е бек ж не жымды шарттар ә ң ә ұ қ негізінде белгілі бір е бек ызметін ж зеге ң қ ү асыруы ж нінде туындайтын ж мыс беруші ө ұ мен ызметкер арасында ы атынастар. қ ғ қ

Е бек ы ыны ң құқ ғ ң принциптері Е бек ы ыны принциптері-Е бек ы ыны ң құқ ғ ң принциптері Е бек ы ыны принциптері- е бек атнастарын ж не ң құқ ғ ң ң қ ә олармен ты ыз байланысты о амды атнастарды реттеу ғ қ қ кезінде басшылы а алынатын бастап ы постулаттар. Р ққ қ Қ конституциясында е бек саласында ы атнастарды ы ты ң ғ қ құқ қ қ реттеуді мынандай принциптері белгіленген: е бек ң ң бостанды ы ж не зіні е бекке абілеттілігіне еркін билік ету; ғ ә ө ң ң қ ызмет пен к сіп т рін та дау м мкіндігі; м жб рлі е бекке қ ә ү ң ү ә ү ң тыйым салу ж не ж мыссызды ты ор ау (Конст. 24 бап); ә ұ қ қ ғ денсаулы ты ор ау ы ы (Конст. 29 бап), ы тар мен қ қ ғ құқ қ бостанды тарды за мен тыйым салынба ан барлы қ ң ғ қ дістермен ор ау ы ы, е бегі шін еш андай ә қ ғ құқ ғ ң ү қ кемітушіліксіз, жала ыны е т менгі м лшерінен кем емес қ ң ң ө ө сыйа ы алу ы ы (Конст. 24, 28 баптар), демалу ы ы қ құқ ғ ( Конст. 24 -бап) т. б. Осы конституциялы прнициптермен атар қ қ Р «Е бек кодксінде» е бек ы ыны т мендегідей Қ ң ң құқ ғ ң ө принциптері ай ындал ан қ ғ

1) адам мен азаматты е бек саласында ы ы тарыны шектелуiне жол бермеу; ң1) адам мен азаматты е бек саласында ы ы тарыны шектелуiне жол бермеу; ң ң ғ құқ қ ң 2) е бек бостанды ы; ң ғ 3) кемсiтушiлiкке, м жб рлi е бекке ж не балалар е бегiнi е нашар т рлерiне тыйым салу; ә ү ң ә ң ң ң ү 4) ауiпсiздiк ж не гигиена талаптарына сай келетiн е бек жа дайларына ы ты амтамасыз ету; қ ә ң ғ құқ қ қ 5) ндiрiстiк ызмет н тижелерiне атысты ал анда ызметкердi мiрi мен денсаулы ыны ө қ ә қ ғ қ ң ө ғ ң басымды ы; ғ 6) е бегi шiн жала ыны е т менгi м лшерiнен кем емес, дiлеттi сыйа ы ын амтамасыз ң ү қ ң ң ө ө ә қ ғ құқ ғ қ ету; 7)тыны у ы ын амтамасыз ету; ғ құқ ғ қ 8) ызметкерлердi ы тары мен м мкiндiктерiнi те дiгi; қ ң құқ қ ү ң ң 9) ызметкерлер мен ж мыс берушiлердi здерiнi ы тары мен м дделерiн ор ау шiн бiрiгу қ ұ ң ө ң құқ қ ү қ ғ ү ы ын амтамасыз ету; құқ ғ қ 10) леуметтiк рiптестiк; ә ә 11) е бек ауiпсiздiгi ж не е бектi ор ау м селелерiн мемлекеттiк реттеу; ң қ ә ң қ ғ ә 12) ызметкерлер кiлдерiнi аза стан Республикасы е бек за намасыны са талуына о амды қ ө ң Қ қ ң ң ң қ қ ғ қ ба ылауды ж зеге асыру ы ын амтамасыз ету болып табылады. Е бек ы ыны субъектілері қ ү құқ ғ қ ң құқ ғ ң ж мысшы мен ж мыс беруші. Б ларды арасында ы арым- атынас келісімдік-шартты негізінде ұ ұ ұ ң ғ қ қ қ рылады. құ

Е бек ы ы ж йесі ң құқ ғ ү Е бек ы ыЕ бек ы ы ж йесі ң құқ ғ ү Е бек ы ы ж йесі деп ң құқ ғ ү бірт тас е бек ы ын ұ ң құқ ғ бір-бірімен ты ыз байланысты жеке б лшектерге ғ ө (институттар а) б луден к рінетін объективті мір ғ ө ө ө с ретін ы саласыны рылымын айтамыз. ү құқ қ ң құ Е бек ң ы ы ж йесі жалпы құқ ғ ү ж не ә ерекше сия ты екі қ б лімнен т рады. Е бек ы ыны ө ұ ң құқ ғ ң жалпы б лімі ө жалпылама сипатта ы ж не е бек кы ы ғ ә ң құ ғ институттарыны барлы ына бірдей колданылатын ң ғ нормалардан т рады. Ол нормалар е бек кы ыны ұ ң құ ғ ң п нін, негізгі а идаттарын, е бекті йымдастыруды ә қ ғ ң ұ ң жалпы м селелерін амтиды. Е бек к кы ыны ә қ ң ұ ғ ң ерекше б лімі ө е бектік ы ты атынастарды ж не ң құқ қ ң ә онымен ты ыз байланыста ы е бек атынастарыны ғ ғ ң қ ң жекелеген элементтерін амтиды. қ

Е бек ыгы негіздері (деректік ң құқ к здері) ө Е бек ыгы негіздеріЕ бек ыгы негіздері (деректік ң құқ к здері) ө Е бек ыгы негіздері (деректік к здері) ң құқ ө дегеніміз за намалармен белгіленген, арнайы зыретті органны ң құ ң нормативті актілері. Е бектік ы ты атынастарды ж не ң құқ қ ә онымен ты ыз байланысты е бек атынастарын реттейтін ғ ң қ нормативті актілерді т мендегідей зіндік ерекшеліктері бар: ң ө ө 1) е бек туралы нормативтік актілер ж йесінде Е бек ж не ң ү ң ә халы ты леуметтік ор ау министрлігі абылда ан зандык қ ә қ ғ к ші бар актілерді саныны к птігі; 2) ж мыс берушімен ү ң ң ө ұ е бек жымы арасында к сіпорын де гейінде абылданатын ң ұ ә ң қ жергілікті нормативтік актілерді са-ныны басымдылы ы; 3) ң ң ғ нормативтік актілерді жалпы ж не арнайы болып б лінуі. ң ә ө Е бек ы ы негіздері (деректік к здері) ң құқ ғ ө занды к шіне қ ү арай: зандар, занды к ші бар актілерге — аза стан қ қ ү Қ қ Республикасы Президенті жарлы тары, кіметті аулысы, қ Ү ң қ кімі, б йрыктар, ережелер ж не жергілікті нормативтік ө ұ ә актілерге ж не рекет ету де гейлеріне байланысты ә ә ң республи-калы , салалы ж не жергілікті болып б лінеді. қ қ ә ө

Е бек ы ыны  айнар ң құқ ғ ң қ к здері өЕ бек ы ыны айнар ң құқ ғ ң қ к здері ө Е бек ы ыны айнар к здері ң құқ ғ ң қ ө — к рделі, к п де гейлі ү ө ң к рылым, ол ы нормалары ж йесі мен е бек атынастары ұ құқ қ ү ң қ рылымыны ішкі бірлігін к рсететін, зара байланысты ы, құ ң ө ө ғ рт рлі зандык к ші бар е бек жайында ы нормативтік ы ты ә ү ү ң ғ құқ қ қ актілерді жиынты ын амтиды. (Тиісінше, е бек ы ы ң ғ қ ң құқ ғ саласыны рылымдарын). Е бек туралы за намалар да ң құ ң ң аза стан Республикасыны Конституциясына негізделеді ж не Қ қ ң ә Е бек кодексіне (2007), ж мыскерлерді кейбір санаттарыны ң ұ ң ң е бек атынасын реттейтін бас а нормативтік ы ты актілерден ң қ қ құқ қ қ т рады. аза стан Республикасы бекіткен Халы аралы ұ Қ қ қ қ шарттарды е бек туралы лтты зандар алдында басымдылы ы ң ң ұ қ ғ бар, ж не, егер оны олдану шін аза стан Республи-касыны ә қ ү Қ қ ң за ын шы ару шартта к рсетілмеген болса, тікелей олданылады. ң ғ ө қ аза стан Республикасыны Конституциясына с йкес (8 -бап), Қ қ ң ә халы аралы ынтыма тасты а идатын негізге алып аза стан қ қ қ ғ Қ қ халы аралы ы ты а идаттары мен нормаларын қ қ құқ қ ң қ ғ мойындайды ж не рметтейді. ә құ

Е бек ы ыны негізгі деректік к здеріне е бек саласында абылдан ан халыЕ бек ы ыны негізгі деректік к здеріне е бек саласында абылдан ан халы аралы шарттар, ң құқ ғ ң ө ң қ ғ қ қ келісімдер, конвенциялар жатады. Мысалы 1958 жыл ы 25 маусымда Женева аласы да д ние ғ қ ң ү ж зіні бірнеше мемлекеттері ол ой ан «Е бек ж не к сіптер саласында ы кемсітушіліктер туралы» ү ң қ қ ғ ң ә ә ғ халы ара лы Конвенция абылдан ан. Осы Конвенция а 1999 жыл ы 20 шілдеде № 444 За мен қ қ қ ғ ғ ғ ң аза стан Республикасы осылды. Сон-дай-а Женева аласында 1999 жыл ы 17 маусымда Қ қ қ ғ Халы ара лы е бек йымы Бас конференциясы ын 87 -сессиясында абылдан ан «Балалар қ қ ң ұ ң қ ғ е бегіні е жаман т рлеріне тыйым салу ж не жою ж ніндегі ш ыл шаралар туралы Конвенция ң ң ң ү ә ө ұғ (182 -Конвенция) абылданды. Б л Конвенция а да аза стан 2002 жыл ы 26 желто санда ы № 367 -ІІ қ ұ ғ Қ қ ғ За мен осылды. Женевада 1930 жыл ы 28 маусымда Халы аралы е бек йымы Бас ң қ ғ қ қ ң ұ кон-ференциясыны 14 -сессиясы «М жб рлі немесе міндетті е бек туралы» Конвенция ң ә ү ң (29 -конвенция) абылдады. Б л Конвенция а аза стан 2000 жыл ы 14 желто санда ы № 120 -И қ ұ ғ Қ қ ғ За ымен косылды. Женевада 1957 жыл ы 25 маусымда Халы аралы е бек йымы Бас ң ғ қ қ ң ұ конференциясыны 40 -сессиясы абылда ан «М жб рлі е бекті жою туралы» Конвенция а ң қ ғ ә ү ң ғ аза стан Рес публикасы 2000 жыл ы 14 желто санда ы № 117 -И За ымен осылды. Женевада 1948 Қ қ ғ ң қ жыл ы 9 шілдеде Халы аралы е бек йымы Бас конференциясыны 31 -сессиясы абылда ан ғ қ қ ң ұ ң қ ғ «Ж мыспен амту ызметін йымдастыру туралы» Конвенциясына бізді еліміз 2000 жыл ы 14 ұ қ қ ұ ң ғ желто санда ы № 119 -11 За ымен осылды. қ ғ ң қ Е бек ы ы айнар к здеріні арасында ерекше орын алатын 2007 жылы 15 мамырда абылдан ан ң құқ ғ қ ө ң қ ғ № 251 -III РЗ « аза стан Республикасыны е бек кодексі» . Кодекс Жалпы ж не Ерекше б лімнен, 6 Қ Қ қ ң ң ә ө б лімнен, 40 тараудан, 341 баптан т рады. ө ұ

Е бекті о амды  йымдастыруң қ ғ қ ұ Е бекті о амдыЕ бекті о амды йымдастыруң қ ғ қ ұ Е бекті о амды йымдастыру ң қ ғ қ ұ элементтері атарына мыналар жатады: қ о амны е бек ресурстарыны болуы мен қ ғ ң ң ң оларды жай-к йі, е бекті б лу мен ң ү ң ө кооперациялау, е бек т ртібін амтамасыз ң ә қ ету ж не бірлескен е бек процесін бас ару, ә ң қ е бек шараларын ж не ндірісті бас а да ң ә ө ң қ жа дайларын белгілеу, ндірілген німді ғ ө ө б лу т ртібі мен осы процеске ө ә ндірушілерді здеріні атысу де гейі, ө ң қ ң ж мыс к шін дайы л айту (к сіби ұ ү ұ ұ ғ ә даярлы ). қ

Е бек ы ынын п ні рылымды ң құқ ғ ә құ қ жаЕ бек ы ынын п ні рылымды ң құқ ғ ә құ қ жа ынан мыналарды амтиды ғ қ а) жеке ж не жымды е бек шарттары негізінде тараптарды белгілі бір е бек ызметін ж зеге асыруына байланысты оларды ә ұ қ ң ң ң қ ү ң арасында алыптасатын зара міндеттеме бойынша ж мыскер мен ж мыс беруші ортасында туындайтын е бектік ы қ ө ұ ұ ң құқ қ атынастары; қ б) азаматтарды з абілеті мен к сіби дайынды ына с йкес, жеке м ддесі мен мемлекет м тажды ын ескеріп ж мыс алу ң ө қ ә ғ ә ү ұқ ғ ұ ма сатында мемлекеттік кілетті органдар а ж гінгенде туындайтын атынастар; қ ө ғ ү қ в) бірлескен е бек ызметі процесінде ндірісті йымдастыру а ж не жымды бас ару а байланысты кімшілік пен к сіпорын ң қ ө ұ ғ ә ұ қ ғ ә ә (мекеме, йым) жымы арасында туындайтын йымдастыру-бас ару атынастары; ұ ұ ұ қ қ г) дамы ан нары ты атынастар жа дайында білікті ж мысшыларды тікелей ндірісте дайындау а; ж мыссыздарды е бек ететін ғ қ қ қ ғ ұ ө ғ ұ ң жа а салалар а дайындау а байланысты туындайтын ж мыскерлерді к сіби о ыту бойынша атынастар; ң ғ ғ ұ ә қ қ д) бас келісім, облысты ж не салалы (тарифтік) келісімдер, жымды шарттар мен келісімдер негізінде ж мыскерлерді е бек қ ә қ ұ ң ң жа дайын, е бекті т леу шарты мен леуметтік кепілдіктерді белгілеуге байланысты туындайтын леуметтік-экономикалы ғ ң ө ә ә қ атынастар; қ е) е бекті ор ау, ауіпсіздік техникасы, ндірістік санитария мен е бек ауіпсіздігіні бас а да жа дайлары ж ніндегі за намаларды ң қ ғ қ ө ң қ ғ ө ң ң ж не бас а нормативтік ы актілеріні са талуын, тиісті кілетті органдарды атыстыра отырып жалпты ж не мамандандырыл ан ә қ құқ қ ң қ ө қ ә ғ мемлекеттік ада алау ж не ба ылау жаса анда туындайтын е бекті ор ау ж не е бек за намасын са тау жа ын ада алау бойынша қ ғ ә қ ғ ң қ ғ ә ң ң қ ғ атынастар; қ ж) е бек жа дайын белгілеу ж не е бек за намасыны нормаларын олдану м селесі бойынша айшылы тарды шешуге байланысты ң ғ ә ң ң ң қ ә қ қ туындайтын е бек дауларын арау ж ніндегі атынастар. М ндай атынастарды субъектілері ж мыскер мен ж мыс беруші (жеке ң қ ө қ ұ қ ң ұ ұ е бек даулары) не ж мыс жымы мен ж мыс беруші ( жымды е бек даулары) болуы м мкін. ң ұ ұ қ ң ү

Сонымен, ж мыс к шін о амдык,  ндіріске ұ ү қ ғ өСонымен, ж мыс к шін о амдык, ндіріске ұ ү қ ғ ө тартумен, е бекті йымдастырумен ж не оны ң ұ ә ң жа дайын белгілеумен байланысты ғ туындайтын е бек атынастары е бек ң қ ң ы ыны п ні болады. Е бек құқ ғ ң ә ң атынастарыны зіне т н ерекшеліктері қ ң ө ә дегеніміз — жеке е бегімен зіне тапсырыл ан ң ө ғ е бек функциясын ішкі т ртіпке ба ындыра ң ә ғ отырып орындау шін ж мыскерді ү ұ к сіпорынны (мекемені , йымны ) е бек ә ң ң ұ ң ң жымына кіргізу. Е бек ы ыны п ні зіні ұ ң құқ ғ ң ә ө ң рылымы мен мазм ны жа ынан к рделі. құ ұ ғ ү Е бек атынастары е бекті о амды ң қ ғ қ йымдастыруды кейбір элементтеріне тікелей ұ ң с йенеді. ү

Назар аудар андары ыз а ғ ң ғ рахмет!!!!!  Назар аудар андары ыз а ғ ң ғ рахмет!!!!!