Скачать презентацию Část I Od středověku po první světovou válku Скачать презентацию Část I Od středověku po první světovou válku

_UserFiles_file_02_Metodika_01_WWI_Cesi_a_Nemci_I.pptx

  • Количество слайдов: 33

Část I. Od středověku po první světovou válku Část I. Od středověku po první světovou válku

Kdy přicházejí 6. století n. l. do české kotliny Slované? Kdy přicházejí 6. století n. l. do české kotliny Slované?

A kdy přicházejí ve větší míře Němci? 13. století – velká (vnější) kolonizace A kdy přicházejí ve větší míře Němci? 13. století – velká (vnější) kolonizace

Nespokojenost s „cizozemci“ § Počátek 14. století § Dalimilova kronika – hospodářské, sociální motivy Nespokojenost s „cizozemci“ § Počátek 14. století § Dalimilova kronika – hospodářské, sociální motivy

Cizozemec vs. „ryzí Čech“ § Husitství § Němec – nepřítel § Nově odlišnost ve Cizozemec vs. „ryzí Čech“ § Husitství § Němec – nepřítel § Nově odlišnost ve víře – spor o Viklefovo učení § M. Jeroným Pražský – „ryzí Čech“ (purus Bohemus)

Spojení zemí Koruny české s Habsburky § 1526 § 1713 – Pragmatická sankce Spojení zemí Koruny české s Habsburky § 1526 § 1713 – Pragmatická sankce

„Národ“ ? Ve středověku a raném novověku: § Reprezentanti země, příslušníci privilegovaných vrstev § „Národ“ ? Ve středověku a raném novověku: § Reprezentanti země, příslušníci privilegovaných vrstev § český (böhmisch) politický národ x V 19. a 20. století: § Lidé stejného etnického původu, hovořící stejným jazykem…

Patriotismus → nacionalismus § Zemský patriotismus – pěstování mateřského jazyka, literatury, umění a hledání Patriotismus → nacionalismus § Zemský patriotismus – pěstování mateřského jazyka, literatury, umění a hledání vlastních dějin § založení Vlasteneckého muzea v Praze – 1818 § Měšťanský nacionalismus – souvisí se sociálním vzestupem měšťanských vrstev, s procesem modernizace

Proces vytváření moderního národa (podle Miroslava Hrocha) § První fáze – etnická skupina je Proces vytváření moderního národa (podle Miroslava Hrocha) § První fáze – etnická skupina je předmětem učeneckého zájmu vzdělanců § Druhá fáze – období národní agitace § Třetí fáze – masové ztotožnění se s národními ideály, rozvinutí plné sociální skladby moderní společnosti, hospodářská emancipace národa

Josef Dobrovský symbol „Hrochovy 1. fáze“ u etnika Čechů Josef Dobrovský symbol „Hrochovy 1. fáze“ u etnika Čechů

Národní emancipace Němců § Rozdrobenost německých států a státečků § Mění se poměr mezi Národní emancipace Němců § Rozdrobenost německých států a státečků § Mění se poměr mezi Rakouskem (zájem o Itálii a Podunají) a Pruskem (posílilo pozici v německých zemích) § 1806 -1807 – Napoleonova nadvláda → osvobozenecký boj, reformy, počátek turnerského hnutí

Friedrich Ludwig Jahn zakladatel turnerského hnutí Friedrich Ludwig Jahn zakladatel turnerského hnutí

Národní emancipace Čechů § Kulturní aktivity – zrcadlový obraz vyvinutější německé kultury, zároveň v Národní emancipace Čechů § Kulturní aktivity – zrcadlový obraz vyvinutější německé kultury, zároveň v opozici vůči ní § Modernizace jazyka a literatury § Sepsání dějin země, organizace českého vědeckého života kolem Vlasteneckého muzea a Matice české § Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách

Pavel Josef Šafařík Josef Jungmann Pavel Josef Šafařík Josef Jungmann

František Palacký František Palacký

Revoluce 1848 Revoluce 1848

Češi a Němci v revoluci 1848 § Krátké období společného nadšení a očekávání § Češi a Němci v revoluci 1848 § Krátké období společného nadšení a očekávání § 2 koncepce sjednocení Německa a) Velkoněmecká = včetně Rakouska b) Maloněmecká = pod vedením Pruska § Volby do frankfurtského parlamentu § Palackého „Psaní do Frankfurtu“ § Slovanský sjezd

Zbytečné „všechno stavění hrází“, jelikož „všeliké výmysly a prostředky lidské proti němu neměly by Zbytečné „všechno stavění hrází“, jelikož „všeliké výmysly a prostředky lidské proti němu neměly by lepšího účinku nežli foukání proti větru, kterýmž jeho směr ani odvrátiti ani změniti se nedá. “

50. a 60. léta 19. století § 50. léta – neoabsolutismus § Karel Havlíček 50. a 60. léta 19. století § 50. léta – neoabsolutismus § Karel Havlíček Borovský § 1861 – Únorová ústava § Němečtí liberálové x centralizace § 1867 – rakousko-uherské vyrovnání, dualismus § 1871 – rakousko-české vyrovnání ? § Články fundamentální – odmítnuty

Dvě paralelní oddělené národní společnosti § Češi – vzestup x Němci – pocit ohrožení Dvě paralelní oddělené národní společnosti § Češi – vzestup x Němci – pocit ohrožení § 1881 – 1. mrtvý § Etnický (völkisch) nacionalismus § Deutscher Schulverein x Ústřední Matice školská § Turnverein x Sokol

Němečtí nacionálové – Linecký program (1882) § Německý charakter Předlitavska § Těsnější sepětí Rakouska Němečtí nacionálové – Linecký program (1882) § Německý charakter Předlitavska § Těsnější sepětí Rakouska s Německem § Přestavba Rakouska – samostatné postavení oblastí s převahou slovanského obyvatelstva (Halič, Dalmácie x avšak ne české země!) § Uzákonit němčinu jako státní jazyk § Omezit slovanské školství

České zisky § Ve školství – střední a odborné školy, univerzita (1882), teologická fakulta České zisky § Ve školství – střední a odborné školy, univerzita (1882), teologická fakulta (1891) § V obecní samosprávě § Stremayrova jazyková nařízení (1880) – zrovnoprávnění češtiny a němčiny u úřadů a soudů a ve vnějším úřadování

Jubilejní výstava v Praze roku 1891 Jubilejní výstava v Praze roku 1891

Poslední desetiletí monarchie § 1897 – Badeniho jazyková nařízení § Zrovnoprávnění češtiny s němčinou Poslední desetiletí monarchie § 1897 – Badeniho jazyková nařízení § Zrovnoprávnění češtiny s němčinou ve vnitřním úřadování § 1898 – Gautschova jazyková nařízení § 1899 – Němečtí nacionálové – Svatodušní program § 1905 – tzv. Moravský pakt § Určité česko-německé vyrovnání

Zostření česko-německých vztahů za 1. světové války § Tuhý vojensko-policejní režim § Rozsudky smrti Zostření česko-německých vztahů za 1. světové války § Tuhý vojensko-policejní režim § Rozsudky smrti nad Karlem Kramářem a Aloisem Rašínem § Myšlenka na vysídlení Čechů do Bosny § 1916 – Němečtí nacionálové – Velikonoční program § Vedoucí politické a kulturní postavení Němců § Rozdělení českých zemí na výhradně německé a smíšené německo-české oblasti § Jediným úředním jazykem němčina

Austroslavismus § V zájmu rozvoje českého národa bude lepší, aby habsburská monarchie zůstala zachována Austroslavismus § V zájmu rozvoje českého národa bude lepší, aby habsburská monarchie zůstala zachována (ochrana před germánskou a ruskou expanzí), ale je třeba se snažit o její federalizaci a liberalizaci

„Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“ František Palacký, spis „Idea státu rakouského“ „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“ František Palacký, spis „Idea státu rakouského“ (1865)

Rozchod Čechů s Habsburky za 1. světové války § Nejdříve Tomáš Garrigue Masaryk a Rozchod Čechů s Habsburky za 1. světové války § Nejdříve Tomáš Garrigue Masaryk a jeho zahraniční akce + jeho stoupenci v domácím odboji (Maffie) § Česká politická scéna doma – nejpozději na začátku roku 1918

Vznik Československé republiky (1918) = nová situace § Němci – z privilegovaného etnika národnostní Vznik Československé republiky (1918) = nová situace § Němci – z privilegovaného etnika národnostní menšinou § Češi – dovršení národní emancipace

Seznam použité tištěné literatury § Zdeněk BENEŠ a kol. : Rozumět dějinám. Vývoj českoněmeckých Seznam použité tištěné literatury § Zdeněk BENEŠ a kol. : Rozumět dějinám. Vývoj českoněmeckých vztahů na našem území v letech 1848 -1948. Praha 2002. § Jaroslav PÁNEK, Oldřich TŮMA a kol. , Dějiny českých zemí. Praha 2008. § Milan HLAVAČKA, Rakouská monarchie v „dlouhém“ 19. století (1790 -1918). In: Václav Veber a kol. , Dějiny Rakouska, 2. vyd. Praha 2007. § Marie GAWRECKÁ – Thomas OELLERMANN – Jaroslav ŠEBEK, Němci v českých zemích v 19. a 20. století. Společnost a kultura. Opava 2013 (sylabus pro potřeby středoškolských pedagogů).

Zdroje obrazové dokumentace § Wikipedie (licence: volné dílo) § www. dolni-cermna. cz § http: Zdroje obrazové dokumentace § Wikipedie (licence: volné dílo) § www. dolni-cermna. cz § http: //abicko. avcr. cz § www. esbirky. cz § http: //e-ducation. net § www. gymmedia. com § http: //leccos. com/ § www. muzeumcheb. cz § http: //simonak. eu § www. nase-reformace. cz § http: //zeman. blog. denik. cz/ § www. praga 2008. cz § www. cee-portal. at § www. ceskatelevize. cz