Д РІС ЖОСПАРЫӘ ( 1 С А АТҒ

Скачать презентацию Д РІС ЖОСПАРЫӘ ( 1 С А АТҒ Скачать презентацию Д РІС ЖОСПАРЫӘ ( 1 С А АТҒ

tema_1_me_kaz.ppt

 • Размер: 1.6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Д РІС ЖОСПАРЫӘ ( 1 С А АТҒ по слайдам

Д РІС ЖОСПАРЫӘ ( 1 С А АТҒ ) Халы аралы экономиканы п ні қ қД РІС ЖОСПАРЫӘ ( 1 С А АТҒ ) Халы аралы экономиканы п ні қ қ ң ә ж не дістемесі ә ә. Халы аралы экономиканы м ні қ қ ң ә ж не белгілері ә. Халы аралы сауда: т сінігі, қ қ ү қ а р ыны қ

С ра 1. Халы аралы ұ қ қ қ экономиканы п ні ж не дістемесі ңС ра 1. Халы аралы ұ қ қ қ экономиканы п ні ж не дістемесі ң ә ә ә Халы аралы экономика — қ қ б л тауарлар, ұ ызметтер мен ндіріс факторларыны қ ө ң халы аралы оз алысы саласында ы қ қ қ ғ ғ лтты экономикаларды зара ұ қ ң ө рекеттесуі мен мемлекеттерді ә ң халы аралы экономикалы саясатыны қ қ қ ң алыптасуын зерттейтін экономикалы қ қ теорияны б лігі ң ө

 Халы аралы ау ымда ы шаруашылы мірді йымдастыруды қ қ қ ғ қ ө Халы аралы ау ымда ы шаруашылы мірді йымдастыруды қ қ қ ғ қ ө ұ ң нары ты ж йесіні алыптасуы мен дамуыны за дылы тары. қ қ ү ң қ ң ң қ лемдік нары тауарлар мен ндіріс факторларына жиынты Ә қ ғ ө қ с раныс пен сынысты алыптасу за дылы тары. ұ ұ ң қ Сырт ы сауданы даму ар ыны. қ ң қ қ Халы аралы экономиканы ызмет етуі саласында ы қ қ ң қ ғ халы аралы аржыларды зерттеу. қ қ қ Т рлі егемен мемлекеттерді резиденттерімен жасалатын ү ң м мілелер. ә Халы аралы экономиканы реттеуді институционалды қ қ ң рылымы құ

 1. Халы аралы экономикада қ қ AD ж не ә AS тек белгілі 1. Халы аралы экономикада қ қ AD ж не ә AS тек белгілі елді ндіріс к лемі мен ң ө ө ба алар де гейінен ана емес, сонымен ғ ң ғ атар жалпы қ мемлекеттік ндіріс пен ө лемдік нары та ы ба алар де гейінен ә қ ғ ғ ң т уелді болады. ә 2. лтты экономикада ы Ұ қ ғ тауар – ішкі нары та ндіріліп, ткізілген зат немесе қ ө ө ызмет. қ

Халы аралы экономика саласында қ қ тауарлар 2 -ге жіктеледі: Сауда а т сетін ғХалы аралы экономика саласында қ қ тауарлар 2 -ге жіктеледі: Сауда а т сетін ғ ү — т рлі елдер ү арасында оз алыс а т се қ ғ қ ү алатын тауарлар Сауда а т спейтін ғ ү — ндірілген елде ө т тынылатын, біра ұ қ елдер арасында орын ауыстырмайтын тауарлар ( ызметтер қ )

 Сауда а т сетін тауарлар а ба алар ғ ү ғ ғ ел ішіндегі Сауда а т сетін тауарлар а ба алар ғ ү ғ ғ ел ішіндегі ж не одан тыс с раныс пен ә ұ сынысты ара- атынасымен ұ ң қ аны талады. қ Сауда а т спейтін тауарлар а ғ ү ғ ба алар отанды экономикада ы ғ қ ғ с раныс пен сынысты ұ ұ ң ара- атынасымен аны талады. қ қ

 3. р лтты экономиканы ішінде е бек Ә ұ қ ң ң пен капитал 3. р лтты экономиканы ішінде е бек Ә ұ қ ң ң пен капитал салыстырмалы еркін ж реді. ү Б секелес фирмалар е бек пен ә ң капиталды шамамен бірдей ң шы ындарына ие, олар е бека ыны ғ ң қ ң шамамен бірдей ставкасын бекітіп, сас ұқ пайызды ставка бойынша арыз қ қ капиталын тартады. 4. лтты экономикада мемлекетті Ұ қ ң айтарлы тай олдауынсыз еркін сауда қ қ бай алады. қ Халы аралы экономикада мемлекеттер қ қ сауда а ындарына ы пал ететін сырт ы ғ қ қ сауда а т рлі шектеулер бекітеді. ғ ү

 5. лтты экономикада жал ыз валюта Ұ қ ғ ызмет етеді, 5. лтты экономикада жал ыз валюта Ұ қ ғ ызмет етеді, ал халы аралы қ қ қ экономикада анша елдер лемдік қ ә шаруашылы байланыстар а тартылса, қ ғ сонша лтты валюталар ж реді. ұ қ ү Сонды тан халы аралы экономикада ы қ қ қ ғ зерттеу объектісі – валюталы қ нары тар, айырбас курстары ж не т. б. қ ә

Халы аралы қ қ экономиканы ң рылымы құ Халы аралы қ қ микроэкономика халыХалы аралы қ қ экономиканы ң рылымы құ Халы аралы қ қ микроэкономика халы аралы қ қ ау ымда ы на ты тауар қ ғ қ мен оны ндіріс ң ө факторларыны оз алу ң қ ғ за дылы тарын ашады ң қ Халы аралы қ қ макроэкономика ашы қ экономика модельдерін, халы аралы валюталы қ қ қ ж не т лем ж йелеріні ә ө ү ң а идаларын зерттейді қ ғ

 Халы аралы е бек б лінісі қ қ ң ө – елдер арасында о Халы аралы е бек б лінісі қ қ ң ө – елдер арасында о амды территориялы қ ғ қ қ е бек б лінісі дамуыны жо ары ң ө ң ғ сатысы. ХЕБ жекелеген елдерде халы аралы нары а атысты ішкі қ қ ққ қ ажеттіліктерден жо ары тауарлар мен қ ғ ызметтерді т ра ты ндірісінен қ ң ұ қ ө к рініс табады. ө

ХЕБ т рлеріү жартылай (салалар ж не ішкі ә салалар арасында ) бірлік (салалар мен ішкіХЕБ т рлеріү жартылай (салалар ж не ішкі ә салалар арасында ) бірлік (салалар мен ішкі салалар ішінде) б лшектік ө ж не ә технология лы қ

 лемдік нары Ә қ – елдер арасында ы ғ т ра ты тауарлы-а шалай лемдік нары Ә қ – елдер арасында ы ғ т ра ты тауарлы-а шалай атынастар ұ қ қ қ саласы. лемдік нары анша ж не Ә қ қ ә кім шін ндіру ажеттілігін к рсетеді. ү ө қ ө лемдік шаруашылы Ә қ – зара ө мобильді ндіріс факторларымен ө байланысты лем елдеріні лтты ә ң ұ қ экономикаларыны жиынты ы. ң ғ

  Халы аралы сауда қ қ – лемні барлы ә ң қ елдеріні сырт Халы аралы сауда қ қ – лемні барлы ә ң қ елдеріні сырт ы саудаларыны ң қ ң жиынты ы. ғ «Сырт ы сауда» қ термині бір елге атысты олданылады. қ қ Халы аралы сауда қ қ , сауда сальдосы ж не сауда айналымымен ә сипатталатын тауарлар экспорты ж не ә импортынан ралады. құ

1. Халы аралы сауда формасында ы қ қ ғ тауарларды халы аралы айырбасыны ң1. Халы аралы сауда формасында ы қ қ ғ тауарларды халы аралы айырбасыны ң қ қ ң дамы ан саласы; ғ 2. Капиталды экспорты-импорты, ж мыс ң ұ к ші мен технология формаларында ы ү ғ ндіріс факторларыны халы аралы ө ң қ қ оз алысыны дамы ан саласы; қ ғ ң ғ 3. Транс лтты корпорациялар ше беріндегі ұ қ ң халы аралы ндіріс формалары; қ қ ө

4. Халы аралы тауарлар оз алысы мен қ қ қ ғ ндіріс факторларына ызмет к рсетумен4. Халы аралы тауарлар оз алысы мен қ қ қ ғ ндіріс факторларына ызмет к рсетумен ө қ ө байланысты емес дербес халы аралы қ қ аржы ж йесі; қ ү 5. Экономиканы халы аралы реттеуді қ қ ң мемлекетаралы механизмдеріні ж йесі; қ ң ү 6. Ашы экономика а идаларынан қ қ ғ туындайтын мемлекеттерді ң экономикалы саясаты. қ