Д ріс 10. ә Электромашиналы цехты қ

Скачать презентацию Д ріс 10. ә Электромашиналы цехты қ Скачать презентацию Д ріс 10. ә Электромашиналы цехты қ

slayd_10.ppt

 • Размер: 1.0 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации Д ріс 10. ә Электромашиналы цехты қ по слайдам

Д ріс 10. ә Электромашиналы цехты қ ң та айындалуы ғ Мазм ны ұ сынылатынД ріс 10. ә Электромашиналы цехты қ ң та айындалуы ғ Мазм ны ұ сынылатын цехты жобасы локомотив Ұ ң деполарында ы электромашиналы цехтарында заводты ғ қ ң ж ндеу т ріне туінде олданылуы м мкін ж не тепловоз ө ү ө қ ү ә ж ндеуі шін айта салынатын деполарды жобалауда ө ү қ олданылады. қ

МА САТТАРЫ Қ Электромашиналы цех тартым генераторлар, қ тартым электро оз алт ыштар, екі машиналыМА САТТАРЫ Қ Электромашиналы цех тартым генераторлар, қ тартым электро оз алт ыштар, екі машиналы қ ғ қ қ агрегаттар ж не бас а ТЭМ 2 сериялы ә қ тепловозыны осымша электромашиналары ң қ к лемі ө « ТЭМ тепловоз типтеріні заводты ң ң ж ндеу ережелерімен ө » арастырыл андай, қ ғ бірінші к лемде к рделі ж ндеуге арнал ан. ө ү ө ғ

2 ТЭ 10 МК тепловозыны ң 7 FDL 12 дизеліні электрлімашиналарыны ң ң негіздері 2 ТЭ 10 МК тепловозыны ң 7 FDL 12 дизеліні электрлімашиналарыны ң ң негіздері

Басты полюті ң ж рекшесінен үОрам стат ышы ұ қ осымша полюсті Қ ң жБасты полюті ң ж рекшесінен үОрам стат ышы ұ қ осымша полюсті Қ ң ж рекшесі ү Якорь орамы Кіру патрубкасынан Полюс катушкалары Те естіргіш ң Жібермейтін орамдардан. Якор корпусынан Коллектор Диафрагма а па тан Қ қ қ т ырдан ұғ

Тепловоздарды ТЖ-8 техникалы к ту ң қ ү ба дарламасы ТЭ 10 сериялы тепловозды ғТепловоздарды ТЖ-8 техникалы к ту ң қ ү ба дарламасы ТЭ 10 сериялы тепловозды ғ ң жылына 300 секция а ж не ғ ә электромашиналы цех 300 электрлі қ машиналарды комплектісін шы аруын ң ғ амтамасыз ете алады. қЭлектромашиналы цех ж нделелетін қ ө тепловоздарды электромашиналарыны ң ң есебін ж ргізуі ү

Б лшектерді ж нделу ө ң ө уа ыты қ Тартым генераторларыны ж ндеудегі бос тБ лшектерді ж нделу ө ң ө уа ыты қ Тартым генераторларыны ж ндеудегі бос т ру ң ө ұ уа ытны за ты ы 8 -10 т уілік, тартым қ ң ұ қ ғ ә электр оз алт ышінікі 5 -6 т уілік, екі машиналы қ ғ қ ә қ агрегаттікі 3 -4 т уілікті рйды. Заводты ә құ қ графикпен орнатыл ан мерзімдерге с йкес ғ ә ж нделген тартым электр оз алт ыштарын- ө қ ғ қ арбалы цех а, тартым генераторларын- дизельдік қ қ цех а, ос машиналы агрегатты- тепловозды қ қ цех а, осымша электрлік машиналар- қ қ электроаппаратты цех а жіберіледі. қ қ

Электромашиналы цех рамына ж ндеу а ыны қ құ ө ғ бойынша келесі учаскілер кіреді: бЭлектромашиналы цех рамына ж ндеу а ыны қ құ ө ғ бойынша келесі учаскілер кіреді: б лшектемелі- ө дефектрлік, ж кірлік, секциялы , орама б лімшесі ә қ ө бар кептіру- сі іргіш, механикалы , сына ң қ қ станциясы бар жинау учаскілері. Тартым генераторларымен ос машиналы агрегаттарды қ қ шаруашылы есептесу учаскісінде ж нделеді, қ ө онда б лшектеуден жинау а дейінгі ж не дайын ө ғ ә німді беруге дейінгі толы цикл орындалады. ө қЭлектромашиналы цехта ы ж ргізілетін қ ғ ү ж мыстар ұ

Тартым электр оз алт ыштарын қ ғ қ а ымды сызы та ж нделуі ғ қТартым электр оз алт ыштарын қ ғ қ а ымды сызы та ж нделуі ғ қ ө Бірінші позицияда коллекторлы люктар, торлар, қ т тіктердегі аптар ж не бас ада ор ау ү қ ә қ қ ғ жасандылары шешіледі. Екінші позицияда мойынтіректік ал ан, щетка қ қ ста ыштар шешіледі ж не остовтан ж кір алынады. ұ ғ ә ә шінші позицияда Ү магниттік ж йені осылулары ү ң қ шешіледі. Т ртінші позицияда ө арнайы аудар ышта бас ж не ғ ә осымша полюстер айырылады. Машинаны қ ң б лшектенуі кезінде б лшектерді са талуымен ө ө ң қ оны келесі олданнуын амтамасызт ету керек. ң қ қ

Тартым генераторыны негізгі берілгендерің Тартым генераторыны негізгі берілгендерің

Генераторды негізгі б ліктерің ө Генераторды негізгі б ліктерді болып: ж кір, ңГенераторды негізгі б ліктерің ө Генераторды негізгі б ліктерді болып: ж кір, ң ө ә станина, бас осымша полюстер, мойын тіректі қ ал ан ж не щетка ста ыштар табылады. қ қ ә ұ ғ Станина ГП-300 А, ГП-311 БУ генераторлары шін ү беттік болаттан жасал ан са иналы магниттік ғ қ бырдан т рады, онымен ол дизель асты ан а а құ ұ қ қ ғ тіреледі. Станинада 8 бас ж не 8 осымша полюстер ә қ бекітілген. Бас ж не осымша полюстер зекшелер ә қ ө мен орамшалардан т рады. Бас полюсті зекшелері, ұ ң ө алынды ы 2 мм, 3310 суы айналдырыл ан қ ғ электротехникалы болат беттерден штрихталады. қ