Д ріс 12. ә ТЭ 33 А

Скачать презентацию Д ріс 12. ә ТЭ 33 А Скачать презентацию Д ріс 12. ә ТЭ 33 А

slayd_12.ppt

 • Размер: 388.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Д ріс 12. ә ТЭ 33 А по слайдам

Д ріс 12. ә ТЭ 33 А магистралды ж к ү тепловозы Мазм ны Д ріс 12. ә ТЭ 33 А магистралды ж к ү тепловозы Мазм ны ұ GEVO 12 д изел і т рт тактілі, он екі ө цилиндрлі, цилиндрлері V-т різді орналас ан, ә қ 4 500 а. к. уаты бар, газотурбинді рлеуі ж не қ ү ә рлеу ауасын сал ындатат ышы бар, ү қ қ экологиялы стандарттар талаптарын ескере қ отырып, General Electric компаниясыны ң мамандарымен іштен жану оз алт ышы қ ғ қ болып табылады.

МА САТТАРЫ Қ ТЭ 33 А тепловозы 2 ТЭ 10 М тепловозынан айтарлы тай айырмашалы ыМА САТТАРЫ Қ ТЭ 33 А тепловозы 2 ТЭ 10 М тепловозынан айтарлы тай айырмашалы ы бар ж не реттелетін қ ғ ә жиілігі бар шфазалы айнымалы токты ү олданумен байланысты аны тал ан қ қ ғ арты шылы тары бар. осымша рыл ыларды қ қ Қ құ ғ ң барлы жетектері ш фазалы асинхронды қ ү оз алт ыштарды олданумен ж мыс істейді. қ ғ қ қ ұ

GEVO ДИЗЕЛІ • GEVO (GE Evolution Series) модельді дизельдер экологиялы стандарттар талаптары есебімен GEVO ДИЗЕЛІ • GEVO (GE Evolution Series) модельді дизельдер экологиялы стандарттар талаптары есебімен қ General Electric компаниясыны мамандарымен, ң сонымен бірге экологиялы талаптарды т ра ты қ ң ұ қ ата дануымен байланысты конструкцияны қ ң жетілдіруге арнал ан платформа ретінде ғ зірленген. ә

. GEVO 12 дизельдік оз алт ышыны қ ғ қ ң техникалы м ліметтері қ ә. GEVO 12 дизельдік оз алт ышыны қ ғ қ ң техникалы м ліметтері қ ә № р/б Жабды тыі атауы қ М ліметтерә 1 Марка сы GEVO 12 2 Такт ілер саны 4 3 Цилиндрлерді орналасуы ң V — т різдіә 4 Цилиндрлер саны 12 5 Цилиндр диаметрі , мм 250 6 Поршень ж рісі ү , мм 320 7 Цилиндрді ж мысты к лемі ң ұ қ ө , л 15, 7 8 Сы у д режесі ғ ә ≈ 17: 1 9 Цилиндрлерді ж мыс реті ң ұ 1 О -1 С -5 О -5 С -3 О -3 С — 6 О -6 С -2 О -2 С -4 О -4 С 10 Клапан механизм і р цилиндрге 2 енгізу + 2 ә шы ару клапаны ғ 11 Бос ж рісті минималды айналымы ү ң , айн /мин 330 12 Бос ж рісті номиналды айналымы ү ң , айн /мин 440 13 Иінді білікті номиналды/максималды айналым жиілігі ң , айн /мин 1050 14 Максималды электрлік уаты қ , к. Вт 3 300 15 Ат к шімен уаты ү қ 4 500 16 Турбокомпрессор бір сатылы 17 Масса сы ( р а к йде құ ғ қ ү , т ек дизель), кг

ТЭ 33 А тепловозын растыру құ бойынша негізгі ережелер « Локомотив растыру зауыты құ »ТЭ 33 А тепловозын растыру құ бойынша негізгі ережелер « Локомотив растыру зауыты құ » А растыру Қ құ цехтарыны негізгі ма саты болып растыру бірліктері ң қ құ – ТЭ 33 А тепловозыны т йіндері мен агрегаттарын ң ү сапалы ж не уа ытылы дайындау, іске осу, алпына ә қ қ қ келтіру, сынау. растыру бірліктерін сапалы даярлауды жиынты ы Құ ң ғ дайын нім ө – ТЭ 33 А тепловозыны сенімділігінң к рсетеді. ө « Локомотив растыру зауытықұ » А Қ цехтары цехты бекітілген техникалы с лбасына с йкес ң қ ұ ә растыру бірліктерін растыруды, алпына құ құ қ келтіруді, тексеруді орындайды

Дайын нім т йіндері мен агрегаттары раушыларыны ө ү құ ң асиеттері жиынты ы та айындалуынаДайын нім т йіндері мен агрегаттары раушыларыны ө ү құ ң асиеттері жиынты ы та айындалуына с йкес қ ғ ғ ә жарамдылы ын к рсетеді, ж не нім спасы деп аталады. ғ ө ә ө Осы асиеттерді бірі болып – қ ң сенімділік табылады. растыру – раушы бірліктерді немесе барлы Құ құ ң қ локомотивті орнату ж не жинау дерісі. ң ә ү Сенімділік – олдану, техникалы ызмет к рсету, қ қ қ ө ж ндеулер, са тау мен тасымалдауды берілген т ртіптері ө қ ң ә мен шарттарына с йкес келетін, берілген шекте орнатыл ан ә ғ пайдалану к рсеткіштеріні шамаларын са тай отырып, ө ң қ нысанны берілген функцияларды орындай алу асиеті. ң қТЭ 33 А тепловозына жоспарлы сервистік ызмет қ к рсету ж не к рделі ж ндеу бойынша негізгі ө ә ү ө ережелер

Жоспарлы техникалы ызмет қ қ к рсету ө «Локомотив» акционерлік о амы, «GE қЖоспарлы техникалы ызмет қ қ к рсету ө «Локомотив» акционерлік о амы, «GE қ ғ INTERNATIONAL, INC. » ж не « АМ ОР» ә Қ Қ ж ндеу корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі ө серіктестігі араларында ы 2011 жылды 2 ғ ң тамызынан бергі «ТЭ 33 А» ( «ES 44 ACI» ) сериялы магистральді тепловоздарына сервистік ызмет қ к рсету туралы ш жа ты келісім шарт а с йкес ө ү қ қ ә дайын німні сервистік ызмет к рсету ж йесі ө ң қ ө ү бекітілген уа ыт аралы ында жоспарлы қ ғ техникалы ызмет к рсету мен к рделі ж ндеуді қ қ ө ү ө ж ргізуді білдіреді. ү

Бірінші кезе – К нделікті техникалы ызмет ң ү қ қ к рсету ө рБірінші кезе – К нделікті техникалы ызмет ң ү қ қ к рсету ө р сапар алдында бекітілген деполарда ж ргізіледі ж не Ә ү ә зіне келесілерді осады: ө қ — Тепловозды SDIS ж йесін диагностикалау. ң ү — Ауа компрессорын тексеру. — Дизель ж мысын тексеру. ұ — рт с ндіру ж йесін тексеру. Ө ө ү — Жары беру рыл ыларын тексеру. қ құ ғ — Арбашы ты арау. қ қ — Тежеулі рычагты берілісті, колодкаларды ж не ә са ылауларды реттеу механизмдерін арау ң қ. — До ала ж бын арау. ңғ қ ұ қ — Автотіркегішті арау. қ

Екінші кезе – То сан сайын ы ң қ ғ техникалы ызмет к рсету қЕкінші кезе – То сан сайын ы ң қ ғ техникалы ызмет к рсету қ қ ө (92 к нде 1 рет) ү • — Тартым электрлі оз алт ышын қ ғ қ арау. қ • — Дизельді сал ындату ж йесіні қ ү ң с згілері мен майын ауыстыру. ү

шінші кезе – жарты жылды техникалы Ү ң қ қ ызмет к рсету (184 к ндешінші кезе – жарты жылды техникалы Ү ң қ қ ызмет к рсету (184 к нде 1 рет) қ ө ү • — Ауа компрессорында ы май с згісін ауыстыру. ғ ү • — жатнамада ы келтірлгендерге с йкес Құ ғ ә аккумулятор батареяларына ызмет к рсетулер ж ргізу. қ ө ү • — Тартым ж не к мекші генераторлар ә ө коллекторлар, т йіспелі ү са иналар мен щеткаларыны беттеріні к йін тексеру. қ ң ң ү • — Реостатты тежегіш желдеткішіні генераторы мен ң оз алт ыштарын арау. қ ғ қ қ • — Радиаторды тазарту. • — Отын багын арау. қ • — ар тазарт ышты арау. Қ қ қ • — Тартым электрлі оз алт ыштарын оректендіргіш сымдарды қ ғ қ қ арау қ. • — Тісті беріліс редукторыны жабынын арау. ң қ • — Арбашы ты тозу а арсы пластинасын арау. қ ң ғ қ қ • — ажет бол ан жа дайда букса жа ыны жа тауын, б йірлік Қ ғ ғ ғ ң қ ү жа тауын ауыстыру. қ • — Дизель ж мысын тексеру. ұ

Т ртінші кезе – жыл сайын ы техникалы ө ң ғ қ ызмет к рсету (жылынаТ ртінші кезе – жыл сайын ы техникалы ө ң ғ қ ызмет к рсету (жылына 1 рет) қ ө • — Ауа компрессорыны ж мысын тексеру. ң ұ • — Дабыл а ыш пен ор ау рыл ыларыны ж мысыны қ ққ қ ғ құ ғ ң ұ ң д рысты ын тексеру. ұ ғ • Сал ындату ж йесін тексеру. қ ү • — Ба ылау- лшегіш ралдар мен жабды тар ж мысын қ ө құ қ ұ тексеру. • — Клапан са ылауын тексеру ж не ажет бол ан жа дайда ң ә қ ғ ғ ретке келтіру. Картер ж мысын тексеру. ұ • — Тісті беріліс редукторында ы майды ауыстыру. ғ • — 5 GEB 30 тартым электрлі оз алт ыштарын арау. қ ғ қ қ • — Тісті беріліс редукторыны кожухы ж мысын тексеру. ң ұ

Бесінші кезе – р екі жыл сайын техникалы ызмет ң ә қ қ к рсетуБесінші кезе – р екі жыл сайын техникалы ызмет ң ә қ қ к рсету ө • — Радиатор к рекшелерінде ү жары шаларды болуына сырттай арау қ ң қ ар ылы тексерулер ж ргізу. қ ү Жары тар қ табыл ан жа дайда радиатор желдеткішін ғ ғ ауыстыры ыз. ң

Алтыншы кезе – р жыл сайын ы ң ә ғ техникалы ызмет к рсету қАлтыншы кезе – р жыл сайын ы ң ә ғ техникалы ызмет к рсету қ қ ө • — Тартым генераторды , тарт ыш ң қ желдеткіштерді тартым ң оз алт ыштарды ж не бас а да қ ғ қ ң ә қ жабды тарды мойынтіректерін қ ң ТУ GE D 6 A 2 C 5 с йкес маймен майлау. ә
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.