Бейбітшілі қ ТТ уелсіз аза стан: ә

Скачать презентацию Бейбітшілі қ ТТ уелсіз аза стан: ә Скачать презентацию Бейбітшілі қ ТТ уелсіз аза стан: ә

25_ghyl.ppt

 • Размер: 5.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Бейбітшілі қ ТТ уелсіз аза стан: ә по слайдам

Бейбітшілі қ ТТ уелсіз аза стан: ә Қ қуелсіз аза стан: ә Қ қ бейбітшіліБейбітшілі қ ТТ уелсіз аза стан: ә Қ қуелсіз аза стан: ә Қ қ бейбітшілі ті , келісімні қ ң ңбейбітшілі ті , келісімні қ ң ң ж не жасампазды ты ә қ ңж не жасампазды ты ә қ ң 25 жылы Независимый Казахстан: 25 лет мира, согласия и созидания

 Т уелсіздік – т ірді рпа а берген лкен ә әң ң ұ ққ Т уелсіздік – т ірді рпа а берген лкен ә әң ң ұ ққ ү ба ыты, хал ымызды м гілік ндылы ы. Біз қ қ ң әң құ ғ б гінге дейінгі барлы жетістіктерімізге ү қ Т уелсіздікті ар асында ол жеткіздік. ә ң қ қ Жиырма жыл ішінде елді л-ау атын к теріп, ң ә қ ө т л м дениетіміз бен мемлекеттік тілді ө ә жа ырту ісінде ыруар ж мыстар жасады. ңғ қ ұ қ Елімізді білім, ылым, денсаулы , спорт ғ қ салалары айры ша даму стінде. қ ү Н. . Назарбаев Ә 28 а тар, 2011 ж. , А орда қ ң қ

16 желто сан қ Р Жо ары Кенесіні жетінші Қ ғ ң сессиясында “ аза стан16 желто сан қ Р Жо ары Кенесіні жетінші Қ ғ ң сессиясында “ аза стан Қ қ Республикасыны Мемлекеттік ң Т уелсіздігі т ралы” ә ү Коституциялы За ы қ ң абылданды. қ 16 декабря Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев подписал конституционный Закон ““ О государственной Независимости Республики Казахстан”

7 мамыр – Отан ор аушылар к ні деп қ ғ ү жарияланды. 7 мая объявлен7 мамыр – Отан ор аушылар к ні деп қ ғ ү жарияланды. 7 мая объявлен Дн. Дн ёмём защитника Отечества

  4 маусым Парламент отырысында аза стан Республикасыны Қ қ ң мемлекеттік р міздері 4 маусым Парламент отырысында аза стан Республикасыны Қ қ ң мемлекеттік р міздері – Туы, ә Елта басы, н раны ң Ә ұ абылданды қ. . 4 июня Глава государства подписал законы “ О Государственном флаге РК”, “О Государственном гербе РК”, “О музыкальной редакции Государственного гимна РК”.

  Са ынтаев Ы, Са ынтаева З. ғ ғ аза стан Республикасыны Са ынтаев Ы, Са ынтаева З. ғ ғ аза стан Республикасыны Қ қ ң р міздері: о у ралы ә қ құ [ М тінә ] / Ы. Са ынтаев, ғ З. Са ынтаева. – Алматы: Санат, ғ 1998. – 96 бет. Каирбеков Б. Г. , Каиргали Ш. Н. , Назарбаева А. Н. Государственные символы Республики Казахстан [ Текст ] / Б. Г Каирбеков, Ш. Н. Каиргали, А. Н. Назарбаев. – Алматы: Центр обучения и социальных технологий, 1997. – 40 с. Шаймерденов Е. Ш. Елтаным [ М тін ә ] / Е. Ш. Шаймерденов. – Алматы: Экономика, 2005. – 304 бет.

28 а тар Егемен аза станны т ыш қ ң Қ қ ң ұңғ Конституциясы абылданды.28 а тар Егемен аза станны т ыш қ ң Қ қ ң ұңғ Конституциясы абылданды. қ 28 января на девятой сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва принята первая Конституция суверенного Казахстана

аза стан Республикасы зін демократиялы , зайырлы, Қ қ ө қ ы ты ж не леуметтіказа стан Республикасы зін демократиялы , зайырлы, Қ қ ө қ ы ты ж не леуметтік мемлекет ретінде құқ қ қ ә ә орны тырады: оны е ымбат азынасы – адам ж не қ ң ң қ қ ә адамны мірі, ы тары мен бостанды тары ң ө құқ қ қадамны мірі, ы тары мен бостанды тарың ө құқ қ қ аза стан Республикасыны Конституциясына Қ қ ң ңаза стан Республикасыны КонституциясынаҚ қ ң ң Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы Из Конституции Республики Казахстан

12 араша Р Президентіні “ аза стан қ Қ ң Қ қ Республикасыны лтты валютасын12 араша Р Президентіні “ аза стан қ Қ ң Қ қ Республикасыны лтты валютасын енгізу ң ұ қ туралы” жарлы ы шы ты. ғ қтуралы” жарлы ы шы ты. ғ қ 12 ноября принят Указ президента РК № № 1399 “О введении национальной валюты Республики Казахстан”. Дата 15 ноября объявлена Днем национальной валюты. 10 лет тенге [[ Текст ]] / гл. ред. Г. З. Айманбетова. – Алматы, 2003. – 70 с. .

1 наурыз аза стан хал ы Ассамблеясы рылды. Қ қ қ құ  11 наурыз аза стан хал ы Ассамблеясы рылды. Қ қ қ құ 1 марта, в соответствии с указом президента Республики Казахстан создана Ассамблея народов Казахстана. 24 марта в Алматы начала свою работу первая сессия Асамблеи народов Казахстана. С докладом “За мир и согласие в нашем доме” выступил Н. А. Назарбаев Орта йімізде татулы пен келісім қ ү қ болсын = За мир и согласие в нашем общем доме: материалы первой Ассамблеи народов Казахстана [Текст] / Алматы: “Казахстан”, 1995. – 160 с. В книге представлены материалы первой Ассамблеи народов Казахстана – доклад Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, выступления делегатов Ассамблеи, заключительное слово Президента и его ответы на вопросы, Обращение Ассамблеи к гражданам республики и резолюция Ассамблеи о референдуме.

аза станда ы барлы лттар Қ қ ғ қ ұ кілдеріні бір кісіні баласындай, біраза станда ы барлы лттар Қ қ ғ қ ұ кілдеріні бір кісіні баласындай, бір ө ң ң олды саласындай к ш біріктіруіне қ ң ү м дделіміз. ү Каждый гражданин нашей страны обязан всей душой осознать свою грандиозную историческую отвественность в сохранении единства нашей земли, нашего народа, в сбережении межнационального мира и согласия. Н. А. Назарбаев

30 тамыз Республикалы референдум ар ылы елімізді Конституциясы қ қ ң абылданды. Референдум ар ылы дауыс30 тамыз Республикалы референдум ар ылы елімізді Конституциясы қ қ ң абылданды. Референдум ар ылы дауыс беруге 8 миллионнан астам қ қ азамат атысып, жа а Конституцияны жа тал 7 млн. 210 мын адам қ ң қ (89, 1 пайыз) дауыс берді. 30 августа в Республике Казахстан состоялся референдум по принятию Конституции Республики Казахстан. аза стан Республикасыны Қ қ ң Конституциясы [ М тін ә ] . – Астана: Елорда, 2008. – 56 б.

2 0 азан Р Президенті Н. . Назарбаевты “А мола аласын қ Қ Ә ң2 0 азан Р Президенті Н. . Назарбаевты “А мола аласын қ Қ Ә ң қ қ аза стан Республикасыны астанасы етіп жариялау туралы” Қ қ ң Жарлы ы шы ты. ғ қ 20 октября Президент Казахстана Н. А. Назарбаев подписал указ об объявлении с 10 декабря новой столицей страны города Акмолы. Акмола: энциклопедия [[ Текст ]] / гл. ред. Р. Н. Нургалиев. – Алматы: Атамура, 1995. – 400 с. Касымбаев Ж. К. , Агубаев Н. Ж. История Акмолы: XIXXIX — начало XXXX века: исследования, источники, комментарии [[ Текст ]] / Ж. К. Касымбаев, Н. Ж. Агубаев. – Алматы: Жеті жар ы, 1998. – 176 с. ғ

6 мамыр аза стан Республикасы Қ қ Президенті Н. Назарбаевты ң “ Р астанасы –6 мамыр аза стан Республикасы Қ қ Президенті Н. Назарбаевты ң “ Р астанасы – А мола Қ қ аласыны Р астанасы – Астана қ ң Қ аласы деп айта атау туралы” қ қ Жарлы ы шы ты. ғ қЖарлы ы шы ты. ғ қ 6 мая Указом № 3941 президента Республики Казахстан Н. Назарбаева город Акмола переименован в город Астану.

Назарбаев Н. Еуразия ж регінде ү [[ М тінә ]] / / Н. Назарбаев. – Алматы:Назарбаев Н. Еуразия ж регінде ү [[ М тінә ]] / / Н. Назарбаев. – Алматы: Атам ра, ұАтам ра, ұ 2005. — 192 б. Назарбаев Н. В сердце Евразии [[ Текст ]] / / Н. Назарбаев. – Алматы: Атам ра, ұ 2005. – 192 с.

 Кабульдинов З. Е. История Астаны [[ Текст ]] / З. Е. Кабульдинов. – Кабульдинов З. Е. История Астаны [[ Текст ]] / З. Е. Кабульдинов. – Астана, 2008. – 200 с. Астана: история столицы и края XIV – XIX вв. [[ Текст ]] / / сост. Смайыл Алдан. – Астана: Фолиант, 2006. — 292 с.

. . . Ерке Есіл жа асында бой ғ к терген, ерекше с улеттік ө ә. . . Ерке Есіл жа асында бой ғ к терген, ерекше с улеттік ө ә ландшафты бар, бірегей м сіндік ү нышандары сап т зеген, жо ары ү ғ технологиялы болаша а ққ мтыл ан, згені сыйлап, зіні ұ ғ ө ө ңмтыл ан, згені сыйлап, зіні ұ ғ ө ө ң жа а астанасы мен з елін шексіз ң ө ма таныш т танын к п лтты қ ұ ө ұ ж не к п дінді хал ы бар сем де ә ө қ ә мейірлі астанамыз, міне осындай ала. қ Н. Назарбаев

  10 антар Р Президентін сайлау қ Қ болды. Т н ыш рет баламалы 10 антар Р Президентін сайлау қ Қ болды. Т н ыш рет баламалы ұ ғ негізде демократиялы рдіспен қ ү ткен б л сайлауда аза стан ө ұ Қ қ Республикасыны Президенті болып ң Н. . Назарбаев айта сайланды. Ә қ 10 января 1999 года на альтернативной основе Н. А. Назарбаев вновь избран Президентом Республики Казахстан на семилетний срок.

13 января в отеле Hayatt Regent состоялась презентация книги Нурсултана Назарбаева “Тарих тол ында” – “В13 января в отеле Hayatt Regent состоялась презентация книги Нурсултана Назарбаева “Тарих тол ында” – “В потоке истории”, қ посвященной истории Казахстана. Назарбаев Н. Тарих тол ында қ [ М тін ә ] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атам ра, 1999. – ұ 296 бет. Назарбаев Н. В потоке истории [ Текст ] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атам ра, 1999. – ұ 296 с.

1 марта создана Республиканская партия “Отан” (в нее объединились Демократическая партия, партия “Народное единство Казахстана”,1 марта создана Республиканская партия “Отан” (в нее объединились Демократическая партия, партия “Народное единство Казахстана”, Либеральное движение Казахстана и движение “За Казахстан-2030”).

  10 азан Астанда Кеден ода ыны атысушы қ ғ ң қ мемлекеттері 10 азан Астанда Кеден ода ыны атысушы қ ғ ң қ мемлекеттері басшылары Еуразиялы қ Экономикалы азымдасты ты (Еур. Аз. Э ) уру қ Қ қ туралы м лімдеме ж не шарт а ол айды. ә ә қ қ қ 10 октября в Астане главы государств-участников Таможенного союза подписали Заявление и договор об учреждении Евразийского экономического союза (Евр. Аз. ЭС).

   2010 12 желто сан – қ Астанда Е Ы Қ 2010 12 желто сан – қ Астанда Е Ы Қ Ұ саммиті 12 декабря – саммит ОБСЕ в Астане

 Б л д ниеде бізді бір ұ ү ң ана Отанымыз бар, ол ғ – Б л д ниеде бізді бір ұ ү ң ана Отанымыз бар, ол ғ – т уелсіз аза стан. ә Қ қ В этом мире у нас есть только одна Отчизна– это независимый Казахстан. Н. А. Назарбаев