Скачать презентацию Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości w Nowym Sączu realizowane Скачать презентацию Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości w Nowym Sączu realizowane

38cd85e7f8753931449402930d699cbe.ppt

  • Количество слайдов: 14

Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości w Nowym Sączu realizowane w 2007 roku Urząd Miasta Nowego Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości w Nowym Sączu realizowane w 2007 roku Urząd Miasta Nowego Sącza Listopad 2007 rok

Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości w Nowym Sączu realizowane w 2007 roku Działania realizowane: o Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości w Nowym Sączu realizowane w 2007 roku Działania realizowane: o o o przez Urząd Miasta Nowego Sącza przez jednostki organizacyjne Miasta (Sądecki Urząd Pracy, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości) w kooperacji z innymi podmiotami (Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. ) – Podstrefa Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego 2

Działania realizowane przez Urząd Miasta w 2007 roku Poprawa standardów obsługi przedsiębiorców: o o Działania realizowane przez Urząd Miasta w 2007 roku Poprawa standardów obsługi przedsiębiorców: o o o Wdrożenie procedur zgodnych z normą PN-EN ISO 9001: 2001 (wkrótce proces certyfikacji); Katalog Usług Miasta Nowego Sącza (zasób informacji o usługach świadczonych przez samorząd i jego jednostki); Radykalne przyspieszenie procedury rejestracji działalności gospodarczej (zaświadczenia wydawane „od ręki”). 3

Działania realizowane przez Urząd Miasta w 2007 roku Formy wspierania przedsiębiorców: o Zwolnienia od Działania realizowane przez Urząd Miasta w 2007 roku Formy wspierania przedsiębiorców: o Zwolnienia od podatku od nieruchomości: (więcej informacji: www. nowysacz. pl , Dział: Gospodarka) Program pomocy regionalnej - obowiązujący do 2006 roku (Akces - 32 przedsiębiorców, zwolnienie podatkowe do końca 2013 roku); Program pomocy regionalnej – na lata 2007 -2013 (możliwy akces do Programu od 25 października 2007 roku do 2013 roku, zwolnienie podatkowe do końca 2016 roku) 4

Działania realizowane przez Urząd Miasta w 2007 roku Formy wspierania przedsiębiorców cd. : o Działania realizowane przez Urząd Miasta w 2007 roku Formy wspierania przedsiębiorców cd. : o Zwolnienie z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (skorzystało 312 przedsiębiorców); o Dofinansowanie utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (skorzystało 6 przedsiębiorców, przekazana kwota 126 020 zł); o Pozostałe formy wspierania: Ulgi w spłacie podatków i opłat samorządowych - wsparcie udzielane zgodnie z przepisami kompetencyjnymi oraz przepisami pomocy publicznej (pomoc de minimis, rządowe programy pomocowe, np. na rozwój MŚP, na zatrudnienie, na szkolenia). 5

Działania realizowane przez Urząd Miasta w 2007 roku Obniżenie wysokości stawek podatku od środków Działania realizowane przez Urząd Miasta w 2007 roku Obniżenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w najpopularniejszej grupie pojazdów (sesja Rady Miasta dn. 27 listopada br): o o Samochody ciężarowe o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, posiadających 4 osie i więcej; Od ciągników przystosowanych do używania łącznie z naczepą/przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. PRZYKŁAD Podatek od śr. transportowych (w zł) Ciągnik z dwoma osiami + naczepa Nowy Sącz – przed obniżeniem 1 524 + 948 = 2 472 Nowy Sącz – po obniżeniu 1 308 + 948 = 2 256 Inna gmina – prawdopodobnie najniższe stawki w kraju 1 300 + 980 = 2 280 6

Działania realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta w 2007 roku Sądecki Urząd Pracy Programami pomocowymi Działania realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta w 2007 roku Sądecki Urząd Pracy Programami pomocowymi zostało objętych 1 398 osób, w tym: q 200 osób otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej (kwota ok. 2, 6 mln zł, usługi – 150 os. , handel – 48 os. , produkcja – 2 os. ); q Pozostałe dotyczy wsparcia przedsiębiorców w zakresie tworzenia miejsc pracy (refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy, części wynagrodzeń i składek ZUS, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenie przyszłych pracowników). Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Tworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania nowopowstałych i młodych przedsiębiorstw: o Wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach preferencyjnych (3 nowe firmy); o Gminne Centrum Informacji – porady i konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (skorzystało 327 osób). 7

Wsparcie finansowe udzielone przedsiębiorcom w 2007 roku W okresie od 1 stycznia 2007 roku Wsparcie finansowe udzielone przedsiębiorcom w 2007 roku W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 30 września 2007 roku udzielono wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach pomocy publicznej w kwocie ok. 3, 5 mln zł 8

Podstrefa Nowy Sącz KPT Ustanowiona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z 19 września 2007 Podstrefa Nowy Sącz KPT Ustanowiona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z 19 września 2007 roku zmieniającego granice krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej - Krakowski Park Technologiczny (uprawomocnione 13 października 2007 roku). Podstrefa Nowy Sącz to obszar ok. 12 ha, w tym: o o o Teren położony przy ul. Piłsudskiego, po prawej stronie trasy na Krynicę - ok. 5, 6 ha. Budowa zakładu produkującego stolarkę okienną przez Firmę DAKO Sp. z o. o. ; Teren położony przy ul. Tarnowskiej po prawej stronie trasy na Brzesko – ok. 2, 7 ha. Budowa zakładu produkującego meble tapicerowane przez Firmę Produkcyjno - Handlową „BUGAJSKI”; Teren położony przy ul. Tarnowskiej po lewej stronie trasy na Brzesko, za oczyszczalnią ścieków - ok. 3, 7 ha. Teren stanowiący własność Miasta Nowego Sącza. 9

Podstrefa Nowy Sącz KPT – teren do zagospodarowania 10 Podstrefa Nowy Sącz KPT – teren do zagospodarowania 10

Podstrefa Nowy Sącz KPT – teren do zagospodarowania Tryb postępowania: o Zaproszenie do składania Podstrefa Nowy Sącz KPT – teren do zagospodarowania Tryb postępowania: o Zaproszenie do składania wstępnych ofert obejmujących propozycję zagospodarowania terenu przy ul. Tarnowskiej (www. nowysacz. pl, baner: „Uruchamiamy specjalną strefę ekonomiczną”); o o o Opracowanie planu zagospodarowania sądeckiej podstrefy KPT (Oferty Wstępne przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie podstrefy, opinie organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Nowym Sączu, opinia Komisji Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza ); Przekazanie gruntu pod realizację inwestycji w drodze przetargu (użytkowanie wieczyste); Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie. Zezwolenie wydawane przez spółkę zarządzającą - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. (więcej informacji www. sse. krakow. pl ). 11

Pomoc publiczna Inwestorzy działający w sse korzystają z pomocy publicznej na: o o o Pomoc publiczna Inwestorzy działający w sse korzystają z pomocy publicznej na: o o o nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Inwestor otrzymuje zwrot maksymalnie 70% wydatków inwestycyjnych lub 70% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Zwrot realizowany w postaci całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego, do momentu wyczerpania kwoty pomocy (najpóźniej do końca 2017 r. ); możliwe zwolnienie od podatku od nieruchomości (Program pomocy regionalnej na lata 2007 -2013). Aby móc korzystać z pomocy publicznej należy: o o o uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy; inwestycja min. 100 tys. euro; min. 25% środków własnych w całkowitych kosztach inwestycji; prowadzenie działalności gospodarczej oraz nie przenoszenie własności składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne, przez okres co najmniej 5 lat; utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat. 12

Grunty prywatne w sse Możliwość obejmowania gruntów prywatnych statusem sse (w przypadkach uzasadnionych ważnymi Grunty prywatne w sse Możliwość obejmowania gruntów prywatnych statusem sse (w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami gospodarczymi). Kryteria przyjęte przez Radę Ministrów: o Kryterium liczby nowych miejsc pracy lub wielkości nakładów inwestycyjnych (dla powiatu nowosądeckiego: utworzenie co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości co najmniej 30 mln. euro); o Kryterium wspierania rozwoju innowacyjnych, wysokich technologii; o Kryterium wspierania rozwoju sektora nowoczesnych usług (IT i BPO); o Kryterium wspierania usług badawczo-rozwojowych; o Kryterium niezbędności obszaru. Szczegółowy opis ww. kryteriów na oficjalnej stronie Ministerstwa Gospodarki (www. mg. gov. pl). 13

Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak Prezentacja opracowana Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak Prezentacja opracowana przez Panią Magdalenę Januszek-Gródek, Kierownika Referatu Pomocy Publicznej, na podstawie informacji uzyskanych od Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemów Zarządzania Jakością, Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta (Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, Referat ds. Rehabilitacji i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, Referat Pomocy Publicznej) oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta (Sądecki Urząd Pracy, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości).