Д лелді медицина принциптері негізінде ә амбулаториялы жа

Скачать презентацию Д лелді медицина принциптері негізінде ә амбулаториялы жа Скачать презентацию Д лелді медицина принциптері негізінде ә амбулаториялы жа

srs_pediatriya_dina.pptx

 • Размер: 687.9 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Д лелді медицина принциптері негізінде ә амбулаториялы жа по слайдам

Д лелді медицина принциптері негізінде ә амбулаториялы жа дайда қ ғ антибактериалды емді олдану қ Қабылдаған:Д лелді медицина принциптері негізінде ә амбулаториялы жа дайда қ ғ антибактериалды емді олдану қ Қабылдаған: Аманкулова А. А. Орындаған: Аманжолова Дина Топ: 529 ЖМ «Астана медицина университеті» АҚ № 1 балалар аурулары кафедрасы Астана-2016 ж

 I Кіріспе II Негізгі б лімө Педиатрияда ы антибактериальды ем ғ Амбулаторияда антибиотиктерді олдану қ I Кіріспе II Негізгі б лімө Педиатрияда ы антибактериальды ем ғ Амбулаторияда антибиотиктерді олдану қ Балаларда НЖИ еміне арнал ан АБП м лшерлері ғ ө III орытынды Қ IV Пайдаланыл ан дебиеттер ғ әЖОСПАР:

КІРІСПЕ азіргі та да д рігерлер д лелді медицинаны олдана Қ ң ә ә қ отырып,КІРІСПЕ азіргі та да д рігерлер д лелді медицинаны олдана Қ ң ә ә қ отырып, нау астар а сапалы, атерсіз, тиімді қ ғ қ медициналы к мек к рсетеді. р д рігер д лелді қ ө ө Ә ә ә медицинаны з т жірибесінде олданады. Ол ө ә қ дегеніміз: Д лелденген шараларды к нделікті т жірибесінде ә ү ә олдануы қ Е тиімді м ліметтерді олдануы ң ә қ атері басым іс- рекеттерді аны тауы Қ ә қ Ж мысты атып ал ан діспен, зіні т сінуімен ұ қ қ ғ ә ө ң ү жасаудан арылады

Антибактериальды препарат ымы: ұғ Антибиотиктер – биологиялы туында ан қ ғ осындылар қ Жартылай синтетикалы антибиотиктерАнтибактериальды препарат ымы: ұғ Антибиотиктер – биологиялы туында ан қ ғ осындылар қ Жартылай синтетикалы антибиотиктер – таби и қ ғ осындыларды химиялы модификациялан ан қ ң қ ғ німдері ө Химиотерапевтикалы препараттар – толы қ қ химиялы синтез німдері қ ө

 Антибактериальды препараттарды та айындауды жалпы принциптері: ғ ң o Антибиотиктерді таби и активтілік де гейі Антибактериальды препараттарды та айындауды жалпы принциптері: ғ ң o Антибиотиктерді таби и активтілік де гейі ң ғ ң o Препараттарды фармакокинетикалы , ң қ фармакодинамикалы ж не токсикологиялы қ ә қ асиеттері қ o Антибиотиктерді клиникалы эффективтілігі ң қ o Антибиотиктерді ке олдану резистенттілікті ң қ ң таралуына сер ету м мкіндігі ә ү o Фармакоэкономикалы к рсеткіштер қ ө o олдану ы айлы ы Қ ңғ ғ

Педиатрияда ы антибактериальды ем ғ спецификасы негізделген: • Балалы жасты анатомо-физиологиялы қ ң қПедиатрияда ы антибактериальды ем ғ спецификасы негізделген: • Балалы жасты анатомо-физиологиялы қ ң қ ерекшеліктері • Инфекциялар ж не оларды а ымы ә ң ғ • Антибиотиктерді м лшерлеу т ртібі ө ә • Антибиотиктерді олданудан жа ымсыз реакциялар қ ғ

Жа а ту ан н рестелер, сіресе шала ту ан ң ғ ә ә ғЖа а ту ан н рестелер, сіресе шала ту ан ң ғ ә ә ғ н рестелерге антибактериальды ем негізделген: ә • Бауырды ферментативті ж йелеріні толы ң ү ң қ дамымауы • Б йректерді шума шалы фильтрация ү ң қ қ механизмдеріні толы дамымауы ң қ • Н рестелердегі жасушадан тыс с йы ты к леміні ә ұ қ қ ө ң к п болуынан д рілік затты таралуыны згеруі ө ә ң ң ө

Педиатр антибактериальды емді та айындамас ғ б рын мына с ра тарды шешу керек: ұ ұПедиатр антибактериальды емді та айындамас ғ б рын мына с ра тарды шешу керек: ұ ұ қ • Осы ауруды емдеу шін антибиотик керек пе? ү • Осы ауруды андай оздыр ыш ша ырды? қ қ ғ қ • Осы ауру кезінде андай рандомизирленген қ клиникалы зерттеулер АБ эффективтілігі д лелденген? қ ә • Осы оздыр ышты АБ деген сезімталды андай? қ ғ ң қ қ • Берілген б зылыстар инфекциямен немесе бас а да ұ қ жа дайларды (аллергия) симптоматикалы к рінісі ғ ң қ ө ретінде ша ырыл ан қ ғ

Амбулаторлы жа дайда ызбамен нау астар а АБП ғ қ қ ғ та айындауды негізгі атеАмбулаторлы жа дайда ызбамен нау астар а АБП ғ қ қ ғ та айындауды негізгі ате ал ышарттары: ғ ң қ ғ • рбір клиникалы жа дайда д рілік емді міндетті т рде Ә қ ғ ә ү та айындау а мтылу; ғ ғ ұ • ызбаны инфекция к рінісі ретінде т сіну; Қ ө ү • Инфекцияны бактериальды деп болжамдау; • Бактериальды инфекцияны аны тамай АБП та айындау; қ ғ • Бактериальды инфекцияны «профилактикасы» ретінде вирусты ң инфекциялы нау астар а АБП та айындау; қ ғ ғ • серін к тетін адекватты емес за антибактериальды ем; Ә ү ұ қ • осымша белгілерді (анамнездік, клиникалы , лабораторлы ж не Қ қ қ ә т. б. ) елемеу немесе ба аламау; ғ • Жа ымсыз серлер, д рілік т ра тылы ты пайда болу аупін ғ ә ә ұ қ қ ң қ ба аламау; ғ • «Алдын ала са тану» ажеттілігі қ қ

Со ы жылдары антибактериальды заттарды ңғ олдануды тиімді ететін тенденциялар алыптасты: қ қ Эмпирикалы антибиотикотерапияны заманауиСо ы жылдары антибактериальды заттарды ңғ олдануды тиімді ететін тенденциялар алыптасты: қ қ Эмпирикалы антибиотикотерапияны заманауи қ ң хаттамаларын кірістіру ар ылы емні эффективтілігін қ ң жо арылату ғ Антибиотикотерапияны алгоритмдерін растыру ң құ Жанама реакцияларды жиілігін ж не суперинфекция ң ә ас ынуларын т мендету шін салыстырмалы жо ары қ ө ү ғ ауіпсіздіктегі заманауи антибиотиктерді олдану қ қ Балалар а антибиотикотерапияны аялауыш т ртібін ғ ң ә енгізу: амбулаторлы т жірибеде инъекционды ә препараттардан бас тарту, аминогликозидтерді ж не т. б. ә м лшерлеуді біртекті т ртібіне ауысу ө ң ә

Амбулаторияда антибиотиктерді олдан анда ескеру қ ғ керек: Амбулаторлы емде д рілік заттарды пероральды әАмбулаторияда антибиотиктерді олдан анда ескеру қ ғ керек: Амбулаторлы емде д рілік заттарды пероральды ә ң формаларын басым олдану керек қ Минимальды жеткіліктілік стратегиясын стану ұ ма ызды ң

 • Бисептолды д ние ж зі бойынша олдану азайып жатыр, себебі ол жиі ауыр ү • Бисептолды д ние ж зі бойынша олдану азайып жатыр, себебі ол жиі ауыр ү ү қ терілік аллергиялы реакция ша ырады. қ қ • Ампициллин (таблетка) к бінесе олданылмайды. Оны себебі ө қ ң фармокинетика жа ынан ана аттанбау ж не диареяны жиі ша ырылуынан. ғ қ ғ ә ң қ Ампициллин орнына амоксициллин олданады. қ • Гентамицин (бас ада аминогликозидтер) амбулаторлы жа дайда қ ғ олданылмайды (соны ішінде пневмония кезінде). Д рігерлер мытып қ ң ә ұ кетеді, пневмонияны негізгі оздыры ышы пневмококк екенін. Ал ң қ ғ пневмококк гентамицинге таби и резисстентті. Микробиологтар ғ гентамицинді дейі селективті орта а осады, оны ма саты пнемококкты ә ғ қ ң ндірілуі. ө • Екіншілікті иммунды тапшылы ты жа дайды суі, ол жедел ж не қ ғ ң ө ә созылмалы инфекционды ауруларды болуына сер тигізеді. ң ә • Терапевтикалы биэквмвалентілігі д лелденбеген дженериктерді к п қ ә ң ө болуы. Антибакткриалды терапияны ерекшеліктері ң

 Та дау препараты: ң амоксициллин/клавуланат, фосфомицин Альтернативті препараттар: цефуроксим аксетил, ко-тримоксазол, Та дау препараты: ң амоксициллин/клавуланат, фосфомицин Альтернативті препараттар: цефуроксим аксетил, ко-тримоксазол, нитрофурантоин, налидикс ыш ылы қ қ Енгізу жолы: per os Ем за ты ы: ұ қ ғ 7 к нүЖедел цистит

 Та дау препараты: ң амоксициллин/клавуланат, цефалоспориндер II-III рпа тары (цефуроксим, ұ қ цефотаксим, Та дау препараты: ң амоксициллин/клавуланат, цефалоспориндер II-III рпа тары (цефуроксим, ұ қ цефотаксим, цефтриаксон) Альтернативті препараттар: цефепим, меропенем, аминогликлазидтер комбинациясында ампициллин (гентамицин) Енгізу жолы: парентеральды немесе ішке. Же іл ң пероральды, орта ж не ауыр формада 3 -5 к н ә ү парентеральды, кейін пероральды Ем за ты ы: ұ қ ғ біріншілік пиелонефритте 14 к ннен кем ү емес; екіншілік пиелонефритте к рсеткіштерге байланысты. өПиелонефрит

Балаларда несеп ж йесіні инфекцияларыны ү ң ң еміне арнал ан АБП м лшерлері ғ өБалаларда несеп ж йесіні инфекцияларыны ү ң ң еміне арнал ан АБП м лшерлері ғ ө

 Әрбір АБП нақты (таңдамалы) әсер ету спектрімен сипатталады. АБП басқа да ДЗ сияқты топтар мен Әрбір АБП нақты (таңдамалы) әсер ету спектрімен сипатталады. АБП басқа да ДЗ сияқты топтар мен класстарға жіктеледі. Бір топтың барлық препаратын өзара алмастыруға болады деп қарастыруға болмайды. Антимикробты препараттар уақыт өте келе пайдалы қасиеттерін жоғалтатын дәрілік заттарға жатады. ОРЫТЫНДЫҚ

 Амбулаторно-поликлиническая педиатрия- под ред. В. А. Доскина; Москва-2008 Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии- В. Ю. Альбицкий; Амбулаторно-поликлиническая педиатрия- под ред. В. А. Доскина; Москва-2008 Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии- В. Ю. Альбицкий; ГЭОТАР-Медиа, 2009 ПАЙДАЛАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕРҒ Ә