Дайында ан: Альжанова Алинағ

Скачать презентацию Дайында ан: Альжанова Алинағ Скачать презентацию Дайында ан: Альжанова Алинағ

prezentaciya1.pptx

 • Размер: 567.6 Кб
 • Автор: Алтынай Кусайнова
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации Дайында ан: Альжанова Алинағ по слайдам

Дайында ан: Альжанова Алинағ   Ас ар Гау ар қ һДайында ан: Альжанова Алинағ Ас ар Гау ар қ һ Ма сатова А марал қ қЖ мыссызды ж не халы ты ұ қ ә қ ж мыспен амту ұ қ

 Ж мыссызды – елдегі е бекке абілетті т р ындарды бір б лігі зіне пайдалы Ж мыссызды – елдегі е бекке абілетті т р ындарды бір б лігі зіне пайдалы ұ қ ң қ ұ ғ ң ө ө е бекпен айналысатын к сіп таба алмай да даратын ң ә ғ леуметтік-экономикалы былыс. ә қ құ Экономикалы дебиеттерде кез келген о амда ы ж мыссызды былыстары қ ә қ ғ ғ ұ қ құ сипатына байланысты: Фрикциялы қ ж мыссызды – ұ қ ызметкерлерді қ ң ж мыс орнын ерікті ұ т рде ауыстыруымен ү ж не ж мыстан ә ұ уа ытша босау қ кезе дерімен ң байланысты ( ызметкерлерді бір қ ң ж мыстан екінші ұ ж мыс а ауыс ан ұ қ қ кездегі уа ытша қ ж мыспен ұ амтылмауы) былыс. қ құ рылымды Құ қ ж мыссызды – ұ қ елдегі т тыну ұ тауарларына с ранымны ұ ң рылымында ж не құ ә ндіріс ө технологиясында болатын згерістер ө салдарынан пайда болатын былыс. құ Циклдік ж мыссызды ұ қ – елдегі тауарлар мен к рсетілетін ө ызметтерге жиынты қ қ с ранымны к рт ұ ң ү азаюы салдарынан болатын былыс. Осы құ себептен оны кейде с ранымны ұ ң тапшылы ына ғ байланысты ж мыссызды деп те ұ қ атайды.

 Ж мыссызды – барлы о амда болып ұ қ қ қ ғ т Ж мыссызды – барлы о амда болып ұ қ қ қ ғ т ратын былыс. Нары ты ұ құ қ қ экономикасы дамы ан елдерде‚ мысалы‚ ғ А Ш-та‚ е бекке абілетті Қ ң қ т р ындарды ж мыспен толы ұ ғ ң ұ қ амтылуы ж мыссызды м лдем жо қ ұ қ ү қ дегенді білдірмейді. Фрикциялы ж не қ ә рылымды ж мыссызды болмай құ қ оймайды деп есептеледі. Демек, елдегі қ т р ындарды ж мыспен толы ұ ғ ң ұ қ амтылуы – ол елде циклдік қ ж мыссызды ты жо ты ын білдіреді. ұ қ ң қ ғ Ж мыспен толы амтылу кезіндегі ұ қ қ ж мыссызды де гейі оны таби и ұ қ ң ң ғ де гейі болып саналады. ң

 Ж мыспен амту 2020 ба дарламасы аясында биыл ы 2012 жылы 4 –ші ба ыт Ж мыспен амту 2020 ба дарламасы аясында биыл ы 2012 жылы 4 –ші ба ыт ұ қ ғ ғ ғ бойынша осымша с рал ан аражатты оса есептегенде барлы сома 2 млрд. қ ұ ғ қ қ қ 819 млн. 264 мы те гені рады. амтылатын атысушылар саны – 4632 ң ң құ Қ қ адам. Оны ішінде: бірінші ба ыт бойынша 3993 адам а – 1 млрд. 157, 3 млн. ң ғ ғ те ге аралып отыр, оны ішінде 2622 адам к сіптік даярлаудан тіп, 415 адам ң қ ң ә ө леуметтік ж мыс орындарына ж не 956 адам жастар практикасына ә ұ ә жолданады; екінші ба ыт бойынша 259 адам а микрокредит беру ғ ғ жоспаралнып, оларды ішінде 159 -ы к сіпкерлік негіздеріне о ытылып, 129 ң ә қ несие алушыларды жетіспейтін инженерлік инфра рылымдары ң құ дамытылады, осы ма саттар а барлы ы 706, 2 млн. те ге аралып отыр; қ ғ ғ ң қ ба дарламаны 3 -ші ба ытын алда ы жылдары іске асыру шін бекітілген ғ ң ғ ғ ү критерийлерге с йкес 6 аудан бойынша экономикалы леуеті т мен 32 елді ә қ ә ө мекендерді тізімі аны талып (Мойын мда – 11, Сарысуда – 13, Талас ң қ құ ауданында 4, Меркі – 2, ордай -1, Т. Рыс лов ауданында 1 елді мекен), ол Р Қ құ Қ Экономикалы даму ж не сауда министрлігімен келісілді. қ ә

   Ж мыспен амту 2020 ба дарламасыны «Ауылды елді мекендерді Ж мыспен амту 2020 ба дарламасыны «Ауылды елді мекендерді дамыту» ұ қ ғ ң қ атты жа а т ртінші ба ыты бойынша 2012 жылы облысымыз а ауылды елді ң ө ғ ғ қ мекендерді инженерлік-коммуникациялы , леуметтік инфра рылымын дамыту а ң қ ә құ ғ ж не оларды к ріктендіруге облыста ы экономикалы белсенді халы санына с йкес ә ө ғ қ қ ә 759, 3 млн. те ге б лініп, 68 нысан тізімі белгіленіп, осы салада ы ж мыстарды ат ару а ң ө ғ ұ қ ғ 600 -ден аса адамды ж мыс а тарту к зделіп отыр. ұ қ ө Б л ба ыт 2009 -2010 жылдары іске асырыл ан Жол картасы ба дарламасы сия ты ұ ғ ғ ғ қ т мендегідей салаларда ж зеге асады: коммуналды -инженерлік нысандарды, ө ү қ инженерлік-к ліктік инфра рылымды жа ырту, к рделі, орта ж не а ымды ж ндеуден ө құ ңғ ү ә ғ ө ткізу; леуметтік инфра рылымды жа ырту, к рделі ж не а ымды ж ндеуден ткізу; ө ә құ ңғ ү ә ғ ө ө абаттандыру.

 А ымда ы жылды ал аш ы 2 айында Ж мыспен амту орталы тарынан А ымда ы жылды ал аш ы 2 айында Ж мыспен амту орталы тарынан 688 адам ғ ғ ң ғ қ ұ қ қ ба дарлама а атысу бойынша ке ес алып, оны ішінде 465 -і тініш берсе, оларды ғ ғ қ ң ң ө ң 396 -сы бойынша Ба дарлама а атысушы ретінде шешім абылданып, олармен ғ ғ қ қ леуметтік келісім-шарт жасалынды. ә

 Жалпы ал анда, осы ба дарламаны ж зеге асыруды н тижесінде 2011 -2014 ғ ғ Жалпы ал анда, осы ба дарламаны ж зеге асыруды н тижесінде 2011 -2014 ғ ғ ү ң ә жылдары облыста барлы ы 8 млрд. 728 млн. те ге аражат а 10235 адам ғ ң қ қ амтылатын болады. Со ан с йкес 2015 жыл а ж мыссызды де гейі 5, 5 қ ғ ә ғ ұ қ ң пайыздан аспайтын болады, жалпы халы санына ша анда ы табыстары е қ ққ ғ ң т менгі к нк ріс де гейінен т мен халы ты лесі 5, 1 пайыз а дейін ө ү ө ң ө қ ң ү ғ т мендесе, ж мыспен амтыл андар а ша анда ы з бетінше ж мыспен ө ұ қ ғ ғ ққ ғ ө ұ амтыл андарды лесі 3, 6 пайыз а т мендейді. Ж мыспен амту қ ғ ң ү ғ ө ұ қ ба дарламасын іске асыру есебінен е бек німділігіні осымша сімі 23 % ғ ң ө ң қ ө райтын болады. құ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.