Д рісті та ырыбы: ә ң қ

Скачать презентацию Д рісті та ырыбы: ә ң қ Скачать презентацию Д рісті та ырыбы: ә ң қ

otek_legkih_kaz.ppt

 • Размер: 669.0 Кб
 • Автор: Ержигит Ибрагимов
 • Количество слайдов: 30

Описание презентации Д рісті та ырыбы: ә ң қ по слайдам

Д рісті та ырыбы: ә ң қ « Өкпенің жедел жетіспеушілігі кезінде қолданылатынД рісті та ырыбы: ә ң қ « Өкпенің жедел жетіспеушілігі кезінде қолданылатын заттар »

 кпе ісінуіӨ – кпе тініні ө ң гидратациясыны ң жо арылауына кпе ісінуіӨ – кпе тініні ө ң гидратациясыны ң жо арылауына ж не оны ғ ә ң функционалды қ м мкіндіктеріні т мендеуіне ү ң ө негізделген сол арыншалы қ қ жедел жетіспеушілік синдромы.

Этиология сысы кпе ісінуіні жиі себептеріне Ө ң жатады: 1) кардиал ды :Этиология сысы кпе ісінуіні жиі себептеріне Ө ң жатады: 1) кардиал ды : а ртери ялы қ гипертензия; ж рек а ауылары ү қ ; т ра сыз ұ қ стенокардия, миокард инфаркт і ; миокардит тер , кардиомиопати ялар ; ж рек ү аритми ясы ;

 2) кардиал ды емес : трансфузи ялық гиперволемия; гипопротеинемия 25 2) кардиал ды емес : трансфузи ялық гиперволемия; гипопротеинемия < 25 г/л; б йрек ү , бауыр жетіспеушілігі ; анафилак сиялы қ , септи калы шокқ ; жедел панкреатит, майлы эмболия; кеуде уысыны ауыр жара аты қ ң қ ; геморраги ялы қ шок; ауыр пневмония, жо ар ы тыныс ғ ғ жолдарыны б где заты ң ө ; г аз дармен улану ; БМЖ (басс йек-ми жара аты) ү қ , М ЖБ (ми Қ анайналымыны жедел б зылысы) қ ң ұ ; 3) теріс инотропты серлі ә мед. препараттарды, вазотонды заттарды енгізу.

 кпе ісінуін емдеуді Ө ш ыл ұғ мбебап шаралардан бастайды ә : кпе ісінуін емдеуді Ө ш ыл ұғ мбебап шаралардан бастайды ә : 1. Тыныс жолдарыны ң ткізгіштігін алпына келтіру ө қ. Ацидозбен ж не артериялы ә қ гипотензиямен ж ретін тыныс ү алуды ауыр б зылыстарында ң ұ – ке ірдек ң интубация сы жасалады.

 2. Оксигенотерапия – 96 º этил спиртіні ерітіндісі ар ылы ң 2. Оксигенотерапия – 96 º этил спиртіні ерітіндісі ар ылы ң қ 100 % — оттегімен ингаляция. Оттегі енгізуді бастап ы ң қ жылдамды ы ғ – 2 -3 л/мин. Оттегіні тітіркендіргіш серіне ң ә тыныс жолдары шырышты абаттарыны бейімделуіне арай қ ң қ жылдамды жо арылатылады қ ғ 9 -10 л/мин.

 Ингаляци я 10 -15 минутты қ зіліспен ү 30 -40 мин бойы ж Ингаляци я 10 -15 минутты қ зіліспен ү 30 -40 мин бойы ж ргізіледі. ү Сирек жа дайда ғ – 2 мл 30% этил спиртіні ерітіндісі ке ірдекке ң ң немесе 15 мл 5 % глюкоз а ерітіндісіндегі 5 мл 96 º этил спирті к ктамыр а енгізіледі ө ғ.

 3. Наркотикалы қ анальгетиктермен «тынысты қ арпалысты» жою : 1 3. Наркотикалы қ анальгетиктермен «тынысты қ арпалысты» жою : 1% морфин гидрохлорид іні ң ерітіндісі 20 мл 0, 9% натри й хлорид і ерітіндісінде с йытылады, ұ аурулы синдром ж не ентігу қ ә жойыл ан а дейін 4 -10 мл-ден р ғ ғ ә 5 -15 минут сайын б лшектеп ө к ктамыр а енгізіледі. ө ғ

 Наркоти калы қ анальгетик тер психо зды қ стресс ті жояды Наркоти калы қ анальгетик тер психо зды қ стресс ті жояды — гиперкатохоламинемия ж не ә німсіз ентігуді жояды. ө лсіз Ә венодилатаци я ша ырадық , нятижесінде кпеге дейінгі ж ктеме ө ү т мендейді, тыныс б лшы еттеріні ө ұ қ ң ж мысы азаяды, с йкесінше ұ ә «тынысты ба асы» т мендейді ң ғ ө.

АА ртери ялы қ гипертензи я я кезіндегі кпе ісінуін емдеу өкезіндегі кпе ісінуінАА ртери ялы қ гипертензи я я кезіндегі кпе ісінуін емдеу өкезіндегі кпе ісінуін емдеуө А ртери ялы қ гипертензи я кезінде сол арыншаны қ ң систол алы қ зоры уы болады. ажет ғ Қ : 1. Ш ыл мбебап шаралар ұғ ә 2. Нау асты ая ын т мен қ ғ ө салбыратып отыр ызу ғ

 3. Нитроглицерин сублингвал ды немесе аэрозоль т ріндеү Нитроглицерин к ктамыр 3. Нитроглицерин сублингвал ды немесе аэрозоль т ріндеү Нитроглицерин к ктамыр а ө ғ тамшылатып – физ иологиялы қ ерітіндідегі 10 мг — а дейін ғ 0, 1% спирт ті ерітіндісі А ба ылай Қ қ отырып, о н тиже ал ан а дейін ң ә ғ ғ ж ргізіледі. ү

 Ауыр І ( кпе ісінуі)Ө ө – 30 мг натрий Ауыр І ( кпе ісінуі)Ө ө – 30 мг натрий нитропруссид і 300 мл физиологиялы ерітіндіде қ Ганглиоблокатор лар : пентамин 1 -2 мл 5% ерітіндісі 5 -10 минутты зіліспен артериялы ысымын қ ү қ қ ба ылай отырып, р 2 -3 минут сайын қ ә екінші олына ауыстырылады; қ Дроперидол 2 -4 мл 0, 25 % ерітіндісі немесе диазепам 10 мг дейін; Фуросемид 40 -80 мг к ктамыр а. ө ғ

АА ртери ялы ысым алыпты бол анда қ қ қ ғ (А(А ҚҚАА ртери ялы ысым алыпты бол анда қ қ қ ғ (А(А ҚҚ с=90 мм с. б. б. ) : 1. Ш ыл мбебап шараларды орындау ұғ ә 2. кпеге келетін веналы ан к лемін Ө қ қ ө азайту шін нау асты ая ын т мен ү қ ғ ө салбыратып отыр ызу ғ Ая — олдарыны қ қ ң проксимал ды б лімдеріне 3 жгут салынады ө. рӘ 15 -20 минут сайын бір жгут шешіліп, бос т р ан олына немесе ая ына ұ ғ қ ғ ауыстырылады Б л діс ұ ә тромбофлебит немесе веналарды ң варикоз ды ке еюі бол ан ң ғ жа дайда жасалмайды ғ

 3. кпеге келетін веналы ан к лемін Ө қ қ ө 3. кпеге келетін веналы ан к лемін Ө қ қ ө азайту ж не кпеге дейінгі ж ктемені ә ө ү т мендету шін ө ү – А ба ылай отырып, Қ қ 0, 5 мг нитроглицерин 1 таблетк адан сублингвал ды р ә 5 минут сайын немесе 10 мг к ктамыр а тамшылатып ө ғ. АҚ 10 -15 % т сіріледі ү , біра қ систол алы А қ Қ 100 мм с. б. б. т мен болмауы ажет. ө қ Изокет 0, 1% ерітіндісі к ктамыр а ө ғ сызы татып қ 10 минут ішінде.

 4. К Ш (кіші анайналым ше беріндегі) Қ қ ң ж ктемені 4. К Ш (кіші анайналым ше беріндегі) Қ қ ң ж ктемені т мендету шін ү ө ү – диуретик тер. К ктамыр а сызы татып ө ғ қ 1 -2 минут бойы 40 -80 мг ф уросемид енгізіледі. О ң н тиже болмаса ә – 1 са аттан кейін ғ айталайды қ. Диурети калы сері қ ә бірнеше минуттан кейін дамиды ж не 2 ә литрге дейін з рді б лінуімен 2 -3 са ат а ә ң ө ғ қ созылады, б л ан сарысуы к леміні ұ қ ө ң азаюына ж не анны оюлануына ә қ ң қ байланысты осмосты -коллоидты қ ысымны артуына алып келеді. қ ң

 Осмосты диуретиктерді олдану қ қ сынылмайды ұ , себебі серіні ә ң Осмосты диуретиктерді олдану қ қ сынылмайды ұ , себебі серіні ә ң бірінші сатысында олар А К Қ (айналымда ы ан к лемін) ғ қ ө арттыруы м мкін; б л К Ш ү ұ Қ ж ктемені жо арылатады ж не І ү ғ ә Ө ршуіне алып келуі м мкін. ө ү

 5. Нау асты қ ң эмоционал ды статус ын алпына келтіру қ 5. Нау асты қ ң эмоционал ды статус ын алпына келтіру қ , ауру синдромын жою , гиперкатехолеми яны ж не ә гипервентиляци яны жою шін ү – ТЖ (тыныс жиілігін), А ба ылай Қ қ отырып, 1 мл 1% морфин ерітіндісі енгізіледі. 2 мл 0, 25% д роперидол ерітіндісі немесе 2 мл 0, 5% диазепам ерітіндісі.

 6. Глюкокортикоид тар - к ктамыр а ө ғ преднизолон 90 -120 мг 6. Глюкокортикоид тар — к ктамыр а ө ғ преднизолон 90 -120 мг – антамырлары абыр асыны қ қ ғ ң ж не бас а да кпе ә қ ө интерстицийіндегі тос ауылдарды қ ң ткізгіштігіні жо арылауын жояды. ө ң ғ

лсіз Ә гипотензи ядаяда (А (А ҚҚ с=90 мм мм с. б. б. )лсіз Ә гипотензи ядаяда (А (А ҚҚ с=90 мм мм с. б. б. ) ) 1. Ш ыл мбебап шаралар ұғ ә 2. Нау асты басын к теріп жат ызу қ ө қ 3. Допамин 250 мг ерітіп енгізіледі. Препарат шеткі вазодилатация ша ырмай, миокард қ b-адренорецептор ларын та дамалы ң ынталандырады. 4. А алпына келгеннен кейін Қ қ ф уросемид 40 мг к ктамыр а ө ғ сызы татып қ.

Ай ынқ артери ялы қ гипотензи яда (А(А ҚҚ с80 – 70 мм с.Ай ынқ артери ялы қ гипотензи яда (А(А ҚҚ с<80 – 70 мм с. б. б. ) ) 1. Ш ыл мбебап шаралар ұғ ә 2. Нау асты басын к теріп отыр ызу қ ө ғ 3. Дофамин 200 мг. Кіші дозада препарат постсинап сты қ дофаминерги ялы қ рецептор ларды ынталандырады , н тижесінде ә б йрек ж не мезентериалды ү ә қ антамырларыны қ ң дилатация сы болады, диурез к шейеді ү , Na шы арылуы артадығ. Жо ары дозада альфа- ғ ж неә бета –адренорецептор ларды ынталандырады ж не ә миокардты жиырылуын ң ж не коронарлы анайналымды арттырады ә қ.

 Егер А жо арылауы І ршуімен Қ ғ Ө ө ж ретін болса Егер А жо арылауы І ршуімен Қ ғ Ө ө ж ретін болса ү – осымша қ к ктамыр а ө ғ нитроглицерин енгізіледі. А т ра тан аннан кейін Қ ұ қ ғ к ктамыр а сызы татып ө ғ қ ф уросемид 40 мг.

Ж рек ыр а ы б зылысы ү ғ ғ ұ кезіндегі І ӨкезіндегіЖ рек ыр а ы б зылысы ү ғ ғ ұ кезіндегі І Өкезіндегі ІӨ Т ахиаритмия да синхрониз ацияланба ан ғ дефибрилляция ж ргізіледі ү. Д рілік аритмия а арсы ем к п ә ғ қ ө аритмия а арсы заттарды теріс ғ қ ң инотропты ж не гипотензивті серлеріне ә ә байланысты сирек ж ргізіледі. ү 100 мг л идокаин к ктамыр а ө ғ 1 минут ішінде немесе 10 мл 10% новокаинамид ерітіндісі А , ЖЖЖ Қ ба ылай отырып енгізіледі қ.

 Б радиаритмия да – электрокардиостимуляция ж ргізіледіү. Ж ргізу м Б радиаритмия да – электрокардиостимуляция ж ргізіледіү. Ж ргізу м мкін ү ү болма ан жа дайда ғ ғ : А , ЖЖЖ Қ ба ылай отырып, к ктамыр а қ ө ғ 1 мл 0, 1% атропин ерітіндісі немесе 1 мл 0, 05 % алупент ерітіндісі енгізіледі. Атропинге резистент тілік бай алса, қ к ктамыр а тамшылатып ө ғ допамин немесе адреналин енгізіледі.

Жедел коронарлы синдром кезіндегі І емдеуӨ Бірінші кезекте ЖКС емдеудегі ш ыл мбебап шараларЖедел коронарлы синдром кезіндегі І емдеуӨ Бірінші кезекте ЖКС емдеудегі ш ыл мбебап шаралар жасалады ұғ ә : Морфин 10 мг к ктамыр а ө ғ б лшектеп ө Ацетилсалицил ыш ылы қ қ 250— 500 мг шайнап ж ту ұ Гепарин 5000 Б к ктамыр а Ә ө ғ Кейін А де гейіне арай емдеу Қ ң қ схемасы та далады ң.

Жа а туыл ан н рестелердегі ң ғ ә рр еспиратор лылы дистресс -синдромЖа а туыл ан н рестелердегі ң ғ ә рр еспиратор лылы дистресс -синдром Б л ауыр тыныс жетіспеушілігі ұ симптомдарыны кешені ң , альвеолаларда сурфактант к леміні ө ң т мендеуіне ж не пневмопатия ө ә дамуына байланысты н ресте міріні ә ө ң ал аш ы са аттарында дамиды ғ қ ғ. Негізінен шала туыл андарда ж не ғ ә жетілмей туыл ан н рестелерде ғ ә бай алады қ.

РДС (респираторлы-дистресс синдромын) емдеу кпені желденуін, рт рлі ө ң ә ү мРДС (респираторлы-дистресс синдромын) емдеу кпені желденуін, рт рлі ө ң ә ү м шелер мен ж йелерді ү ү ң ызметін алпына келтіруге, қ қ метаболикалы б зылыстарды қ ұ жою а ба ыттал ан ғ ғ ғ

Патогенети калы емқ Жо ары тыныс жолдары мен ғ ке ірдектен шырыш ж неПатогенети калы емқ Жо ары тыныс жолдары мен ғ ке ірдектен шырыш ж не ры ма ы ң ә ұ қ ң суын сорып алу , оксигенотерапия , кпені жасанды желдендіру ө (апноэ болса ). И нгаляци я шін ү 40— 60% оттегілі-ауалы немесе гели й — оттегілі оспалар олданылады қ қ. Г ипербари ялы қ оксигенация тиімді

ММ етаболи калы б зылыстарды қ ұ жою шін үжою шінү Инфузи ялы емММ етаболи калы б зылыстарды қ ұ жою шін үжою шінү Инфузи ялы ем қ : реополиглюкин, глюкоза. Ісінулік -геморраги ялы қ синдром да т уліктік с йы ты к лемін ә ұ қ қ ө 30% — а ғ азайту , фуросемид та айындалады ғ , ан сарысуын ю немесе қ құ 20% альбумин ерітіндісі енгізіледі. А цидоз да – к ктамыр а ө ғ 2% натрий гидрокарбонат ыны ерітіндісі ң енгізіледі

СС урфактант синтезін ынталандыру шінү Б лшы етке ұ қ преднизолон ЭндотрахеалСС урфактант синтезін ынталандыру шінү Б лшы етке ұ қ преднизолон Эндотрахеал ды таби и ғ ( Curosurf, Survanta, Alveofact, Биосурф) ж не ә синтети калы қ ( Exosurf neonatal) сурфактант препараттары енгізіледі. С урфактант синтезін ынталандыратын препараттарды енгізу

Әдебиеттер: 1. Харкевич Д. А. Фармакология: Оқулық. – 10 -ші басылым –М. :Әдебиеттер: 1. Харкевич Д. А. Фармакология: Оқулық. – 10 -ші басылым –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 — 100 -132 б. 2. Маркова И. В. , Неженцев М. В. Фармакология. С-Петербург. 2001. , 33 -47 б. 3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. Издание четырнадцатое. — М. : Новая волна, 2005. т. 1 -2. – 601 с. (т. 1). 4. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров/ Венгеровский А. И. – 3 -ші басылым, қайта қарастырылған және толықтырылған: оқу құралы – М. : ИФ «Физико-математическая литература» , 2006. – 704 б. 5. Гудман Г. , Гилман Г. Клиническая фармакология. 10 -ші басылым. М. «Практика» . 2006. — 1648 б.