Скачать презентацию BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 EEA FM Скачать презентацию BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 EEA FM

9b3471e09ccd7e17f7559c024534f221.ppt

  • Количество слайдов: 17

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche“ Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Приоритетна област 3 “Здравеопазване и грижа за децата” "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Проектът се реализира с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство на основание Меморандум за разбирателство, относно изпълнението на ФМ на ЕИП между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и е на обща стойност 363 356 евро. 85% от разходите (308 853 евро) се поемат от донорите, а останалите 15% са съфинансиранe от държавния бюджет. "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Какво направи общината досега за децата от Дома? През 2009 г. Община Георги Дамяново реализира проект „Нов дом за нашите деца” - беше създаден Малък групов дом за 10 деца, навършили 7 -годишна възраст, които трябваше да напуснат ДДЛРГ “Звънче” и да бъдат преместени отново в институция, този път в Дом за деца и младежи от 7 до 18 г. възраст. Проектът е на обща стойност 146 080, 71 евро и се реализира по Програма ФАР 2006“Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Защо общината прави този проект? От 2007 г. Общината е принципал на ДДЛРГ “Звънче”. Държавната издръжка за 1 дете, настанено в институция през 2009 г. е 6710 лева. Общината търси външни източници на финансиране, за да постигне качествено ново ниво на живот и създаване на реални условия за социализация на децата, лишени от родителски грижи. v "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” През 2006 година междуведомствена комисия прави оценка на работата в Дома и го предлага за “реформиране” и подобряване условията за живот на децата. Основен проблем е несъответствието между предлаганата грижа с националните стандарти. v "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Идентифицирани проблеми: q Непригодна за предоставяне на социалната услуга сграда, построена през 70 -те години на ХХ век за детска градина; "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” q Оборудването е морално остаряло, в голямата си част не функционира и се нуждае от подмяна; q Обзавеждането е запазено, но е старо и захабено; q Нужда от допълнителна квалификация на персонала за работа с деца, работа в екип, водене на случаи, управление на документооборота в съответствие със стандартите за предоставяне на социалната услуга. "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Основна цел на проекта: Подкрепа на децата от рисковите групи за интеграция в обществото. Специфична цел: Подобряване на социалната услуга, предлагана в институция – Дом за деца, лишени от родителски грижи “Звънче” в с. Георги Дамяново. Там да настанени 50 деца на възраст от 3 до 7 години. "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Основни дейности по проекта: Управление на проекта; Установяване на контакти с държавната администрация и неправителствените организации на територията на област Монтана и на национално ниво; Установяване на контакти с партньори от страните - донори за обмен на ‘’Добри практики’’. Ø Саниране на сградния фонд; Подмяна на отоплителната инсталация, дограмата, външна изолация на сградата, ремонт на санитарните помещения, спалните и занималните за децата; Доставка на ново оборудване и обзавеждане на ремонтираната сграда. Ø "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Ø Закупуване на автобус; Ø Повишаване на капацитета за работа с деца, настанени в институции; Организиране на групов тренинг на персонала за работа в екип, за работа с деца в риск; Консултации и супервизия; Работа с родителите на децата и с кандидат-осиновителите; "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Въвеждане на системи за управление на документооборота, вътрешен мониторинг на качеството на грижата, изготвяне на индивидуални планове за работа с децата; Мерки за социализацията на децата от Дом «Звънче» посещение на детски градини в общината и насърчаване на контактите с общността и семействата. Организиране на занимания по интереси - изкуство, спорт, обучение и възпитание за придобиване на умения и навици за самостоятелност и грижа за собствената хигиена и здраве и др. Ø Публична кампания и визуализация на проекта. "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Как изглежда Дома сега? Отвън. . . "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” И отвътре. . . "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” Какво направихме досега? 1. Сформиран е екип от експерти за организация и управление на проекта. 2. Започнаха тренинги с персонала – за работа в екип, работа с децата, работа с родители и кандидат – осиновители. 3. Започнаха психологически занимания и ролеви игри с децата. 4. Екипът на проекта подготви тръжна процедура за строително-ремонтни работи. 5. Изготвен е линк към интернет-страницата на общината, в който се публикува текуща информация за напредъка на проекта. "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"

BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare BG 0017 -GAE-00078 -E-V 1 – EEA FM „Enhancement of the quality of childcare in orphanage for children deprived of parent care "Zvanche"Georgi Damyanovo village” „Подобряването на качеството на грижи за деца в дома за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с. Георги Дамяново” БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Цветенка Хаджиева - Ръководител проект За повече информация: Община Георги Дамяново - тел. 09551/ 270 www. georgidamyanovo. com "С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП"