Д ріс 8. ә Алматы ТОО «СКД

Скачать презентацию Д ріс 8. ә Алматы ТОО «СКД Скачать презентацию Д ріс 8. ә Алматы ТОО «СКД

slayd_8.ppt

 • Размер: 515.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Д ріс 8. ә Алматы ТОО «СКД по слайдам

Д ріс 8. ә Алматы ТОО «СКД 7» депосыны ң жа дайында СКД 6 маневрлікД ріс 8. ә Алматы ТОО «СКД 7» депосыны ң жа дайында СКД 6 маневрлік тепловозы ғ Мазм ны ұ : «Цзыян» тепловоз жасайтын зауыты шы аратын CKD ғ 6 E , типті тепловоз дизелі т ркімен ү темір жолына арнал ан. Тепловозда уаттылы ы ғ қ ғ 990 квт болатын 6240 ZJ типті дизель, TQFR-3000 типті синхронды генератор, ZQDR-410 типті тартым к ші бар электрлі оз алт ыш орнатыл ан, ж ріс ү қ ғ ү б лігі 22 тонналы ш осьті арба болып табылады. ө ү Сонымен бірге тепловозда компьютерлі бас ару қ ж йесі ж не ауіпсіздік пен жылдамды ты ба ылау ү ә қ қ қ ж йесі орнатыл ан. ү ғ

Тепловозды жалпы орналасуың Тепловоз екі б лікке б лінген: жо ар ы ө ө ғ ғТепловозды жалпы орналасуың Тепловоз екі б лікке б лінген: жо ар ы ө ө ғ ғ б лік ж не т менгі б лік, жо ар ы б лік ө ә ө ө ғ ғ ө рал-жабды тар орнатыл ан корпус болып құ қ ғ саналады, т менгі б лігіні екі шеті арба ө ө ң болып, орта ысы жанармайды ңғ ң алмалы-салмалы орабы болып саналады. қ Жанар май орабыны алды ы ж не со ы қ ң ңғ ә ңғ шетінде бас а пневмоцилндр орнатыл ан ж не қ ғ ә оны о жа ы мен сол жа ында аккумляторлар ң ң ғ ғ орнатыл ан. ғ

СКД 6 Е тепловоз СКД 6 Е тепловоз

арт ы б лігі, машинист б лігі, электрлі б лігі, к штік қ ө ө өарт ы б лігі, машинист б лігі, электрлі б лігі, к штік қ ө ө ө ү б лігі, осал ы б лігі, рбір модуль жылжымалы ө қ қ ө ә бірігу ар ылы тепловозды шассасына бекітілген. қ ңТепловоз жо ар ы корпусы бес модулдан ғ ғ т рады: ұ

Тепловозды ж ндеу ң ө кезе і мен тексерілуі. ң Тепловоз ж ндеуі бойынша ытай ережелерінеТепловозды ж ндеу ң ө кезе і мен тексерілуі. ң Тепловоз ж ндеуі бойынша ытай ережелеріне ө қ с йкес CKD ә 6 E типті тепловозды ж ндеуі к рделі ң ө ү ж ндеу, орташа ж ндеу, а ымды ы ж ндеу ж не ө ө ғ ғ ө ә осал ы ж ндеу деп б лінеді, оларды ішіндегі қ қ ө ө ң орташа, а ымда ы, осал ы ж ндеулер ж ндеу ғ ғ қ қ ө ө б лімшесі деп аталынады. ө

тепловозды толы тай тексеру, тепловозды негізг қ ң сипаттамасын алпына келтіру шін лкен к лемде қтепловозды толы тай тексеру, тепловозды негізг қ ң сипаттамасын алпына келтіру шін лкен к лемде қ ү ү ө ( бырды рамды б лшектері) б лшектеп құ ң құ қ ө ө ж ндеу: капиталды ж ндеу алдында (80± 10) он ө қ ө мы да ан ша ырым; техникалы ызмет к рсету ң ғ қ қ қ ө кезе індегі рылым; капиталды ж ндеу ң құ қ ө (жа аша ру) – орташа ж ндеу – ң құ ө ө капиталды ж ндеу. қ ө К рделі ж ндеу ү ө :

Орташа ж ндеуө тепловозды толы тай ж ндеу, қ ө тепловозды негізгі ң сипаттамасын алпынаОрташа ж ндеуө тепловозды толы тай ж ндеу, қ ө тепловозды негізгі ң сипаттамасын алпына келтіру шін қ ү орташа к лемде ө ( бас ы рамды қ құ қ б лшектері) б лшектеп ж ндеуө ө ө ; орташа ж ндеу алдында : 20 -30 он мы да ан ө ң ғ ша ырымдар. А ымда ы ж ндеуді рылымы: қ ғ ғ ө ң құ а ымда ы ж ндеу (жа аша ру) – осал ы ж ндеу – ғ ғ ө ң құ қ қ ө а ымда ы ж ндеу. ғ ғ ө

тепловозды толы тай ж ндеу. Локомотивты қ ө ң ж ріс сенімділігін ма сатты ба ыттатепловозды толы тай ж ндеу. Локомотивты қ ө ң ж ріс сенімділігін ма сатты ба ытта алпына ү қ ғ қ келтіру шін аз к лемде (бастап ы рамды ү ө қ құ қ б лшектер) б лшектеп ж ндеу, егер ө ө ө техникалы диагнозыны жа дайы болса , қ ң ғ онда жа дайы бойынша ж ндеу; а ымда ы ғ ө ғ ғ ж ндеу алдында: 4. 6 он мы да ан ө ң ғ ша ырымдар. қА ымда ы ж ндеу: ғ ғ ө

осал ы ж ндеу: Қ қ ө тепловозды толы тай ж ндеу: к тім ж неосал ы ж ндеу: Қ қ ө тепловозды толы тай ж ндеу: к тім ж не қ ө ү ә тазалау, а ау диагнозы, жа дай қ ғ бойынша ж ндеу, осал ы ж ндеу ө қ қ ө алдында: (1. 5 ~ 2) он мы да ан ң ғ ша ырымдар. осал ы, а ымда ы, қ Қ қ ғ ғ орташа ж не к рделі ж ндеулер ә ү ө CKD 6 E типті тепловозды тексеру ж не ә ж ндеу шін арнал ан ережелер ө ү ғ талаптарына с йкес іске асырылуы ә тиіс.

Тепловозды бас ы техникалы ң қ қ параметрлері. • Ж мыс істеуге арнал ан оршаТепловозды бас ы техникалы ң қ қ параметрлері. • Ж мыс істеуге арнал ан орша ан ортаны жа да ұ ғ қ ғ ң ғ температура (-50 —+40) • Беріліс т рі: электрлі ауыспалы-т ра ты то ү ұ қ қ • Дизельді номинальды уаты ) 1100 к. Вт (1500 л. с) ң қ қ • Пайдалану уат қ 990 к. Вт(1350 л. с. ) • Ос тік формула С 0 -С 0 • До ала диаметрі ңғ қ 1050 мм • Тепловоз салма ы ғ ~ 132 т • Жанар май багыны к лемі ң ө 6200 л. • Машина майыны оры ң қ 1000 кг • Сал ындату а арнал ан су оры қ ғ ғ қ 1000 кг

Дизелді негізгі техникалы параметрлерің қ • Т рлері    6240 ZJДизелді негізгі техникалы параметрлерің қ • Т рлері 6240 ZJ ү • Паспорт уаты қ UIC 1100 к. Вт(1500 л. с) • Пайдалану уаты қ 990 к. Вт(1350 л. с. ) • Айналымдарды белгіленген жылдамды ы ң ғ 1000 об/мин • Айналымдарды минималды бос т ра ты ң ұ қ • жылдамды ы ғ 430 об/мин • Ц илиндр лерді осындысы ж не оларды орналасуы ң қ ә ң 6 цилиндр лерді ң вертикаль ды орналасуы • Генератор типі TQFR-3000 • ТЭК ти пі ZQDR-410 • Номиналь ды уаты қ 410 к. В • Номиналь ды то қ 800/570 А • Максималь ды то қ 1080 А