БЕРІЛГЕН НАҚТЫ БІР ҒИМАРАТТЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІАлматы

Скачать презентацию БЕРІЛГЕН НАҚТЫ БІР ҒИМАРАТТЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІАлматы Скачать презентацию БЕРІЛГЕН НАҚТЫ БІР ҒИМАРАТТЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІАлматы

00001.pptx

 • Размер: 1.7 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации БЕРІЛГЕН НАҚТЫ БІР ҒИМАРАТТЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІАлматы по слайдам

БЕРІЛГЕН НАҚТЫ БІР ҒИМАРАТТЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІАлматы энергетика ж не байланыс университетіә Орында ан: ЖекенбаевБЕРІЛГЕН НАҚТЫ БІР ҒИМАРАТТЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІАлматы энергетика ж не байланыс университетіә Орында ан: Жекенбаев Ш. ғ Тобы: ЭСХк-13 -01 Тексерген: олдасова Г. А. Қ Алматы,

Қабырғалар арқылы жылу шығыны абыр алар ар ылы жылу шы ын Қ ғ қ ғ келесідейҚабырғалар арқылы жылу шығыны абыр алар ар ылы жылу шы ын Қ ғ қ ғ келесідей аны талады: қ Q аб қ = k абқ * F абқ (t ішкі – t сырт ), м нда Q ұ абқ – жылу шы ыны, Вт; ғ k аб қ – абыр аны жылу ткізгіштік қ ғ ң ө коэффициенті, Вт/(м 2 *град. C); F аб қ – абыр а ауданы; қ ғ t ішкі – іштегі ауа температурасы, град. C; 20 град. С деп алса қ болады t сырт – сыртта ы ауа температурасы, ғ град. C;

k аб қ келесі формуламен аны талады: қ , м нда d ұ 1 – абырk аб қ келесі формуламен аны талады: қ , м нда d ұ 1 – абыр аны бірінші абатыны қ ғ ң қ ң алы ды ы (мысалы, пеноблока), м; қ ң ғ λ 1 – абыр аны бірінші абатыны жылу ткізгіш қ ғ ң қ ң ө коэффициенті, Вт/(м*K); d 2 – абыр аны екінші абатыны алы ды ы қ ғ ң қ ң ғ (мысалы, пенопласта), м; λ 2 — абыр аны екінші абатыны жылу ткізгіш қ ғ ң қ ң ө коэффициенті, Вт/(м*K); α вн – ішкі ауадан абыр а а жылу берілу коэффициенті; қ ғ ғ α нар – абыр адан сырт ы ауа а жылу берілу қ ғ коэффициенті;

Терезелер ар ылы жылу шы ынық ғ Терезе ар ылы жылулы шы ын келесідей аныТерезелер ар ылы жылу шы ынық ғ Терезе ар ылы жылулы шы ын келесідей аны талады: қ қ ғ қ Q тер = k тер * F тер (t ішкі – t сырт ), м нда Q ұ тер – жылу шы ыны, Вт; ғ k тер – абыр аны жылу ткізгіштік коэффициенті, қ ғ ң ө Вт/(м 2 *град. C); F тер – абыр а ауданы; қ ғ t ішкі – іштегі ауа температурасы, град. C; k тер келесі формуламен аны талады: қ м нда k ұ ст — стеклопакетті жылу ткізу коэффициенті, Вт/(мң ө 2 *град. C); F ст — стеклопакет ауданы, кв. м. ; м нда k ұ р – раманы жылуберу коэффициенті, Вт/(мң 2 *град. C); F р — рама ауданы, кв. м. ; P – йнектену периметрі, м; ә ψ – алюминьді жола ты жылу ткізгіш коэффициенті. 0, 07 деп абылдаймыз қ ң ө қ

Еден арқылы жылу шығыны Еден ар ылы жылулы шы ын келесідей аны талады: қ қ ғЕден арқылы жылу шығыны Еден ар ылы жылулы шы ын келесідей аны талады: қ қ ғ қ Q ед = k ед * F ед (t ішкі – t сырт ), м нда Q ұ ед – жылу шы ыны, Вт; ғ k ед – абыр аны жылу ткізгіштік коэффициенті, Вт/ қ ғ ң ө (м 2 *град. C); F ед – абыр а ауданы; қ ғ t ішкі – іштегі ауа температурасы, град. C; t сырт – сыртта ы ауа температурасы, град. C ғ

Топырақтың үстіндегі еден: Егер де еден жылу берілмейтін жерт лелерді стінде орналасса, ө ң үТопырақтың үстіндегі еден: Егер де еден жылу берілмейтін жерт лелерді стінде орналасса, ө ң ү онда k ед мына формуламен аны талады: қ м нда d ұ 1 – еденні бірінші абатыны алы ды ы (мысалы, бетон), ң қ ң ғ м; λ 1 – еденні бірінші абатыны жылу ткізгіш коэффициенті, Вт/ ң қ ң ө (м*K); d 2 – еденні екінші абатыны алы ды ы (мысалы, пенопласта), м; ң қ ң ғ λ 2 — еденні екінші абатыны жылу ткізгіш коэффициенті, Вт/(м*K); ң қ ң ө α вн – ішкі ауадан еденге жылу берілу коэффициенті; α нар – еденнен сырт ы ауа а(жерге) жылу берілу коэффициенті; қ ғ

Ғимараттың жылу шығындарын есептеу имаратты жылу шы ыны жылу меншігіні Ғ ң ғ ң сипаттамасына тураҒимараттың жылу шығындарын есептеу имаратты жылу шы ыны жылу меншігіні Ғ ң ғ ң сипаттамасына тура пропорционал: , Вт/м 3 *°С R – оршауды интегралды термиялы қ ң қ қ кедергісі, °С*м 2 /Вт k — имаратты ы шамдылы коэффициенті ғ ң қ қ , [1/м] F – ішкі оршау конструкциясыны жалпы ауданы, м қ ң 2 V – имарат к лемі, м ғ ө

Сыртқы қабырғаларды жылуландыру Сыртқы қабырғаларды жылуландыру

Үйдің жылу шығыны 30 9 3518 8 йді жылу шы ыныҮ ң ғ Есік Еден ТерезеҮйдің жылу шығыны 30% 9% 35%18% 8% йді жылу шы ыныҮ ң ғ Есік Еден Терезе абыр а Қ ғ Шатыр, т б ө е

Техника-экономикалы қ көрсеткіштер Техникалы -экономикалы к рсеткішқ қ ө ( Технико-экономический показатель ; technique-economic index) —Техника-экономикалы қ көрсеткіштер Техникалы -экономикалы к рсеткішқ қ ө ( Технико-экономический показатель ; technique-economic index) — к сіпорьінны материалды ндірістік базасы, ө ң қ ө е бек рал-жабды тары мен заттарын пайдалану, ң қү қ ндірісті йымдастыру, німдерді ндіру шы ыны ө ү ө ө ғ сипатталатын шама. К рсеткіштер ж йені ендіруден ө ү алынатын тиімділікті (акпаратты деу мерзімін өң ыс артуды, ол е бегіні к лемін азайтуды, бас ару қ қ қ ң ң ө қ сапасын арттыруды, н тижелерді д лдігі мен ө ң ө д рысты ын, материалды ралдарды немділігін) ү ғ қ қү ң ү аны тау а м мкіндік береді. қ ғ ү

Кәсіпорынның техникалық-экономикал ық көрсеткіштері К сіпорынны шаруашылы ба ыты, ә ң қ ғ техникалы -экономикалы Кәсіпорынның техникалық-экономикал ық көрсеткіштері К сіпорынны шаруашылы ба ыты, ә ң қ ғ техникалы -экономикалы қ қ к рсеткіштерді белгілі бір ж йесімен ө ң ү сипатталады Барлы техникалы — экономикалы қ қ қ к рсеткіштері зара ты ыз байланысты, ө ө ғ оларды р айсысы шаруашылы ты ң ә қ қ ң белгілі бір ба ытын немесе жеке ғ б лімдерін сипаттайды ө

 Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін құрылымы 1. ндіріс к лемі мен сату к леміӨ ө ө Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін құрылымы 1. ндіріс к лемі мен сату к леміӨ ө ө 2. орды жалпы е бека ысы Қ ң ң қ 3. німні зіндік ны ж не жылды к лем Ө ң ө құ ә қ ө 4. Жалпы ж не таза табыс ә 5. німні рентабельділігі Ө ң 6. німні б секеге абілеттілік де гейі Ө ң ә қ ң 7. Капиталды салымдар немесе қ инвестициялар

Өнімнің көлемі келесідей бағаланады 1. Жалпы нім ө – андай да бір на ты қӨнімнің көлемі келесідей бағаланады 1. Жалпы нім ө – андай да бір на ты қ қ мерзімде (ай, жыл) орындал ан нім ғ ө к леміні а шалай ны ө ң қ құ 2. Тауарлы нім қ ө — ая талма ан қ ғ німні нын оспа анда ы нім ө ң құ қ ғ ғ ө к леміні а шалай ны ө ң қ құ

Рентабелділік – б л ай ын уа ыт кезе дегі (квартал, жыл) ұ қРентабелділік – б л ай ын уа ыт кезе дегі (квартал, жыл) ұ қ қ ң ндірістік ызметті пайдалылы ын (зияндылы ын) ө қ ң ғ ғ сипаттайтын, к сіпорындарды шарушылы -есептеу ызмет ә ң қ қ к рсеткіштеріні бірі. ө ң Рентабелділік — шаруашылы к сіпкерлікті е басты қ ә ң ң ынталандыруы ж не б секелік нары ты экономика ә ә қ қ шарттарында н тижелілікті к рсеткіші. ә ң ө Рентабелділікті жо арылауы ндірісті толассыз су шегімен, ң ғ ө ң ө оны рылымын толы жетілдірумен, ылым мен техниканы ң құ қ ғ ң жетістіктерін ке інен олданумен, ндірістік к штерді ң қ ө ү дамытумен, мамандандырумен, шо ырландыру ж не ғ ә кооперациялаумен амтамасыз етіледі. қ

Рентабелділік м лшері екі ө т сілмен есептеледі ә балансты пайданы негізгі ндірістік орлар қ ңРентабелділік м лшері екі ө т сілмен есептеледі ә балансты пайданы негізгі ндірістік орлар қ ң ө қ нына атынасымен, %: құ қ Р = — а ымды шы ындар серлілігін ескере, ғ ғ ә пайданы нім зіндік нына атынасымен, %: ң ө ө құ қ Р =

 ор айтарымыҚ қ (фондоотдача) – к сіпорында ә негізгі ндірістік орларды аншалы ты ө ор айтарымыҚ қ (фондоотдача) – к сіпорында ә негізгі ндірістік орларды аншалы ты ө қ ң қ қ тиімді пайдаланып жат анды ын, негізгі қ ғ орларды жылды орташа ныны 1 қ ң қ құ ң те гесіне ндірілген німді к рсетеді ң ө ө ө Қ қ =Тө /ҚОЖ Т ө — ндірілген тауарлы нім, те ге ө ө ң Қ ОЖ — негізгі орларды жылды орташа ны қ ң қ құ ор сыйымдылы ы Қ ғ (фондоемкость) – ндірілген німні 1 те гесіндегі негізгі ө ө ң ң орларды жылды орташа ныны лесін қ ң қ құ ңү к рсетеді ө Қ қ = ҚОЖ /Тө

 Е бек сыйымдылы ы ң ғ - бір шы арылатын ғ німді дайындайтын технологиялы Е бек сыйымдылы ы ң ғ — бір шы арылатын ғ німді дайындайтын технологиялы процеске ө қ ж мсалынатын ж мыс м лшері (саны). ұ ұ ө німні зіндік ны Ө ң ө құ – к сіпорындарды нім ә ң ө ндіру мен ткізуге ж мса ан а ымда ы ө ө ұ ғ ғ ғ а шалай шы ыны, я ни німді ндіру мен қ ғ ғ ө ө ткізу (ж мыстарды орындау, ызметтерді ө ұ қ к рсету) дерісінде пайдаланылатын таби и ө ү ғ ресурстарды , шикізатты, материалдарды , ң ң отынны , энергияны , негізгі капиталды , ң ң ң е бек ресурстарыны , бас а да ң ң қ шы ындарды нды ба асы ғ ң құ қ ғ

 С ранысұ дегеніміз т тынушыларды белгілі ұ ң бір уа ытта, белгілі С ранысұ дегеніміз т тынушыларды белгілі ұ ң бір уа ытта, белгілі бір ба амен тауарлар мен қ ғ ызметтерді белгілі бір к лемін сатып алу а қ ң ө ғ деген дайынды ын сипаттайтын т лем ғ ө абілеттілігі бар ажеттіліктері мен талаптары. қ қ сыныс Ұ дегеніміз – б л сатушыларды ұ ң нары та белгілі бір тауар к лемін немесе қ ө ызмет т рін берілген уа ыт мезетінде белгілі қ ү қ бір ба амен сату а деген даярлы ы немесе ғ ғ ғ сата алу абілеті. қ

 Б секеге абілеттілік дегеніміз ә қ ─ кез-келген экономикалы объектілерге қ т н асиет. Физикалы Б секеге абілеттілік дегеніміз ә қ ─ кез-келген экономикалы объектілерге қ т н асиет. Физикалы таби атына ж не ә қ қ ғ ә ат аратын абілетіне арамай, барлы қ қ тауарлар, сондай-а оларды ндіру, қ ө пайдалану ж йелері б секе м селесі ү ә ә ше берінде арастырылады, тіпті м ндай ң қ ұ талдау аспектісі абстрактілі емес, на ты қ экономикалы ызметті практикалы қ қ ң қ м ні. ә