Д ріс 13. ә Та ырыбы –қ

Скачать презентацию Д ріс 13. ә Та ырыбы –қ Скачать презентацию Д ріс 13. ә Та ырыбы –қ

slayd_13.ppt

 • Размер: 4.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Д ріс 13. ә Та ырыбы –қ по слайдам

Д ріс 13. ә Та ырыбы –қ «ТЖ-8 к лемінде ө локомотивж ндеу деполарындаД ріс 13. ә Та ырыбы –қ «ТЖ-8 к лемінде ө локомотивж ндеу деполарында ө ж ргізілетін ж ндеу ж мыстары» ү ө ұ Мазм ны: ұ Арба рамаларыны ішінде болуы ң м мкін: пісірмелі байланыстарда ы жары шалар, ү ғ қ тірек- айтармалы ондыр ыларды қ қ ғ ң а аларында ы жары шалар; букс жа тарыны қ ңқ ғ қ қ ң жа тауларыны тозуы; оз алт ышты серіппелі қ ң қ ғ қ ң аспасыны тірек та таларыны тозуы; сыналы ң қ ң кесінділерді ойы тарды бекітілу ң қ ң кронштейндерінде тозуы; букс астында ы ғ стрункаларды лсізденуі ж не бас алар ң ә ә қ арастырылады. қ

МА САТТАРЫ Қ ЖШС «Аякоз локомотивж ндеу ө депосы» « ам ор Қ қ Локомотив»МА САТТАРЫ Қ ЖШС «Аякоз локомотивж ндеу ө депосы» « ам ор Қ қ Локомотив» Филиалы 2 ТЭ 10 сериалы тепловозына Т К-8 Қ , Т К-7, Т К-6, Қ Қ Т К 4, Т К-3, Т К-2; Қ Қ Қ к лемінде тепловоздар а ж ндеу ө ғ ө ЖШС « ара анды локомотивж Қ ғ ндеуө депосы» « ам ор Қ қ Локомотив» Филиалы ВЛ 80 электровозына Т К-8, Т К-6, к лемінде, ВЛ 60 Т К-6 Қ Қ ө Қ к лемінде ө ж ндеу ж ргізеді. ө ү ; 2 ТЭ 10, ТЭМ-2, сериалы тепловоз а техникалы ызмет к рсету ғ қ қ ө Т К-3, Т К-4, Т К-6, Т К-7, Т К-8; Қ Қ Қ к лемінде ж ндеу ө ө ж ргізеді. ү ; ЖШС « азалы локомотивж Қ ндеуө зауыты» « ам ор Қ қ Локомотив» Филиалы ТЭМ-2 сериалы тепловоз а к рделі ж ндеу ж не Т К толы ғ ү ө ә Қ қ к лемде ТОУ-8(КЖ-1), Т К-8, Т К 7; ө Қ Қ

3 Арбаша цехы туралы м ліметә  • Тепловоз астынан арбашаны шы ару, 3 Арбаша цехы туралы м ліметә • Тепловоз астынан арбашаны шы ару, ғ • Арбашаны жуу • Б лшектерін а ытып ө ғ ж ндеу орындарына жеткізу ө • Б лшектерді дефектоскоп ө жасап лшемдерін алу ө • Арбаша б лшектерін ө алпына келтіру қ • Арбашаны жинау, • Арбашаны тапсыру

Арбашы рамасы. қ • Рама екі апталдан ж не пісірілген конструкциялы қ ә орапты иманы рамаАрбашы рамасы. қ • Рама екі апталдан ж не пісірілген конструкциялы қ ә орапты иманы рама аралы ш бекітпесінен қ қ ң қ ү т рады. орапты бекітпелерді ішіне аттылы ты ұ Қ ң қ қ амтамасыз ететін абыр алар пісіріліп қ қ ғ бекітілген. апталды жо ар ы ж не т менгі Қ ң ғ ғ ә ө жаймаларыны алы ды ы 14 мм, б йір ң қ ң ғ ү жайманікі 10 мм, рама аралы бекітпе қ жаймалардікі 8 мм болуы тиіс. апталды ж не Қ ң ә рама аралы бекітпелерге арнал ан жаймалар қ ғ 5 ГОСТ 380 -71 маркалы болаттан, ал йма құ б лшектер 20 ЛП ГОСТ 977 -75 болаттан жасал ан. ө ғ

2 ТЭ 116 тепловозыны біржа ты йлестірілген ң қ ү жа сыз арбасы. қ 1 -2 ТЭ 116 тепловозыны біржа ты йлестірілген ң қ ү жа сыз арбасы. қ 1 — арбаны рамасы; 2 -до ала ты-моторлы блок, ң ңғ қ 3 -серіппегіш іліктіргішті серіппелік жина ы; ң ғ 4 -тіректі- айтарымды ондыр ы; 5 -тежегішті иінтірек қ қ ғ ң берілісі; 6 -тежегіштік ауа ткізгіш; 7 -арбаны м ткізгіш ө ң құ ө быры. құ

7 Арбашаны тепловоз астынан шы аруғ 7 Арбашаны тепловоз астынан шы аруғ

 • К терме ж ндеу кезінде арбашаларды ө ө тепловоз астынан шы арады. Б л • К терме ж ндеу кезінде арбашаларды ө ө тепловоз астынан шы арады. Б л жа дай ғ ұ ғ тепловоз рамасында шковорлы шы ырларды жа дайын тексереді, ғ ң ғ желдеткіш каналдарды тазартып желдетеді. Арбашаларды б лшектеп, пісірме тігістерді ө арайды. Б йірлі аралы тарды қ ү қ ң жа тауларын жіберілетін нормалардан кіші қ алы ды та болса, ауыстырады. Б йірлі қ ң қ ү тіректерді б лшектеп, оларды б лшектерін ө ң ө ж ндейді. ө

9 Арбашаны айналдырып кантователге бекіту 9 Арбашаны айналдырып кантователге бекіту

Тепловоз арбашы тарын а ымда ы қ ғ ғ ж ндеуді а ынды желісіні жоспары өТепловоз арбашы тарын а ымда ы қ ғ ғ ж ндеуді а ынды желісіні жоспары ө ң ғ ң

 • 1 Арбаны шы ару позициясы; ғ • 2 Арбашаны б лшектеу ж не • 1 Арбаны шы ару позициясы; ғ • 2 Арбашаны б лшектеу ж не жинау позициясы; ө ә • 3 Арбаша а асын жуу позициясы; қ ңқ • 4 а аны б лшектеу ж не тексеру позициясы; Қ ңқ ө ә • 5 а аны ж ндеу позициясы; Қ ңқ ө • 6 а аны жинау; Қ ңқ • 7 а аны бояу; Қ ңқ • 8 а аны кептіру; Қ ңқ • 9 До ала ж бын жинау; ңғ қ ұ • 10 ТЭ жинау; Қ • 11 ДМБ жинау орны; • 12 ДМБ сына тан ткізу; қ ө • 13 Буксаны ж не рессорлы ілінісуді ж ндеу ала ы; ә қ ө ң • 14 ДМБ сына тан ткенін жинау; қ ө • 15 ДМБ б лшектеу орны; ө • 16 Арбашаны ж не а аны жина тау орны. ә қ ңқ қ

Бакылау с рактарыұ 1. ос до ала мойынтірек осьіндегі буксаны ішкі ҚБакылау с рактарыұ 1. ос до ала мойынтірек осьіндегі буксаны ішкі Қ ңғ қ ң са инасыны боса анын алай алпына келтіреді? қ ң ғ қ қ 2. ТЭ –тегі то ткізгіш изоляциясыны кедергісі анша Қ қ ө ң қ болу керек? 3. ТО-8 ж ндеуінен ткенде ТЭ ж кіріні коллекторыны ө ө Қ ә ң ң арнал ан жол тере дігі анша болу керек? ғ ң қ 4. ТЭ -ты то ткізгіш б лшектеріні изоляциясыны Қ ң қ ө ө ң ң дым ылдану себептері жылды ай уа ытында пайда болады? қ ң қ қ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.