Бейбітшілі қ 1. лтты ауіпсіздікті са

Скачать презентацию Бейбітшілі қ 1. лтты ауіпсіздікті са Скачать презентацию Бейбітшілі қ 1. лтты ауіпсіздікті са

aksymbat_prezentaciya_2030.ppt

 • Размер: 6.0 Мб
 • Автор: Личные Фотки
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Бейбітшілі қ 1. лтты ауіпсіздікті са по слайдам

Бейбітшілі қ 1. лтты ауіпсіздікті са тау. Ұ қ қ қ 2. ІшкіБейбітшілі қ 1. лтты ауіпсіздікті са тау. Ұ қ қ қ 2. Ішкі саяси т ра тылы пен ұ қ қ о амны топтасуын ны айту. қ ғ ң ғ 3. Нары ты атынастар негізінде қ қ қ экономикалы су. қ ө 4. аза стан азаматтарыны Қ қ ң денсаулы ыны білімі мен л-ау атын ғ ң ә қ к теру. ө 5. Энергетика ресурстарын жете пайдалану. 6. Инфра рым, к лік, байланысты құ ө дамыту. 7. Демократиялы к сіби мемлекет қ ә ру. құ

 Т уелсіздік – т ірді рпа а берген лкен ә әң ң ұ ққ Т уелсіздік – т ірді рпа а берген лкен ә әң ң ұ ққ ү ба ыты, хал ымызды м гілік ндылы ы. Біз қ қ ң әң құ ғ б гінге дейінгі барлы жетістіктерімізге ү қ Т уелсіздікті ар асында ол жеткіздік. ә ң қ қ Жиырма жыл ішінде елді л-ау атын к теріп, ң ә қ ө т л м дениетіміз бен мемлекеттік тілді ө ә жа ырту ісінде ыруар ж мыстар жасады. ңғ қ ұ қ Елімізді білім, ылым, денсаулы , спорт ғ қ салалары айры ша даму стінде. қ ү Н. . Назарбаев Ә 28 а тар, 2011 ж. , А орда қ ң қ

Орындаған: Қуанышбекова Ақсымбат Тобы: ПП-216 2016 жыл Орындаған: Қуанышбекова Ақсымбат Тобы: ПП-216 2016 жыл

 Олжай . Президент пыра ы: Қ ғ репортаждар кітабы Халы аралы журналистер конфедерациясы қ қ Олжай . Президент пыра ы: Қ ғ репортаждар кітабы Халы аралы журналистер конфедерациясы қ қ сыйлы ыны лауреаты, лихан Бекейханов ғ ң Ә атында ы сыйлы ыны айнар Олжайды ғ ғ ң Қ ң “Президент пыра ы” атты б л кітабы ғ ұ аза стан Республикасыны Президенті Қ қ ң Н рс лтан біш лы Назарбаевты ұ ұ Ә ұ ң 1991 -1993 -жылдапда ы ресми сапарларыны ғ ң репортаждарынан т рады. ұ

лім лов . , асымбеков М. Ә құ Қ Қ “Н рсултан деп ат ойдым.лім лов . , асымбеков М. Ә құ Қ Қ “Н рсултан деп ат ойдым. . . ” ұ қ [ М тін ә ] / . лім лов, Қ Ә құ М. асымбеков. — Алматы: нер, Қ Ө 1997. — 272 бет. ітап а аза стан Республикасыны Қ қ ң Президенті Н рс лтан біш лы ұ ұ Ә ү Назарбаевты рметіне балаларыны ң құ ң атын Елбасыны есімімен ата ан ң ғ азаматтарды ж рекжарды лебіздері ң ү мен ой-пікірлері ар ау бол ан. қ ғ

  асымбеков М. Елін с йген, елі Қ ү с йген Елбасы ү асымбеков М. Елін с йген, елі Қ ү с йген Елбасы ү [ М тінә ] / М. асымбеков. Қ -Астана: Елорда, 2005. — 200 бет+2 б. т. жапсырма Жекелеген с хбаттар мен очерктерден ұ т ратын б л кітапта аза стан ұ ұ Қ қ Республикасыны т ыш Президенті Н. . ң ұңғ Ә Назарбаевты елімізді бас аруда ат ар ан ң қ қ ғ лан- айыр істері, саясаткер, адам ж не азамат ұ ғ ә ретіндегі кейбір ырлары с з болады. қ ө

Бекниязов Т. Т ыш Президент: ұңғ ле дер мен поэма ө ң [ М тінәБекниязов Т. Т ыш Президент: ұңғ ле дер мен поэма ө ң [ М тінә ] / Т. Бекниязов. — Алматы: аза Қ қ университеті, 2006. — 262 бет. Т. Бекниязовты б л жина ында ң ұ ғ ле дері мен поэмасы берілген. ө ң А ынны т уелсіз еліміз туралы қ ң ә ой-тол амдары мен Елбасы а ғ ғ арнаг ан к лемді туындысында ғ ө замана ж не лтымызды жар ын ә ұ ң қ болаша ына деген зор сеніммен жыр ғ тербелген.

Алда ы міндет: ғ 1. аза станды д ниеж зілік Қ қ ү ү ауымдастыАлда ы міндет: ғ 1. аза станды д ниеж зілік Қ қ ү ү ауымдасты алдында қ қ инвестициялар шін тартымды ү жер ретінде к рсету. ө 2. Инвестицияларды п рменді ә тарту.

Бас ару саласында ы қ ғ стратегия. аза стан о амын Қ қ қ ғ басБас ару саласында ы қ ғ стратегия. аза стан о амын Қ қ қ ғ бас аруда ы негізгі міндеттер қ ғ : 1. Мемлекеттік ызмет пен қ бас ару рылымыны осы қ құ ң заман ы тиімді ж йесін жасау. ғ ү 2. Басым ма саттарды іске қ асыру а абілетті кімет ру. ғ қ ү құ 3. лтты м дделерді Ұ қ ү ң са шысы бола алатын мемлекет қ алыптастыру. қ

Н рс лтан ұ ұ Назарбаев: жымды монография о ырман а Ұ қ қ ғН рс лтан ұ ұ Назарбаев: жымды монография о ырман а Ұ қ қ ғ аза стан Республикасы Президентіні Қ қ ң – аза стан хал ы Ассамблеясы Қ қ қ Т ра асыны Ассамблея сессияларында ө ғ ң с йлеген с здерінде к рініс тап ан ө ө ө қ бейбітшілік пен о амды келісім қ ғ қ идеясы алыптасуыны ж не даму қ ң ә эволюциясыны д снамасын сынады. ң ә ә ұ Е бекте ылыми т р ыдан этносаралы ң ғ ұ ғ қ атынастар саласыны жа ыруына, қ ң ңғ о амды келісімді алыптастыру қ ғ қ қ кезе деоіне талдау жасал ан. ң ғ

 Б л д ниеде бізді бір ұ ү ң ана Отанымыз бар, ол ғ – Б л д ниеде бізді бір ұ ү ң ана Отанымыз бар, ол ғ – т уелсіз аза стан. ә Қ қ В этом мире у нас есть только одна Отчизна– это независимый Казахстан. Н. А. Назарбаев